FERRERO Magyarország FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Ferrero Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Ferrero" vagy „mi") tulajdona a [www.kinder.hu] weboldalon és az előbb említett weboldalakon keresztül elérhető microsite-okon (egyenként: „Weboldal"; együttesen: „Weboldalak") elhelyezett tartalom, és ezen Weboldalak üzemeltetője is egyben. Tájékoztatjuk, hogy a Ferrero Magyarország nem felel a Ferrero Csoport más Ferrero tagvállalatai által fenntartott egyéb weboldalakért.

1. A Felhasználási Feltételek elfogadása.

Az alábbi felhasználási feltételek („Felhasználási Feltételek") tárgya a Weboldalakhoz történő hozzáférés, illetve azok használata. A Weboldalakhoz hozzáféréssel, valamint használatukkal Ön a jelen Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá vállalja, hogy az alkalmazandó jognak megfelel. Amennyiben nem ért egyet jelen Felhasználási Feltételekkel, minden korlátozás vagy minősítés nélkül nem válik jogosulttá a Weboldal használatára. A Ferrero jogosult bármikor átdolgozni ezen Felhasználási Feltéteket jelen dokumentum frissítése útján. Bármely ilyen átdolgozás kötelező érvényű Önre, és ezért javasoljuk, hogy a jelen oldalt rendszeresen látogassa annak érdekében, hogy tanulmányozhassa az éppen érvényben lévő Felhasználási Feltéteket. Fentieken felül egyes Weboldalak - tekintettel sajátos funkciókra vagy különleges ajánlatokra (mint például a nyereményjátékok) - további feltéteket is tartalmazhatnak („Program Feltételek"). Abban az esetben, ha ellentmondás van a Felhasználási Feltételek feltételei illetve hirdetményei valamint a Program Feltételek között, a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

2. A tartalom tulajdonosa és a szellemi tulajdonjog jogosultja; a feltételes tartalomhasználat.

A Ferrero és/vagy társult vállalkozásai tulajdonában van a tartalom és minden egyéb, a Weboldalon található anyag, ideértve – korlátozás nélkül – a szerzői jogokat és a Weblapokon elérhető más, a műalkotásokhoz, grafikákhoz, fotókhoz, szöveghez, videóhoz és hang klipekhez, védjegyekhez és logókhoz kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat (együttesen: a „Tartalom"). Kizárólag személyes, nem kereskedelmi vagy szórakoztatási célból szabad belépni és felhasználni a Weboldalakat, illetve a rajtuk lévő Tartalmakat. Tilos a Ferrero vagy ilyen anyagok tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármely Tartalmat bármely módon - ideértve bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi célból – másolni, reprodukálni, újrafelhasználni, újraküldeni, adaptálni, kiadni/nyilvánosságra hozni, szerkeszteni, közzétenni, feltölteni, terjeszteni, módosítani, közvetíteni, arról származtatott művet készíteni. Minden jogot, amelyről jelen Felhasználási Feltételek nem rendelkeznek, a Ferrero kifejezetten fenntart magának.

Minden, a Weboldalakon megjelenő védjegy, kereskedelmi név és logó, továbbá minden kapcsolódó terméknév, formatervezési minta és szlogen vagy a Ferrero, társult vállalkozásai és/vagy a licencia adója védjegye vagy a szolgáltatása megjelölése (regisztrált vagy nem regisztrált), kivéve, ha jelen Feltételek másként rendelkeznek. Ferrero, társult vállalkozásai és licencia adója kifejezetten fenntart a Weboldalak teljes Tartalmához kapcsolódó minden szellemi tulajdonjogot. Nem biztosítunk licenciát Önnek a Weboldalak Tartalmához. A Ferrero, társult vállalkozásai vagy licencia adója saját belátásuk szerint a jogi eszközök teljességének felhasználásával érvényesíthetik szellemi tulajdonjogát, ideértve büntetőeljárás kezdeményezését.

3. Felhasználói magatartás/Elfogadható használatról szóló politika.

A Weboldal lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy kapcsolatba léphessen másokkal, megoszthassa gondolatait, információkat és anyagokat. A Ferrero minden felhasználójától elvárja, hogy tisztelje a másikat. Amennyiben jelen Elfogadható használatról szóló politika megsértését tapasztalja, vagy valamely felhasználó egyéb elfogadhatatlan magatartást tanúsít, kérjük lépjen velünk kapcsolatba, és jelentse azt a 13. pontban felsorolt lehetőségek egyikének alkalmazásával.

Kizárólag Ön felel az Ön által a Weboldalra feltöltött, oda benyújtott, vagy más felhasználóknak továbbított tartalmakért, információkért és egyéb anyagokért (ideértve, de nem kizárólagosan a Ferrero termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kreatív ötleteket, javaslatokat, visszajelzéseket/információkat) (a „Felhasználói Tartalom"), és beleegyezik, hogy nem teszi felelőssé a Mentesített Feleket más felhasználótól származó olyan tartalomért, információért vagy anyagért, amelyeket Ön tett hozzáférhetővé a Weboldalt.

