Home

Teisiniai aspektai

PASKUTINIS PASKELBIMAS:

„Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ („Ferrero“) yra [www.kinder.com] ir antrinių puslapių prieinamų per aukščiau paminėtą tinklalapį (toliau - „Svetainė“ ir visi kartu „Puslapiai“) turinio valdytojas ir administratorius. Atkreipkite dėmesį, kad „Ferrero Polska Commercial Sp. z o. o.“ yra atsakingas ir už kitas „Ferrero Group“ įmonių administruojamas svetaines.

1. Sutikimas su Naudojimo taisyklėmis. Prieiga ir naudojimasis Puslapiais yra reguliuojamas šiomis naudojimo taisyklėmis („Naudojimo taisyklės“). Jei turite prieigą ar naudojatės Puslapiais, sutinkate laikytis Naudojimo taisyklių ir visų taikomų įstatymų. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo taisyklėmis besąlygiškai ir be jokių išimčių, „Ferrero“ Puslapių naudoti negalite. „Ferrero“ gali bet kada pakeisti šias Naudojimo taisyklės atnaujindama paskelbtus duomenis. Naudotojas privalo laikytis tokių pakeitimų, todėl turėtų retkarčiais apsilankyti šioje svetainėje, kad peržiūrėtų galiojančias Naudojimo taisykles. Be to, kai kuriuose Puslapiuose gali būti papildomų sąlygų, reglamentuojančių atskirus elementus ar pasiūlymus (pvz., konkursai, žaidimai, loterijos ir pan.) („Programos taisyklės“). Tokiu atveju jei šių Naudojimo taisyklių ir Programos taisyklių sąlygos, taisyklės ir susitarimai prieštarauja vieni kitiems, taikomos šios Naudojimo taisyklės, jei jos neprieštarauja vietiniams įstatymams dėl atskirų sąlygų, taisyklių ir susitarimų.

2. Turinys ir intelektinės nuosavybės įstatymai; Sąlyginis turinio naudojimas. Puslapių turinys ir visa kita medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises į kompozicijų, grafikos, nuotraukų, teksto, vaizdo ir garso failų, prekių ženklų ir logotipų forma išreikštus objektus, esančius Puslapiuose (kartu „Turinys“ ) priklauso „Ferrero“ ir (arba) dukterinėms įmonėms. Svetainę ir Turinį galite pasiekti ir naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais ar pramoginiais tikslais. Bet kokio Turinio kopijavimas, dauginimas, pakartotinis naudojimas, retransliavimas, pritaikymas, publikavimas, susiejimas, paskelbimas, siuntimas, platinimas, modifikavimas, perdavimas ar išvestinių kūrinių kūrimas bet kokiu būdu, taip pat ir bet kokiais viešaisiais ar komerciniais tikslais, be išankstinio rašytinio „Ferrero“ arba tokios medžiagos savininko sutikimo yra draudžiamas. „Ferrero“ pasilieka visas teises, kurių nesuteikė šiomis Naudojimo taisyklėmis. Visi prekių ženklai, komerciniai pavadinimai ir logotipai bei visi susiję gaminių pavadinimai, dizaino ženklai ir šūkiai, kurie rodomi Puslapiuose, yra „Ferrero“, jos dukterinių įmonių ir (arba) licencijų davėjų prekių ženklai arba paslaugų ženklai (registruoti arba neįregistruoti), nebent šiame dokumente nurodyta kitaip. „Ferrero“, jos dukterinės įmonės ir licencijos davėjai pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į Puslapių Turinį. Naudotojui nesuteikiama licencija jokiam Puslapių turiniui. „Ferrero“, jos dukterinės įmonės ar licencijos davėjai gali siekti ginti jiems priklausančias intelektinės nuosavybės teises savo nuožiūra, naudodamiesi visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, įskaitant patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

3. Naudotojo elgsena/Priimtino naudojimo politika. Svetainė gali leisti naudotojams bendrauti su kitais ir dalytis savo mintimis, informacija ir medžiaga. „Ferrero“ tikisi, kad visi naudotojai gerbs kitus žmones. Jei pastebėjote bet kokį šios Priimtino naudojimo politikos pažeidimą ar kitokį nepriimtiną kito naudotojo elgesį, susisiekite su mumis ir praneškite apie tokius veiksmus naudodamiesi viena iš 13 skyriuje išvardytų parinkčių. Naudotojas yra visiškai atsakingas už turinį, informaciją ir kitą medžiagą, kurią jis ar ji skelbia Svetainėje, siunčia į Svetainę ar kitiems naudotojams (įskaitant, bet neapsiribojant, kūrybines idėjas, pasiūlymus ir nuomones/informaciją apie „Ferrero“ produktus ir paslaugas) („Naudotojo sukurtas turinys“). Žemiau išvardytos draudžiamo naudotojų sukurto Turinio rūšys yra tik pavyzdžiai, o sąrašas nėra baigtinis. Naudotojas įsipareigoja neskelbti ir neperduoti Naudotojo sukurto Turinio, kuris:

