Home

FERRERO [*]

PRIVACY POLICY


DATUM VAN INWERKINGTREDING: [*]

Ferrero SA/NV ("Ferrero," "wij," of "ons/onze") is de eigenaar van de inhoud aanwezig op en de beheerder van www.kinder.be en www.kinder.nl] en microsites bezocht via bovenvermelde websites (elk aangeduid zijnde als een "Site", en gezamenlijk als de "Sites"). Gelieve te noteren dat Ferrero SA/NV niet aansprakelijk is voor alle andere websites beheerd door andere bedrijven uit de Ferrero Group.

 1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden. Op uw toegang tot en gebruik van de Sites zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing ("Gebruiksvoorwaarden"). Door de Sites te bezoeken of te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden bent gebonden en alle toepasselijke wetgeving zult naleven. Indien u niet zonder beperking of voorbehoud akkoord gaat met onderhavige Gebruiksvoorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Site. Ferrero kan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en geheel naar eigen goeddunken herzien door deze post bij te werken. U bent gebonden aan die herzieningen en dient derhalve met een zekere regelmaat deze pagina te bezoeken om na te zien welke Gebruiksvoorwaarden op dat moment geldig zijn en bindend voor u zijn. Daarnaast kunnen bepaalde Sites bijkomende voorwaarden bevatten welke bijzondere eigenschappen of aanbiedingen beheersen (zoals wedstrijden) ("Programmagebonden Voorwaarden"). In het geval van strijdige termen, voorwaarden en bepalingen tussen onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de Programmagebonden Voorwaarden zijn onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 2. Inhoud en Intellectuele Eigendommen; Voorwaardelijk Gebruik van Inhoud. De inhoud en alle overige materialen op de Sites, met inbegrip van, zonder enige beperking, auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in het artistieke ontwerp, grafische elementen, foto's, teksten, video's en audiofragmenten, handelsmerken en logo's beschikbaar op de Site (gezamenlijk te noemen de "Content/Inhoud") zijn eigendom van Ferrero en/of aan haar gelieerde vennootschappen. U kunt zich uitsluitend toegang verschaffen tot en gebruik maken van de Site en de Inhoud voor persoonlijke, niet-zakelijke en entertainmentdoeleinden. U mag de Inhoud op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, opnieuw gebruiken, opnieuw verzenden, aanpassen, publiceren, inkaderen, plaatsen, uploaden, verspreiden, wijzigen, uitzenden of afgeleide werken daarvan maken, ook niet voor een publiek of zakelijk doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferrero of de eigenaar van die materialen. Alle rechten die niet uit hoofde van onderhavige Gebruiksvoorwaarden worden verleend, worden uitdrukkelijk door Ferrero voorbehouden.
   
 3. Gebruikersgedrag/Beleid inzake aanvaardbaar Gebruik. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud, informatie en overige materialen die u op een Site plaatst, bij een Site indient of doorgeeft aan andere gebruikers (waaronder begrepen, zonder enige beperking, creatieve ideeën, suggesties en feedback/ informatie over producten en diensten van Ferrero) ("Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud") en u gaat ermee akkoord dat u de Vrijgestelde Partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zult houden voor inhoud, informatie of materialen afkomstig van andere gebruikers die u op een Site tegenkomt.

  De categorieën van verboden Door Gebruikers gegenereerde Inhoud vermeld hierna dienen slechts als voorbeeld en zijn niet bedoeld als een uitputtende lijst. U gaat er zonder enige beperking mee akkoord dat u geen Door Gebruikers gegenereerde Inhoud zult plaatsen of aan andere gebruikers overdragen die:


 4.  
 • beledigend, lasterlijk, obsceen, profaan, schandelijk, opruiend, pornografisch, ongepast of denigrerend is;
 •  
 • inbreuk pleegt op of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij (zoals muziek, video's, foto's of andere materialen waarvoor u geen schriftelijke machtiging van de eigenaar heeft om die materialen op een Site te plaatsen);

 • in strijd is met een recht van openbaarmaking of een recht op privacy van een der partijen;

 • bedreigend of intimiderend is of die stimuleert tot pesterijen, racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook, gericht tegen een groep of een individu;

 • op enigerlei wijze onnauwkeurig, onjuist of misleidend is;

 • onrechtmatig is of oproept tot illegale activiteiten;

 • een illegale of zonder machtiging gemaakte kopie is van een auteursrechtelijk werk van een ander of naar dat werk verwijst of informatie verstrekt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen;

 • "gemaskeerde" beledigingen bevat (zoals F@);

 • softwarevirussen bevat of andere computercodes, -bestanden of -programma's die bedoeld zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken; of

reclame of promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of andere vormen van aanbiedingen bevat.

