REGULAMIN KONKURSU

„KINDER Country – Podróżuj własnymi ścieżkami”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą KINDER Country – Podróżuj własnymi ścieżkami”, określanego dalej jako „Konkurs” i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest spółka Octopus Warsaw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-587), przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000126015, kapitał zakładowy w wysokości 7.191.000,00 zł, REGON: 010579937, NIP: 5210087180, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Organizator, będący agencją reklamową, działa w imieniu własnym, ale na rzecz spółki Ferrero Polska Commercial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02- 952), ul. Wiertnicza 126 (dalej: „Ferrero”), będącej właścicielem marki Kinder Country oraz fundatorem nagród w Konkursie.
 3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2024 roku do dnia 12 maja 2024 roku, z zastrzeżeniem, że Konkurs jest podzielony na 4 (cztery) odrębne etapy/tury (dalej: „Tury”), odbywające się w następujących terminach:
  1. Tura I odbywa się w terminie od dnia 15 kwietnia 2024 roku (godz. 11:00) do dnia 21 kwietnia 2024 roku (godz. 23:59:59);
  2. Tura II odbywa się w terminie od dnia 22 kwietnia 2024 roku (godz. 00:00:00) do dnia 28 kwietnia 2024 roku (godz. 23:59:59);
  3. Tura III odbywa się w terminie od dnia 29 kwietnia 2024 roku (godz. 00:00:00) do dnia 5 maja 2024 roku (godz. 23:59:59);
  4. Tura IV odbywa się w terminie od dnia 6 maja 2024 roku (godz.00:00:00) do dnia 12 maja 2024 roku (godz. 23:59:59).
  W terminie trwania każdej z Tur opisanych powyżej istnieje możliwość dokonywania zgłoszeń w Konkursie.
 5. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej stanowiącej tzw. fanpage Kinder Country Polska, pod adresem www.facebook.com/KinderCountryPolska (dalej „Fanpage”), w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook (dalej „Facebook”) oraz zintegrowanej z Fanpage aplikacji Messenger (dalej: „Messenger”) umożliwiającej kontaktowanie się z Fanpage w ramach działań podejmowanych w Konkursie. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Messenger.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nimi związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.
 7. Celem Konkursu jest promocja marki Kinder Country, a także nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest kierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, działające jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.), mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, tj. w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 (osiemnaście) lat i nie zostały ubezwłasnowolnione.
 2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora ani Ferrero, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 4. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym § 2 oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu, są dalej zwane „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

 1. W celu udziału w Konkursie należy:
  1. wykonać zadanie konkursowe pn.: „Pokaż nam wyjątkowe miejsce w Polsce do którego doprowadziły Cię Twoje ścieżki”, poprzez:
   1. zrobienie zdjęcia takiego wyjątkowego miejsca, o którym mowa powyżej (dalej: „Zdjęcie”); Zdjęcie powinno zawierać przedstawienie produktu – batonika Kinder Country z widoczną grafiką; Zdjęcie powinno zostać przesłane w formacie .jpg lub .png, a jego rozmiar nie może przekraczać 25 MB;