Az alábbiakban felsorolt tiltott Felhasználói Tartalom csupán példálózó, a lista nem tekinthető kimerítőnek. Ön köteles korlátozás nélkül beleegyezni, hogy nem tesz közzé vagy más felhasználóknak nem továbbít olyan Felhasználói Tartalmat, amely:

● gyalázkodó, sértő, obszcén, profán, botrányos, felbujtó, pornográf, trágár, vagy támadó;

● más személy szellemi tulajdonjogát sérti (mint például zene, videók, fotók vagy egyéb anyagok, melyek Weboldalon történő közzétételéhez nincs írásbeli tulajdonosi hozzájárulás);

● bármely fél közzétételhez való jogát vagy személyes adatainak védelméhez fűződő jogát sérti;

● fenyegető, zaklató, csoportok vagy egyének ellen irányuló megfélemlítésre, rasszizmusra, fanatizmusra, gyűlölködésre, vagy fizikai sérelem okozásának bármely formájára hív fel;

● bármely módon helytelen, téves vagy megtévesztő;

● jogellenes, vagy jogsértő magatartásra hív fel;

● más személy szerzői jog által védett művének, vagy a hozzá kapcsolódó linknek a jogellenes vagy jogosulatlan másolása, vagy bármely biztonsági intézkedés kijátszásához szolgáltat információt;

● „rejtetten" profán (pl.: F@);

● szoftver vírust vagy bármely más számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely bármely számítógép szoftver, hardver vagy telekommunikációs eszköz megzavarására, tönkretételére, funkcionalitásának csökkentésére irányul; vagy

● reklámot, promóciós anyagot, „levélszemetet", „spamet", „körlevelet", „piramis rendszert" vagy az üzletszerzés bármely egyéb formáját tartalmazza.

Jogunkban áll, de nem vagyunk kötelesek arra, hogy a Weboldalon az Ön vagy bárki által közzétett vagy küldött tartalmat és anyagot felülvizsgáljuk, szerkesszük vagy töröljük.

Ön tisztában van azzal, hogy a Weboldal használata során Ön ki van téve a legkülönbözőbb forrásokból származó tartalmaknak és anyagoknak, így a Ferrero nem vállal felelősséget ilyen tartalmak és anyagok pontosságáért, megfelelőségéért, hasznosságáért, biztonságáért, a hozzájuk kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokért.

Tilos pók, robot, adatszerzési technikák vagy egyéb automatizált eszköz, illetve program használata annak érdekében, hogy a Weboldalon található tartalmat katalogizálja, letöltse, vagy más módon reprodukálja, tárolja vagy terjessze. Továbbá tilos automatizált eszközt használni a Weboldal manipulálására, vagy a jelen Felhasználási Feltételek szerinti korlátozott felhatalmazás és hozzáférés kiterjesztésének megkísérlésére. Tilos harmadik félnek értékesíteni a Weboldal használatát és az ahhoz való hozzáférést.

4. Az Ön által küldött, közzétett, benyújtott vagy továbbított tartalom tulajdonjoga; Benyújtás.

Időről időre Ferrero megkérheti Ön, hogy küldjön, tegyen közzé, nyújtson be vagy továbbítson a Weboldalra Felhasználói Tartalmat. A Ferrero nem tekinti és nem kezeli az Ön által küldött, közzétett, benyújtott vagy továbbított bármilyen Felhasználói Tartalmat bizalmasként, avagy a sajátjaként. Az ilyen Felhasználói Tartalom a Ferrero részére történő benyújtásakor azonnal a Ferrero tulajdonába kerül, és attól kezdve a Ferrero-t kizárólagosan megilleti minden ahhoz kapcsolódó jog, jogcím és érdekeltség (esetleges harmadik fél jogaitól függően). Továbbá a Ferrero és társult vállalkozásai minden megszorítás nélkül szabadon felhasználhatják az ilyen Felhasználói Tartalmat bármely célra (esetleges harmadik fél jogaitól függően), ideértve, de nem kizárólagosan a termékek fejlesztését, előállítását, hirdetését, reklámozását és forgalmazását AZ ÖN IRÁNYÁBAN FENNÁLLÓ MINDENFAJTA TÉRÍTÉSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉG VAGY BÁRMELY MÁS FELELŐSSÉG NÉLKÜL, valamint jogosulttá válik továbbá a Felhasználói Tartalom egészét vagy részét bármely médiumban reprodukálni, nyilvánosságra hozni, továbbítani, kiadni, közvetíteni vagy közzétenni, illetve szerkeszteni, módosítani vagy törölni. A Ferrero nem vállal felelősséget ilyen Felhasználói Tartalom nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, sem bármely, Felhasználói Tartalom és a Ferrero jövőbeli felhasználása vagy tevékenysége között fennálló hasonlóság miatt.

Az előző rendelkezésekkel szemben, a Ferrero olyan politikát folytat, amely szerint nem fogad el illetve nem mérlegel kreatív ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat a nyilvánosságtól („Benyújtások") és ezért kéri Önt, hogy ne nyújtson be ilyeneket a Ferrero részére a jelen Weboldalon keresztül való kommunikációja során vagy más módon. Amennyiben Ön az előbb kifejtettek ellenére valamely Benyújtást küld a Ferrero részére, abban az esetben a Benyújtás azonnali hatállyal a Ferrero tulajdonába kerül és a Ferrero egyszer és mindenkorra kizárólagos jogosultként megszerez minden ahhoz kapcsolódó jogot, jogcímet és érdekeltséget; illetve az ilyen Benyújtásra a jelen 4. pont fentebb részletezett rendelkezései fognak vonatkozni (ideértve korlátozás nélkül azt a jogot, hogy a Ferrero szabadon használhatja fel ezeket a Benyújtásokat bármely célra anélkül, hogy Önnel szemben bárminemű térítéssel, vagy felelősséggel tartozna).

