ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания

на Kinder Pingui

„Готови за зимата с Оле“

(За периода: 01.11.2021 – 30.11.2021, включително)

Участниците в Кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила, изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Oфициални правила на промоционалната кампания.

Промоционалната кампания на Kinder Pingui „Готови за зимата с Оле“ („Промоцията“ или „Кампанията“) се организира от агенция „Публисис“ АД, регистрирана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление: град София, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел. +35924340710, имейл: office@redlion.bg, наречена „Организаторът”, по възлагане от “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3 („Възложителят”).

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.11.2021 г. до 23:59:59 часа на 30.11.2021 г. („Промоционален период“).

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са всички продукти с марка Kinder Pingui, които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“).

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 3 лева (може с различни касови бележки) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от стойността на закупения Промоционален продукт(и) върху регистрираната и одобрена за участие съгласно тези Официални правила касова бележка/и един участник в Промоцията може да участва за две различни по вид награди, упоменати в раздел 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.kinder.com („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието се осъществява в следните стъпки:

1. Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката и да запази касовата бележка от покупката.

 1. В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта http://www.kinder.com и да създаде свой потребителски профил за участие в Промоцията, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия, български мобилен телефонен номер, имейл и парола.
 2. От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

4. В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи или друг подобен текст, доказващ закупуването на Kinder Pingui); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на т. 5.1).

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 1. Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2021 г. 

6. Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираната касова бележка/и е одобрена/отхвърлена за участие в Промоцията.

 1. В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват левове, като един лев в профила на участника съответства на един пълен похарчен български лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя един лев в профила.

8. В зависимост от броя на събраните левове в профила си съгласно т. 7 по-горе участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

9. един от 60 ваучера за Decathlon на стойност 250 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 3 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

10. един от 3 ваучера за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 9 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 9 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 3 или 9 лева) за закупен/и Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.

 1. Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
 2. Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., KinderPingui/Киндер Пингуи или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни.Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui /Киндер Пингуи или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

13. Награда вид 1 (ваучер за  Decathlon на стойност 250 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период 60 (шейсет) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 3 лева в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

14. Награда вид 2 (ваучер за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период 3 (трима) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 9 лева в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 9 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Участник с поне 9 лева в профила си първо участва в томболата за спечелване на Награда вид 2 (ваучер за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за Decathlon на стойност 250 лв.).

Участник с между 3 и 8 лева в профила си може да участва единствено за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за Decathlon на стойност 250 лв.).

Тегленето на наградите ще се извърши от по-голямата към по-малката, т.е. например е възможно участник с 9 лева в профила си да не бъде изтеглен в томболата за по-голямата награда, но да спечели по-малката награда.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец декември 2021 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), която са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице). 

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и три резерви, в случай че спечелил участник е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

5.3. Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 2 (два) вида, както следва:

 1. Награда вид 1: Ваучер за спортни магазини Decathlon на стойност 250 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 60 броя награди от този вид.
 1. Награда вид 2: Ваучер за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 3 награди от този вид.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

Раздел 6. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за щети, причинени в резултат на използването на наградите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на Сайта на Промоцията www.kinder.com – по време на Промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Промоция е необходима връзка с интернет, имейл и валиден български мобилен телефонен номер.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в Промоцията.

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията, попълнил е регистрационната форма на сайта www.kinder.com, регистрирал e валидна касова бележка/и от закупен Промоционален продукт(и) на стойност от поне 3 лева (т.е. с налични поне 3 лева в профила си) не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2021 г., като е запазил съответната регистрирана касова бележка(и), доказваща/и покупката на Промоционален продукт(и) на съответната стойност в рамките на Промоционалния период.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на служителите на “Публисис” АД, и членове на техните семейства.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията (например: сгрешен телефонен номер, сгрешен имейл или адрес). Всеки победител, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на Сайта, ще бъде дисквалифициран, а Организаторът ще се свърже с една от резервите.

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработването на лични данни, извършена във връзка с Промоцията, е описана в Приложение 1 (Информация относно обработването на лични данни). Всички искания / жалби относно обработването на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

Раздел 9. Правни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в нея.

Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът и/или Възложителят има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора и/или Възложителя да продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на Сайта на Промоцията www.kinder.com. Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след обявяването им на Сайта. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците по имейл.

Всяка комуникация между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в тези Официални правила или в регистрационната форма, попълнена от участника на Уебсайта и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

Данни относно администратора на данните и агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление: град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, email: privacy.bulgaria@ferrero.com

Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

По време на Промоцията Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците:

● За всички участници в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: име, фамилия, мобилен телефонен номер, имейл адрес, парола, данни от касовите бележки, доказващи покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години.

● За спечелилите награда от Промоцията в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, пълен адрес за доставка на наградите на територията на Република България и подпис.

Цел на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

● се организира и проведе Промоцията;

● се определят и валидират печелившите;

● се присъдят и връчат/доставят наградите, за да се осигури безпрепятственото използване на наградите;

● се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;

● се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

Правно основание за обработка

Личните данни ще се обработват:

● Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и

● Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

Получатели на лични данни

Личните данни, събрани от Администратора по време на Промоцията, трябва да бъдат разкрити на Агенцията с цел провеждането на Промоцията, както и на контролните органи, до степен, необходима на Администратора или Агенцията за спазване на законовите им задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

 • Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облак“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 • Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати, нотариуси или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 • Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите;

● Лица, които предоставят продукти и услуги за нуждите на Промоцията, като: Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД (собственик на хотел Св. Иван Рилски, Банско).

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до лични данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват личните данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение към Официалните правила и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора).

Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведоми съгласно законовите изисквания субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.kinder.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.kinder.com

Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, и няма друго основание за обработване;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца на основание на съгласие, дадено от носещия родителска отговорност.

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
 • За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или
 • За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица, включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин. Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни.

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

Победителите в Промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена молба, изпратена до адреса на Администратора в България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес: privacy.bulgaria@ferrero.com

Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработвани лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа преди да влезе в сила и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

Други разпоредби

Личните данни на участниците в Промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

x