    oraz

   2. sporządzenie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego lubisz podróżować własnymi ścieżkami?” (dalej: „Odpowiedź”); Odpowiedź powinna mieć formę tekstu w języku polskim, o długości nieprzekraczającej 600 znaków wraz ze spacjami;
  2. zgłosić Zdjęcie oraz Odpowiedź do Konkursu, na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej. dalej: „Zgłoszenie”.
 2. W celu dokonania Zgłoszenia należy w terminie trwania danej Tury Konkursu wykonać kolejno następujące działania:
  1. zainicjować konwersację z Fanpage przez Messenger:
   1. z poziomu Fanpage, ewentualnie
   2. za pośrednictwem aktywnego banneru reklamowego dedykowanego dla celów Konkursu, pojawiającego się po wejściu na Fanpage, ewentualnie
   3. poprzez inne, bezpośrednie przejście do kontaktu z Fanpage przez Messenger (np. poprzez stronę www.kinder.pl i kliknięcie guzika „Weź udział”);
  2. w aplikacji Messenger Uczestnik odsyłany jest do polityki prywatności stosowanej na profilach marek Ferrero na portalach społecznościowych i powinien zapoznać się z tą polityką prywatności;
  3. w kolejnym kroku Uczestnik powinien odpowiedzieć na pytanie „Czy chcesz wziąć udział w Konkursie” – jeśli odpowiedź będzie przecząca Uczestnik będzie mógł przesłać poprzez Messenger dowolną wiadomość kierowaną do Fanpage, co nie będzie uznawane za dokonanie Zgłoszenia; odbiorcą takiego komunikatu będzie administrator Fanpage nie zaś Organizator, a chatbot umożliwiający dokonanie Zgłoszenia zostanie automatycznie wyłączony; jeśli odpowiedź będzie twierdząca, Uczestnik przechodzi do kroku opisanego w pkt 4) poniżej; Uczestnik, który wcześniej zaznaczył opcję, że nie chce wziąć udziału w Konkursie, może w każdym czasie zmienić swoją odpowiedź i przejść do dokonania Zgłoszenia;
  4. po potwierdzeniu chęci udziału w Konkursie Uczestnikowi pojawią się przyciski kierujące go do informacji dotyczących Konkursu; Organizator przekazuje te informacje poprzez przesłanie linka do Regulaminu; Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdza ten fakt poprzez kliknięcie „Akceptuję” lub „Nie akceptuję” – jeśli Uczestnik wybierze opcję „Nie akceptuję” będzie mógł przesłać poprzez Messenger dowolną wiadomość kierowaną do Fanpage, co nie będzie uznawane za dokonanie Zgłoszenia; odbiorcą takiego komunikatu będzie administrator Fanpage nie zaś Organizator, a chatbot umożliwiający dokonanie Zgłoszenia zostanie automatycznie wyłączony; w przypadku wyboru opcji „Akceptuję” Uczestnik dokonuje kolejnych czynności w ramach Konkursu opisanych w pkt 5) poniżej;
  5. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wyświetlanych na tym etapie oświadczeń o (i) wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, (ii) zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych w Konkursie, poprzez ich potwierdzenie; niezłożenie któregokolwiek z oświadczeń opisanych powyżej jest uznawane za rezygnację z dokonywania Zgłoszenia, a Uczestnik będzie mógł przesłać poprzez Messenger dowolną wiadomość kierowaną do Fanpage; odbiorcą takiego komunikatu będzie administrator Fanpage nie zaś Organizator, a chatbot umożliwiający dokonanie Zgłoszenia zostanie automatycznie wyłączony; jeśli Uczestnik złoży wymagane oświadczenia jest uprawniony do przejścia do kolejnego kroku w ramach Konkursu, opisanego w pkt 6) poniżej;
  6. Uczestnik przesyła Zdjęcie oraz Odpowiedź, które muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w ust. 3 Regulaminu; przed finalnym dokonaniem Zgłoszenia Uczestnik udziela dodatkowo odpowiedzi na pytanie zadane przez chatbot „Potwierdź, czy na zdjęciu, które prześlesz nie znajduje się osoba trzecia” – jeśli Uczestnik odpowie, że na Zdjęciu znajduje się osoba trzecia, chatbot zakomunikuje niezgodność Zdjęcia z Regulaminem, gdyż Zdjęcie nie może zawierać wizerunku osoby trzeciej, w tym dziecka; po wyświetleniu tego komunikatu chatbot umożliwi zmianę Zdjęcia i ponownie zapyta „Potwierdź, czy na zdjęciu, które prześlesz nie znajduje się osoba trzecia”, ponownie wracając do procedury opisanej powyżej; nieprzesłanie Zdjęcia lub Odpowiedzi powoduje, że Zgłoszenie nie może zostać skutecznie dokonane; w takim wypadku Uczestnik nie jest traktowany jako Uczestnik Konkursu, lecz będzie mógł przesłać poprzez Messenger dowolną wiadomość kierowaną do Fanpage, co nie będzie uznawane za dokonanie Zgłoszenia; odbiorcą takiego komunikatu będzie administrator Fanpage nie zaś Organizator, a chatbot umożliwiający dokonanie Zgłoszenia zostanie automatycznie wyłączony; jeśli Zdjęcie oraz Odpowiedź zostaną prawidłowo przesłane, Uczestnik otrzyma automatyczną informację o dokonaniu Zgłoszenia w Konkursie – otrzymanie takiej informacji nie oznacza uznania, że Uczestnik lub Zgłoszenie spełniają wymogi określone w Regulaminie.

