FERRERO
ČESKÁ REPUBLIKA
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 

Poslední aktualizace: 1.9.2015

Společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 604 88 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27347 (dále jen „Ferrero", „my" nebo „nás/nám/námi") je provozovatelem webových stránek www.kinder.cz, www.ferrero.cz  a vlastníkem obsahu těchto webových stránek; totéž platí i pro mikro stránky přístupné prostřednictvím shora uvedených webových stránek (každá z těchto stránek jednotlivě dále jen „Stránka" a společně „Stránky"). Vezměte prosím na vědomí, že společnost Ferrero Česká s.r.o., nenese odpovědnost za žádné jiné webové stránky provozované jinými společnostmi ze skupiny Ferrero.
 

 1. Přijetí Podmínek užívání.  Váš přístup na Stránky a jejich užívání se řídí následujícími podmínkami užívání (dále jen "Podmínky užívání").  Otevřením Stránek nebo jejich užíváním souhlasíte s tím, že budete vázán(a) těmito Podmínkami užívání a že budete jednat v souladu se všemi použitelnými právními předpisy.  Pokud nebudete s těmito Podmínkami užívání bez omezení nebo výhrad souhlasit, nejste oprávněn(a) Stránky užívat.  Společnost Ferrero může tyto Podmínky užívání kdykoli změnit aktualizací tohoto textu. Na nové znění Podmínek budete upozorněn(a). Veškerými těmito změnami jste vázán(a). Aktuální znění Podmínek užívání bude uveřejněno na této stránce.  Kromě toho mohou některé Stránky obsahovat další podmínky, které upravují konkrétní prvky nebo nabídky (například loterie) (dále jen „Programové podmínky"). V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Podmínek užívání a Programovými podmínkami mají přednost Programové podmínky.
   
 2. Vlastnické právo k obsahu a duševnímu vlastnictví; podmíněné užívání obsahu.  Obsah a veškeré ostatní materiály na Stránkách, zejména včetně, nikoli však výlučně, autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví k výtvarným a grafickým dílům, fotografiím, textu, video a audio klipům, ochranným známkám a logům dostupným na Stránkách (společně dále jen „Obsah"), jsou ve vlastnictví společnosti Ferrero a/nebo s ní propojených (spřízněných) společností.   K přístupu a užívání Stránky a Obsahu Stránky jste oprávněn(a) pouze pro osobní nebo nekomerční účely nebo pro účely zábavy. Nejste oprávněn(a) Obsah kopírovat, rozmnožovat, opětovně používat (netýká se opětovného zobrazování Stránek), opakovaně předávat, upravovat, zveřejňovat, sestavovat, umisťovat na web, nahrávat (uploadovat), šířit, modifikovat, vysílat či vytvářet odvozená díla od jakéhokoli Obsahu, a to žádným způsobem a pro žádný veřejný nebo obchodní účel, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ferrero nebo vlastníka těchto materiálů.  Všechna práva, která nejsou udělena na základě těchto Podmínek užívání, si výslovně vyhrazuje společnost Ferrero.

Všechny ochranné známky, obchodní názvy a loga, jakož i všechny související názvy výrobků, designové značky a slogany, které se objeví na Stránkách, jsou ochrannými známkami (zapsanými či nezapsanými) společnosti Ferrero, jejích propojených (spřízněných) společností a/nebo poskytovatelů licence společnosti Ferrero, není-li v těchto Podmínkách užívání uvedeno jinak.  Společnost Ferrero, s ní spřízněné společnosti a poskytovatelé licence společnosti Ferrero si výslovně vyhrazují všechna práva duševního vlastnictví ke všemu Obsahu na Stránkách.  K žádnému Obsahu obsaženému na Stránkách nedostáváte žádnou licenci.  Společnost Ferrero, s ní propojené (spřízněné) společnosti nebo poskytovatelé licence společnosti Ferrero se mohou dle svého výlučného uvážení domáhat svých práv duševního vlastnictví, a to v plném rozsahu dle práva, včetně podání podnětu k zahájení trestního stíhání.
 

 1. Chování uživatele/Směrnice přijatelného užívání. Stránky Vám mohou dát příležitost k navázání kontaktů s jinými osobami a ke sdílení Vašich myšlenek, informací a materiálů.  Společnost Ferrero od všech svých uživatelů očekává, že se budou k ostatním lidem chovat s respektem.  Pokud si všimnete jakéhokoli porušení této Směrnice, například nepřijatelného užívání či jiného nepřijatelného chování jiného uživatele, měli byste se na nás obrátit a takovou aktivitu nám nahlásit s využitím některé z možností uvedených níže v článku 13.

Nesete výlučnou odpovědnost za obsah, informace a jiné materiály, které na Stránky umístíte, zašlete nebo předáte jiným uživatelům (zejména včetně, nikoli však výlučně, kreativních nápadů, návrhů a zpětné vazby/informací o výrobcích a službách společnosti Ferrero) (dále jen „Obsah vytvořený uživatelem"), a zavazujete se, že za obsah, informace ani materiály jiných uživatelů, k nimž získáte přístup na Stránkách, nebudete činit odpovědnými Zproštěné osoby (viz. čl. 9 těchto Podmínek užívání).

