FERRERO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PODMIENKY POUŽÍVANIA

 

Posledná aktualizácia: 1.9. 2015

Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 604 88 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 27347 (ďalej len „Ferrero", „my" alebo „nás/nám/nami") je prevádzkovateľom webových stránok www.kinder.sk; www.ferrero.sk a vlastníkom obsahu týchto webových stránok; to isté platí i pre mikrostránky prístupné prostredníctvom vyššie uvedených webových stránok (každá z týchto stránok jednotlivo ďalej len „Stránka" a spoločne „Stránky"). Vezmite, prosím, na vedomie, že spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., nenesie zodpovednosť za žiadne iné webové stránky prevádzkované inými spoločnosťami zo skupiny Ferrero.
 

 1. Prijatie Podmienok používania. Váš prístup na Stránky a ich používanie sa riadia nasledujúcimi podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania"). Otvorením Stránok alebo ich používaním súhlasíte s tým, že budete viazaný(-á) týmito Podmienkami používania a že budete konať v súlade so všetkými použiteľnými právnymi predpismi. Ak nebudete s týmito Podmienkami používania bez obmedzenia alebo výhrad súhlasiť, nie ste oprávnený(-á) Stránku používať. Spoločnosť Ferrero môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto textu. Všetkými týmito zmenami ste viazaný(-á), a mali by ste preto túto stránku periodicky navštevovať, aby ste sa zoznámili s aktuálnymi Podmienkami používania, ktorými ste viazaný(-á). Okrem toho môžu niektoré Stránky obsahovať ďalšie podmienky, ktoré upravujú konkrétne prvky alebo ponuky (napríklad lotéria) (ďalej len „Programové podmienky"). V prípade rozporu medzi podmienkami a upozorneniami týchto Podmienok používania a Programovými podmienkami majú prednosť tieto Podmienky používania.
   
 2. Vlastnícke právo k obsahu a duševnému vlastníctvu; podmienené používanie obsahu. Obsah a všetky ostatné materiály na Stránkach vrátane najmä, nie však výlučne, autorských práv a iných práv duševného vlastníctva k výtvarným a grafickým dielam, fotografiám, textu, video a audio klipom, ochranným známkam a logám dostupným na Stránkach (spoločne ďalej len „Obsah"), sú vo vlastníctve spoločnosti Ferrero a/alebo s ňou spriaznených spoločností, alebo k nim tieto vykonávajú majetkové a iné práva. Na prístup a používanie Stránky a Obsahu Stránky ste oprávnený(-á) iba pre osobné alebo nekomerčné účely alebo na účely zábavy. Nie ste oprávnený(-á) Obsah kopírovať, rozmnožovať, opätovne používať, opakovane odovzdávať, upravovať, zverejňovať, zostavovať, umiestňovať na web, nahrávať (uploadovať), šíriť, modifikovať, vysielať či vytvárať odvodené diela od akéhokoľvek Obsahu, a to žiadnym spôsobom a pre žiadny verejný alebo obchodný účel, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ferrero alebo vlastníka týchto materiálov. Všetky práva, ktoré nie sú udelené na základe týchto Podmienok používania, si výslovne vyhradzuje spoločnosť Ferrero.

Všetky ochranné známky, obchodné názvy a logá, ako aj všetky súvisiace názvy výrobkov, dizajnové značky a slogany, ktoré sa objavia na Stránkach, sú ochrannými známkami alebo servisnými značkami (zapísanými či nezapísanými) spoločnosti Ferrero, jej spriaznených spoločností a/alebo poskytovateľov licencie spoločnosti Ferrero, ak nie je v týchto Podmienkach používania uvedené inak. Spoločnosť Ferrero, s ňou spriaznené spoločnosti a poskytovatelia licencie spoločnosti Ferrero si výslovne vyhradzujú všetky práva duševného vlastníctva k celému Obsahu na Stránkach. K žiadnemu Obsahu nachádzajúcemu sa na Stránkach nedostávate žiadnu licenciu. Spoločnosť Ferrero, s ňou spriaznené spoločnosti alebo poskytovatelia licencie spoločnosti Ferrero sa môžu podľa svojho výlučného uváženia domáhať svojich práv duševného vlastníctva, a to v plnom rozsahu podľa práva vrátane podania podnetu na začatie trestného stíhania.
 

 1. Správanie používateľa/Smernica prijateľného používania. Stránka vám môže dať príležitosť na nadviazanie kontaktov s inými osobami a na zdieľanie vašich myšlienok, informácií a materiálov. Spoločnosť Ferrero od všetkých svojich používateľov očakáva, že sa budú k ostatným ľuďom správať s rešpektom. Ak si všimnete akékoľvek porušenie tejto Smernice prijateľného používania či iného neprijateľného správania sa iného používateľa, mali by ste sa na nás obrátiť a takú aktivitu nám nahlásiť s využitím niektorej z možností uvedených nižšie v článku 13.

Nesiete výlučnú zodpovednosť za obsah, informácie a iné materiály, ktoré na Stránku umiestnite, Stránke zašlete alebo odovzdáte iným používateľom (vrátane najmä, nie však výlučne, kreatívnych nápadov, návrhov a spätnej väzby/informácií o výrobkoch a službách spoločnosti Ferrero) (ďalej len „Obsah vytvorený používateľom"), a zaväzujete sa, že za obsah, informácie ani materiály iných používateľov, ku ktorým získate prístup na Stránke, nebudete robiť zodpovednými Oslobodené osoby ako sú definované v bode 9. týchto Podmienok používania.