  W przypadku przerwania przez Uczestnika dokonywania Zgłoszenia na którymkolwiek z etapów opisanych w pkt 5) – 6) powyżej chatbot wysyła do Uczestnika, poprzez Messenger, jednorazową wiadomość przypominającą o dokończeniu Zgłoszenia.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania w Konkursie określonych poniżej, następujących standardów:
  1. Uczestnik powinien być jedynym autorem zgłoszonego do Konkursu Zdjęcia oraz Odpowiedzi; zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć lub Odpowiedzi zawierających dobra osobiste lub utwory, do których prawa przysługują osobom trzecim;
  2. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich, w tym dzieci;
  3. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu treści już wcześniej rozpowszechnionych;
  4. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści religijnych, politycznych, ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych, zniesławiających lub wulgarnych, dyskryminujących lub zachęcających do przemocy lub dyskryminacji wobec osób lub grup z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, płci, wieku bądź orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, a także treści, które szerzą nienawiść na tle wspomnianych cech, brutalnych i drastycznych, które mają szokować, wywoływać sensację, szkodliwych i niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  5. Uczestnik nie może zgłaszać w Konkursie żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Ferrero, produktów lub usług Organizatora lub Ferrero, ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Ferrero lub produkty lub usługi Organizatora lub Ferrero w negatywny sposób;
  6. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu jakichkolwiek treści zawierających oznaczenia, w tym znaki towarowe, produktów lub marek innych, niż przysługujące Ferrero.
 4. Każda osoba jest uprawniona do dokonania w Konkursie nieograniczonej liczby Zgłoszeń, przy czym:
  1. w danej Turze Konkursu nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę;
  2. za dane Zgłoszenie nie może otrzymać w całym Konkursie więcej niż jedną nagrodę;
  3. w całym Konkursie nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę tego samego stopnia;
  4. jeżeli dane Zgłoszenie nie zostało nagrodzone w danej Turze, Uczestnik może przesłać to samo Zgłoszenie w kolejnej Turze.
 5. Organizator informuje, iż w celu przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu za pośrednictwem Messengera Organizator korzysta ze specjalnie zaprogramowanego chatbota. Działanie chatbota nie łączy się z wykorzystaniem innych danych niż wynikające z funkcjonalności aplikacji Messenger oraz danych niezbędnych do prowadzenia konwersacji i udziału w Konkursie. Organizator podkreśla, że w związku z działaniem chatbota nie dochodzi od przetwarzania innych niż wymienione w Regulaminie danych osobowych, w szczególności chatbot nie śledzi, nie analizuje i nie profiluje Użytkownika.
 6. W przypadku dokonywania Zgłoszenia poprzez:
  1. nawiązanie konwersacji przez Messenger za pośrednictwem Fanpage - udział w Konkursie wymaga od Uczestnika posiadania aktywnego prywatnego (nie biznesowego) profilu w serwisie Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Facebook przez okres od momentu dokonania Zgłoszenia do momentu wydania nagrody w Konkursie, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami i wytycznymi Facebooka (dalej: „Profil”); Profil musi być profilem rzeczywistej osoby – nie może być kontem założonym innemu podmiotowi niż istniejąca, biorąca udział w Konkursie osoba fizyczna; Organizator zaleca, aby na potrzeby udziału w Konkursie nazwa Profilu stanowiła rzeczywiste imię i nazwisko Uczestnika;
  2. nawiązanie komunikacji przez Messengera bezpośrednio, tj. z pominięciem Fanpage, posiadanie Profilu nie jest konieczne, lecz niezbędne jest posiadania konta w aplikacji Messenger, do którego stosuje się odpowiednio zasady dotyczące Profilu, określone w pkt 1) powyżej.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu oraz Konkursu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres: konkurs@mullenlowe.pl, a Organizator odpowie na te pytania w terminie 5 (pięciu) dni.
 8. Uczestnik nie może po dokonaniu Zgłoszenia wprowadzać do niego zmian.
 9. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nie spełniają warunków opisanych w § 2 Regulaminu lub których Zgłoszenia nie spełniają standardów określonych w niniejszym § 3 Regulaminu.
 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik nie może być członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie może go łączyć jakakolwiek umowa z żadną taką organizacją, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Zdjęcia lub Odpowiedzi, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