Výčet kategorií zakázaného Obsahu vytvořeného uživatelem uvedený níže je pouze demonstrativní a není míněn jako vyčerpávající. V plném rozsahu se zavazujete, že nebudete na web umisťovat ani jiným uživatelům předávat žádný uživatelem vytvořený Obsah, který:
 

 • je pomlouvačný, zneužívající, obscénní, vulgární, skandální, pobuřující, pornografický, neslušný nebo urážlivý, v rozporu s dobrými mravy;
   
 • poškozuje nebo porušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby (například hudba, videa, fotografie nebo jiné materiály, ve vztahu k nimž nemáte písemné zmocnění vlastníka těchto materiálů k jejich umístění na Stránku);
   
 • porušuje právo na ochranu osobnosti (právo na zveřejnění) nebo právo na soukromí jiné osoby;
   
 • je výhrůžný, šikanózní či podporuje šikanu, rasismus, fanatismus, nenávist nebo fyzické násilí jakéhokoli druhu proti skupině či jednotlivci;  
   
 • je nepřesný, nepravdivý nebo jakýmkoli způsobem zavádějící;
   
 • je protiprávní nebo podporuje jakékoli protiprávní aktivity;
   
 • podporuje protiprávní nebo neautorizované kopírování díla jiné osoby chráněného autorským právem či odkazy na toto dílo, nebo poskytuje informace za účelem obcházení jakéhokoli bezpečnostního opatření;
   
 •  obsahuje „maskované" neslušné výrazy (např. F@&#);
   
 • obsahuje softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž účelem je přerušit, zničit nebo omezit funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního vybavení; nebo
   
 • obsahuje reklamu, propagační materiály, nevyžádané zprávy („junk mail"), „spam", „řetězové dopisy", „pyramidová schémata" nebo jinou formu obtěžování.
   

Jsme oprávněni revidovat, editovat nebo mazat obsah a materiály, které Vy nebo ostatní na Stránku zašlete nebo umístíte, ale nejsme povinni tak činit, s výjimkou případů výslovně předvídaných zákonem.

Berete na vědomí, že při užívání Stránky budete vystaven(a) obsahu a materiálům z rozličných zdrojů a společnost Ferrero nenese odpovědnost za přesnost, vhodnost, užitečnost, bezpečnost ani práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu a materiálům či jich se týkající.

Nejste oprávněn(a) užívat „pavouky" (spiders), roboty, techniky dolování dat ani jiná automatizovaná zařízení nebo programy pro účely katalogizace, stahování (download) či jiného rozmnožování, uchovávání nebo šíření obsahu, který je k dispozici na Stránkách.  Dále platí, že nejste oprávněn(a) žádné takové automatizované prostředky používat za účelem manipulace se Stránkami nebo ve snaze překračovat omezené oprávnění a přístup, které Vám byly uděleny na základě těchto Podmínek užívání.  Nejste oprávněn(a) užívání ani přístup ke Stránkám dále prodávat či bezúplatně přenechávat žádné třetí osobě.
 

 1. Vlastnictví materiálu, který zpřístupníte, pošlete, nebo jinak umožníte využít na Stránkách.  Společnost Ferrero Vás může příležitostně požádat, abyste na Stránku poslal(a), umístil(a)nebo předal(a) Obsah vytvořený Vámi jakožto uživatelem.  Jakýkoli takový Obsah, který pošlete, umístíte nebo předáte, je a bude společností Ferrero považován za obsah, který není důvěrný a chráněný, a takto s ním bude i zacházeno.  Jakmile bude takový Obsah vytvořený uživatelem předán společnosti Ferrero, udělujete tímto okamžikem společnosti Ferrero a s ní propojeným (spřízněným) osobám bezúplatně nevýhradní a neomezenou (co do způsobů, množství, místa i času užití) licenci k takovému Obsahu. Společnost Ferrero a s ní propojené (spřízněné) osoby budou tedy oprávněny tento Obsah vytvořený uživatelem užívat bez omezení, pro jakýkoli účel, zejména včetně, nikoli však výlučně, práva vyvíjet, vyrábět, propagovat, podporovat a uvádět na trh výrobky, BEZ JAKÉKOLI NÁHRADY, JINÉ POVINNOSTI ČI JINÉHO ZÁVAZKU VŮČI VÁM; společnost Ferrero a s ní spřízněné osoby budou rovněž oprávněny jakýkoli Obsah vytvořený uživatelem či jakoukoli jeho část rozmnožovat, sdělovat, předávat, zveřejňovat, vysílat či umisťovat na jakékoli médium, nebo upravovat, měnit či mazat. Společnost Ferrero nenese odpovědnost za zveřejnění takového Obsahu vytvořeného uživatelem, ani za jakékoli podobnosti mezi Obsahem vytvořeným uživatelem a jakýmkoli budoucím užitím nebo aktivitami společnosti Ferrero. Licence udělená uživatelem dle toho ustanovení je bez dalšího převoditelná na třetí osoby, a to ať již formou postoupení licence nebo poskytování podlicencí (včetně možnosti podlicence dále řetězit). Ferrero ani jakékoliv třetí osoby nejsou povinny zde udělenou licenci zcela ani částečně využít.