Výpočet kategórií zakázaného Obsahu vytvoreného používateľom uvedený nižšie je iba demonštratívny a nie je mienený ako vyčerpávajúci. V plnom rozsahu sa zaväzujete, že nebudete na web umiestňovať ani iným používateľom odovzdávať žiadny Obsah vytvorený používateľom, ktorý:
 

 • je ohováračský, zneužívajúci, obscénny, vulgárny, škandálny, poburujúci, pornografický, neslušný alebo urážlivý;
   
 • poškodzuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva inej osoby (napríklad hudba, videá, fotografie alebo iné materiály, vo vzťahu ku ktorým nemáte písomné  splnomocnenie autora/vlastníka týchto materiálov alebo inej oprávnenej osoby na ich umiestnenie na Stránku);
   
 • porušuje právo na ochranu osobnosti (právo na zverejnenie) alebo právo na súkromie inej osoby;
   
 • je výhražný, šikanózny či podporuje šikanu, rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzické násilie akéhokoľvek druhu proti skupine či jednotlivcovi;
   
 • je nepresný, nepravdivý alebo akýmkoľvek spôsobom zavádzajúci;
   
 • je protiprávny alebo podporuje akékoľvek protiprávne aktivity;
   
 • podporuje protiprávne alebo neautorizované kopírovanie diela inej osoby chráneného autorským právom či odkazy na toto dielo alebo poskytuje informácie s cieľom obchádzania akéhokoľvek bezpečnostného opatrenia;
   
 •  obsahuje „maskované" neslušné výrazy (napr. F@&#);
   
 • obsahuje softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktorých cieľom je prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného vybavenia; alebo
   
 • obsahuje reklamu, propagačné materiály, nevyžiadané správy („junk mail"), „spam", „reťazové listy", „pyramídové schémy" alebo inú formu obťažovania.

 

Sme oprávnení revidovať, editovať alebo mazať obsah a materiály, ktoré Vy alebo ostatní na Stránku zašlete alebo umiestnite, ale nie sme povinní tak robiť, ak nám platné právne predpisy takúto povinnosť výslovne neukladajú.

Beriete na vedomie, že pri používaní Stránky budete vystavený(-á) obsahu a materiálom z rozličných zdrojov a spoločnosť Ferrero nenesie zodpovednosť za presnosť, vhodnosť, užitočnosť, bezpečnosť ani práva duševného vlastníctva k tomuto obsahu a materiálom či týkajúce sa ich.

Nie ste oprávnený(-á) používať „pavúkov" (spiders), robotov, techniky dolovania dát ani iné automatizované zariadenia alebo programy na účely katalogizácie, sťahovania (download) či iného rozmnožovania, uchovávania alebo šírenia obsahu, ktorý je k dispozícii na Stránke. Ďalej platí, že nie ste oprávnený(-á) žiadne také automatizované prostriedky používať s cieľom manipulácie so Stránkou alebo v snahe prekračovať obmedzené oprávnenie a prístup, ktoré Vám boli udelené na základe týchto Podmienok používania. Nie ste oprávnený(-á) používanie ani prístup k Stránke ďalej predávať žiadnej tretej osobe.
 

 1. Práva k materiálu, ktorý pošlete, umiestnite, podáte alebo odovzdáte; Podanie. Spoločnosť Ferrero vás môže príležitostne požiadať, aby ste na Stránku poslali, umiestnili, podali alebo odovzdali Obsah vytvorený používateľom. Akýkoľvek Obsah vytvorený používateľom, ktorý pošlete, umiestnite, podáte alebo odovzdáte, je a bude spoločnosťou Ferrero považovaný za obsah, ktorý nie je dôverný a chránený, a takto s ním bude i zaobchádzané.  Zaslaním Obsahu  nám udeľujete nevýhradný bezodplatný súhlas (licenciu) na všetky spôsoby jeho použitia v zmysle platných právnych predpisov (napr. autorský zákon), najmä avšak nielen na zverejnenie na Stránkach, a to v neobmedzenom územnom, vecnom a časovom rozsahu. Ferrero je oprávnená túto licenciu prevádzať resp. postúpiť na tretie osoby ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia alebo udeliť sublicenciu s čím súhlasíte. Túto licenciu nie sme povinní využiť a sme oprávnení upraviť zaslaný Obsah pre svoje potreby v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak je pre akékoľvek ďalšie nakladanie s Obsahom potrebný Váš súhlas, tento súhlas ste výslovne udelili odoslaním Obsahu. Zaslaním Obsahu výslovne potvrdzujete, že disponujete všetkými potrebnými právami k danému Obsahu a jeho poskytnutím spoločnosti Ferrero alebo jej spriazneným spoločnostiam neboli ani nebudú porušené práva ani oprávnené záujmy iného subjektu.
  Spoločnosť Ferrero a s ňou spriaznené osoby budú takisto oprávnené tento Obsah vytvorený používateľom používať bez obmedzení, na akýkoľvek účel (s prihliadnutím na prípadné práva tretích osôb) vrátane najmä, nie však výlučne, práva vyvíjať, vyrábať, propagovať, podporovať a uvádzať na trh výrobky, BEZ AKEJKOĽVEK NÁHRADY, INEJ POVINNOSTI ČI INÉHO ZÁVÄZKU VOČI VÁM; spoločnosť Ferrero a s ňou spriaznené osoby budú takisto oprávnené akýkoľvek Obsah vytvorený používateľom či akúkoľvek jeho časť rozmnožovať, oznamovať, odovzdávať, zverejňovať, vysielať či umiestňovať na akékoľvek médium, alebo upravovať, meniť či mazať. Spoločnosť Ferrero neponesie zodpovednosť za zverejnenie takého Obsahu vytvoreného používateľom, ani za akékoľvek podobnosti medzi Obsahom vytvoreným používateľom a akýmkoľvek budúcim použitím alebo aktivitami spoločnosti Ferrero.

Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že v súlade so svojou politikou spoločnosť Ferrero neprijíma ani neposudzuje kreatívne nápady, návrhy ani materiály verejnosti (ďalej len „Podania"), preto by ste nemali voči spoločnosti Ferrero žiadne Podania v žiadnej komunikácii prostredníctvom tejto Stránky ani inak robiť. Ak nám Podanie navzdory vyššie uvedenej žiadosti, aby ste tak nerobili, pošlete, má sa zato, že ste na jeho použitie bez obmedzení a na akýkoľvek účel udelili spoločnosti Ferrero nevýhradnú, bezodplatnú, územne, vecne a časovo neobmedzenú licenciu v zmysle podmienok uvedených v tomto bode 4.
 

 1. Spojenie (linky) na iné Stránky. Na Stránke sa môžu nachádzať spojenia (linky) na iné webové stránky, ktoré nie sú v našom vlastníctve, ani ich neprevádzkujeme a nespravujeme. Keď Stránku opúšťate, mali by ste vziať na vedomie a prečítať si podmienky a smernice o ochrane dôverných informácií každej webovej stránky, ktorú navštívite. Takisto by ste mali nezávisle posúdiť pravosť akejkoľvek webovej stránky, ktorá vyzerá ako jedna z našich Stránok či sa za jednu z našich Stránok vydáva (vrátane Stránok prepojených prostredníctvom e-mailu). Navzdory akýmkoľvek spojeniam, ktoré môžu prípadne na Stránke existovať, platí, že tieto webové stránky, ani ich obsah, výrobky, služby ani politiku ochrany dôverných informácií nemáme pod svojou kontrolou, neodporúčame ich ani neschvaľujeme a nie sme s nimi spojení. Prezeranie akejkoľvek stránky tretej osoby je na vaše vlastné nebezpečenstvo. Sťahovanie materiálu z určitých webových stránok môže byť spojené s nebezpečenstvom porušenia práv duševného vlastníctva či zavlečenia vírusov do vášho počítačového systému.
   
 1. Propagačné akcie a ponuky. Na Stránke môžeme príležitostne umiestniť propagačnú akciu (napr. súťaž, lotériu, okamžitú výhernú hru a pod.) alebo ponuku (ďalej len „Propagačná akcia"). Akákoľvek Propagačná akcia uvedená na Stránke bude tam, kde bude zakázaná, neplatná a bude podliehať povinnosti zverejnenia oficiálnych pravidiel týkajúcich sa takej Propagačnej akcie. Každá Propagačná akcia bude mať svoje vlastné pravidlá a podmienky, ktoré budú platiť nad rámec podmienok uvedených v týchto Podmienkach používania. Účasť na akejkoľvek Propagačnej akcii vyžaduje akceptovanie týchto pravidiel a podmienok z vašej strany.
   
 1. Ochrana dôverných informácií. Ochrana dôvernosti vašich osobných informácií je pre nás veľmi dôležitá. Ak chcete viac informácií o tom, aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom tieto údaje zhromažďujeme, používame, oznamujeme a spravujeme, prečítajte si, prosím, našu Smernicu o ochrane dôverných informácií, ktorá sa takisto vzťahuje na používanie našich Stránok vami.
   
 1. Výhrada záruk/vylúčenie zodpovednosti.

POUŽÍVANIE STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. STRÁNKY A VŠETOK SOFTVÉR, SLUŽBY, OBSAH A OBSAH VYTVORENÝ používateĽOM, KTORÉ SÚ SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNOK, SÚ POSKYTOVANÉ „AKO STOJA A LEŽIA", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ČI KONKLUDENTNEJ VRÁTANE NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE, KONKLUDENTNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV (TRETÍCH OSÔB), VLASTNÍCKEHO PRÁVA ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE, ŽE NIEKTORÉ KRAJINY (JURISDIKCIE) NEMUSIA PRIPÚŠŤAŤ VYLÚČENIE KONKLUDENTNÝCH ZÁRUK; V TAKOM PRÍPADE SA NA VÁS NIEKTORÉ Z TÝCHTO VYLÚČENÍ NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. NEDÁVAME VÁM ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNOK, AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, SLUŽIEB, OBSAHU ALEBO OBSAHU VYTVORENÉHO používateĽOM NEBUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK PORUŠENIE PRÁV TRETÍCH OSÔB. NERUČÍME ZA TO, ŽE STRÁNKA, AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO OBSAH, NA KTORÝ SA DOSTANETE PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, BUDÚ CELKOM BEZPEČNÉ, NEPRERUŠOVANÉ ČI BEZ CHÝB, ŽE CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, ANI ŽE STRÁNKA ALEBO SERVER, VĎAKA KTORÉMU JE STRÁNKA PRÍSTUPNÁ, NEOBSAHUJE ŽIADNE VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE STRÁNKY VRÁTANE NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE, ZA OBSAH A AKÉKOĽVEK VYHLÁSENIA, CHYBY ČI OPOMENUTIA NACHÁDZAJÚCE SA NA STRÁNKE, OBSAH POSKYTNUTÝ TRETÍMI OSOBAMI (VRÁTANE NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE, OBSAHu, KTORÝ PORUŠUJE PRÁVA TRETÍCH OSÔB), SPOJENIA NA AKÚKOĽVEK INÚ WEBOVÚ STRÁNKU ČI JEJ POVAHU ALEBO OBSAH, ANI ŽIADNU INÚ ZÁLEŽITOSŤ TÝKAJÚCU SA STRÁNKY A VÁŠHO POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEPONESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, SANKČNÉ ANI INÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE, ODMENY A NÁKLADOV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA, UŠLÉHO ZISKU, STRATENÝCH DÁT, ZMARENÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, NÁKLADOV KRYTIA A UJMY NA ZDRAVÍ/PROTIPRÁVNEHO USMRTENIA). PODĽA ŽIADNEJ TEÓRIE CIVILNÉHO DELIKTU, ZMLUVNEJ ZODPOVEDNOSTI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ČI INEJ TEÓRIE vychádzajúcEJ z PRÁVA ČI PRAVIDIEL EKVITY; VŠETKO VYŠŠIE UVEDENÉ SA TÝMTO DOHODOU ZMLUVNÝCH STRÁN VYLUČUJE BEZ OHĽADU NA TO, ČI SME BOLI NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD UPOZORNENÍ, ALEBO NIE. JEDINÝM PROSTRIEDKOM NÁPRAVY, KTORÝ MÁTE K DISPOZÍCII, AK STE NESPOKOJNÝ(-Á) SO STRÁNKOU, JE UKONČENIE POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY Z VAŠEJ STRANY. VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE, ŽE NIEKTORÉ KRAJINY (jurisdikcIE) NEMUSIA PRIPÚŠŤAŤ VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD; V TAKOM PRÍPADE SA NA VÁS NIEKTORÉ Z TÝCHTO VYLÚČENÍ NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.
 