Wij kunnen geheel naar eigen goeddunken de inhoud en de materialen die u of anderen naar een Site verzenden of op een Site plaatsen herzien, aanpassen of verwijderen, zonder daartoe verplicht te zijn.

U begrijpt dat u door het gebruik van een Site wordt blootgesteld aan inhoud en materialen uit verschillende bronnen en dat Ferrero niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, gepastheid, bruikbaarheid, veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van of verband houdende met die inhoud en materialen.

U mag geen gebruik maken van spiders, robots, datamining-technieken of andere geautomatiseerde apparatuur of programma's om op de Site beschikbare inhoud te catalogiseren, te downloaden of anderszins te reproduceren, op te slaan of te verspreiden. Daarnaast mag u geen gebruik maken van dergelijke geautomatiseerde middelen om een Site te manipuleren of te trachten de aan u uit hoofde van onderhavige Gebruiksvoorwaarden verleende beperkte bevoegdheid en toegang te overschrijden. U mag het gebruik van of de toegang tot een Site niet aan derden doorverkopen.
 
 • Eigendom van door u verzonden, geplaatst, ingediend of doorgegeven materiaal; Inzendingen. Van tijd tot tijd kan Ferrero u vragen Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud te verzenden, plaatsen, indienen of doorgeven op een Site. Alle Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud die u verzendt, plaatst, indient of doorgeeft zal als niet-vertrouwelijk en als niet-eigendom van Ferrero worden beschouwd en behandeld. Deze Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud wordt bij doorgifte aan Ferrero met onmiddellijke ingang eigendom van Ferrero en Ferrero houdt bij uitsluiting alle rechten, titels en belangen daarin, nu en in de toekomst (behoudens eventuele rechten van derden). Daarnaast staat het Ferrero en de aan haar gelieerde vennootschappen vrij gebruik te maken van de Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud, zonder enige beperking, ongeacht voor welke doeleinden (behoudens eventuele rechten van derden), met inbegrip van, zonder enige beperking, het ontwikkelen, vervaardigen van producten en er de publiciteit, promotie, en marketing van te verzorgen, ZONDER VERGOEDING, ANDERE VERBINTENIS OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, en zij hebben daarnaast het recht de Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud of een deel daarvan in welk medium dan ook te reproduceren, bekend te maken, door te geven, te publiceren, uit te zenden of te plaatsen of Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud te bewerken, aan te passen of te verwijderen. Ferrero is niet aansprakelijk voor het bekendmaken van dergelijke Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud of voor gelijksoortigheden in de Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud en eventuele toekomstige gebruiken of activiteiten van Ferrero.

 • Niettegenstaande het voorgaande past Ferrero een beleid toe van niet-aanvaarding en niet-overweging van creatieve ideeën, suggesties of materiaal afkomstig van het publiek ("Inzendingen") en u dient zich bijgevolg te onthouden Inzendingen over te maken aan Ferrero in enige communicaties via deze Site of anderszins. Indien u in weerwil van het voorgaande een Inzending naar ons zou versturen, wordt dergelijke Inzending onmiddellijk eigendom van Ferrero en zal Ferrero nu en in de toekomst bij uitsluiting alle rechten, titels en belangen daarin bezitten, en zulke Inzending zal onderworpen zijn aan de voorwaarden uiteengezet in onderhavig Artikel 4 hierboven (waaronder begrepen, zonder enige beperking, de vrijheid elke Inzendingen te gebruiken voor alle om het even welke doeleinden, zonder enige vergoeding noch aansprakelijkheid ten aanzien van u).
   
