Home

תנאי שימוש

מידע על החברה

Ferrero TRADING LUX S.A. ("פררו" או "אנו") היא הבעלים של התוכן והמפעילה של [www.kinder.me] ושל אתרי המשנה (מיקרו אתרים) שאפשר לגשת אליהם באמצעות האתרים שלעיל (כל אחד ייקרא להלן - "אתר" וביחד - "אתרים"). תשומת לבך כי פררו אינה אחראית לאתרים אחרים אשר מתוחזקים על ידי חברות אחרות בקבוצת פררו. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס במידה שווה לזכר ולנקבה, יחיד או רבים. השימוש בלשון זכר/יחיד נעשה לצרכי נוחות בלבד.

1. קבלת תנאי השימוש

הגישה שלך לאתרים והשימוש בהם כפופים לתנאי השימוש הבאים ("תנאי שימוש"). בעצם הגישה לאתרים או השימוש בהם, הינך מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך ולמלא אחר כל החוקים החלים. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, ללא סייג או הסתייגות, נא הימנע משימוש באתר. פררו רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על ידי עדכון פרסום זה. עדכונים אלה יחייבו אותך ולכן עליך לבקר בעמוד זה מעת לעת על מנת לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים החלים עליך. בנוסף, יתכן שחלק מהאתרים כוללים תנאים נוספים אשר חלים על הצעות או מאפיינים מסוימים (כגון, הגרלות או משחקים נושאי פרסים) ("תנאי התוכנית"). במקרה של סתירה בין תנאים, הוראות והודעות בתנאי שימוש אלה לבין תנאי התוכנית האחרים, יגברו תנאי שימוש אלה.

2. בעלות בתוכן ובקניין הרוחני; שימוש מותנה בתוכן.

התוכן וכל החומרים האחרים באתרים, לרבות, בין השאר, זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בעבודות האמנות, בגרפיקה, בתמונות, בטקסט, בסרטוני אודיו ו-וידיאו, בסימני המסחר ובסמלילים אשר מצויים באתרים (להלן ביחד - "תוכן") הם בבעלותם של פררו ו/או הצדדים הקשורים אליה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. הינך רשאי לגשת לאתר ולהשתמש בתכנים שבו רק לצרכים אישיים, לא מסחריים או בידוריים. אינך רשאי להעתיק, לשעתק, לעשות שימוש חוזר, לעשות שידור חוזר, לסגל, לפרסם, למסגר, להודיע, להעלות, להפיץ, לשנות, לשדר או להכין יצירות נגזרות מכל תוכן, בכל דרך, לרבות לצרכים ציבוריים או מסחריים מכל סוג, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של פררו או של הבעלים של חומרים אלה. אינך רשאי לנקוט בכל פעולה אשר במישרין או בעקיפין תקרא תיגר על זכויות הקניין הרוחני של פררו או תפר אותם בדרך כלשהי. כל הזכויות שלא הוענקו בתנאי שימוש אלה נשמרות באופן מפורש על ידי פררו. כל סימני המסחר, השמות המסחריים והסמלילים וכל השמות של המוצרים הנלווים, סימני המדגמים והסיסמאות אשר מופיעים באתרים הם סימני מסחר או סימני שירות (רשומים או לא רשומים) של פררו, של הצדדים הקשורים אליה ו/או של מעניקי הרישיונות שלה אלא אם נאמר אחרת בתנאי שימוש אלה. פררו, הצדדים הקשורים אליה ומעניקי הרישיונות שלה שומרים במפורש על כל זכויות הקניין הרוחני בכל התוכן שבאתרים. לא ניתן לך כל רישיון בקשר לתכנים הנכללים באתרים. פררו, הצדדים הקשורים אליה ומעניקי הרישיונות שלה, רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפעול לאכיפת זכויות הקניין הרוחני שלהם בכל חומרת הדין, לרבות על-ידי הגשת קובלנה פלילית.

3. התנהגות המשתמש/מדיניות של שימוש מקובל..