 1. Náhrada škody. Používaním Stránky sa zaväzujete, že budete spoločnosť Ferrero, členov jej orgánov, konateľov (riaditeľov), zamestnancov, materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, spriaznené spoločnosti, obchodných partnerov, tvorcov webových stránok, zástupcov a splnomocnencov (spoločne ďalej len „Oslobodené osoby") brániť pred vznikom škody, prípadne ich odškodníte za všetky nároky, škody, povinnosti, straty, zodpovednosť, náklady či dlhy a výdavky (vrátane najmä, nie však výlučne, primeranej odmeny a nákladov právneho zastúpenia), ktoré vzniknú: (i) v dôsledku porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok vami, (ii) z akéhokoľvek Podania alebo Obsahu vytvoreného používateľom [vrátane najmä, nie však výlučne, nárokov z porušenia autorského práva, práva k ochrannej známke, obchodného tajomstva či iných práv duševného vlastníctva tretej osoby, práva na ochranu osobnosti (práva na zverejnenie), práva na súkromie či ohováranie], (iii) v dôsledku vášho využívania akéhokoľvek Obsahu alebo prvkov dostupných na Stránke alebo prostredníctvom nej (ibaže bude nárok vychádzať z porušenia práv tretej osoby materiálmi vytvorenými spoločnosťou Ferrero), (iv) v dôsledku vášho porušenia použiteľného práva či akejkoľvek dohody alebo podmienok dohodnutých s treťou osobou, ktoré sa na vás vzťahujú, a (v) v dôsledku akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa Stránky a vášho prístupu na Stránku a jej používanie.

Zaväzujete sa, že na spoluprácu s nami pri obrane proti akejkoľvek takej záležitosti vynaložíte maximálne úsilie. Vyhradzujeme si právo prevziať na vaše náklady výhradnú obranu proti akejkoľvek záležitosti, ktorá podlieha povinnosti odškodnenia z vašej strany, a kontrolu nad takou záležitosťou.
 

 1. Rozhodné právo/rozhodovacia právomoc a príslušnosť. Všetky záležitosti týkajúce sa Stránky a/alebo týchto Podmienok používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez odkazu na kolízne právne zásady či právne zásady voľby práva. Súhlasíte s tým, že výhradnou právomocou/príslušnosťou a územnou pôsobnosťou vo vzťahu k akémukoľvek súdnemu konaniu týkajúcemu sa Stránky a/alebo týchto Podmienok používania budú určené príslušné súdy v Slovenskej republike. Neposkytujeme vám žiadnu záruku ani netvrdíme, že Stránky alebo Obsah/materiály na Stránkach sú vhodné na používanie mimo Slovenskou republiku. Napriek tomu sú naše Stránky prístupné na celom svete, môže sa stať, že Obsah, o ktorom sa diskutuje na našich Stránkach alebo ktorý je tu zmieňovaný, nebude k dispozícii všetkým osobám alebo vo všetkých zemepisných oblastiach. Ďalej platí, že nie všetky osoby môžu byť schopné sa zúčastniť, byť spôsobilé na prijatie ponúk, prípadne na získanie cien v lotériách, súťažiach či podobných propagačných akciách sprístupnených prostredníctvom Stránok. Informácie uvedené na Stránkach, ktoré sa týkajú akýchkoľvek výrobkov alebo služieb, platia iba v Slovenskej republike. Vyhradzujeme si právo obmedziť dostupnosť našich Stránok a/alebo poskytovania akejkoľvek služby akejkoľvek osobe, do akejkoľvek zemepisnej oblasti alebo krajiny (jurisdikcie), a to podľa nášho výlučného uváženia a kedykoľvek. Ak sa nachádzate mimo Slovenskou republiku, nesiete výlučnú zodpovednosť za splnenie požiadaviek akýchkoľvek použiteľných miestnych právnych predpisov.
   
 2. Salvatorská klauzula. Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania na základe akejkoľvek právnej normy alebo verejného poriadku uznané alebo vyhlásené z akéhokoľvek dôvodu za neplatné, protiprávne alebo nevymáhateľné, bude toto ustanovenie v rozsahu svojej neplatnosti či nevymáhateľnosti oddelené a ostatné ustanovenia budú i naďalej v plnom rozsahu platné a účinné.
   
 3. Vzdanie sa práv; prostriedky nápravy. Skutočnosť, že čiastočne či celkom nerealizujeme akékoľvek práva alebo sa vzdáme nárokov z akéhokoľvek vášho porušenia týchto Podmienok používania, nebude prekážkou následného výkonu takého práva z našej strany, ani nebude považovaná za vzdanie sa našich nárokov z akéhokoľvek vášho následného porušenia tohto či iného ustanovenia týchto Podmienok používania. Naše práva a prostriedky nápravy podľa týchto Podmienok používania budú kumulatívne a výkon žiadneho takého práva či prostriedku nápravy nebude obmedzovať naše právo na výkon akéhokoľvek iného práva alebo prostriedku nápravy.
   