 • Links naar Andere Sites. Een Site kan links bevatten naar andere websites, die niet ons eigendom zijn en niet door ons worden geëxploiteerd of onderhouden. U dient zich ervan bewust te zijn wanneer u een Site verlaat en u dient de voorwaarden en het privacybeleid van elke website die u bezoekt, te lezen. U dient ook zelfstandig de authenticiteit van een website te beoordelen die op een van onze Sites lijkt of beweert een van onze Sites te zijn (met inbegrip van websites waarvoor u per e-mail een link ontvangt). Ondanks de eventuele aanwezigheid van links op een Site worden deze websites of de inhoud, producten, diensten of privacybeleidsregels daarvan niet door ons gecontroleerd, aanbevolen of bekrachtigd en zijn wij niet daaraan gelieerd. Het bekijken van websites van derden geschiedt op eigen risico. Door het downloaden van materiaal van bepaalde websites kan inbreuk worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of kunnen virussen uw computersysteem binnendringen.

 • Promoties en aanbiedingen.. Wij kunnen van tijd tot tijd naar eigen inzicht een actie houden (bijv. een wedstrijd, lotingen, spelletjes, enz.) of een aanbieding plaatsen op een Site ("Promotie"). Promoties die op een Site worden geplaatst zijn nietig wanneer zij worden verboden en de officiële regels voor een dergelijke Promotie zoals geplaatst op de Site zijn daarop van toepassing. Elke Promotie heeft zijn eigen regels en voorwaarden, welke gelden in aanvulling op het bepaalde in onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Voor deelname aan een Promotie dient u akkoord te gaan met deze regels en voorwaarden.

 • Privacy. Wij achten de bescherming van uw persoonlijk identificeerbare gegevens van groot belang. Meer informatie over welke gegevens wij verzamelen en hoe we die gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beheren vindt u in onze Privacy Policy, dat eveneens van toepassing is op uw gebruik van onze Sites.

 • Garantie- en aansprakelijkheidsuitsluiting.
  UW GEBRUIK VAN EEN SITE VINDT PLAATS OP UW EIGEN RISICO. DE SITES EN ALLE SOFTWARE, DIENSTEN, INHOUD EN DOOR GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD DIE VIA DE SITES BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT, WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN ENIGERLEI AARD, WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GEEN-INBREUK, TITEL OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ WIJZEN U EROP DAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN HET UITSLUITEN VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VERBODEN KAN ZIJN, IN WELK GEVAL ENKELE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES, SOFTWARE, DIENSTEN, INHOUD OF DOOR GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT EEN SITE, INHOUD, OF INHOUD DIE VIA EEN SITE TOEGANKELIJK IS VOLLEDIG VEILIG, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN GEBREKEN IS, DAT FOUTEN WORDEN HERSTELD OF DAT EEN SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN EEN SITE, WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, DE INHOUD EN EVENTUELE DAARIN VERVATTE VERKLARINGEN, FOUTEN OF WEGLATINGEN, INHOUD AFKOMSTIG VAN DERDEN (WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, INHOUD DIE INBREUK MAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN), LINKS NAAR ANDERE WEBSITES OF DE AARD OF INHOUD DAARVAN, OF ANDERE KWESTIES TER ZAKE VAN EEN SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE VOOR ALLE DIRECTE, INDIRECTIE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF STRAF, OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, ADVOCAATKOSTEN EN VORSCHOTTEN, WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEMISTE KANSEN, DEKKINGSKOSTEN EN PERSOONLIJK LETSEL / DOOD DOOR SCHULD), DIE HIERBIJ ELK BIJ OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN WORDEN UITGESLOTEN, ONGEACHT OF WIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE WAREN GESTELD. UW ENIGE RECHTSMIDDEL BIJ ONTEVREDENHEID OVER EEN SITE IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN KAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET ZIJN TOEGESTAAN, IN WELK GEVAL SOMMIGE VAN BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 • Vrijwaring Door het gebruik van een Site gaat u ermee akkoord dat u Ferrero, haar bestuurders, directeuren, werknemers, moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, aan haar gelieerde vennootschappen, zakelijke partners, websiteontwikkelaars, vertegenwoordigers en agenten (gezamenlijk te noemen de "Vrijgestelde Partijen") zult verdedigen, vrijwaren en schadeloos zult stellen tegen en voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en onkosten (waaronder begrepen, zonder enige beperking, redelijke advocaatkosten en honoraria) voortvloeiend uit: (i) uw niet-nakoming van een van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, (ii) een Inzending of Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud (waaronder begrepen, zonder enige beperking, vorderingen op grond van een inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of een ander intellectueel eigendomsrecht van een derde, openbaarmakingsrecht, recht op privacy, of laster), (iii) uw gebruik van Inhoud of eigenschappen die op of via de Site beschikbaar zijn (behoudens voor zover een vordering gegrond is op een inbreuk van een derden-recht door materialen die door Ferrero zijn gemaakt), (iv) uw niet-nakoming van toepasselijk recht of een overeenkomst of voorwaarden aangegaan met een derde waarvan u het onderwerp bent en (v) alle overige kwesties met betrekking tot de Site en uw toegang tot en gebruik ervan.
  U gaat ermee akkoord dat u al het mogelijke zult doen om met ons mee te werken in het verdedigen van een van deze kwesties. Wij behouden ons te uwen laste het recht voor de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van elke kwestie waarvoor vrijwaring van u kan worden verlangd.

