ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания

на Kinder Bueno

„Само за теб“

(за периода: 01 март 2022 – 15 април 2022 г., включително)

Участниците в Кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила, изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Официални правила на промоционалната кампания.

 

Промоционалната кампания на Kinder Bueno „Само за теб“ („Промоцията“ или „Кампанията“) се организира от агенция „Публисис“ АД, регистрирана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК)  175432612, със седалище и адрес на управление:  град София, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118,  Абакус бизнес център, ет. 5, тел. +35924340710, имейл: office@redlion.bg, наречена „Организаторът”, по възлагане от “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3 („Възложителят”).

 

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

 

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти (както са дефинирани в раздел 4 по-долу) и се прилага както при покупка на място в търговски обект, така и при продажби от разстояние.

 

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

 

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.03.2022 г. до 23:59:59 часа на 15.04.2022 г. („Промоционален период “)

 

Раздел 4. Участващи продукти

 

Участващите продукти са промоционалните опаковки на Kinder Bueno от 43 g с изписан текст върху тях „Само за теб“ („Промоционални продукт(и)“),   съдържащи уникален код от вътрешната страна . За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само  стандартни опаковки Kinder Bueno, които не съдържат текст  „Само за теб“, Kinder Bueno White, Kinder Bueno Dark, Kinder Bueno Mini и други подобни.

 

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

 

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст  може да участва в Промоцията, регистрирайки кода от вътрешната страна на опаковката на закупен Промоционален продукт(и) (“(Промоционален) код”) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

 

В зависимост от броя на регистрираните Промоционални кодове един участник в Промоцията може да участват в томбола за спечелването на три различни по вид и стойност награди, посочени в раздел 5.3 по-долу, но може да спечели и получи само една награда в рамките на Промоцията.  

 

5.1. Процедура за участие

 

За да осъществи валидно участие в Промоцията,  участникът трябва да влезе на www.kinder.com/bg („Сайта“)  в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno „Само за теб“, и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти (както за покупки, направени на място в търговски обект, така и за покупки направени от разстояние).

 

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

 

 1. 1.Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) и да запази опаковката му (им).
 2. 2.В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.kinder.com/bg в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno „Само за теб“ и да се регистрира за участие в Кампанията, като създаде свой личен потребителски профил, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  мобилен телефонен номер,  имейл адрес и парола, съдържаща минимум осем символа.
 3. 3.От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
 4. 4.След успешно създаване на профил в Сайта в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno „Само за теб“, участникът трябва да започне да регистрира Промоционални кодове. За да регистрира Промоционален код, участникът трябва да влезе в профила си и да изпълни 2 стъпки – стъпка 1: да въведе кода, намиращ се от вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт и стъпка 2: да качи профила си снимка на вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт, от която да личи въведеният Промоционален код. Въведеният Промоционален код трябва да съответства на (т.е. да съвпада с) кода от качената снимка и да е ясно видим от нея. Промоционалният код от качената снимка не трябва да съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи.
 5. 5.В своя профил участникът може да регистрира допълнително, по всяко време в рамките на Промоционалния период нови Промоционални кодове, намиращи се от вътрешната страна на опаковките на Промоционалните продукти.
 6. 6.Участникът трябва да е регистрирал Промоционален код/кодове (от закупен Промоционален продукт(и)) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 15 април 2022 г.
 7. 7.Един и същ Промоционален код може да бъде регистриран само веднъж. Повторно регистрирани Промоционални кодове няма да бъдат приемани за участие в Промоцията.
 8. 8.В зависимост от броя на регистрираните валидни Промоционални кодове в своя профил, участникът участва в томбола за спечелване на различни по вид и стойност награди, както следва:
  • при регистриране на поне 1 валиден Промоционален код: карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.;
  • при регистриране на поне 5 валидни Промоционални кода: ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.;
  • при регистриране на поне 11 валидни Промоционални кода: ваучер за часовник Apple Watch 7 размер 41mm на стойност 829 лв.;
 9. 9.Регистрираните Промоционални кодове трябва да отговарят на всички условия, посочени в т. 4 - т. 7 от настоящия раздел 5.1. за да се считат валидни. Регистрирани Промоционални кодове, които не отговарят на тези условия ще отпадат от играта.
 10. 10.След изтегляне на печелившите и техните резерви ще се извърши процес на финално валидиране (одобрение) на регистрираните от тях Промоционални кодове. Финалното валидиране ще включва проверка за изпълнението на условията на т. 4 от този Раздел по отношение на всеки един регистриран в профила на печелившия/ резервата Промоционален код и по-конкретно дали е качена снимка от вътрешната страна на опаковката на Промоционален продукт, дали от тази снимка е ясно видим кодът, въведен в профила на участника, дали двата кода (въведеният в профила и този от качената снимка съвпадат) и дали Промоционалният код от качената снимка отговаря на изискването да не съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи.

  В тази връзка всеки участник трябва да ПАЗИ опаковките от Промоционални продукти, съдържащи Промоционалните кодове, които участникът е регистрирал, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

  В случай че от печелившия/резервата бъде изискано да представи опаковки от Промоционалните продукти, чиито кодове е регистрирал, и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в изречение второ от тази т. 10, печелившият/ резервата ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата.