 4. Kontaktné údaje. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Stránok alebo týchto Podmienok používania, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho online formulára, ktorý je k dispozícii na http://www.ferrero.sk/?mail=true, alebo nám napísať na nasledujúcu adresu: Ferrero Česká s.r.o., so sídlom: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

© 2015 Ferrero Česká s.r.o. Všetky práva vyhradené.

 

SMERNICA O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

 

Dátum účinnosti: 1.9. 2015

Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 604 88 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 27347 (ďalej len „Ferrero", „my", „nás/nám/nami") rešpektuje vaše súkromie a zaviazala sa ho chrániť v priebehu aj po ukončení vašej návštevy tejto stránky, s ňou súvisiacej mobilnej stránky a akýchkoľvek mikrostránok (ktoré môžu byť spravované treťou osobou v zastúpení spoločnosti Ferrero), ktoré sú prístupné prostredníctvom nej (každá z týchto stránok jednotlivo ďalej len „Stránka" a spoločne „Stránky"). V tomto ohľade spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 604 88 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 27347 – koná ako prevádzkovateľ osobných údajov. Táto smernica o ochrane dôverných informácií (ďalej len „Smernica o ochrane dôverných informácií") upravuje naše postupy vo vzťahu k zhromažďovaniu údajov prostredníctvom Stránok a ich používanie našou spoločnosťou. Táto Smernica o ochrane dôverných informácií platí iba pre údaje zhromaždené prostredníctvom Stránok a nepoužije sa na údaje zhromaždené prostredníctvom akýchkoľvek iných zdrojov vrátane najmä, nie však výlučne, Facebooku, Twitteru, YouTube a iných webových stránok tretích osôb a sociálnych médií. Vezmite, prosím, na vedomie, že spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., nenesie zodpovednosť za žiadne iné webové stránky spravované inými spoločnosťami Ferrero zo skupiny Ferrero. Pokiaľ s ktorýmkoľvek ustanovením tejto Smernice o ochrane dôverných informácií nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, Stránku, resp. Stránky, ani nám neposkytujte žiadne Osobné údaje.

Zhromažďovanie Osobných a Neosobných údajov. Zhromažďujeme a uchovávame určité vaše osobné údaje (t. j. údaje, ktoré vás môžu nejakým spôsobom identifikovať; napríklad váš vek, meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, používateľské meno a/alebo finančné údaje) (ďalej len „Osobné údaje") prostredníctvom Stránky, a to iba vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie Osobných údajov, napríklad ak používate formulár zákazníckej objednávky na kúpu výrobkov a služieb, ktoré ponúkame, keď posielate pripomienky alebo otázky, žiadate o informácie, zúčastňujete sa na propagačnej akcii, súťaži alebo lotérii či využívate iné prvky alebo funkcie Stránky. Spoločnosť Ferrero nebude zhromažďovať Osobné údaje z vašich návštev na našich Stránkach, pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne, s výnimkou niektorých jednotlivých osobných údajov zhromaždených prostredníctvom informačných systémov a programov používaných na prevádzku webovej stránky, ktorej prenos je neoddeliteľnou súčasťou používania internetových komunikačných protokolov (napr. IP adresy); rovnako od vás nebudeme požadovať poskytnutie viacerých údajov, než je nevyhnutné na účasť na aktivitách prevádzkovaných na našich Stránkach. Pokiaľ sa rozhodnete neposkytnúť nám osobné údaje, môžete i tak našu webovú stránku používať, ale nebudete sa môcť zúčastniť na niektorých propagačných akciách, vytvárať prihlasovacie údaje s cieľom využívania niektorých funkčností na stránke, aktivovať alebo využívať niektorú službu, mať možnosť realizácie nákupnej objednávky alebo prijímať informácie o výrobkoch.

Niektoré stránky na Stránkach vám môžu prípadne dovoliť vytvorenie prihlasovacích údajov vyplnením vášho používateľského mena/ID alebo e-mailovej adresy a hesla a iných informácií či využitím niektorého z dostupných spôsobov overovania v sociálnych médiách, akými sú napríklad Facebook, Google+ a Yahoo. Pokiaľ si zvolíte možnosť vytvorenia prihlasovacích údajov využitím vášho účtu prostredníctvom niektorého z dostupných nástrojov overovania v sociálnych médiách, dovoľujete nám získať prístup k vašim údajom, ktoré sú verejne prístupné alebo ktoré ste urobili verejne prístupnými (napr. meno, používateľské ID, profilový obrázok), a k údajom, pri ktorých „Dovolíte" prístup k nim. Overením prostredníctvom niektorej z možností sociálnych médií nám dovoľujete prijímať tie z vašich údajov, ktoré sú prístupné. Odporúčame vám, aby ste sa vo vzťahu k spôsobu, ktorý sa rozhodnete využiť na účely overenia, zoznámili so Smernicou o ochrane dôverných informácií a všetkými podmienkami.

Ďalej platí, že pokiaľ sa pripojíte na niektorú Stránku, existujú určité Osobné údaje (napr. IP adresa, nákupné preferencie, profilujúce znaky), ktoré môžu obsahovať identifikátory, ktoré nám môžu umožniť zasielať na vaše zariadenie cielené reklamy (reklamy „na mieru") spolu s technickými, inými než osobnými údajmi, ktoré žiadneho jednotlivca neidentifikujú („Neosobné údaje", napr. typ internetového prehliadača); tieto údaje sa môžu zhromažďovať a ukladať prostredníctvom využitia technológie „cookie". Okrem toho môžu údaje o vašej on-line aktivite v priebehu času a naprieč Stránkami zhromažďovať s vaším súhlasom aj ďalšie osoby, napríklad reklamní partneri a poskytovatelia analýz. Tieto informácie nám pomáhajú s aktualizáciou Stránky, tak aby bola pre našich návštevníkov stále zaujímavá a aby bol jej obsah prispôsobený na mieru záujmom návštevníkov. Svoj počítačový prehliadač môžete nastaviť tak, aby boli cookies zakázané alebo aby vás upozornil, hneď ako sú cookies odosielané. Pokiaľ cookies zakážete, môže sa stať, že nebudeme schopní vašu návštevu Stránky optimalizovať a niektoré prvky Stránky môžu byť nedostupné.