Bez ohledu na shora uvedené platí, že v souladu se svou politikou společnost Ferrero nepřijímá, ani neposuzuje kreativní nápady, návrhy ani materiály veřejnosti (dále jen „Podání"), proto byste neměl(a) vůči společnosti Ferrero žádná Podání v žádné komunikaci prostřednictvím této Stránek ani jinak činit.  Pokud nám Podání navzdory shora uvedené žádosti, abyste tak nečinil(a), pošlete, udílíte tím společnosti Ferrero a s ní propojeným (spřízněným) osobám licenci k takovému Podání za výše uvedených podmínek a obsah Podání bude podléhat též dalším podmínkám specifikovaným v tomto článku shora (včetně zejména, nikoli však výlučně, svobody užívat jakákoli písemná Podání pro jakékoli účely a bez jakékoli náhrady nebo jiné povinnosti vůči Vám).
 

 1. Odkazy (linky) na jiné Stránky.  Na Stránkách mohou být obsaženy odkazy (linky) na jiné webové stránky, které nejsou v našem vlastnictví, ani je neprovozujeme a nespravujeme.  Když Stránku opouštíte, měli byste vzít na vědomí a přečíst si podmínky a směrnice o ochraně důvěrných informací každé webové stránky, kterou navštívíte.  Rovněž byste měli nezávisle posoudit pravost jakékoli webové stránky, která vypadá jako jedna z našich Stránek či se za jednu z našich Stránek vydává (včetně Stránek propojených prostřednictvím e-mailu).  Navzdory jakýmkoli spojením, která mohou případně na Stránce existovat, platí, že tyto webové stránky, ani jejich obsah, výrobky, služby ani politiku ochrany důvěrných informací nemáme pod svou kontrolou, nedoporučujeme je ani neschvalujeme a nejsme s nimi spojeni. Prohlížení jakékoli stránky třetí osoby je na Vaše vlastní nebezpečí.  Stahování materiálu z určitých webových stránek může být spojeno s nebezpečím porušení práv duševního vlastnictví či zavlečení virů do Vašeho počítačového systému. 
   
 2. Propagační akce a nabídky.  Na Stránce můžeme příležitostně umístit propagační akci (např. soutěž, loterii, okamžitou výherní hru apod.) nebo nabídku (dále jen „Propagační akce").  Každá Propagační akce bude mít svá vlastní pravidla a podmínky, které pro ni budou platit. Pro případ rozporu těchto Podmínek užívání s jednotlivými podmínkami Propagační akce budou pro Propagační akci platit pravidla a podmínky stanovené pro tuto akci. Účast na jakékoli Propagační akci vyžaduje přijetí těchto pravidel a podmínek z Vaší strany s výjimkou uvedenou v předešlé větě.
   
 3. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací.  Ochrana osobních údajů a důvěrných informací je pro nás velmi důležitá.  Pokud chcete více informací o tom, jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem tyto údaje shromažďujeme, užíváme, sdělujeme a spravujeme, přečtěte si prosím naši Směrnici o ochraně důvěrných informací, která se rovněž vztahuje na užívání našich Stránek Vámi.
   
 4. Výhrada záruk/vyloučení odpovědnosti.

UŽÍVÁNÍ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.  STRÁNKY A VEŠKERÝ SOFTWARE, SLUŽBY, OBSAH A OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM, KTERÉ JSOU ZPŘÍSTUPNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ, ZEJMÉNA VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ, KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV (TŘETÍCH OSOB), VLASTNICKÉHO PRÁVA NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE NĚKTERÉ ZEMĚ (JURISDIKCE) NEMUSÍ PŘIPOUŠTĚT VYLOUČENÍ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK; V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS NĚKTERÁ Z TĚCHTO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.  NEDÁVÁME VÁM ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY, ŽE UŽÍVÁNÍ STRÁNEK, JAKÉHOKOLI SOFTWARU, SLUŽEB, OBSAHU NEBO OBSAHU VYTVOŘENÉHO UŽIVATELEM VÁMI NEBUDE MÍT ZA NÁSLEDEK PORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. NERUČÍME ZA TO, ŽE STRÁNKA, JAKÝKOLI OBSAH NEBO OBSAH, NA KTERÝ SE DOSTANETE PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, BUDOU ZCELA BEZPEČNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ ČI PROSTÉ CHYB, ŽE VADY BUDOU ODSTRANĚNY, ANI ŽE STRÁNKA NEBO SERVER, DÍKY NĚMUŽ JE STRÁNKA PŘÍSTUPNÁ, NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA UŽÍVÁNÍ STRÁNKY, zejména VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ, ZA OBSAH A JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ, CHYBY ČI OPOMINUTÍ OBSAŽENÉ NA STRÁNCE, OBSAH POSKYTNUTÝ TŘETÍMI OSOBAMI (ZEJMÉNA, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ, OBSAHu, KTERÝ PORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH OSOB), SPOJENÍ NA JAKOUKOLI JINOU WEBOVOU STRÁNKU ČI JEJÍ POVAHU NEBO OBSAH, ANI ŽÁDNOU JINOU ZÁLEŽITOST TÝKAJÍCÍ SE STRÁNKY A VAŠEHO UŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, SANKČNÍ ANI JINÉ ŠKODY ČI ÚJMY JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ, ODMĚNY A NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, UŠLÉHO ZISKU, ZTRACENÝCH DAT, UŠLÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, NÁKLADŮ KRYTÍ A ÚJMY NA ZDRAVÍ/PROTIPRÁVNÍHO USMRCENÍ) DLE ŽÁDNÉ TEORIE CIVILNÍHO DELIKTU, SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINÉ TEORIE vycházející z PRÁVA ČI PRAVIDEL EKVITY; VŠE SHORA UVEDENÉ SE TÍMTO DOHODOU SMLUVNÍCH STRAN VYLUČUJE BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI NEBO NIKOLI. JEDINÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY, KTERÝ MÁTE K DISPOZICI, JSTE-LI NESPOKOJEN(A) SE STRÁNKOU, JE UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY Z VAŠÍ STRANY. VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE NĚKTERÉ země (jurisdikce) NEMUSÍ PŘIPOUŠTĚT VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD; V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS NĚKTERÁ Z TĚCHTO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.
 