5. Linkek más Weboldalakhoz.

Egy Weboldal tartalmazhat linkeket más olyan weboldalakhoz, amelyek nem a Ferrero tulajdonában vannak vagy nem a Ferrero működteti vagy tartja karban azokat. Amikor Ön egy Weboldalt elhagy, figyelembe kell vennie és el kell olvasnia minden egyes weboldal általános feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, amelyet meglátogat. Önállóan fel is kell mérnie bármely olyan weboldal hitelességét, amelyik úgy tűnik, mintha a mi egyik Weboldalunk lenne, vagy ekként tűnteti fel magát (beleértve azokat is, amelyek e-mail linkkel kapcsolódnak). Annak ellenére, hogy esetleg létezhetnek linkek valamely Weboldalon, mi nem ellenőrzünk, javaslunk vagy támogatunk ilyen weboldalat vagy azok tartalmát, termékeit, szolgáltatásait vagy adatvédelmi szabályzatát és nem is vagyunk azokkal kapcsolatban. Harmadik személy honlapját Ön saját felelősségére látogathatja. Bizonyos weboldalakról való letöltés azzal a kockázattal járhat, hogy Ön szellemi tulajdonjogokat sért, vagy vírusokat juttathat az Ön számítógépes rendszerébe.

6. Promóciók és ajánlatok.

Időről időre promóciókat szervezünk (pl. versenyeket, vetélkedőket, azonnali nyereménnyel járó játékokat, stb.) vagy kedvezményeket nyújt a Weboldalán („Promóció"). Amennyiben a Weboldalon megjelenített Promóció tiltott, vagy azt adott Promócióhoz kapcsolódó feltételrendszer nem teszi lehetővé, érvénytelené válik. Minden Promóció külön meghatározott feltételekkel indul, mely feltételek a jelen Felhasználási Feltételeken túl alkalmazandóak. A Promócióban való részvétel ezen külön feltételek előzetes elfogadása mellett lehetséges.

7. Adatvédelem.

Nagy hangsúly fektetünk a személyes adatok védelmére. Arra vonatkozó információt, hogy mely adatokat és milyen módon gyűjtünk, használunk, teszünk közzé vagy kezelünk, az Adatkezelési Szabályzatunk tartalmaz. Ugyanez a dokumentum szabályozza a Weboldalak használatának feltételeit is.

8. Szavatosság és felelősségkorlátozás

ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A WEBOLDALT. A WEBOLDALAK ÉS MINDEN SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALOM, AMELY A WEBOLDALAKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ „,AHOGY VAN" MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA, KIFEJEZÉSE VAGY ARRA VALÓ UTALÁS NÉLKÜL ÉRTENDŐ, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A KERESKEDELEMBEN HASZNÁLATOS SZAVATOSSÁGRA, JOGBITORLÁS KIZÁRÁSÁRA, JOGCÍMEKRE ÉS MEGHATÁROZOTT CÉLOKRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE. VEGYE FIGYELEMBE, HOGY EGYES JOGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ EZEN SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSÁT, EBBEN AZ ESETBEN EGYES KIZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÖNRE NEM ALKALMAZANDÓAK. NEM TESZÜNK NYILATKOZATOT ILLETVE VÁLLALUNK SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY A WEBOLDALAK, BÁRMELY SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA NEM SÉRTI HARMADIK SZEMÉLY JOGAIT. NEM VÁLLALUNK SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY A WEBOLDAL, BÁRMELY TARTALOM, VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOM TELJES MÉRTÉKBEN BIZTONSÁGOS, MEGSZAKÍTÁSOK NÉLKÜLI VAGY HIBÁTLAN LENNE, VAGY AZÉRT HOGY EZEK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNÉNEK, ILLETVE AZÉRT SEM, HOGY A WEBOLDAL VAGY AZ AZT ÜZEMELTETŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY ÁRTALMAS ALKOTÓELEMEKTŐL MENTES. A FERRERO NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A WEBOLDALAK HASZNÁLATÁÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A TARTALOMRA ÉS BÁRMELY NYILATKOZATRA VONATKOZÓAN, A WEBOLDALON MEGJELENÍTETT TÉVEDÉSEKÉRT ÉS KIHAGYÁSOKÉRT, HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT TARTALMAKÉRT (TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG BÁRMELY HARMADIK SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOG MEGSÉRTÉSÉRE), MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOKÉRT, VAGY EZEK TERMÉSZETÉÉRT, ILLETVE AZ OTT TALÁLHATÓ TARTALMAKÉRT, VAGY BÁRMELY MÁS A WEBOLDALAKKAL VAGY AZOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁRGYBAN. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM LESZ FELELŐS A FERRERO semmilyen szerződésen kívüli, szerződésen alapuló károkozásért vagy objektív felelősségért, vagy más jogi vagy méltányossági emléleten alapuló felelősségért semiilyen közvetlen, közvetett, különös, esetleges, következményes, bűntetés jellegű vagy hasonló bármilyen fajta károkért (TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT ÉS KÖLTSÉGEKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ADATvesztésértÉRT, ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉGEKÉRT, KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉÉRT, ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT / HALÁL OKOZÁSÁÉRT), amelyek mindegyike ezennel a felek megállapodása alapján kizárásra kerül, tekintet nélkül arra, hogy ezen károk lehetőségéről értesítettek-e bennünket vagy sem. Az ön kizárólagos jogorvoslata a weboldallal való elégedetlenségéért az, hogy abbahagyja a weboldal használatát. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY EGYES JOGOK KIZÁRHATJÁK EGYES KÁROK MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS LEHETŐSÉGÉT, EBBEN AZ ESETBEN AZON RENDELKEZÉSEK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