Používanie vašich Osobných údajov. Hneď ako na Stránke poskytnete svoje Osobné údaje, obmedzíme používanie týchto Osobných údajov na účel, pre ktorý boli tieto Osobné údaje zhromaždené v súlade s podmienkami tejto Smernice o ochrane dôverných informácií a právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Medzi ďalšie limitované spôsoby používania vašich Osobných údajov môže patriť:

 

 • Zodpovedanie vašich otázok a pripomienok; poskytnutie prístupu do určitých oblastí a k určitým prvkom na Stránke; a komunikácia s vami o vašich aktivitách na Stránke.
 • Plnenie vašich požiadaviek.
 • Prešetrovanie podozrení z podvodu, obťažovania, fyzickej hrozby alebo iných porušení akéhokoľvek práva, pravidla alebo nariadenia, pravidiel alebo smerníc Stránky, či práv tretích osôb; alebo prešetrovanie podozrivého správania, ktoré budeme považovať za nevhodné.
 • Pokiaľ nám poskytnete finančné údaje (napríklad číslo kreditnej karty alebo bankového účtu) v súvislosti s nakupovaním alebo komerčnými službami ponúkanými na Stránke, môžeme tieto finančné údaje, ktoré nám poskytnete, použiť na účely vybavenia vašej objednávky.
 • Aby ste nám s vaším súhlasom pomohli vyvíjať, dodávať a zlepšovať naše výrobky, služby, obsah a reklamu.
 • Zdieľanie so spracovateľom osobných údajov, teda našimi materskými, dcérskymi a prepojenými (spriaznenými) spoločnosťami a partnermi na propagáciu zapojenými do vytvárania, výroby, dodávania alebo údržby Stránky, ako je potreba na výkon funkcií v súvislosti so Stránkou v zastúpení našej spoločnosti (napríklad správa Stránky, riadenie propagačných akcií alebo iných prvkov na Stránke, marketing, analýza dát a zákaznícke služby). Aby sme takéto informácie mohli zdieľať, môže sa stať, že budeme musieť vaše Osobné údaje odovzdať do zahraničia, t. j. do krajiny (jurisdikcie) uvedenej nižšie, vrátane krajín nezaručujúcim primeranú úroveň ochrany, a vy s takýmto poskytnutím Osobných údajov Stránke musíte musíte súhlasiť. Ďalšie používanie alebo oznamovanie Osobných údajov týmito osobami na iné účely nie je dovolené.
 • Zdieľanie s poskytovateľmi služieb – tretími osobami, ktoré zamestnávame alebo s ktorými spolupracujeme s cieľom výkonu funkcií v našom zastúpení v súvislosti so Stránkou (pričom tieto funkcie môžu zahŕňať najmä, nie však výlučne, vybavovanie objednávok, doručovanie balíčkov, zasielanie poštových správ a e-mailov, odstraňovanie opakujúcich sa informácií zo zákazníckych zoznamov, analýzu dát a poskytovanie marketingovej súčinnosti, spracovávanie platieb kreditnými kartami a poskytovanie zákazníckych služieb). Títo poskytovatelia služieb – tretie osoby, ktorí majú postavenie sprostredkovateľov vo vzťahu k spoločnosti Ferrero, majú taký prístup k Osobným údajom, ktorý je nevyhnutný na výkon ich funkcií a úloh, a môžu ako súčasť výkonu týchto funkcií Osobné údaje spracúvať, napr. zhromažďovať a ukladať, nie sú však oprávnení používať ich na žiadne iné účely.
 • Na naše interné účely, napríklad audit, analýzu dát a výskum s cieľom zlepšenia našich výrobkov, služieb a komunikácie so zákazníkmi.
 • Na iné účely, ako bude uvedené pri zhromažďovaní vašich Osobných údajov alebo v prípadných dodatočných podmienkach použiteľných na určitý prvok Stránky.
 • Na oznamovanie vyžadované právom, nariadením alebo súdnym príkazom.
 • Na účely alebo v súvislosti so súdnym  konaním alebo ak to bude nevyhnutné na zriadenie, obranu alebo výkon práv.

 

Ak nie je v tejto Smernici uvedené inak, nebudeme žiadne vaše Osobné údaje poskytovať žiadnym tretím osobám bez vášho konkrétneho súhlasu.

Marketingové účely. Môžete si zvoliť, či si od nás prajete dostávať marketingové oznámenia; rovnako môžete svoje preferencie týkajúce sa ochrany dôverných informácií kedykoľvek zmeniť, a to písomným oznámením na http://www.ferrero.sk/?mail=true, alebo poštou našej spoločnosti na adresu Ferrero Česká s.r.o., so sídlom: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika. Pokiaľ sa rozhodnete, že od nás nechcete dostávať žiadne propagačné oznámenia, nebudeme vám zasielať čisto propagačné správy a nebudeme vaše osobné údaje zdieľať s inými spoločnosťami. Aj tak vás však môžeme kontaktovať pre administratívne a obchodné účely, napríklad potvrdenie nákupnej objednávky alebo vyžiadanie si ďalších požiadaviek, ktoré vznesiete.