 1. Náhrada škody. Užíváním Stránek se zavazujete, že budete společnost Ferrero, členy jejích orgánů, jednatele (ředitele), zaměstnance, mateřskou společnost, dceřiné společnosti, propojené (spřízněné) společnosti, obchodní partnery, tvůrce webových stránek, zástupce a zmocněnce (společně dále jen „Zproštěné osoby") bránit před vznikem škody, případně je odškodníte za veškeré nároky, škody, újmy, povinnosti, ztráty, odpovědnost, náklady či dluhy a výdaje (včetně zejména, nikoli však výlučně, přiměřené odměny a nákladů právního zastoupení), které vzniknou: (i) v důsledku porušení kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek Vámi, (ii) z jakéhokoli Podání nebo Obsahu vytvořeného uživatelem (zejména včetně, nikoli však výlučně, nároků z porušení autorského práva, práva k ochranné známce, obchodního tajemství či jiných práv duševního vlastnictví třetí osoby, práva na ochranu osobnosti (práva na zveřejnění), práva na soukromí či pomluvy), (iii) v důsledku Vašeho využívání jakéhokoli Obsahu nebo prvků dostupných na Stránkách nebo jejich prostřednictvím (ledaže bude nárok vycházet z porušení práv třetí osoby materiály vytvořenými společností Ferrero), (iv) v důsledku Vašeho porušení použitelného práva či jakékoli dohody nebo podmínek sjednaných s třetí osobou, které se na Vás vztahují, a (v) v důsledku jakékoli jiné záležitosti týkající se Stránky a Vašeho přístupu na Stránku a jejího užívání.

Zavazujete se, že na spolupráci s námi při obraně proti jakékoli takové záležitosti vynaložíte maximální úsilí. Vyhrazujeme si právo převzít na Vaše náklady výhradní obranu proti jakékoli záležitosti, která podléhá povinnosti odškodnění z Vaší strany, a kontrolu nad takovou záležitostí.
 

 1. Rozhodné právo/rozhodovací pravomoc a příslušnost. Veškeré záležitosti týkající se Stránky a/nebo těchto Podmínek užívání se řídí právními předpisy České republiky, bez odkazu na kolizní právní zásady či právní zásady volby práva. Souhlasíte s tím, že výhradní pravomocí/příslušností a územní působností ve vztahu k jakémukoli soudnímu řízení týkajícímu se Stránek a/nebo těchto Podmínek užívání budou nadány příslušné soudy v České republice.  Neposkytujeme Vám žádnou záruku ani netvrdíme, že Stránky nebo Obsah/materiály na Stránkách jsou vhodné k užívání mimo Českou republiku.  Přestože jsou naše Stránky přístupné na celém světě, může se stát, že Obsah, o němž je zmínka na našich Stránkách nebo který je zde uveden, nebude k dispozici všem osobám nebo ve všech zeměpisných oblastech. Dále platí, že ne všechny osoby mohou být schopny se účastnit, být způsobilé k přijetí nabídek, případně k získání cen v loteriích, soutěžích či podobných propagačních akcích zpřístupněných prostřednictvím Stránek. Informace uvedené na Stránkách, které se týkají jakýchkoli výrobků nebo služeb, platí pouze v České republice. Vyhrazujeme si právo omezit dostupnost našich Stránek a/nebo poskytování jakékoli služby jakékoli osobě, do jakékoli zeměpisné oblasti nebo země (jurisdikce), a to dle našeho výlučného uvážení a kdykoli.  Pokud se nacházíte mimo Českou republiku, nesete výlučnou odpovědnost za splnění požadavků jakýchkoli použitelných místních právních předpisů.
   
 2. Salvátorská klauzule. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek užívání na základě jakékoli právní normy nebo veřejného pořádku shledáno nebo prohlášeno z jakéhokoli důvodu za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení v rozsahu své neplatnosti či nevymahatelnosti odděleno a ostatní ustanovení budou i nadále v plném rozsahu platná a účinná.
   
 3. Vzdání se práv; prostředky nápravy. Skutečnost, že částečně či zcela nerealizujeme jakákoli práva nebo se vzdáme nároků z jakéhokoli Vašeho porušení těchto Podmínek užívání, nebude překážkou následného výkonu takového práva z naší strany, ani nebude považována za vzdání se našich nároků z jakéhokoli Vašeho následného porušení tohoto či jiného ustanovení těchto Podmínek užívání. Naše práva a prostředky nápravy dle těchto Podmínek užívání budou kumulativní a výkon některého práva či prostředku nápravy nebude omezovat naše právo na výkon jakéhokoli jiného práva nebo prostředku nápravy.
   