האתר עשוי ליתן לך הזדמנות לעמוד בקשר עם אחרים ולשתף אותם במחשבות, מידע וחומרים שלך. פררו מצפה מכל משתתפיה לכבד אנשים אחרים. אם תבחין בהפרה של סעיף 3 זה או בהתנהגות בלתי מקובלת אחרת מצד משתמשים, יש ליצור עמנו קשר ולדווח על פעילות זו באחת האופציות המפורטות להלן בסעיף 11. הינך נושא באחריות בלעדית לכל תוכן, מידע וחומרים אחרים שתפרסם באתר, תעביר לאתר, או תעביר למשתמשים אחרים (לרבות, אך לא רק, רעיונות יצירתיים, הצעות ומשוב/מידע על מוצרים ושירותים של פררו) ("תוכן שנוצר על ידי משתמש") ומסכים לא לראות בצדדים המשוחררים (כהגדרתם בסעיף 9 להלן) אחראים, או כמי שנושאים בחבות כלשהי, לכל תוכן שנוצר על ידי משתמש שמקורו במשתמשים אחרים שתיגש אליו באתר. סוגי התכנים שנוצרו על ידי משתמשים שהם אסורים מפורטים להלן ואלה דוגמאות בלבד שאינן ממצות. הינך מסכים, ללא כל סייג, לא לפרסם או להעביר למשתמשים אחרים כל תוכן שנוצר על ידי משתמש אשר:
 

 • מהווה לשון הרע, קללות, חומר תועבה, חומר בגנות דת, חומר שערורייתי, מסיט, פורנוגרפי, לא הגון או פוגעני;
 • פוגע או מפר זכויות קניין רוחני של צד אחר (כגון מוסיקה, סרטוני וידיאו, תמונות, או חומרים אחרים שאין לך רשות בכתב מבעליהם לפרסמם באתר);
 • מפר את זכותו של צד כלשהי לפרסום או לפרטיות;
 • מאיים, מטריד, או מקדם בריונות, גזענות, קנאה דתית, שנאה, או פגיעה גופנית מכל סוג בכל קבוצה של בני אדם;
 • אינו מדויק, שקרי, או מטעה בכל דרך;
 • אינו חוקי או מעודד פעילות לא חוקית;
 • מקדם העתקה לא חוקית או לא מורשית של יצירות של אחרים המוגנות בזכויות יוצרים או קישורים ליצירות כאלה, או מספק מידע כיצד לעקוף אמצעי הגנה כאלה;
 • כולל תועבה "בהסוואה" (לדוגמה, F@&#);
 • כולל תוכנות של וירוס מחשבים או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרים שנועדו להפריע, להשמיד, או להגביל את התפקוד של תוכנת מחשב או חומרה או ציוד תקשורת;
 • מכיל פרסום כלשהו (גלוי או נסתר), חומרים לקידום מכירות, "דואר זבל", "מכתבי שרשרת", "תוכניות פירמידה", או כל צורה אחרת של שידול או פרסום אחר או קידום אשר אסורה לפי הדין החל.
 • תוכן שפוגע במותגים ובשמה הטוב של פררו.

 

אנו רשאים לבדוק, לערוך, או למחוק תוכן וחומרים שאתה או אחרים שולחים או מפרסמים באתר, אך איננו חייבים לעשות זאת. הינך מבין שבעת השימוש באתר, תיחשף לתוכן ולחומרים ממגוון מקורות, ושפררו אינה אחראית לדיוק, נאותות, מועילות, בטיחות או זכויות הקניין הרוחני בקשר לתוכן ולחומרים אלה. אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות לכריית מידע או אמצעים או תוכניות אוטומטיים אחרים כדי לקטלג, להוריד או לשעתק באופן אחר, לאחסן או להפיץ תוכן שנגיש באתר. וכן, אינך רשאי להשתמש באמצעים אוטומטיים כאלה על מנת לבצע מניפולציות באתר או לנסות לחרוג מההרשאה והגישה המוגבלות שניתנו לך לפי תנאי שימוש אלה. אינך רשאי למכור במכר חוזר את השימוש או הגישה באתר לצדדים שלישיים.