9. Kártérítés.

Ön a Weboldal használatával hozzájárul, hogy a Ferrero-t, annak tisztségviselőit, munkavállalóit, leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait, üzleti partnereit, a weboldal fejlesztőit, képviselőit és ügynökeit (együttesen: „Mentesített Felek") megvédi, kártalanítja és kármentességéről gondoskodik minden és bárminemű igény, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség, költség vagy tartozás és kiadás alól (beleértve, többek között, az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket), amely arra vezethető vissza: (i) hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, (ii) az bármely Benyújtással vagy Felhasználói Tartalommal kapcsolatos (beleértve különösen, de nem kizárólagosan a harmadik fél jogosult szerzői jogának, védjegyekre, üzleti titokra, illetve egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogának, személyiséghez fűződő jogának, magántitok védelméhez fűződő jogának megsértése, illetve becsületsértés miatt felmerülő igényeket), (iii) az a Weboldalakon vagy azokon keresztül Ön által használt tartalmakkal kapcsolatban áll (kivéve azokat az igényeket, melyek a Ferrero által létrehozott anyagok révén harmadik személyek jogainak megsértésén alapulnak, (iv) hogy Ön megsértette az alkalmazandó jog vagy bármely más szerződés vagy feltétel rendelkezéseit, amelyek hatálya alá tartozik, és (v) az bármely más a Weboldallal és annak Ön általi használatával kapcsolatosan felmerülő ügy.

Ön vállalja, hogy mindent megtesz a fentiek védelmében. A Ferrero fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ön által történő kártérítésre irányuló bármely ügyben, az Ön költségére átvegye a kizárólagos védelmet és irányítást.

10. Joghatóság és alkalmazandó jog.

Bármely a Weboldalakkal és/vagy a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdések esetében Magyarország jogának rendelkezései lesznek irányadóak a jogválasztásra és a kollíziós normákra vonatkozó szabályok kizárásával. A Weboldalak használatával Ön beleegyezik, hogy a Weboldallal és a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban indult peres eljárások Magyarország területén található illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Mi nem szavatoljuk, illetve nem nyilatkozunk úgy, hogy a Weboldal vagy a Weboldalakon található Tartalom/anyag megfelelne a Magyarország területén kívül található országok jogszabályi rendelkezéseinek. Bár a Weboldalaink világszerte elérhetőek, a Weboldalakon megvitatott vagy hivatkozott egyes Tartalmak bizonyos személyek vagy földrajzi helyek számára nem állnak rendelkezésre. Ezeken felül, nem mindenki jogosult a Weboldalakon közzétett nyereményjátékokon, vetélkedőkön vagy hasonló promóciókon való részvételre, illetve lehet jogosult – az adott esetben meghirdetett - kedvezményekre vagy nyereményekre. A Weboldalakon megjelenített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk kizárólag a Magyarország területén alkalmazandóak. Fenntartjuk a jogunkat arra vonatkozóan, hogy a Weboldalaink elérhetőségét és/vagy bármely szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit bizonyos emberekre, földrajzi területre vagy joghatóságra – önálló mérlegelési jogkörünk alapján – bármikor korlátozzuk. Amennyiben Ön Magyarország területén kívül tartózkodik, az Ön felelőssége lesz gondoskodni az alkalmazandó helyi jogszabályoknak való megfelelésről.

11. Részleges érvénytelenség:

Ha a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezését bármely okból bármely jogszabály vagy hivatalos fórum érvénytelennek, törvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, ezt a rendelkezést a többitől le kell választani annyiban, amennyire az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, és a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.

12. Jogról való lemondás; jogorvoslatok.

Amennyiben a Ferrero bármely jogával részben vagy egyáltalán nem él, illetve a jelen Felhasználási Feltételek megszegése esetében az őt illető jogáról lemond, nem jelenti azt, hogy e jogait a jövőre vonatkozóan se tartaná fenn; illetve ez nem értékelhető úgy, hogy a Ferrero a Felhasználási Feltételek tekintetében a korábbival azonos vagy annak bármely más rendelkezése megszegése kapcsán lemondana az őt megillető jogokról. A jelen Felhasználási Feltételek biztosította jogok és jogorvoslatokat összevontan értékelendőek, bármely jog vagy jogorvoslat érvényesítése nem képezi akadályát annak, hogy a Ferrero előbbiek mellett más jogával vagy jogorvoslattal éljen.

13. Elérhetőség.

Amennyiben kérdése illetve észrevétele lenne a Weboldalakkal vagy a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatosan, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az online formanyomtatvány segítségével, mely elérhető a http://www.ferrero.hu/kapcsolat/?lang=HU oldalon, vagy a következő címen:

Ferrero Magyarország Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.