 4. Kontaktní údaje.  Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se Stránek nebo těchto Podmínek užívání, můžete se na nás obrátit prostřednictvím našeho online formuláře, který je k dispozici na http://www.ferrero.cz/?mail=true nebo nám napsat na následující adresu:  Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

© 2015 Ferrero Česká s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

 

 

SMĚRNICE O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

 

Datum účinnosti: 1. července 2015

Společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika., IČ: 604 88 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27347 (dále jen „Ferrero", „my", „nás/nám/námi") respektuje Vaše soukromí a zavázala se je chránit v průběhu i po ukončení Vaší návštěvy této stránky, s ní související mobilní stránky a jakýchkoli mikrostránek (které mohou být spravovány třetí osobou v zastoupení společnosti Ferrero), které jsou přístupné jejím prostřednictvím (každá z těchto stránek jednotlivě dále jen „Stránka" a společně „Stránky"). V tomto ohledu společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika., IČ: 604 88 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27347 – jedná jako Správce údajů. Tato směrnice o ochraně důvěrných informací (dále jen „Směrnice o ochraně důvěrných informací") upravuje naše postupy ve vztahu ke shromažďování údajů prostřednictvím Stránek a jejich užívání naší společností. Tato Směrnice o ochraně důvěrných informací platí pouze pro údaje shromážděné prostřednictvím Stránek a nepoužije se na údaje shromážděné prostřednictvím jakýchkoli jiných zdrojů, včetně zejména, nikoli však výlučně, Facebooku, Twitteru, YouTube a jiných webových stránek třetích osob a sociálních médií. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Ferrero Česká s.r.o., nenese odpovědnost za žádné jiné webové stránky spravované jinými společnostmi Ferrero ze skupiny Ferrero. Pokud s kterýmkoli ustanovením této Směrnice o ochraně důvěrných informací nesouhlasíte, neužívejte prosím Stránku, resp. Stránky, ani nám neposkytujte žádné Osobní údaje.

Shromažďování Osobních a Neosobních údajů. Shromažďujeme a uchováváme určité Vaše osobní údaje (tj. údaje, které Vás mohou nějakým způsobem identifikovat; například Váš věk, jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a/nebo finanční údaje) (dále jen „Osobní údaje") prostřednictvím Stránky, a to pouze když nám je dobrovolně poskytnete. V některých případech Vás můžeme požádat o poskytnutí Osobních údajů, například pokud používáte formulář zákaznické objednávky ke koupi výrobků a služeb, které nabízíme, když posíláte připomínky nebo dotazy, žádáte o informace, účastníte se propagační akce, soutěže nebo loterie, či využíváte jiných prvků nebo funkcí Stránky. Společnost Ferrero nebude shromažďovat Osobní údaje z Vašich návštěv na našich Stránkách, pokud nám je neposkytnete dobrovolně, s výjimkou některých jednotlivých osobních údajů shromážděných prostřednictvím informačních systémů a programů používaných pro provoz webové stránky, jejichž přenos je neoddělitelnou součástí užívání internetových komunikačních protokolů (např. IP adresy); rovněž po Vás nebudeme požadovat poskytnutí více údajů, než je nezbytné k účasti na aktivitách provozovaných na našich Stránkách. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám osobní údaje, můžete i tak naši webovou stránku používat, ale nebudete se moci účastnit některých propagačních akcí, vytvářet přihlašovací údaje za účelem využívání některých funkčností na stránce, aktivovat nebo využívat některou službu, mít možnost realizace nákupní objednávky nebo přijímat informace o výrobcích.

Některé stránky na Stránkách Vám mohou případně dovolit vytvoření přihlašovacích údajů vyplněním Vašeho uživatelského jména/ID nebo e-mailové adresy a hesla a jiných informací, či využitím některého z dostupných způsobů ověřování na sociálních médiích, jakými jsou například Facebook, Google + a Yahoo. Pokud si zvolíte možnost vytvoření přihlašovacích údajů využitím Vašeho účtu prostřednictvím některého z dostupných nástrojů ověřování na sociálních médiích, dovolujete nám získat přístup k Vašim údajům, které jsou veřejně přístupné nebo které jste učinil(a) veřejně přístupnými (např. jméno, uživatelské ID, profilový obrázek), a k údajům, u nichž „Dovolíte" přístup k nim. Ověřením prostřednictvím některé z možností sociálních médií nám dovolujete přijímat ty z Vašich údajů, které jsou přístupné. Doporučujeme Vám, abyste se ve vztahu ke způsobu, jehož se rozhodnete využít pro účely ověření, seznámil(a) se směrnicí o ochraně důvěrných informací a veškerými podmínkami.