4. בעלות בחומרים שתשלח, תפרסם, תגיש או תעביר; הגשת חומר.

מעת לעת, פררו עשויה לבקש ממך לשלוח, לפרסם, להגיש, או להעביר לאתר תוכן שנוצר על ידי המשתמש. כל תוכן שנוצר על ידי המשתמש שתשלח, תפרסם, תגיש או תעביר מהווה עבור פררו חומר לא סודי ולא קנייני. עם הגשתו של תוכן שנוצר על ידי משתמש כאמור לפררו, יהפוך תוכן כאמור לאלתר לקניינה של פררו אשר תהיה הבעלים, באופן בלעדי, כיום ובעתיד, של כל הזכויות, זכויות הקניין והאינטרסים בחומרים אלה (בכפוף לכל זכויות של צדדים שלישיים). זאת ועוד, פררו והצדדים הקשורים אליה, יהיו חופשיים להשתמש בתוכן שנוצר על ידי המשתמש כאמור, ללא הגבלה, לכל מטרה (בכפוף לזכויות של צדדים שלישיים ולכל דרישות לקבל הסכמות נוספות מהורים, אם יש בהן צורך לפי הדין החל), לרבות, בין השאר, פיתוח, ייצור, פרסום, קידום ושיווק מוצרים, ללא כל פיצוי או אחריות או חבות אחרת מכל סוג כלפיך, וכן יהיו רשאים לשעתק, לגלות, להעביר, לפרסם, לשדר או להודיע בכל תווך, או לערוך, לשנות או למחוק כל תוכן שנוצר על ידי משתמש, כולו או חלקו. פררו לא תהיה אחראית לגילוי של תוכן שנוצר על ידי משתמש כאמור או לכל דימיון לתוכן שנוצר על ידי משתמש או לכל שימוש או פעילויות עתידיים של פררו. הינך מצהיר בזאת כי הינך הבעלים, או שהשגת את כל ההרשאות הנדרשות מאת הבעלים (על מנת לשלוח, לפרסם, להגיש או להעביר לאתר) של תוכן שנוצר על ידי משתמש

למרות האמור לעיל, פררו שומרת על מדיניות של אי קבלה או בחינה של רעיונות יצירתיים, הצעות או חומרים מהציבור ("הגשת חומר") ולכן, אל תגיש חומר לפררו בכל תקשורת באמצעות אתר זה או בדרך אחרת. אם בכל זאת תגיש לנו חומר, על אף הבקשה שלעיל להימנע מכך, החומר שיוגש יהפוך לאלתר לרכושה של פררו, ופררו תהיה, בהווה ובעתיד, הבעלים הבלעדי של כל הזכויות, זכויות הקניין והאינטרסים בחומר זה, וההגשה תהיה כפופה לתנאים המפורטים בסעיף 4 זה לעיל (לרבות, אך לא רק, החופש להשתמש בכל חומר שיוגש לכל מטרה וללא כל פיצוי או אחריות אחרת כלפיך).

5. קישורים לאתרים אחרים.

אתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים אשר אינם בבעלותנו ואינם מופעלים או מתוחזקים על ידינו. עליך לשים לב מתי הינך עוזב את האתר, ולקרוא את התנאים ומדיניות הפרטיות של כל אתר שתבקר בו. כמו כן עליך להעריך באופן עצמאי האם אתר כלשהו אשר נחזה או מתיימר להיות שלנו הוא אתר אמיתי (לרבות לגבי קישורים באמצעות הדואר האלקטרוני). למרות שהקישורים מופיעים באתר שלנו, איננו יכולים לשלוט, להמליץ, או לתת חסות לאתרים אלה ואיננו קשורים אליהם או לתוכן, למוצרים, לשירותים או למדיניות הפרטיות שלהם. צפיה בכל אתר של צד שלישי היא באחריותך בלבד. הורדה של חומר מאתרים מסוימים עלולה להעמיד אותך בסיכון של הפרה של זכויות קניין רוחני, או של החדרת וירוסים למערכת המחשב שלך.