© 2015 Ferrero Magyarország. Minden jog fenntartva.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatálybalépés: 2015.07.01-jén

A Ferrero Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Ferrero", vagy „mi") tiszteletben tartja az Ön személyes adatait és elkötelezett aziránt, hogy a jelen weboldal, annak kapcsolódó mobil site-ja és az azon keresztül elérhető bármely microsite (amelyet esetleg harmadik fél üzemeltet a Ferrero nevében) (a továbbiakban egyenként: „Weboldal," együttesen: „Weboldalak") meglátogatása közben és azt követően az Ön személyes adatait védje. E tekintetben a Ferrero Magyarország – székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. – adatkezelőként tevékenykedik. A jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat") bemutatja a Weboldalakon keresztül történő adatgyűjtésünkre vonatkozó gyakorlatunkat és az adatok általunk történő felhasználását. A jelen Adatvédelmi Szabályzat csak a Weboldalakon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik, nem pedig az olyan adatokra, amelyek – többek között – a Facebook, Twitter, YouTube és egyéb harmadik fél illetve közösségi weboldalak használatán keresztül kerültek összegyűjtésre. Tájékoztatjuk, hogy a Ferrero Magyarország nem felel a Ferrero Csoport más Ferrero tagvállalatai által fenntartott egyéb weboldalakért. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések bármelyikével, kérjük, ne használja a Weboldal(aka)t, illetve nem adjon meg semmilyen személyes adatot a számunkra.

Személyes és nem személyes adatok gyűjtése.

Mi csak akkor gyűjtünk és tárolunk Önről a Weboldalon keresztül bizonyos személyes azonosításra alkalmas információkat (azaz olyan információt, amely alapján Önt valamilyen módon be lehet azonosítani; mint például az Ön kora, neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, felhasználói neve és/vagy pénzügyi információk) (a továbbiakban: „Azonosítható Adatok"), amennyiben Ön ezeket önként adta meg. Bizonyos esetekben kérhetjük Öntől, hogy adjon meg Azonosítható Adatokat, például amikor Ön az általunk kínált termékek és szolgáltatások megvásárlásához vásárlói megrendelőlapot használ, megjegyzéseket vagy kérdéseket tesz fel, tájékoztatást kér, részt vesz valamilyen promóción, vetélkedőn vagy versenyfogadáson, vagy valamelyik Weboldal egyéb programjait vagy funkcióit használja. A Ferrero nem gyűjt Azonosítható Adatokat az Ön által a Weboldalakon tett látogatásokról, csak ha Ön azokat önként adja meg számunkra, kivéve a Weboldal működtetéséhez használt informatikai rendszerek és programok által gyűjtött személyes adatok némelyikét, amelyek továbbítása az internetes kommunikáció protokollok használatával jár (pl. IP címek) és amelyek nem kívánják meg Öntől, hogy több információt adjon meg, mint amennyi a mi Weboldalainkon való tevékenységeken való részvételhez szükségek. Ha Ön úgy dönt, hogy nem ad meg számunkra személyes azonosításra alkalmas információkat, így is hozzáférhet a Weboldalunkhoz, azonban lehet, hogy bizonyos promóciókon nem tud részt venni, bejelentkezési hitelesítő adatokat nem tud létrehozni bizonyos funkcióknak a weboldalon történő használatához, egy szolgáltatást nem tud aktiválni vagy igénybe venni, egy megrendelést nem tud kitölteni vagy termékinformációhoz nem tud hozzájutni.

A Weboldalak bizonyos oldalai lehetővé tehetik az Ön számára, hogy bejelentkezési hitelesítő adatokat hozzon létre felhasználói nevének/azonosítójának vagy e-mail címének és jelszavának vagy egyéb információnak a begépelésével, vagy a rendelkezésre álló közösségi média (például Facebook, Google + és Yahoo) hitelesítő módszerei valamelyikének a használatával. Amennyiben Ön azt választja, hogy valamelyik rendelkezésre álló közösségi médiánál lévő fiókjához kapcsolódó hitelesítő használatával hoz létre bejelentkezési hitelesítő adatokat, Ön engedélyt ad a számunkra ahhoz, hogy az Ön nyilvánosan elérhető vagy az Ön által elérhetővé tett adataihoz és azon adatokhoz, amelyekhez való hozzáférést ön „Engedélyezi" a Weboldal számára (pl. név, felhasználói azonosító, profilkép), hozzáférjünk. A közösségi média opciók egyikén történő hitelesítéssel Ön engedélyezi számunkra, hogy az Ön hozzáférhető információit megkapjuk. Arra bátorítjuk Önt, hogy tanulmányozza át az adatvédelmi szabályzatokat és az általános feltételeket mielőtt kiválasztja azt a módszert, amelyet a hitelesítésre fog használni.

Ezen felül amikor csatlakozik egy Weboldalhoz, vannak bizonyos Azonosítható Adatok (pl. IP cím, vásárlási preferenciák, profilalkotó jellemzők), amelyek tartalmazhatnak olyan azonosítókat, amelyek lehetővé teszik a számunkra, hogy testreszabott hirdetéseket helyezzünk el az Ön informatikai eszközén, olyan műszaki, nem személyes jellegű azonosítható adatokkal együtt, amelyek semmilyen magánszemélyt nem azonosítanak be („Nem-azonosítható Adatok", pl. az internet böngésző típusa), amelyek a „süti" technológia használatával gyűjthetők és tárolhatók. Továbbá más felek, mint például hirdető partnerek és elemzés szolgáltatók is gyűjthetnek információkat az Ön online tevékenységéről az idők során és a weboldalakról az Ön hozzájárulásával. Ez az információ segít nekünk abban, hogy frissítsük a Weboldalat annak érdekében, hogy érdekes maradjon a látogatóink számára, és hogy olyan tartalmakat helyezzünk el, amely a látogatók érdeklődéséhez van igazítva. Ön beállíthatja a számítógépes böngészőjét oly módon, hogy a sütiket letiltsa vagy figyelmeztesse Önt, ha sütiket küldenek. Ha Ön letiltja a sütiket, esetleg nem tudjuk majd optimalizálni az Ön látogatását valamely Weboldalra és a Weboldal egyes funkciói esetleg nem lesznek elérhetőek.