Dále platí, že pokud se připojíte na některou Stránku, existují určité Osobní údaje (např. IP adresa, nákupní preference, profilující znaky), které mohou obsahovat identifikátory, jež nám mohou umožnit zasílat na Vaše zařízení cílené reklamy (reklamy „na míru") společně s technickými, jinými než osobními údaji, které žádného jednotlivce neztotožňují („Neosobní údaje", např. typ internetového prohlížeče); tyto údaje mohou být shromažďovány a ukládány prostřednictvím využití technologie „cookies". Kromě toho mohou údaje o Vaší online aktivitě v průběhu času a napříč Stránkami, s Vaším souhlasem, shromažďovat i další osoby, například reklamní partneři a poskytovatelé analýz. Tyto informace nám pomáhají s aktualizací Stránky, tak aby byla pro naše návštěvníky stále zajímavá a aby byl její obsah uzpůsoben na míru zájmům návštěvníků. Svůj počítačový prohlížeč můžete nastavit tak, aby byly cookies zakázány nebo aby Vás upozornil, jakmile jsou cookies odesílány. Pokud cookies zakážete, může se stát, že nebudeme schopni Vaši návštěvu Stránky optimalizovat a některé prvky Stránky mohou být nedostupné.

Užívání Vašich Osobních údajů. Jakmile na Stránce poskytnete své Osobní údaje, omezíme užívání těchto Osobních údajů na účel, pro který byly tyto Osobní údaje shromážděny v souladu s podmínkami této Směrnice o ochraně důvěrných informací. Mezi další limitované způsoby užívání Vašich Osobních údajů může patřit:

 • Zodpovídání Vašich dotazů a připomínek; poskytnutí přístupu do určitých oblastí a k určitým prvkům na Stránce; a komunikace s Vámi o Vašich aktivitách na Stránce.
 • Plnění Vašich požadavků.
 • Prošetřování podezření z podvodu, šikany, fyzické hrozby nebo jiných porušení jakéhokoli práva, pravidla nebo nařízení, pravidel nebo směrnic Stránky či práv třetích osob; nebo prošetřování podezřelého chování, které budeme považovat za nevhodné.
 • Pokud nám poskytnete finanční údaje (například číslo kreditní karty nebo bankovního účtu) v souvislosti s nakupováním nebo komerčními službami nabízenými na Stránce, můžeme tyto finanční údaje, které nám poskytnete, použít pro účely vyřízení Vaší objednávky.
 • Abyste nám s Vaším souhlasem pomohl(a) vyvíjet, dodávat a zlepšovat naše výrobky, služby, obsah a reklamu.
 • Sdílení se zpracovateli osobních údajů, tedy našimi mateřskými, dceřinými a propojenými (spřízněnými) společnostmi a partnery pro propagaci zapojenými do vytváření, výroby, dodávání nebo údržby Stránky, jak je potřeba k výkonu funkcí v souvislosti se Stránkou v zastoupení naší společnosti (například správa Stránky, řízení propagačních akcí nebo jiných prvků na Stránce, marketing, analýza dat a zákaznické služby). Abychom takové informace mohli sdílet, může se stát, že budeme muset Vaše Osobní údaje předat do zahraničí, tj. do země (jurisdikce) uvedené níže, a Vy s takovým předáním poskytnutím Osobních údajů Stránce musíte souhlasit. Další užívání nebo sdělování Osobních údajů těmito osobami pro jiné účely dovoleno není.
 • Sdílení s poskytovateli služeb – třetími osobami, které zaměstnáváme nebo s nimi spolupracujeme za účelem výkonu funkcí v našem zastoupení v souvislosti se Stránkou (přičemž tyto funkce mohou zahrnovat zejména, nikoli však výlučně, vyřizování objednávek, doručování balíčků, zasílání poštovních zpráv a e-mailů, odstraňování opakujících se informací ze zákaznických seznamů, analýzu dat a poskytování marketingové součinnosti, zpracovávání plateb kreditními kartami a poskytování zákaznických služeb). Tito poskytovatelé služeb – třetí osoby, kteří mají postavení zpracovatelů údajů ve vztahu ke společnosti Ferrero, mají takový přístup k Osobním údajům, který je nezbytný k výkonu jejich funkcí, a mohou coby součást výkonu těchto funkcí Osobní údaje shromažďovat nebo ukládat, nejsou však oprávněni je užívat pro žádné jiné účely.
 • Pro naše interní účely, například audit, analýzu dat a výzkum za účelem zlepšení našich výrobků, služeb a komunikace se zákazníky.
 • Pro jiné účely, jak bude uvedeno při shromažďování Vašich Osobních údajů nebo v případných dodatečných podmínkách použitelných na určitý prvek Stránky.
 • Pro sdělování vyžadované právem, nařízením nebo soudním příkazem.
 • Pro účely nebo v souvislosti se soudním řízením nebo bude-li to nezbytné pro zřízení, obranu nebo výkon práv.

 

Není-li v této Směrnici uvedeno jinak, nebudeme žádné Vaše Osobní údaje poskytovat žádným třetím osobám bez Vašeho konkrétního souhlasu.

Marketingové účely. Můžete si zvolit, zda si od nás přejete dostávat marketingová sdělení; rovněž můžete své preference ohledně ochrany důvěrných informací kdykoli změnit, a to písemným oznámením na http://www.ferrero.cz/?mail=true, nebo poštou naší společnosti na adresu Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika. Pokud se rozhodnete, že od nás nechcete dostávat žádná propagační sdělení, nebudeme Vám zasílat čistě propagační zprávy a nebudeme Vaše osobní údaje sdílet s jinými společnostmi. I tak Vás nicméně můžeme kontaktovat pro administrativní účely, například potvrzení nákupní objednávky nebo vyžádání si dalších požadavků, které vznesete.