Behaviorálna on-line reklama (profilovanie). Na niektorých stránkach z našich Stránok môžeme využívať a/alebo dovoliť reklamným partnerom – tretím osobám zhromažďovať (vždy prostredníctvom webových sledovacích nástrojov, ako sú cookies) identifikovateľné údaje týkajúce sa vašich aktivít na týchto stránkach. Tieto informácie sa zhromažďujú iba na základe vášho konkrétneho predchádzajúceho súhlasu a z toho dôvodu, aby sme vám mohli v budúcnosti, keď navštívite iné Stránky, dodávať cielenú reklamu.

Správa vašich Osobných údajov. Finálnu kontrolu nad rozsahom Osobných údajov, ktoré zhromaždíme a použijeme, máte vy. Vždy sa môžete rozhodnúť, že určité Osobné údaje neposkytnete, majte však, prosím, na pamäti, že pokiaľ nám neposkytnete svoje Osobné údaje, nebudete možno môcť využívať niektoré prvky ponúkané na Stránke (bez určitých Osobných údajov napríklad nebudeme schopní vybaviť vašu nákupnú objednávku). Pokiaľ si budete priať overiť, aktualizovať, zrušiť alebo opraviť niektoré zo svojich Osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Stránky, obráťte sa na nás prostredníctvom on-line formulára, ktorý je k dispozícii na http://www.ferrero.sk/?mail=true, alebo poštou na Ferrero Česká s.r.o., so sídlom: Karla Engliše 6/3201, Česká republika. Takisto ste oprávnený (a) na uvedených kontaktoch požiadať o prístup k informáciám o spracovaní Vašich osobných údajov, o odstránenie stavu vzniknutého spracovaním osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo zákonom o ochrane osobných údajov a prípadne aj o vysvetlenie spracovanie osobných údajov.

Spojenie (linky) na iné Stránky. Stránka môže obsahovať spojenie (linky) na iné webové stránky, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti Ferrero prípadne s ňou prepojených (spriaznených) osôb, ani ich spoločnosť Ferrero prípadne s ňou prepojených (spriaznených) osôb neprevádzkuje a nespravuje. Keď Stránku opúšťate, mali by ste vziať na vedomie a prečítať si podmienky a smernice o ochrane dôverných informácií každej webovej stránky, ktorú navštívite. Rovnako by ste mali nezávisle posúdiť pravosť akejkoľvek webovej stránky, ktorá vyzerá ako jedna z našich Stránok či sa za jednu z našich Stránok vydáva (vrátane Stránok prepojených prostredníctvom e-mailu). Navzdory akýmkoľvek spojeniam, ktoré môžu prípadne na Stránke existovať, platí (nie, ak je výslovne stanovené inak), že tieto webové stránky ani ich obsah, výrobky, služby ani politiku ochrany dôverných informácií nemáme pod svojou kontrolou, neodporúčame ani neschvaľujeme a nie sme s nimi spojení. Preberanie materiálu z určitých webových stránok môže byť spojené s nebezpečenstvom porušenia práv duševného vlastníctva či prenesenia vírusov do vášho počítačového systému.

Zdieľanie informácií

Stránky spoločnosti Ferrero nezdieľajú, nepredávajú ani si neprenajímajú osobné údaje s nezávislými spoločnosťami na ich vlastné využitie bez toho, aby vám poskytli možnosť voľby.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu využívania prvkov našej stránky alebo vyžiadaním si výrobku alebo služby prostredníctvom tejto webovej stránky, sa môžu zhromažďovať a uchovávať v jednej alebo v niekoľkých z našich korporátnych databáz. Osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, sme oprávnení zdieľať – s vaším predchádzajúcom súhlasom, ak sa bude podľa príslušného práva vyžadovať – s inými spoločnosťami v rámci rodiny spoločností alebo pobočiek Ferrero. Naša „korporátna rodina" je skupinou spoločností, ktoré sú s nami spojené prostredníctvom spoločného ovládania alebo vlastníctva. Zdieľanie informácií v rámci tejto „rodiny" je bežnou súčasťou podnikania a ponúkania výrobkov a služieb našim zákazníkom.

Stránky môžu zdieľať osobné údaje so subdodávateľmi (napr. poskytovateľmi cloudových služieb). Subdodávatelia nie sú oprávnení používať tieto údaje žiadnym iným spôsobom než na účely poskytovania týchto služieb spoločnosti Ferrero a nie sú oprávnení tieto údaje zdieľať, sprístupňovať alebo poskytovať tretím osobám.

Meranie návštevnosti tejto Stránky môže byť zdieľané s inými webovými stránkami spoločnosti Ferrero či jej dcérskymi, alebo prepojenými (spriaznenými) spoločnosťami. Zdieľanými informáciami budú súhrnné údaje; nebudú medzi nimi žiadne vaše osobné údaje.

Spoločnosť Ferrero bude sprístupňovať vaše osobné údaje bez oznámenia iba v prípade, že tak bude vyžadovať príslušný právny predpis, alebo na základe presvedčenia založeného na dobrej viere, že také opatrenie je nevyhnutné na: (a) splnenie požiadaviek právnych predpisov alebo vyhovenie požiadavkám súdneho príkazu, ktorý bude doručený spoločnosti Ferrero; (b) ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti Ferrero a tejto Stránky; alebo (c) konanie v naliehavých prípadoch s cieľom ochrany osobnej bezpečnosti používateľov spoločnosti Ferrero, ich webových stránok či verejnosti.