Amennyiben további információkra van szüksége a sütik Weboldalakon történő használatáról kérjük, tekintse meg süti szabályzatunkat.

Az Ön Azonosítható Adatainak használata.

Amikor Ön megadja az Ön Azonosítható Adatait a Weboldalon, mi arra a célra korlátozzuk az Azonosítható Adatok használatát, amelyre azok begyűjtésre kerültek a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeivel összhangban. Az Ön Azonosítható Adatainak további korlátozott felhasználásai közé tartozik:

● Válaszadás az Ön kérdéseire és megjegyzéseire; hozzáférés biztosítása az Ön számára a Weboldal bizonyos területeihez és funkcióihoz; valamint kommunikáció Önnel az Önnek a Weboldalon folytatott tevékenységeiről.

● Kéréseinek teljesítése.

● Csalás, zaklatás, fizikai fenyegetés gyanújának vagy egyéb jog, szabály és rendelkezés, a Weboldal szabályainak vagy harmadik fél jogai megsértése gyanújának a kivizsgálása; vagy bármilyen gyanús, általunk nem megfelelőnek tartott viselkedés kivizsgálása.

● Amennyiben Ön pénzügyi információkat bocsát a rendelkezésünkre (mint például hitelkártya- vagy bankszámlaszámok) a Weboldalon kínált vásárlási vagy kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban, felhasználhatjuk az Ön által megadott pénzügyi információkat az Ön megrendelésének teljesítésére.

● Segít nekünk abban, hogy termékeinket, tartalmainkat és reklámainkat az Ön hozzájárulásával fejlesszük, teljesítésük és javítsuk.

● Anya- és leányvállalatunkkal, társult vállalkozásainkkal és a Weboldal létrehozásában, előállításában, teljesítésében vagy fenntartásában részt vevő promóciós partnereinkkel történő megosztás, amennyire az ahhoz szükséges, hogy a részünkről a Weboldallal kapcsolatban bizonyos funkciókat lássunk el (mint például a Weboldal kezelése, a promóciók vagy egyéb események kezelése a Weboldalon, marketing, adatelemzés és ügyfélszolgálat). Az ilyen információk megosztásához szükségünk lehet arra, hogy az Ön Azonosítható Adatait más országba továbbítsuk és Ön hozzájárul ehhez a továbbításhoz. Az Azonosítható Adatok további használata vagy közzététele ezen felek által egyéb célokra tilos.

● Olyan harmadik fél szolgáltatókkal történő megosztás, akiket azért foglalkoztatunk, hogy a nevünkben bizonyos funkciókat a Weboldallal kapcsolatban ellássanak (ilyen funkciók lehetnek például, de nem kizárólagosan, a rendelésteljesítés, csomagszállítás, postai levélküldés és e-mail küldés, ismétlődő információk eltávolítása a vevőlistákról, adatelemzés és marketing segítségnyújtás, hitelkártya-fizetések feldolgozása, és ügyfélszolgálat ellátása). Ezek a harmadik fél szolgáltatók, akik mint a Ferrero adatfeldolgozói járnak el, olyan hozzáféréssel rendelkeznek az Azonosítható Adatokhoz amelyre a feladataik teljesítéséhez van szükség, és az Azonosítható Adatokat ezen feladataik teljesítése részeként gyűjthetik vagy tárolhatják, de nem engedélyezett számukra azok más célra történő felhasználása.

● Saját belső céljainkra, mint például auditálás, adatelemzés és kutatás, termékeinek, szolgáltatásaink és ügyfél-kommunikációnk javítása érdekében.

● Más célokra, amelyeket akkor hozunk a tudomására, amikor az Ön Azonosítható Adatait begyűjtjük, vagy ha a Weboldal egy adott funkciójára alkalmazandó kiegészítő feltételekben közzétesszük.

● A törvények, jogszabályok vagy bírósági határozatok által megkívánt közzétételek céljából.

● Perek vagy jogszerű jogok megállapításához, megvédéséhez vagy gyakorlásához szükséges eljárások céljából vagy azokkal kapcsolatban.

Amennyiben a jelen Szabályzat másként nem rendelkezik, az Ön Azonosítható Adatait semmilyen harmadik félnek nem hozzuk tudomására az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

Marketing célok.

Ön eldöntheti, hogy kíván-e marketingkommunikációs anyagokat kapni tőlünk, és bármikor megváltoztathatja az adatvédelmi-beállításait, amennyiben erről írásban értesít bennünket. Ha úgy dönt, hogy nem szeretne semmilyen promóciós anyagot kapni tőlünk, akkor nem küldünk Önnek tisztán promóciós üzeneteket és nem osztjuk meg az Ön személyes adatait más társaságokkal. Így is felvehetjük Önnel a kapcsolatot olyan adminisztratív célból, mint például megrendelés megerősítése vagy az Ön kéréseinek vagy további kéréseinek megerősítése.

Online viselkedésen alapuló hirdetések (profilalkotás).