Behaviorální online reklama (profilování). Na některých stránkách z našich Stránek můžeme využívat a/nebo dovolit reklamním partnerům – třetím osobám shromažďovat (vždy prostřednictvím webových sledovacích nástrojů, jako jsou cookies) identifikovatelné údaje týkající se Vašich aktivit na těchto stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány pouze na základě Vašeho konkrétního předchozího souhlasu a z toho důvodu, abychom Vám mohli v budoucnu, když navštívíte jiné Stránky, dodávat cílenou reklamu.

Správa Vašich Osobních údajů. Konečnou kontrolu nad Osobními údaji, které shromáždíme a použijeme, máte Vy. Vždy se můžete rozhodnout, že určité Osobní údaje neposkytnete, mějte však prosím na paměti, že pokud nám neposkytnete své Osobní údaje, nebudete možná moci využívat některé prvky nabízené na Stránce (bez určitých Osobních údajů například nebudeme schopni vyřídit Vaši nákupní objednávku). Pokud si budete přát ověřit, aktualizovat, zrušit, upravit nebo opravit některé ze svých Osobních údajů shromážděných prostřednictvím Stránky, obraťte se na nás prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na http://www.ferrero.cz/?mail=true, nebo poštou na Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika. Rovněž jste oprávněn(a) na uvedených kontaktech požádat o přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů, o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo zákonem o ochraně osobních údajů a případně také o vysvětlení zpracování osobních údajů.

Odkazy (linky) na jiné Stránky. Stránka může obsahovat odkazy (linky) na jiné webové stránky, které nejsou ve vlastnictví společnosti Ferrero popřípadě s ní propojených (spřízněných) osob, ani je společnost Ferrero popřípadě s ní propojené (spřízněné osoby) neprovozuje a nespravuje. Když Stránku opouštíte, měli byste vzít na vědomí a přečíst si podmínky a směrnice o ochraně důvěrných informací každé webové stránky, kterou navštívíte. Rovněž byste měli nezávisle posoudit pravost jakékoli webové stránky, která vypadá jako jedna z našich Stránek či se za jednu z našich Stránek vydává (včetně Stránek propojených prostřednictvím e-mailu). Navzdory jakýmkoli spojením, která mohou případně na Stránce existovat, platí (není-li výslovně stanoveno jinak), že tyto webové stránky ani jejich obsah, výrobky, služby ani politiku ochrany důvěrných informací nemáme pod svou kontrolou, nedoporučujeme ani neschvalujeme, a nejsme s nimi spojeni. Stahování materiálu z určitých webových stránek může být spojeno s nebezpečím porušení práv duševního vlastnictví či zavlečení virů do Vašeho počítačového systému.

Sdílení informací

Stránky společnosti Ferrero nesdílejí, neprodávají ani si nepronajímají osobní údaje s nezávislými společnostmi pro jejich vlastní využití, aniž by Vám poskytly možnost volby.

Osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu využívání prvků naší stránky nebo vyžádáním si výrobku nebo služby prostřednictvím této webové stránky, mohou být shromažďovány a uchovávány v jedné nebo v několika z našich korporátních databází. Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, jsme oprávněni sdílet – s Vaším předchozím souhlasem, bude-li dle příslušného práva vyžadován – s jinými společnostmi v rámci rodiny společností nebo poboček Ferrero. Naše „korporátní rodina" je skupinou společností, které jsou s námi propojeny prostřednictvím společného ovládání nebo vlastnictví. Sdílení informací v rámci této „rodiny" je běžnou součástí podnikání a nabízení výrobků a služeb našim zákazníkům.

Stránky mohou osobní údaje sdílet se subdodavateli (např. poskytovateli cloudových služeb). Subdodavatelé nejsou oprávněni tyto údaje užívat žádným jiným způsobem než pro účely poskytování těchto služeb společnosti Ferrero a nejsou oprávněni tyto údaje sdílet či dále prodávat.

Měření návštěvnosti Stránek může být sdíleno s jinými webovými stránkami společnosti Ferrero či jejími dceřinými nebo propojenými (spřízněnými) společnostmi. Sdílenými informacemi budou souhrnné údaje; nebudou mezi nimi žádné Vaše osobní údaje.

Společnost Ferrero bude zpřístupňovat Vaše osobní údaje bez oznámení pouze v případě, že tak bude vyžadovat příslušné právo, nebo na základě přesvědčení založeného na dobré víře, že takové opatření je nezbytné pro: (a) splnění požadavků právních předpisů nebo vyhovění požadavkům soudního příkazu, který bude doručen společnosti Ferrero; (b) ochranu a obranu práv nebo majetku společnosti Ferrero a této stránky; nebo (c) jednání v naléhavých případech za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů společnosti Ferrero, jejích webových stránek či veřejnosti.