6. קידום מכירות והצעות.

מעת לעת, אנו עשויים לנהל מבצעים לקידום מכירות (לדוגמה, תחרויות, משחקים נושאי פרסים, משחקים שהזכייה בהם מיידית וכו') או הצעות באתר ("קידום מכירות"). כל קידום מכירות המפורט באתר יהיה בטל ומבוטל כאשר הוא אסור וכפוף לפרסום כללים רשמיים בקשר לקידום המכירות כאמור. לכל קידום מכירות יש כללים ותנאים משלו, בנוסף על תנאי שימוש אלה. השתתפות בקידום מכירות מחייבת הסכמה שלך לכללים ותנאים אלה.

7. פרטיות.

הפרטיות של המידע האישי המזהה שלך חשובה לנו מאוד. למידע נוסף על המידע שאנו אוספים וכיצד אנו אוספים, משתמשים, מגלים ומנהלים אותו, נא עיין במדיניות הפרטיות להלן, אשר חלה על השימוש שלך באתרים שלנו.

8. אי אחריות/ סיוג אחריות.

שימושך באתר הוא על אחריותך בלבד. האתרים וכל תוכנה, שירותים, תוכן ותוכן שנוצר על ידי משתמש, המועמדים באמצעות האתרים, מסופקים "כמות שהם", ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא, ובכלל זה, ללא אחריות לאיכות מסחרית, אי הפרה, קניין, או התאמה למטרה מסוימת. יש לשים לב לכך שיתכן שרשויות שיפוט מסוימות אינן מתירות לסייג אחריות מכללא, במקרה זה, ייתכן שאחדים מהחריגים לא יחולו עליך. איננו יוצרים מצג או מתחייבים ששימושך באתרים, בכל תוכנה, שירותים, תוכן או תוכן שנוצר על ידי משתמש לא יפר זכויות של צדדים שלישיים. איננו מתחייבים שאתר, כל תוכן, או תוכן שהגישה אליו מתבצעת דרך אתר, יהיו בטוחים לחלוטין, ללא הפרעה, או חופשיים משגיאות, שפגמים יתוקנו, או שאותו אתר או השרת שבאמצעותו הינך גולש לאתר זה חופשיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. לא נהיה אחראים לשימוש באתר, לרבות, בין השאר, לתוכן ולכל הצהרות, שגיאות, או מחדלים הנכללים בו, תכנים שסופקו על ידי צדדים שלישיים (לרבות, בין השאר, תוכן שפוגע בזכויות של צד שלישי), קישורים לאתרים אחרים או לאופיו או לתכניו, או לכל עניין אחר בקשר לאתר ולשימושך בו. במידה המרבית המותרת לפי דין, בשום מקרה לא נישא באחריות לפי כל תורה של הטלת אחריות בנזיקין, בחוזים, באחריות קפידה, או לפי כל שיטה אחרת לפי דין או יושר, המטילה אחריות לכל נזק, ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, תוצאתי, המטילה דמי נזק לדוגמה, עונשיים או אחרים, מכל סוג (לרבות בין השאר, לשכ"ט עו"ד והוצאות, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן הזדמנויות, עלות הכיסוי ונזק גוף/ גרימת מוות בעוולה), והצדדים בהסכמתם מחריגים בזאת כל אחריות כזו, ללא קשר לשאלה אם ניתנה לנו הודעה על האפשרות של נזק כאמור. התרופה היחידה שלך, אם לא תהיה מרוצה מאתר, היא לחדול להשתמש באותו אתר. אנא שים לב לכך שייתכן שרשויות שיפוט מסוימות אינן מתירות לסייג נזקים מסוימים, ובמקרה זה, ייתכן שאחדים מהחריגים לא יחולו עליך.