Weboldalaink némelyikén esetleg igénybe veszünk harmadik fél hirdetési partnereket arra és/vagy engedélyezzük számukra, hogy azonosítható adatokat gyűjtsenek (akár olyan web alapú követő eszközökön keresztül is, mint a sütik) az Ön ezen oldalakon kifejtett tevékenységeiről. Ezeket az információkat kizárólag Ön konkrét előzetes hozzájárulásával gyűjtik és abból a célból, hogy a jövőben célzott hirdetéseket juttassanak el Önhöz, amikor más Weboldalakat látogat meg.

Az Ön személyes adatainak kezelése.

Az általunk gyűjtött és használt Azonosítható Adatok felett a végső ellenőrzés az Ön kezében van. Mindig választhatja azt a lehetőséget, hogy bizonyos Azonosítható Adatokat nem ad meg, de kérjük, tartsa szem előtt, hogy esetleg nem fogja tudni a Weboldal által kínált funkciók némelyikét használni, hacsak nem adja meg számunkra az Ön Azonosítható Adatait (pl. nem tudjuk a megrendelését teljesíteni bizonyos Azonosítható Adatok nélkül). Ha egy Weboldalon keresztül gyűjtött Azonosítható Adatainak bármelyikét megerősíteni, frissíteni, törölni vagy helyesbíteni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot az http://www.ferrero.hu/kapcsolat/?lang=HU oldalon elérhető online formanyomtatványunkon keresztül vagy a Ferrero Magyarországnak (1133 Budapest, Váci út 76.) címzett levélben.

Linkek más Weboldalakhoz.

Egy Weboldal tartalmazhat linkeket más olyan weboldalakhoz, amelyek nem a Ferrero tulajdonában vannak vagy nem a Ferrero működteti vagy tartja karban azokat. Amikor Ön egy Weboldalt elhagy, figyelembe kell vennie és el kell olvasnia minden egyes weboldal általános feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, amelyet meglátogat. Önállóan fel is kell mérnie bármely olyan weboldal hitelességét, amelyik úgy tűnik, mintha a mi egyik Weboldalunk lenne, vagy annak vallja magát (beleértve, amelyek e-mail linkkel kapcsolódnak). Annak ellenére, hogy esetleg létezhetnek linkek valamely Weboldalon, mi nem ellenőrzünk, javaslunk vagy támogatunk ilyen weboldalat vagy azok tartalmát, termékeit, szolgáltatásait vagy adatvédelmi szabályzatát és nem is vagyunk azokkal összefüggésben, kivéve, ha kifejezetten ezzel ellentétes nyilatkozatot teszünk. Bizonyos weboldalakról való letöltés azzal a kockázattal járhat, hogy megsérti a szellemi tulajdonjogokat, vagy vírusokat juttathat az Ön számítógépes rendszerébe.

Információk megosztása

A Ferrero Weboldalai nem osztanak meg, nem adnak el vagy adnak bérbe személyes azonosításra alkalmas információkat független cégekkel azok saját használatára anélkül, hogy az Ön választását kikérnék.

Az Ön által a Weboldalunk funkciói használata közben vagy valamely termék vagy szolgáltatás ezen Weboldalon keresztül történő kérése során számunkra megadott személyes azonosításra alkalmas információkat társaságunk adatbázisainak egyikében vagy több ilyen adatbázisban gyűjthetjük vagy tárolhatjuk. Ha az alkalmazandó jogszabályok megkívánják, az Ön előzetes hozzájárulásával esetleg megoszthatjuk azokat a személyes azonosításra alkalmas információkat, amelyeket Önről gyűjtünk, más társaságokkal a Ferrero cégcsaládon vagy leányvállalatokon belül. „Cégcsaládunk" azon társaságok csoportja, amelyek közös ellenőrzés vagy tulajdonlás révén hozzánk kapcsolódnak. Ezen a „családon" belül a normál üzletmenet részeként, termékek és szolgáltatások vevőink számára történő kínálása során osztjuk meg az információkat.

A jelen Weboldal megoszthat személyes azonosításra alkalmas információkat alvállalkozókkal (pl. felhőalapú szolgáltatókkal). Az alvállalkozókat korlátozzuk ezen adatok használatában oly módon, hogy nem használhatják ezeket az adatokat csak az adott szolgáltatásoknak a Ferrero részére történő nyújtása során, és nem oszthatják meg, illetve nem adhatják el ezeket az adatokat.

A Weboldal mérőszámait esetleg megosztjuk más Ferrero weboldalakkal vagy leányvállalatokkal illetve társult vállalkozásokkal. A megosztott információ összesített adat lesz, és nem tartalmazza majd az Önre vonatkozó személyes azonosításra alkalmas információkat.

Ez a Weboldal az Ön személyes azonosításra alkalmas adatait csak akkor teszi közzé értesítés nélkül, ha azt jogszabály kívánja meg, vagy abban a jóhiszemű hitben, hogy ez a cselekmény szükséges ahhoz, hogy: (a) hivatalos rendelkezéseknek megfeleljen vagy a Ferrero részére kézbesített bírósági idézésnek eleget tegyen; (b) a Ferrero és a jelen Weboldal jogait illetve tulajdonát megvédje és védelmezze; vagy, (c) sürgető körülmények között a Ferrero, annak Weboldalai felhasználói vagy a közösség személyes biztonságának a védelmében eljárjon.

A gyermekek személyes adatainak védelme.