Ochrana dôverných informácií detí. Spoločnosť Ferrero berie ochranu dôverných informácií (súkromia) detí vážne. Stránky prevádzkujeme v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi v krajine (jurisdikcii) uvedenej nižšie. Nezhromažďujeme Osobné údaje od maloletých osôb či (v prípadoch, keď je to príslušným právom dovolené) od osôb mladších ako osemnásť (18) rokov. Deti mladšie ako osemnásť (18) rokov by mali akékoľvek osobné údaje poskytovať Stránke iba so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu. Pokiaľ pri zhromažďovaní údajov zistíme, že používateľ nedosiahol túto vekovú hranicu, nebudeme jeho osobné údaje používať ani viesť bez súhlasu jeho rodiča/zákonného zástupcu. Bez takéhoto súhlasu sa ale môže stať, že sa dieťa nebude moci zúčastniť na určitých aktivitách. Rodič/zákonný zástupca má možnosť preskúmať, odstrániť, zmeniť alebo odmietnuť ďalšie zhromažďovanie alebo používanie osobných údajov svojho dieťaťa, a to tak, že sa obráti na našu spoločnosť prostredníctvom niektorej z možností uvedených v oddiele nazvanom „Správa vašich osobných údajov" (uveďte, prosím, meno, adresu a e-mailovú adresu dieťaťa).

Bezpečnostné opatrenie; uchovávanie. Bezpečnosť vašich Osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Zaviedli sme primerané fyzické, elektronické a manažérske postupy, aby sme zaistili bezpečnosť údajov, ktoré zhromažďujeme. Lenže vzhľadom na to, že internet je zo svojej povahy otvorené médium, nemôžeme vám zaručiť, že nemôže v žiadnom prípade dôjsť k neoprávnenému prístupu ku komunikácii medzi vami a nami alebo informáciám uloženým na Stránke alebo na našich serveroch zo strany tretích osôb, napríklad hackerov. Používaním Stránky dávate najavo, že toto riziko akceptujete. V maximálnom právom dovolenom rozsahu sa zriekame zodpovednosti za akékoľvek škody a ujmy (vrátane avšak nie  výlučne, všetkých priamych, zvláštnych, nepriamych, následných alebo sankčných strát či iných škôd akéhokoľvek druhu, či už zmluvných (vrátane podstatného porušenia), civilne deliktných (vrátane nedbalosti) či iných), ktoré prípadne utrpíte v dôsledku straty, neoprávneného prístupu, zneužitia alebo zmeny akýchkoľvek údajov, ktoré Stránke poskytnete. Údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame, kým je to nevyhnutné a relevantné na účely zhromažďovania, ibaže je dlhší čas uchovávania požadovaný alebo dovolený na základe práva.

Rozhodné právo/rozhodovacia právomoc a príslušnosť. Všetky záležitosti týkajúce sa Stránky a/alebo tejto Smernice o ochrane dôverných informácií sa riadia právnymi predpismi České republiky bez odkazu na kolízne právne zásady či právne zásady voľby práva. Súhlasíte s tým, že výhradnou právomocou/príslušnosťou a územnou pôsobnosťou vo vzťahu k akémukoľvek súdnemu konaniu týkajúcemu sa Stránky a/alebo tejto Smernice o ochrane dôverných informácií budú určené príslušné súdy v České republike. Neposkytujeme vám žiadnu záruku ani netvrdíme, že Stránky alebo obsah/materiály na Stránkach sú vhodné na používanie mimo Českou republiku. Informácie obsiahnuté na Stránkach, ktoré sa týkajú akýchkoľvek výrobkov alebo služieb, sú použiteľné iba v České republike a tieto výrobky a služby nemusia byť dostupné všade. Pokiaľ sa nachádzate mimo Českou republiku, nesiete výlučnú zodpovednosť za splnenie požiadaviek akýchkoľvek použiteľných miestnych právnych predpisov.

Prevod aktív. V priebehu nášho podnikania môžeme predávať alebo kupovať aktíva. Pokiaľ sa nejaký iný subjekt stane nadobúdateľom spoločnosti Ferrero alebo všetkých, či podstatnej časti našich aktív, môžu byť na tento subjekt prevedené Osobné údaje aj Neosobné údaje, ktoré sme zhromaždili o používateľoch Stránok. Rovnako tak platí, že pokiaľ bude nami alebo proti nám začaté konkurzné konanie alebo  reštrukturalizácia, môžu byť tieto údaje považované za naše aktívum a môžu byť prevedené na tretie osoby.

Salvátorská klauzula. Pokiaľ bude akékoľvek ustanovenie tejto Smernice o ochrane dôverných informácií na základe akejkoľvek aplikovateľnej právnej normy alebo verejného poriadku pokladané alebo vyhlásené z akéhokoľvek dôvodu za neplatné, protiprávne alebo nevymáhateľné, bude toto ustanovenie v rozsahu svojej neplatnosti či nevymáhateľnosti oddelené a ostatné ustanovenia budú aj naďalej v plnom rozsahu platné a účinné.

Zmeny a aktualizácie našej Smernice o ochrane dôverných informácií. Spoločnosť Ferrero si vyhradzuje právo kedykoľvek túto Smernicu o ochrane dôverných informácií zmeniť alebo aktualizovať, pričom o vykonanej zmene alebo aktualizácii budete informovaní. Raz za čas, prosím, skontrolujte prípadné zmeny alebo aktualizácie našej Smernice o ochrane dôverných informácií, ktoré tu budú umiestnené a ktoré budú uvádzať aktualizovaný dátum účinnosti na prvej stránke Smernice o ochrane dôverných informácií, pokiaľ budú akékoľvek zmeny alebo aktualizácie uskutočnené.

Kontaktné údaje Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Stránok alebo tejto Smernice o ochrane dôverných informácií, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho on-line formulára, ktorý je k dispozícii na http://www.ferrero.sk/?mail=true (kliknite na „Kontaktujte NÁS"), alebo nám napísať na nasledujúcu adresu privacy@ferrero.com s uvedením, z ktorej krajiny nám píšete.

 

© 2015 Skupina Ferrero