9. שיפוי.

בעצם השימוש באתר, הינך מסכים להגן, לשפות ולמנוע כל פגיעה מפררו, נושאי המשרה שלה, הדירקטורים, העובדים, חברת האם, חברות בנות, צדדים קשורים, שותפים עסקיים, מפתחי אתרים, נציגים ושליחים (להלן ביחד - ה"צדדים המשוחררים"), מפני ונגד כל תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, אחריות, עלויות או חוב והוצאות (לרבות, בין השאר, שכ"ט עו"ד סביר והוצאות) שינבעו מ: (א) כל הפרה של תנאי שימוש אלה על ידך; (ב) כל חומר שהוגש או תוכן שנוצר על ידי משתמש (לרבות, בין השאר, תביעות בגין הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים, זכות לפרסום, זכות לפרטיות, או לשון הרע), (ג) השימוש שלך בכל תוכן או מאפיינים הזמינים באתר או באמצעותו (מלבד ככל שתביעה מבוססת על הפרה של זכות של צד שלישי בחומרים שנוצרו על ידי פררו), (ד) הפרה של הדין החל או כל הסכם או תנאים עם צדדים שלישיים שהינך כפוף להם, על ידך, ו- (ה) כל עניין אחר בנוגע לאתר, לגישה שלך אליו ולשימוש בו. הינך מסכים לעשות את מיטב מאמציך לשתף איתנו פעולה בהגנה על כל עניין כאמור. אנו שומרים את הזכות, ליטול, על חשבונך, את ההגנה והשליטה הבלעדיות על כל עניין שכפוף לשיפוי על ידך.

10. עצמאות ההוראות.

אם ייקבע או יוצהר שתנאי או הוראה מתנאי מדיניות פרטיות זו אינם בתוקף, אינם חוקיים או אינם אכיפים מכל סיבה לפי כל כלל שבדין או תקנת הציבור, אזי הוראה או תנאי כאמור, ככל שאינם תקפים או אינם אכיפים, יופרדו, וההוראות הנותרות ימשיכו לעמוד במלוא כוחן ותוקפן.

11. פרטים ליצירת קשר

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לאתרים או לתנאי שימוש אלה, תוכל להתקשר איתנו לפי הפרטים שלהלן:

FERRERO TRADING LUX. S.A.
TEAM MARKETING MIDDLE EAST AND AFRICA
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 FINDEL
טל': 00352 3497111
פקס': 00352 349411
2012 Ferrero ©. כל הזכויות שמורות.

 

מדיניות פרטיות

Ferrero TRADING LUX S.A. ("פררו", "אנו") מכבדת את הפרטיות של כל מבקר בכל אחד מהאתרים שלנו, ובהם www.kinder.me והמיקרו-אתרים שאפשר לגשת אליהם באמצעות האתרים שלעיל (כל אחד - "אתר", וביחד - "אתרים"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") מגלה את נוהגינו בקשר לאיסוף מידע באמצעות האתרים והשימוש שלנו במידע. מדיניות פרטיות זו חלה רק על מידע שנאסף באמצעות האתרים, ואינה חלה על מידע שנאסף באמצעות מקורות אחרים כלשהם, לרבות, בין השאר, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ובאתרים אחרים של צדדים שלישיים ורשתות חברתיות. אנו מיידעים אותך כי פררו אינה אחראית לאתרים אחרים אשר מתוחזקים על ידי חברות אחרות בקבוצת פררו. בעצם השימוש באתר זה, הינך מסכים לתנאים של מדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לתנאים כלשהם של מדיניות פרטיות זו, אנא הימנע מלהשתמש באתר/ים או למסור לנו כל מידע אישי.

איסוף של מידע אישי ולא אישי.