 11. 11.Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

 

5.2. Присъждане на награди

 

Всички награди в Промоцията се присъждат на случаен принцип ,чрез томбола, която ще се проведе в присъствието на нотариус в периода 18.04 – 30.04.2022 г., както следва:

 

 1. 1.Всички участници, регистрирали поне 11 Промоционални кода  в профила си, ще участват в тегленето за голяма награда - ваучер за часовник Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност 829 лв.
 2. 2.Всички участници, регистрирали поне 5 Промоционални кода  в профила си, ще участват в тегленето за по-малка награда -  ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.
 3. 3.Всички участници, регистрирали поне 1 Промоционален код в профила си, ще участват в тегленето за най-малка награда – карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.

 

Тегленето на наградите ще се извърши от по-голямата към по-малката, както следва:  

 • Участник, регистрирал поне 11 Промоционални кода в профила си първо участва в томболата за спечелване на първия вид награда (ваучер за Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност 829 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на втория вид награда (ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.); в случай, че участникът не е спечелил и тази награда, участва и в томболата за спечелване на третия вид награда (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.);
 • Участник, регистрирал поне 5 Промоционални кода в профила си, първо участва в томболата за спечелване на втория вид награда (ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на третия вид награда (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.)
 • Участник, регистрирал поне 1, но по-малко от 5 Промоционални кода в профила си, може да участва единствено томболата за спечелване на третия вид награда (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.).

 

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

 

След изтеглянето на пeчелившите ще бъдат изтеглени алтернативни победители (резерви), в случай че печеливш участник не може да валидира участието си с предоставяне на опаковките от Промоционалните продукти с регистрираните Промоционални кодове, необходими за спечелването на съответната награда; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни за получаване на наградата или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

 

Резервите ще бъдат изтеглени, както следва:

 

● за всички общо 10 броя награди от първия вид  (ваучер за часовник Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност от 829 лв.), които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, ще бъдат изтеглени общо 3 резерви;

● за всички общо 70 броя награди от втория вид награди (ваучер  за Fashion Days на стойност от 350 лева), които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, ще бъдат изтеглени общо 10 резерви;

● за всички общо 150 броя награди от третия вид (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност от 70 лева), които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, ще бъдат изтеглени общо 15 резерви;

 

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

 

Както е посочено в точка 10 от раздел 5.1 по-горе, за да валидира участието си в Промоцията, от печеливш участник може да бъде изискано да  предостави в оригинал опаковките от закупените Промоционални продукти, показващи регистрираните Промоционални кодове, необходими за спечелването на съответния вид награда. В случай че печеливш участник не успее да предостави опаковките с регистрираните Промоционални кодове,  или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в изречение второ  точка 10 от раздел 5.1 по-горе, участникът ще бъде дисквалифициран и наградата ще бъде присъдена на (следващата) резерва, изтеглена за съответната награда.

 

След като печелившият е валидирал участието си (ако е приложимо), той/тя  трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена, а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване и/или използване на наградата, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

 

В случай че при тегленето на наградите, посочено в 5.2., останат нераздадени награди поради недостатъчен брой печеливши и резерви, отговарящи на  изискванията за валидиране и на другите условия на Промоцията, останалите нераздадени награди няма да бъдат връчени и друго теглене няма да бъде организирано.

 

5.3. Брой и вид на наградите

 

Видовете и броят на наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, са както следва:

 

 • Първият вид награда  е ваучер  за часовник Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност 829 лв.

   

  Участниците, спечелили този вид награда, ще бъдат потърсени по телефона, за да посочат предпочитан от тях цвят за часовника. Изборът може да бъде ограничен при изчерпване на наличностите от конкретен цвят.

  Ваучерът е валиден 3 месеца от датата на издаването му и може да бъде използван само за покупка на часовник Apple Watch 7 размер 41 mm  както от физическите магазини на iSTYLE, така и от уебсайта https://istyle.bg/. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на друга стока или за покупката на същата стока, но от друг търговец. В случай, че ваучерът е използван в период, в които часовникът се предлага на по-ниска  цена от стойността на ваучера, разликата в сумите не се възстановява.

   

  Ще бъдат предоставени общо 10 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

   

 • Вторият вид награда е ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.

   

  Ваучерът e с валидност една година от дата на издаването му и може да бъде използван само за онлайн покупка от сайта  www.fashiondays.bg на всякакви стоки от продуктовия каталог на Fashion Days. Ваучерът е за еднократно ползване (може да бъде използван само в рамките на една единствена онлайн покупка от сайта www.fashiondays.bg , като в случай че сумата по него не бъде изразходва изцяло при тази покупка, остатъкът от стойността на ваучера не се възстановява, нито може да бъде използвана за плащането по друга поръчка от сайта www.fashiondays.bg.

  Ваучерът ще бъде предоставен на печелившите в печатен вариант  (а не в електронна версия).

   

  Ще бъдат предоставени общо 70 броя награди от този вид в рамките на Кампанията

   

 • Третият вид награда е  карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.

   

  Картата може да бъде използвана както за пазаруване на стоки, предлагани във физическите магазини Douglas и Beauty Zone, така и за онлайн покупки на стоки от сайта douglas.bg. В случай, че спечелилите желаят да закупят продукт/и с по-висока стойност от наличната по картата сума, те могат да доплатят разликата. Картата е валидна до пълното изразходване на разполагаемите средства в нея. Сумата в картата е препоръчително да бъде усвоена в период от 6 месеца от датата на закупуване на картата. След това, в случай че в картата има останала налична сума, ще бъде начислявана такса от 6 лв. на месец до изчерпване на наличността по нея. Таксата се приспада ежемесечно от разполагаемия остатък по картата до неговото окончателно изчерпване. Повече информация може да намерите на https://douglas.bg/vaucher-za-podar-k-gift-kart и на https://www.giftcards.eu/bg/douglas

   

 

Ще бъдат предоставени общо 150 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

 

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са  увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е алтернатива. Снимките/ изображенията на наградите върху промоционалните материали на Кампанията и/или в Сайта, са с илюстративна цел.

 

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

 

5.4. Доставка на наградите

 

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

 

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице (в случаите в които тези данни са необходими за връчването/получаването или използването на наградата), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и/или другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

 

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

 

Раздел 6. Отговорност

 

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за вреди, причинени в резултат на използването на наградите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на Сайта на Промоцията www.kinder.com/bg – по време на Промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Промоция е необходима връзка с интернет и валиден телефонен номер.

 

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в Промоцията.

 

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

 

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията, регистрирал e поне един  валиден код от закупен Промоционален продукт(и) не по-късно от 23:59:59 часа на  15 април 2022 г. на сайта www.kinder.com/bg, като е запазил съответната опаковка(и), доказваща/и покупката на Промоционален продукт(и).

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на служителите на “Публисис” АД, и членове на техните семейства.

 

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията и/или за получаване на спечелена награда (например: сгрешен телефонен номер,  сгрешен/невалиден Промоционален код, сгрешен имейл или адрес). Всеки победител, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на Сайта, ще бъде дисквалифициран, а Организаторът ще се свърже с една от резервите.

 

Раздел 8. Лични данни

 

Информация относно обработването на лични данни, извършено във връзка с Промоцията, е описана в Приложение 1 (Информация относно обработката на лични данни). Всички искания / жалби относно обработването на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

 

Раздел 9. Правни спорове

 

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в нея.

Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

 

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

 

Организаторът има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството или други обективни обстоятелства, които водят до невъзможност за Организатора да продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел 11. Общи разпоредби

 

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на Сайта на Промоцията www.kinder.com/bg. Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след обявяването им на Сайта.

 

Всяка комуникация между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в тези Официални правила или в регистрационната форма, попълнена от участника на Сайта и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

 

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

 

Приложение 1

 

Информация относно обработването на лични данни

 

Данни относно администратора на данните и  агенцията – обработващ лични данни

 

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, email: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

 

По време на Промоцията Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците:

 

 • За всички участници в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: име, фамилия, мобилен телефонен номер, имейл адрес, парола, данни за кодовете, доказващи покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години.
 • За спечелилите награда вид 1 и 2 от Промоцията в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, пълен адрес за доставка на наградите на територията на Република България и подпис.
 • Спечелилите награда вид 3 -  карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв., няма да предоставят ЕГН или друг релевантен идентификатор, а само пълен адрес за доставка на територията на България, три имена и подпис.

 

Цел на обработването

 

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 

 • се организира и проведе Промоцията;
 • се определят и валидират печелившите;
 • се присъдят и връчат/доставят наградите, за да се осигури безпрепятственото използване на наградите;
 • се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 • се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

 

Правно основание за обработка

 

Личните данни ще се обработват:

 

 • Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник  (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и
 • Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

 

Получатели на лични данни

 

Личните данни, събрани от Администратора по време на Промоцията, трябва да бъдат разкрити на Агенцията с цел провеждането  на Промоцията, както и на контролните органи, до степен, необходима на Администратора или Агенцията за спазване на законовите им задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

 

 • Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облак“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 • Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати, нотариуси или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 • Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите;
 • Лица, които предоставят продукти и услуги за нуждите на Промоцията.

 

 

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до лични данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват личните данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение  към Официалните правила  и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора).

 

Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведоми съгласно законовите изисквания субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

 

Период на съхранение на личните данни

 

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

 

Предаване на данни в трети държави

 

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

 

Бисквитки

 

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.kinder.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.kinder.com

 

Права на субектите на данни

 

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, и няма друго основание за обработване;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца на основание на съгласие, дадено от носещия родителска отговорност.

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 

 • За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
 • За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на Администратора;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или
 • За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни.

 

Име: Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

 

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Победителите в Промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

 

 

Моля имайте предвид:

 

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

 

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

 

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

 

 

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена молба, изпратена до адреса на Администратора в  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

Мерки за защита на личните данни

 

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработвани лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

Промени в известието за обработване на лични данни

 

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа преди да влезе в сила и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

 

Други разпоредби

 

Личните данни на участниците в Промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).