Ochrana důvěrných informací dětí. Společnost Ferrero bere ochranu důvěrných informací (soukromí) dětí vážně. Stránky provozujeme v souladu se všemi příslušnými právními předpisy v zemi (jurisdikci) níže uvedené. Neshromažďujeme Osobní údaje od nezletilých osob či (v případech, kdy je to příslušným právem dovoleno) od osob mladších osmnácti (18) let. Nezletilí mladší osmnácti (18) let by měly jakékoli osobní údaje Stránce poskytovat pouze se souhlasem zákonného zástupce/opatrovníka. Pokud při shromažďování údajů zjistíme, že uživatel nedosáhl této věkové hranice, nebudeme jeho osobní údaje užívat ani vést bez souhlasu jeho zákonného zástupce/opatrovníka. Bez takového souhlasu se ale může stát, že se dítě nebude moci účastnit určitých aktivit. Zákonný zástupce/opatrovník má možnost přezkoumat, odstranit, změnit nebo odmítnout další shromažďování nebo užívání osobních údajů dítěte, a to tak, že se na naši společnost obrátí prostřednictvím některé z možností uvedených v oddílu nazvaném „Správa Vašich osobních údajů" (uveďte prosím jméno, adresu a e-mailovou adresu dítěte).

Bezpečnostní opatření; uchovávání. Bezpečnost Vašich Osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Zavedli jsme přiměřené fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom zajistili bezpečnost údajů, které shromažďujeme. Avšak vzhledem k tomu, že internet je ze své podstaty otevřené médium, nemůžeme Vám zaručit, že nemůže v žádném případě dojít k neoprávněnému přístupu ke komunikaci mezi Vámi a námi nebo informacím uloženým na Stránce nebo na našich serverech ze strany třetích osob, například hackerů. Užíváním Stránky dáváte najevo, že toto riziko akceptujete. V maximálním právem dovoleném rozsahu se zříkáme odpovědnosti za jakékoli škody a újmy (zejména včetně, nikoli však výlučně, veškerých přímých, zvláštních, nepřímých, následných nebo sankčních ztrát či jiných škod jakéhokoli druhu, ať již smluvních (včetně podstatného porušení), civilně deliktních (včetně nedbalosti) či jiných), které případně utrpíte v důsledku ztráty, neoprávněného přístupu, zneužití nebo změny jakýchkoli údajů, které Stránce poskytnete. Údaje, které shromažďujeme, uchováváme, dokud je to nezbytné a relevantní pro účely shromažďování, ledaže je delší doba uchovávání požadována nebo dovolena na základě práva.

Rozhodné právo/rozhodovací pravomoc a příslušnost. Veškeré záležitosti týkající se Stránky a/nebo této Směrnice o ochraně důvěrných informací se řídí právními předpisy České republiky, bez odkazu na kolizní právní zásady či právní zásady volby práva. Souhlasíte s tím, že výhradní pravomocí/příslušností a územní působností ve vztahu k jakémukoli soudnímu řízení týkajícímu se Stránky a/nebo této Směrnice o ochraně důvěrných informací budou nadány příslušné soudy v České republice. Neposkytujeme Vám žádnou záruku ani netvrdíme, že Stránky nebo obsah/materiály na Stránkách jsou vhodné k užívání mimo Českou republiku. Informace obsažené na Stránkách, které se týkají jakýchkoli výrobků nebo služeb, jsou použitelné pouze v České republice a tyto výrobky a služby nemusí být dostupné všude. Pokud se nacházíte mimo Českou republiku, nesete výlučnou odpovědnost za splnění požadavků jakýchkoli použitelných místních právních předpisů.

Převod aktiv. V průběhu našeho podnikání můžeme prodávat nebo kupovat aktiva. Pokud se nějaký jiný subjekt stane nabyvatelem společnosti Ferrero nebo všech či podstatné části našich aktiv, mohou být na tento subjekt převedeny Osobní údaje i Neosobní údaje, které jsme shromáždili o uživatelích Stránek. Stejně tak platí, že pokud bude námi nebo proti nám zahájeno konkursní řízení nebo proces reorganizace, mohou být tyto údaje považovány za naše aktivum a mohou být prodány nebo převedeny na třetí osoby.

Salvátorská klauzule. Pokud bude jakékoli ustanovení této Směrnice o ochraně důvěrných informací na základě jakékoli právní normy nebo veřejného pořádku shledáno nebo prohlášeno z jakéhokoli důvodu za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení v rozsahu své neplatnosti či nevymahatelnosti odděleno a ostatní ustanovení budou i nadále v plném rozsahu platná a účinná.

Změny a aktualizace naší Směrnice o ochraně důvěrných informací. Společnost Ferrero si vyhrazuje právo kdykoli tuto Směrnici o ochraně důvěrných informací změnit nebo aktualizovat, přičemž o provedené změně nebo aktualizaci budete informováni. Čas od času prosím zkontrolujte případné změny nebo aktualizace naší Směrnice o ochraně důvěrných informací, které zde budou umístěny a které budou uvádět aktualizované datum účinnosti na první stránce Směrnice o ochraně důvěrných informací, pokud budou jakékoli změny nebo aktualizace provedeny.

Kontaktní údaje Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se Stránek nebo této Směrnice o ochraně důvěrných informací, můžete se na nás obrátit prostřednictvím našeho online formuláře, který je k dispozici na http://www.ferrero.cz/?mail=true (klikněte na „Kontaktujte NÁS"), nebo nám napsat na následující adresu privacy@ferrero.com, s uvedením, ze které země nám píšete.
 

© 2015 Skupina Ferrero