אנו אוספים ומאחסנים מידע אישי מזהה מסוים אודותיך (היינו, מידע שעשוי לזהות אותך בדרך מסוימת; כגון הגיל שלך, השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, השם שבו רואים אותך על המסך ו/או מידע כספי) ("מידע אישי מזהה") באמצעות האתר, רק כאשר הינך מעביר מידע זה לאתר. פררו לא תאסוף מידע אישי מזהה מביקורך באתרים שלנו אם לא תמסור לנו את המידע מרצונך, ולא תדרוש ממך למסור מידע מעבר לנחוץ בכדי להשתתף בפעילויות באתרים שלנו. תשומת לבך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע אישי מזהה לפררו ו/או למי שפועל מטעמה (אך אם תחליט לא לספקו - ייתכן שלא תוכל להשתמש באתר), וכי מסירת המידע האישי המזהה נעשית מרצונך החופשי ובהרשאתך (או הרשאת האפוטרופוס החוקי שלך).

איסוף של מידע לא אישי (עוגיות).

כאשר הינך מתחבר לאתר, ישנו מידע טכני מסוים, שאינו מידע אישי מזהה, שאינו מזהה אדם כלשהו ("מידע שאינו מידע אישי מזהה") אשר עשוי להיאסף ולהיות מאוחסן באמצעות טכנולוגיית "עוגיות" וכתובות IP. בתהליך זה לא נאסף מידע אישי. מידע שאינו מידע אישי מזהה עשוי לכלול, בין השאר, את כתובת ה- IP של המארח שלך, סוג הדפדפן, הגדרות המחשב האישי ומספרו, משך ואופי הביקורים בדפים השונים. מידע זה מסייע לנו לעדכן את האתר על מנת שימשיך להיות מעניין למבקרים שלנו ועל מנת שהתכנים שלו יותאמו לתחומי העניין של המבקרים באתר. הינך רשאי להגדיר את הדפדפן במחשב שלך כך שלא יאפשר יצירת עוגיות, או יתריע בפניך כאשר נשלחת עוגיה. אם אתה מנטרל את השימוש בעוגיות, לא נוכל לעשות אופטימיזציה של הביקור שלך באתר וייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות ובמאפיינים שונים באתר.

שימוש במידע האישי המזהה שלך.

כאשר הינך מוסר את המידע האישי המזהה שלך באתר, אנו נגביל את השימוש במידע האישי המזהה למטרות שלשמן נאסף, בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. שימושים מוגבלים אחרים במידע אישי מזהה עשויים לכלול:

 

 

 • תשובה לשאלות, הערות ובקשות שלך; על מנת לאפשר לך גישה לאזורים ומאפיינים שונים של האתר; ועל מנת לעמוד אתך בקשר בנוגע לפעילויות שלך באתר.
 • חקירה של חשד לתרמית, הטרדה, איומים בפגיעה גופנית או הפרות אחרות של כל חוק, כלל או תקנה, הכללים או המדיניות באתר, או זכויות של צדדים שלישיים; או על מנת לחקור כל פעולה חשודה שאנו סבורים כי היא אינה ראויה.
 • במידה שתמסור לנו מידע כספי (כגון מספרי כרטיסי אשראי או חשבון בנק) בקשר לשירותים המסחריים המוצעים באתר, אנו עשויים להשתמש במידע הכספי שתמסור לנו על מנת למלא את הזמנתך.
 • לסייע לנו לפתח, לספק ולשפר מוצרים, שירותים, תוכן ופרסום. לשתף עם חברת אם, חברת בת וחברות קשורות שלנו, ולקדם שותפים אשר מעורבים ביצירה, הפקה, הספקה או תחזוקה של האתר, כפי שיידרש על מנת לבצע תפקידים בשמנו, בקשר לאתר (כגון ניהול האתר, ניהול וקידום מכירות או מאפיינים אחרים באתר, שיווק, ניתוח נתונים ושירות לקוחות). על מנת לשתף במידע כזה, יתכן שנהיה חייבים להעביר את המידע האישי המזהה שלך אל מחוץ לרשות הריבונית המפורטת להלן, והינך מסכים להעברה זו. שימוש או גילוי נוספים של מידע אישי מזהה על ידי צדדים אלה למטרות אחרות אינו מורשה.
 • לשתף במידע צדדים שלישיים שהם ספקי שירותים שאנו משתמשים בהם כדי לבצע תפקידים מטעמנו בקשר לאתר (תפקידים אלה עשויים לכלול, בין השאר, מילוי הזמנות, הספקה של חבילות, משלוח דואר ודואר אלקטרוני, הסרת מידע חוזר מרשימות לקוחות, ניתוח נתונים והספקת סיוע בשיווק, עיבוד תשלומים בכרטיסי אשראי והספקת שירות לקוחות). לספקי שירותים שהם צדדים שלישיים אלה יש גישה למידע אישי מזהה הנחוץ לביצוע תפקידיהם, והם עשויים לאסוף ולאחסן אותו במסגרת ביצוע תפקידיהם, אך אינם רשאים להשתמש בו למטרות אחרות.
 • למטרות פנימיות כמו ביקורות, ניתוח נתונים ומחקר לשיפור מוצרינו, שירותינו והתקשורת עם הלקוחות.
 • למטרות אחרות כפי שפורטו כאשר המידע האישי המזהה שלך נאסף, או כאמור בכל תנאים נוספים החלים על שימוש מסוים באתר.
 • לגילויים הנדרשים לפי חוק, תקנה או צו של בית משפט.
 • לצורך הליכים משפטיים או בקשר אליהם או כפי שנחוץ על מנת להוכיח, להגן או לממש זכויות חוקיות.
 • במקרי חירום על מנת להגן על הבריאות והבטיחות של המשתמשים באתר או של הציבור הכללי, או כמתחייב מהביטחון הלאומי.

מלבד כמפורט במדיניות זו, לא נמסור את הפרטים האישיים המזהים שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמה ספציפית שלך.

ניהול המידע האישי שלך.

בידך מצויה השליטה האחרונה על המידע האישי המזהה שאנו אוספים ומשתמשים בו. תוכל תמיד לבחור לא לספק מידע אישי מזהה מסוים, אך עליך לזכור שבמקרה זה יתכן שלא תוכל להשתמש במאפיינים שונים המוצעים על ידי האתר, אם לא תמסור לנו את המידע האישי המזהה שלך (לדוגמה, לא נוכל למלא את הזמנת הרכישה שלך ללא מידע אישי מזהה מסוים). אם הינך מעוניין בגישה, לאמת, לעדכן, למחוק או לתקן כל מידע אישי מזהה שלך שנאסף באמצעות האתר, נא צור עמנו קשר באמצעות הכתובת privacy@ferrero.com או באמצעות הכתובת:

FERRERO TRADING LUX. S.A.
TEAM MARKETING MIDDLE EAST AND AFRICA
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 FINDEL

טל': 00352 3497111
פקס': 00352 349411

קישורים לאתרים אחרים.

אתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים אשר אינם בבעלותנו ואינם מופעלים או מתוחזקים על ידינו. עליך לשים לב מתי הינך עוזב את האתר, ולקרוא את התנאים ומדיניות הפרטיות של כל אתר שתבקר בו. כמו כן עליך להעריך באופן עצמאי האם אתר כלשהו אשר נחזה או מתיימר להיות שלנו הוא אתר אמיתי (לרבות לגבי קישורים באמצעות הדואר האלקטרוני). למרות שהקישורים מופיעים באתר שלנו, אם לא נאמר במפורש אחרת, איננו יכולים לשלוט, להמליץ או לתת חסות לאתרים אלה, ואיננו קשורים אליהם או לתוכן, למוצרים, לשירותים או למדיניות הפרטיות שלהם. הורדה של חומר מאתרים מסוימים עלולה להעמיד אותך בסיכון של הפרה של זכויות קניין רוחני, או של החדרת וירוסים למערכת המחשב שלך.

הגנה על פרטיות של ילדים.