§ 4. Przyznanie nagród w Konkursie

 1. Zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) wyłania komisja powołana przez Organizatora na czas obowiązywania niniejszego Regulaminu, składająca się z 3 (trzech) osób – przedstawicieli Organizatora oraz Ferrero (dalej: „Komisja”).
 2. Wybierając zwycięskie Zgłoszenia Komisja kieruje się własną, subiektywną oceną, biorąc jednak w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu, kreatywność, jakość Zdjęć i Odpowiedzi, zgodność Zdjęć i Odpowiedzi z tematem Konkursu. Komisja rozpatruje wyłącznie Zgłoszenia, które zostały dokonane prawidłowo, a Uczestnicy dokonujący takich Zgłoszeń spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. W całym Konkursie jest wybieranych łącznie 64 (sześćdziesięciu czterech) Zwycięzców, tj. odpowiednio po 16 (szesnastu) Zwycięzców w każdej z Tur, z czego:
  1. 4 (czterech) Zwycięzców, tj. po 1 (jednym) w każdej z Tur, będących autorami najlepszych Zgłoszeń (miejsce 1.), jest uprawnionych do nagrody I stopnia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) Regulaminu;
  2. 20 (dwudziestu) Zwycięzców,tj.po 5 (pięciu) w każdej z Tur, będących autorami następnych w kolejności najlepszych Zgłoszeń (miejsca 2. – 6.), jest uprawnionych do nagrody II stopnia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu;
  3. 40 (czterdziestu) Zwycięzców, tj. po 10 (dziesięciu) w każdej z Tur, będących autorami następnych w kolejności najlepszych Zgłoszeń (miejsca 7. – 16.), jest uprawnionych do nagrody III stopnia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) Regulaminu.
 1. W przypadku braku odpowiedniej liczby prawidłowych, zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń w danej Turze, Organizator wydaje nagrody w liczbie, odpowiadającej liczbie dokonanych prawidłowo, zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń.
 2. Wybór Zwycięzców następuje w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia danej Tury. Zwycięzcy są powiadamiani o wygranej w formie wiadomości wysłanej przez Organizatora za pośrednictwem Messengera. Dodatkowo, w terminie wskazanym powyżej, lista Zwycięzców zawierająca imię i pierwszą literę nazwiska zostanie opublikowana na stronie www.kinder.pl.

§ 5. Nagrody

 1. W Konkursie są wydawane następujące nagrody:
  1. nagrodę I stopnia stanowi voucher do sieci sklepów Decathlon o wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych); w całym Konkursie są przyznawane łącznie 4 (cztery) nagrody I stopnia, po 1 (jednej) w każdej z Tur;
  2. nagrodę II stopnia stanowi voucher do sieci sklepów Decathlon o wartości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych); w całym Konkursie jest przyznawanych łącznie 20 (dwadzieścia) nagród II stopnia, po 5 (pięć) w każdej z Tur;
  3. nagrodę III stopnia stanowi voucher do sieci sklepów Decathlon o wartości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych); w całym Konkursie jest przyznawanych łącznie 40 (czterdzieści) nagród III stopnia, po 10 (dziesięć) w każdej z Tur;
  (dalej łącznie: „Nagrody Rzeczowe”).
 2. Do każdej Nagrody Rzeczowej Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody Rzeczowej (ubruttowienie). Za zgodą Uczestnika nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% łącznej wartości Nagrody Rzeczowej wraz z nagrodą pieniężną, o której mowa powyżej) jest pobierana i wpłacana przez Ferrero jako płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 3. Nagroda Rzeczowa wraz z nagrodą pieniężną, o której mowa w ust. 2 powyżej jest dalej zwana „Nagrodą”.
 4. Wydanie Nagród Rzeczowych Zwycięzcom następuje poprzez przesłanie, za pośrednictwem Messengera, linku do elektronicznego vouchera stanowiącego Nagrodę Rzeczową.
 5. Każda Nagroda Rzeczowa może być przez Zwycięzcę wykorzystana w terminie do dnia 15 kwietnia 2026 roku. Zasady korzystania z Nagród Rzeczowych określa regulamin dostępny pod adresem: https://www.decathlon.pl/static/landing/karta-podarunkowa/download/ogolne-warunki-sprzedazy-uzytkowania-kart-podarunkowych-decathlon-01.10.2022.pdf.
 6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do przeniesienia praw do Nagrody na osoby trzecie.
 7. Nagrody Rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody Rzeczowe nie wydane w Konkursie pozostają własnością Organizatora.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Zgłoszeń (Zdjęć i Odpowiedzi), w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwory”). Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów, z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).
 2. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zwycięzca zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania, wprowadzania zmian w Utworach oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom.
 3. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu i wyraża zgodę na ich wykonywanie przez Organizatora, według potrzeb wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania Utworu, w tym w szczególności na wykorzystywanie Utworu lub jego fragmentów bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu Zwycięzcy.
 4. Organizator jest uprawniony do swobodnego przenoszenia praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w niniejszym § 6 Regulaminu na podmioty trzecie, w szczególności na Ferrero, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód i oświadczeń Zwycięzcy.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Zdjęć lub Odpowiedzi lub wymaganych dla ich eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika albo odpowiednio zażądać zwrotu Nagrody lub jej równowartości.