 • Toepasselijk recht/Rechtsgebied. Alle zaken verband houdend met een Site en/of onderhavige Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het recht vanBelgië, zonder inachtneming van conflicterende wetgeving of de principes van keuze van rechtsgebied. U aanvaardt de exclusieve jurisdictie en rechtsgebied voor het beslechten van alle wettelijke procedures in verband met een Site en/of onderhavige Privacy Policy van de geschikte rechtbanken gelegen te Brussel. Wij garanderen noch erkennen dat de Sites of inhoud/materiaal aanwezig op de Sites geschikt zijn voor gebruik buiten België.Ook al zijn onze Sites wereldwijd toegankelijk, de mogelijkheid bestaat dat de Inhoud die aan de orde komt of waarnaar wordt verwezen op onze Site niet beschikbaar is voor alle personen of in alle geografische gebieden. Daarnaast kunnen wellicht niet alle personen deelnemen, in aanmerking komen voor aanbiedingen of prijzen winnen, indien van toepassing, in de loterijen, wedstrijden of soortgelijke promoties die via de Site beschikbaar zijn gemaakt. De informatie weergegeven op de Sites aangaande alle producten of diensten is uitsluitend van toepassing in België. Wij behouden ons het recht voor de beschikbaarheid van onze Sites en /of de het verlenen van diensten aan personen, geografische gebieden of rechtsmacht geheel naar eigen inzicht en te allen tijde te beperken. Indien u buiten België gevestigd bent, bent u alleen aansprakelijk voor het naleven van alle toepasselijke plaatselijke wetten.

 • Scheidbaarheid. In het geval enige voorwaarde of bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar zou worden beschouwd of verklaard omwille van enige wet of regel van openbare orde zal dergelijke bepaling worden uitgesloten voor zoverre ongeldig of onuitvoerbaar, en de overblijvende bepalingen zullen onverminderd van toepassing blijven.

 • Afstand; Rechtsmiddelen. Indien wij enige rechten of de afstand van een inbreuk op onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet of niet volledig uitoefenen, wordt daarmee een volgende uitoefening van dat recht door ons niet onmogelijk gemaakt of geïnterpreteerd als afstand door ons van een volgende inbreuk door u van dezelfde of een andere bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Onze rechten en rechtsmiddelen uit hoofde van onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn cumulatief en de uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel vormt geen beperking van ons recht op uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel.li>
 • Contactinformatie. Indien u vragen of commentaar zou hebben in verband met de Sites of onderhavige Gebruiksvoorwaarden kunt u met ons contact opnemen door gebruik te maken van ons online formulier beschikbaar op Consumer.Service.benelux@ferrero.com of op volgend adres: •  

 

© 2012 Ferrero SA/NV. Alle rechten voorbehouden.