• yra šmeižikiškas, įžeidžiantis, neprideramas, nepadorus, skandalingas, kurstantis, pornografinis ar įžeidžiantis;

• pažeidžia kito subjekto intelektinės nuosavybės teises (pvz., muzika, filmai, nuotraukos ar kita medžiaga, kuriai nėra tokios medžiagos savininko raštiško leidimo ją publikuoti svetainėje);

• pažeidžia bet kurios šalies teisę į reklamą ar teisę į privatumą;

• grasina, priekabiauja, baugina ar skatina priekabiavimą, rasizmą, fanatizmą, neapykantą ar bet kokią fizinę žalą bet kuriai grupei ar asmeniui;

• yra melagingas ar bet kokiu būdu klaidinantis;

• yra neteisėtas arba skatina bet kokią neteisėtą veiklą;

• skatina neteisėtą ar neautorizuotą kito asmens autorių teisių saugomo kūrinio kopijavimą arba pateikia nuorodas į tokį kūrinį arba informaciją, kad būtų apeitos bet kokios saugumo priemonės;

• turi „užmaskuotą“ nešvankumą (žodžių pirmosios ar kelių raidžių rašymas ir kitų raidžių paslėpimas po taškais ar kitais simboliais, kai kontekste originalus žodis vis dar suprantamas kitiems puslapio lankytojams, pvz., K ....);

• turi virusų ar kitų kodų, failų ar programų, naudojamų programinės įrangos, kompiuterio ar telekomunikacijų įrangos veikimui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;

• jame yra bet kokia reklaminė, skatinanti medžiaga, nepageidaujami el. laiškai, šlamštas, grandininiai laiškai, piramidės ar bet kokia kita reklamos forma.

Mes galime peržiūrėti, redaguoti ar ištrinti turinį ir medžiagą, kurią jūs ar kiti siunčiate ar skelbiate Puslapyje, tačiau mes neprivalome to daryti. Naudotojas turi žinoti, kad naudodamasis Svetaine jis ar ji gaus prieigą prie turinio ir medžiagos iš įvairių šaltinių, o „Ferrero“ neatsako už tikslumą, pakankamumą, tinkamumą naudoti, saugumą ar intelektinės nuosavybės teises, taikomas turiniui ar susijusias su tokiu turiniu ir medžiaga. Naudotojui neleidžiama naudoti programų naršymui ir turinio archyvavimui (vadinamuosius „vorus“), robotus, duomenų kaupimo techniką ar kitus automatizuotus įrenginius bei programas, skirtas kataloguoti, atsisiųsti ar kitaip atkurti, saugoti ar platinti Svetainėje esantį turinį. Taip pat draudžiama naudoti aukščiau nurodytas automatines priemones, kad būtų galima manipuliuoti Svetaine ar bandyti pažeisti ribotą leidimą ir prieigą, suteiktą jums pagal šias Naudojimo taisykles. Naudotojas negali perparduoti naudojimosi Svetaine ar prieigos prie Svetainės tretiesiems asmenims.

4. Paskelbtos, praneštos ar išsiųstos medžiagos nuosavybė; Pateikimai. Retkarčiais „Ferrero“ gali paprašyti atsiųsti, paskelbti, pateikti, įkelti Naudotojo sukurtą turinį į Svetainę. Visas Naudotojo sukurtas turinys, kurį Naudotojas siunčia, skelbia, praneša ar perduoda, yra ir bus laikomas „Ferrero“ kaip nekonfidencialui ir nepriklausanti nuosavybės teise. Naudotojo sukurtas turinys, kai tik jis bus perduotas „Ferrero“, taps „Ferrero“ nuosavybe maksimalia taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi, o nuo to momento „Ferrero“ turės išimtines turtines nuosavybės teises, įgaliojimus ir interesus į jį (priklausomai nuo trečiųjų šalių teisių), išskyrus neturtines autorių teises. Naudotojas, pateikdamas Naudotojo sukurtą turinį „Ferrero“, patvirtina, kad nesinaudos savo neturtinėmis autorių teisėmis jokiu būdu, kuris kliudytų „Ferrero“ įgyvendinti savo turtines autorių teises į tokį turinį. Pateikdamas bet kokį turinį, Naudotojas patvirtina, kad bet kurios trečiosios šalys, matomos ar minimos Naudotojo sukurtame turinyje, patvirtino tokį turinio paskelbimą. Be to, „Ferrero“ ir jos dukterinės įmonės įgyja teisę laisvai, be apribojimų ir bet kokiam tikslui (priklausomai nuo trečiųjų šalių teisių) naudoti tokį Naudotojo turinį, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, kūrimo, gamybos, reklamos, skatinimo ir rinkodaros tikslais, BE TEISĖS GYNIMO BŪDŲ, KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ AR JOKIOS KITOS ATSAKOMYBĖS NAUDOTOJUI, taip pat įgyja teisę atgaminti, atskleisti, perduoti, paskelbti, persiųsti ar patalpinti Naudotojo sukurtą turinį bet kurioje laikmenoje arba jį redaguoti, modifikuoti ar ištrinti visą ar iš dalies. „Ferrero“ nėra atsakingas už tokio Naudotojo sukurto turinio atskleidimą ar už bet kokį Naudotojo sukurto turinio panašumą su bet kokiu būsimu „Ferrero“ veikloje naudojamu turiniu. Nepaisant to, kas išdėstyta, „Ferrero“ laikosi politikos nepriimti ar nepaisyti visuomenės siunčiamų kūrybinių idėjų, pasiūlymų ar medžiagos („Pateikimai“), todėl neturėtumėte teikti „Ferrero“ jokių Pateikimų jokiomis komunikacijos priemonėmis, per Svetainę ar kitaip. Jei atsiųsite mums Pateikimą nepaisydami aukščiau pateikto prašymo to nedaryti, šis Pateikimas nedelsiant taps „Ferrero“ nuosavybe. „Ferrero“ tuo metu ir ateityje įgis išimtines teises, įgaliojimus ir jų dalis, o tokiems Pateikimams bus taikomos aukščiau 4 punkte išdėstytos sąlygos (įskaitant neribotą laisvę naudoti Pateikimus bet kokiems tikslams be jokio atlygio ar kitų įsipareigojimų jums). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau šiame punkte, autorių neturtinės teisės priklauso kūrinių autoriams, kaip tai apibrėžta taikomuose teisės aktuose.

5. Nuorodos į kitus Puslapius. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios nėra mūsų nuosavybė arba nėra mūsų administruojamos. Išėjęs iš Svetainės, Naudotojas turėtų nepamiršti perskaityti kiekvienos lankomos svetainės taisyklių ir privatumo politikos. Taip pat turėtumėte savarankiškai įvertinti kiekvienos jūsų aplankytos svetainės, kuri atrodo kaip viena iš mūsų svetainių ar teigia tokia esanti, autentiškumą (įskaitant nurodytas el. pašto nuorodoje). Nepaisant jokių nuorodų Svetainėje, mes nekontroliuojame, nerekomenduojame ir nepatvirtiname ir neturime nuorodų į aukščiau paminėtas svetaines ar jų turinį, gaminius, paslaugas ar privatumo politiką. Jūs patys prisiimate riziką naršydami išorinėse svetainėse. Atsisiunčiant medžiagą iš tam tikrų svetainių gali kilti pavojus pažeisti intelektinės nuosavybės teises arba leisti patekti virusams į jūsų įrenginį.

6. Akcijos ir pasiūlymai. Retkarčiais mes galime vykdyti reklaminę veiklą (pvz., konkursus, loterijas, momentinio laimėjimo žaidimus ir pan.) arba pateikti pasiūlymą Svetainėje („Akcija“). Bet kokia Svetainėje paskelbta Akcija tampa negaliojančia, jei atitinkamoje vietovėje ji draudžiama. Kiekvienai Akcijai taikomos specialios taisyklės ir sąlygos, kurios papildys šias Naudojimo taisykles. Norint dalyvauti bet kurioje Akcijoje, reikia sutikti su tomis sąlygomis.

7. Privatumas. Identifikavimo informacijos privatumas mums yra labai svarbus. Norėdami gauti papildomos informacijos apie mūsų renkamą informaciją ir kaip ją renkame, naudojame, atskleidžiame ir tvarkome, skaitykite mūsų Privatumo politiką, kuri taip pat reglamentuoja mūsų Puslapių naudojimą.

8. Naudotojas naudojasi svetaine savo rizika. Puslapiai ir bet kokia programinė įranga, paslaugos, Turinys ir Naudotojo sukurtas turinys, pateikiami naudojantis internetinėmis paslaugomis, yra siūlomi „kokie yra“, be jokių garantijų, aiškių ar numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl pardavimų, nepažeidimo, nuosavybės teisių ar naudingumo siekiamam tikslui. Atminkite, kad kai kurios jurisdikcijos neleidžia riboti atsakomybės ir tai nebus taikoma.

9. Atleidimas nuo atsakomybės. Naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate apsaugoti, atleisti nuo atsakomybės ir atlyginti žalą „Ferrero“, jos personalui, darbuotojams, vadovams, motininėms įmonėms, dukterinėms įmonėms, verslo partneriams, tinklalapių kūrėjams, atstovams ir agentams (kartu „Atleidžiamos šalys“) dėl visų pretenzijų, žalos, atsakomybių, nuostolių, skolų, išlaidų ir mokėjimų (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstų mokėjimų teisininkams ir teisinių išlaidų):

9.1. jei pažeidėte bet kurią iš šių Naudojimo taisyklių nuostatų,

9.2. už Pateiktą arba Naudotojo sukurtą turinį (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pretenzijas dėl autorių teisių, prekės ženklų, komercinių paslapčių ar kitų trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teisės į reklamą, teisės į privatumą ar šmeižtą),

9.3. už bet kokio turinio ir funkcijų, esančių Svetainėje ar per ją, naudojimą (išskyrus reikalavimus, susijusius su trečiųjų šalių teisių pažeidimu dėl „Ferrero“ sukurtos medžiagos),

9.4. už bet kokius taikomos teisės ar bet kokios sutarties ar sąlygų su trečiąja šalimi, kurios taikomos Naudotojui, pažeidimus,

9.5. už bet kokius kitus aspektus, susijusius su Svetaine, Naudotojo prieiga prie jos ar jos naudojimu.

Jūs sutinkate dėti visas pastangas bendradarbiauti su mumis, kad būtų apsisaugota nuo tokių atvejų. Mes pasiliekame teisę imtis išimtinės gynybos ir kontroliuoti visus klausimus.

10. Taikoma teisė/Jurisdikcija. Visus su Svetaine ir (arba) šiomis Naudojimo taisyklėmis susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos įstatymai, be prieštaravimų ar pasirinkimo taikyti teisines taisykles. Naudotojas sutinka, kad visi teisminiai procesai, susiję su Svetaine ir (arba) šiomis Naudojimo taisyklėmis, vyks tik atitinkamuose Lietuvos teismuose. Mes negarantuojame ir nerekomenduojame, kad Puslapiai ar Turinys/medžiaga yra tinkami naudoti už Lietuvos ribų. Nors mūsų Puslapiai yra prieinami visame pasaulyje, aptariamas ar paminėtas Turinys gali būti neprieinamas visiems ar visose geografinėse vietovėse. Be to, dėl pasiekiamo Turinio, ne visi asmenys gali turėti galimybę dalyvauti, priimti pasiūlymus ar laimėti prizus, jei tokie būtų siūlomi, loterijose ar panašiose akcijose, kurios skelbiamos Puslapiuose. Puslapiuose pateikiama informacija apie gaminius ar paslaugas taikoma tik Lietuvai. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ir bet kuriuo metu apriboti mūsų Puslapių prieinamumą ir (arba) paslaugų teikimą bet kuriam asmeniui, geografinei vietovei ar jurisdikcijai. Jei Naudotojas yra ne Lietuvoje, jis pats yra visiškai atsakingas už visų taikomų vietinių reikalavimų laikymąsi.

11. Atskyrimas. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata bus pripažinta negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama dėl kokios nors priežasties atsižvelgiant į bet kurį įstatymą ar politiką, tokia nuostata bus pašalinta kaip negaliojanti arba neįgyvendinama, o likusios nuostatos bus taikomos pilna apimtimi.

12. Išimtys; Gynimo priemonės. Tai, kad neįgyvendinome visų ar dalies teisių ar susilaikėme nuo veiksmų, kai pažeidėte šias Naudojimo taisykles, netrukdo mums įgyvendinti tokią teisę vėliau, taip pat tai nereiškia, kad Naudotojas gali toliau pažeidinėti tas pačias ar kitas šių Naudojimo taisyklių nuostatas. Mūsų teisės ir teisių gynimo būdai pagal šias Naudojimo taisykles gali būti įgyvendinami paraleliai, o tokios teisės ar teisių gynimo įgyvendinimo priemonės naudojimas neriboja mūsų teisės įgyvendinti kitas teises ar teisių gynimo būdus.

13. Kontaktinė informacija. Jei turite klausimų ar komentarų dėl Puslapių ar šių Naudojimo taisyklių, galite susisiekti su mumis naudodami formą, kurią galite rasti svetainėje www.ferrero.pl, arba šiuo adresu:

„Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“,

ul. Wiertnicza 126, 02-952 Varšuva, Lenkija.

© 2012 „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ Visos teisės saugomos.