§ 7. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu

 1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Regulaminie lub jeżeli Zgłoszenie nie spełnia wymaganych standardów określonych w Regulaminie, a także w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
 2. W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do wydania Nagrody, Organizator może żądać od Uczestnika, w dowolnym momencie, przedstawienia określonych dokumentów, a Uczestnik zobowiązuje się zadośćuczynić temu żądaniu w terminie do 3 (trzech) dni od jego przedstawienia.

§ 8. Reklamacje

 1. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub przesłane e-mailem na adres: konkurs@mullenlowe.pl (z dopiskiem „Konkurs KINDER Country "Podróżuj Własnymi Ścieżkami" - REKLAMACJA”). Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie do upływu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania Nagród Rzeczowych, zgodnie z treścią Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego powyżej nie są rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator przesyła odpowiedź na reklamację w formie wskazanej przez zgłaszającego, a w przypadku braku takiego wskazania - w formie, w jakiej otrzymał reklamację.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu jest spółka Ferrero Polska Commercial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 126 (dalej: „Administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.polska@ferrero.com
 2. Administrator przetwarza w związku z Konkursem następujące dane osobowe:
  1. dane osobowe Uczestników podane w Zgłoszeniu oraz wynikające bezpośrednio lub widoczne z uwagi na kierowanie wiadomości z ich Profilu lub konta Messenger (tj. imię i nazwisko – nazwa Profilu/konta Messenger, wizerunek widoczny na zdjęciu profilowym, ewentualny wizerunek Uczestnika zamieszczony na zdjęciu, data i godzina dotarcia Zgłoszenia do serwera, adres IP urządzenia, z którego korzysta Uczestnik, dodatkowo dane osobowe Zwycięzców w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail;
  2. dane osobowe podawane w związku ze złożeniem reklamacji (tj. imię, nazwisko, adres e- mail, adres e-mail podany w Zgłoszeniu, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, a także ewentualnie w przypadku reklamacji pisemnych również adres zamieszkania, numer telefonu);
  3. dane osobowe niezbędne w celu odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji Konkursu składane poprzez skrzynkę kontaktową (tj. konkurs@mullenlowe.pl);
  4. inne niezbędne dane potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursu, określonych szczegółowo w Regulaminie; dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od Nagród w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.
   1. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
   2. przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi oraz podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, usługi kurierskie i pocztowe. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator informuje, że osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie:
  1. uzyskania potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane, dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 RODO; realizacja prawa do usunięcia danych w czasie trwania Konkursu uniemożliwia dalszy udział podmiotu, którego dane dotyczą w Konkursie,
  4. przenoszenia danych osobowych – podmiot, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu, którego dane dotyczą – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w Konkursie, a także wykonania przysługujących praw, podmioty, których dane dotyczą mogą także zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość <,e-mail na adres: rodo@mullenlowe.pl.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Administrator informuje ponadto, że niepodanie określonych danych uniemożliwi wszczególności wybór Zwycięzców, kontaktowanie się z Uczestnikami, wydanie Nagród, realizację uprawnień reklamacyjnych, czy realizację obowiązków podatkowych Administratora, wynikających z przepisów prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W okresie trwania Konkursu niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na Fanpage oraz na stronie www.kinder.pl. Dodatkowo, na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: konkurs@mullenlowe.pl, Regulamin jest przesyłany e-mailem.
 2. Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z zm.).
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Organizator:

Octopus Warsaw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością