Home

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.

§ 1
Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Polityka Prywatności – dokument o nazwie „Polityka prywatności Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o." zawierający postanowienia dotyczące celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny w Serwisie;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, ustanowiony  na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.ferrero.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług;
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną; Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników;
 5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu, o których mowa w § 3 ust.2 Regulaminu;
 6. Usługodawca – Ferrero Polska Commercial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 1080016327, o kapitale zakładowym 30.005.000,00 zł; adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna spełniająca warunki Regulaminu, która poprzez odwiedzenie Serwisu i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

§ 2
Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  2. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. rodzaj i zakres Usług;
  5. warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę;
  6. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§ 3
Charakter Serwisu. Warunki świadczenia Usług

 1. Serwis jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno-reklamowym, umożliwiającym Usługodawcy:
  1. udostępnianie Użytkownikom informacji na temat produktów i działalności Ferrero,
  2. kontakt z serwisem konsumenckim Ferrero.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę między innymi poprzez udostępnienie Użytkownikom możliwości:
  1. uzyskania informacji o produktach i działalności Ferrero,
  2. skierowania zapytań do serwisu konsumenckiego Ferrero.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
 1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz na spełnianie świadczeń z Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy do chwili jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 4
Prawa i zobowiązania Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji w tym przedmiocie;
  2. zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 3. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Serwisie treści, danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.  
 5. Zakazane jest:
 • dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 • dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały promocyjne, "wiadomości-śmieci", "spam", "łańcuszki," "piramidy finansowe," lub jakiekolwiek inne formy akwizycji.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały wskazane w Polityce prywatności.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami w Serwisie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych
   (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
  3. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, z wyłączeniem informacji oraz materiałów pobranych i wysyłanych za pośrednictwem Serwisu;
  4. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu;
  5. zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.

§ 7
Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia.
 2. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 8
Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaniechanie korzystania z Serwisu.

§ 9
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien zaniechać korzystania z Serwisu od dnia wejścia zmian w życie.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.ferrero.pl
  w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.