פררו מתייחסת בכובד ראש להגנה על פרטיות של ילדים. אנו מפעילים את האתרים על פי כל הוראות החוקים החלים ברשות הריבונית אשר מפורטת להלן. איננו אוספים מידע מזהה אישי מאדם שידוע לנו שגילו פחות משלוש עשרה (13) שנים. ילדים שגילם פחות משלוש עשרה (13) שנים חייבים לקבל הסכמה של הורה/ אפוטרופוס לפני שימסרו כל מידע אישי לאתר. אם בתהליך האיסוף נקבע שגילו של אדם נמוך מגיל זה, לא נשתמש או נשמור את המידע האישי שלו ללא הסכמה של ההורה/ אפוטרופוס שלו. עם זאת, ללא הסכמה כזו יתכן שהילד לא יוכל להשתתף בפעילויות מסוימות. הורה/ אפוטרופוס יכול לבדוק, למחוק, לשנות או לסרב לאיסוף או שימוש נוספים במידע אישי של הילד, על ידי יצירת קשר איתנו בכתובת:
FERRERO TRADING LUX. S.A.
TEAM MARKETING MIDDLE EAST AND AFRICA
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 FINDELטל': 00352 3497111
פקס': 00352 349411

נוהגי אבטחה; שמירה.

האבטחה של המידע האישי המזהה שלך חשובה לנו מאוד. נקטנו בנהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים סבירים על מנת להגן על המידע שאנו אוספים. עם זאת, בשל אופיו הפתוח מטבעו של האינטרנט, איננו יכולים לערוב לכך שהתקשורת בינינו או המידע המאוחסן באתר או על השרתים שלנו תהיה חופשית לחלוטין מגישה לא מורשית של צדדים שלישיים כגון פצחני מחשב. השימוש שלך באתר הוא ראיה לנטילת סיכון זה על ידך. במידה המרבית המותרת לפי דין, אנו מתנערים מכל אחריות או חבות לכל נזקים (לרבות, בין השאר, כל אובדנים או נזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, או עונשיים או אחרים, מכל סוג, בין לפי חוזה (לרבות הפרת חוזה יסודית), נזיקין (לרבות רשלנות), או בדרך אחרת) שעלולים להיגרם לך בשל כל אובדן, גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה או שינוי כל מידע שמסרת לאתר. אנו שומרים את המידע שאנו אוספים כל עוד שהוא נחוץ ורלוונטי לפעילות שלנו, אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת לפי דין.

העברה של נכסים.

במהלך עסקנו, אנו עשויים לרכוש או למכור נכסים. אם גורם אחר ירכוש את פררו או את כל או עיקר נכסינו, ייתכן שמידע אישי מזהה ומידע שאינו מידע אישי מזהה שאספנו על המשתמשים באתרים יועבר לגוף כאמור. וכן, בכל הליכי פשיטת רגל או ארגון מחדש ביוזמתנו או נגדנו, מידע כזה עשוי להיחשב לנכס שלנו ולהיות מועבר או להימכר לצדדים שלישיים.

עצמאות ההוראות.

אם ייקבע או יוצהר שתנאי או הוראה מתנאי מדיניות פרטיות זו אינם בתוקף, אינם חוקיים או אינם אכיפים מכל סיבה לפי כל כלל שבדין או תקנת הציבור, אזי הוראה או תנאי כאמור, ככל שאינם תקפים או אינם אכיפים, יופרדו, וההוראות הנותרות ימשיכו לעמוד במלוא כוחן ותוקפן.

שינויים ועדכונים במדיניות הפרטיות שלנו.

פררו שומרת על זכותה לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל זמן ומבלי ליתן הודעה מוקדמת. נא בדוק מעת לעת האם הוכנסו שינויים או עדכונים במדיניות הפרטיות שלנו, שיפורסמו במסגרת זו וישקפו תאריך תחולה מעודכן בעמוד הראשון של מדיניות הפרטיות אם אכן ייעשו שינויים או עדכונים כלשהם כאמור.