A Ferrero komolyan veszi a gyermekek személyes adatainak védelmét. A Weboldalakat a Magyarországon alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően működtetjük. Nem gyűjtünk Azonosítható Adatokat kiskorú – vagy, ha az alkalmazandó törvények megengedik is – tizenkettő (12) éves kor alatti személyektől. A tizenkettő (12) éves kor alatti gyermekek esetében szükség van egy szülő/gyám hozzájárulására mielőtt bármilyen személyes adatot megadnak a Weboldalon. Ha adatgyűjtéskor észrevesszük, hogy valamely felhasználó ennél fiatalabb személy, nem fogjuk felhasználni vagy megtartani az ő személyes adatait a szülő/gyám hozzájárulása nélkül. Ilyen hozzájárulás nélkül azonban a gyermek esetleg nem tud majd részt venni bizonyos tevékenységekben. A szülő/gyám megvizsgálhatja, eltávolíthatja, megváltoztathatja a gyermekének a személyes adatait vagy megtilthatja azok további gyűjtését vagy felhasználását oly módon, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az „Ön személyes adatainak kezelése" című szakaszban felsorolt opciók egyikének kiválasztásával (kérjük, adja meg a gyermek nevét, címét és e-mail címét).

Biztonsági Gyakorlatok; Megőrzés.

Az Ön Azonosítható Adatainak biztonsága nagyon fontos a számunkra. Ésszerű fizikai, elektronikai és vezetőségi eljárásokat léptettünk életbe annak érdekében, hogy az általunk gyűjtött információkat őrizzük. Mindazonáltal az internet nyitott természetéből következően nem tudjuk garantálni, hogy az Ön és közöttünk történő kommunikáció vagy egy Weboldalon vagy a szervereinken tárolt információ teljesen mentes lesz harmadik felek, mint például hackerek jogosulatlan hozzáférésétől. A Weboldalat használatával Ön kinyilvánítja, hogy tudatában van ennek a kockázatnak. A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden felelősséget bármilyen kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen közvetlen, különleges, közvetett, következményes károkat vagy bűntető jellegű veszteséget vagy egyéb fajta kárt, akár szerződésen alapuló (beleértve a lényeges szerződésszegést), szerződésen kívüli (beleértve a gondatlanságot), vagy egyéb károkozást), amelyet Ön esetleg elszenved bármilyen Ön által a Weboldalon megadott információ elvesztése, jogosulatlan elérése, az azzal való visszaélés, illetve annak megváltoztatása miatt. A begyűjtött információkat mindaddig megőrizzük, amíg a gyűjtés céljából szükséges és releváns, kivéve, ha a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időtartamot írnak elő vagy engedélyeznek.

Joghatóság és alkalmazandó jog.

Bármely a Weboldalakkal és/vagy az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban felmerülő vitás kérdések esetében Magyarország jogának rendelkezései lesznek irányadóak a jogválasztásra és a kollíziós normákra vonatkozó szabályok kizárásával. A Weboldalak használatával Ön beleegyezik, hogy a Weboldallal és az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban indult peres eljárások Magyarország területén található illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Mi nem szavatoljuk, illetve nem nyilatkozunk úgy, hogy a Weboldal vagy a Weboldalakon található Tartalom/anyag megfelelne a Magyarország területén kívül található országok jogszabályi rendelkezéseinek. A Weboldalakon megjelenített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk kizárólag Magyarország területén alkalmazandóak. Fenntartjuk a jogunkat arra vonatkozóan, hogy a Weboldalaink elérhetőségét és/vagy bármely szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit bizonyos emberekre, földrajzi területre vagy joghatóságra – önálló mérlegelési jogkörünk alapján – bármikor korlátozzuk. Amennyiben Ön Magyarország területén kívül tartózkodik, az Ön felelőssége lesz gondoskodni az alkalmazandó helyi jogszabályoknak való megfelelésről.

Vagyonátruházás.

Üzletmenetünk során lehet, hogy vagyontárgyakat értékesítünk vagy vásárolunk. Ha egy másik jogi személy megszerzi a Ferrero-t vagy vagyonunk egészét vagy lényeges részét, akkor az általunk a Weboldalak felhasználóiról gyűjtött Azonosítható Adatok és Nem-azonosítható Adatok átruházásra kerülhetnek ezen jogi személyre. Továbbá ha ellenünk csőd- vagy átszervezési eljárás indul, vagy mi ilyet kezdeményezünk, az ilyen információkat a mi vagyonunknak tekinthetik és esetleg harmadik fél részére értékesíthetik vagy átruházhatják.

Részleges érvénytelenség:

Ha a jelen Adatvédelmi Szabályzat valamely rendelkezését bármely okból bármely jogszabály vagy hivatalos fórum érvénytelennek, törvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, ezt a rendelkezést a többitől le kell választani annyiban, amennyire az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, és a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.

Adatvédelmi Szabályzatunk változtatása és frissítése.

A Ferrero fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor, és az Ön előzetes értesítése nélkül megváltoztassa vagy frissítse. Kérjük, hogy időnként ellenőrizze, hogy történtek-e változtatások vagy frissítések az Adatvédelmi Szabályzatunkban, amelyet itt fogunk elhelyezni, és amely az Adatvédelmi Szabályzat első oldalán található frissített hatálybalépési dátummal jelzi, amennyiben változások vagy frissítések voltak.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Weboldalak vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzat tekintetében kérdései vagy észrevételei lennének, felveheti velünk a kapcsolatot az http://www.ferrero.hu/kapcsolat/?lang=HU oldalon elérhető online formanyomtatványunkon keresztül (kattintson a „Kapcsolatfelvétel" linkre) vagy a Ferrero Magyarországnak (1133 Budapest, Váci út 76.) címzett levélben.

© 2015 Ferrero csoport