Home

Rättslig information

Ferrero Scandinavia AB (“Ferrero”) strävar efter att skydda sekretessen för användare av denna webbplats (“webbplatsen”) och kommer att göra allt i sin makt för att säkerställa att användarnas personuppgifter behandlas med respekt för deras grundläggande rättigheter och friheter samt personliga värdighet, med särskild hänvisning till sekretess.

Vi på Ferrero har därför framställt denna sekretesspolicy för att kortfattat förklara för dig hur dina personuppgifter kommer att hanteras av oss.

Vi kan kräva att användare lämnar vissa personuppgifter och detaljer till oss för att vi ska kunna utföra våra tjänster och vi vill därför förklara förfarandena och de sätt på vilka vi hanterar de uppgifter som lämnas till oss.

Denna sekretesspolicy kommer också att ge dig fullständig information så att du kan samtycka till behandlingen av dina personuppgifter på ett uttryckligt och kunnigt sätt, när så är lämpligt.

Generellt kommer all information och alla uppgifter som du lämnar eller som på annat sätt samlas in av oss i samband med webbplatsen att användas av Ferrero i enlighet med förordning (EU) 2016/679 (“GDPR”).

Det betyder särskilt att all behandling av personuppgifter som utförs av Ferrero kommer att respektera principerna om laglighet, rättvisa, transparens, avsiktsbegränsning, lagringsbegränsning, dataminimering, riktighet, integritet och sekretess.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas under verksamhet som utförs genom webbplatsen är Ferrero, med adress Emblas Gränd 2, 21535 Malmö. För att få ytterligare information om behandlingen av personuppgifter av Ferrero, inbegripet en lista över alla dess personuppgiftsbiträden, eller anföra klagomål vänligen kontakta Ferrero antingen via postadressen ovan eller via privacy.sca@ferrero.com.

 

Vilken information samlar vi in från dig?

När du använder webbplatsen och särskilt när du lämnar information och lägger upp filer på webbplatsen för att komma åt webbplatsens tjänster kan Ferrero samla in och behandla information om dig som person och som gör att du kan identifieras, antingen direkt eller tillsammans med ytterligare information (“personuppgifter”). Denna information kan samlas in av Ferrero både när du väljer att lämna den (t.ex. när du begär tjänster som tillhandahålls av Ferrero via webbplatsen) eller helt enkelt genom en analys av ditt beteende på webbplatsen.

 

Uppgifter som lämnas frivilligt av användare

När du skapar ett konto på webbplatsen kommer du att ombes lämna vissa personuppgifter, t.ex. kontaktuppgifter (t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, vilket land du bor i och din fysiska adress) och marknadsföringspreferenser för de syften som anges nedan.

Om webbplatsen tillåter att du registrerar dig genom din personliga profil i sociala medier (social inloggning) med ditt tidigare samtycke (som kan återkallas), kan vi komma åt samma begränsade information i denna profil, som rör ditt namn, din ålder, plats, gillningar, intressen, kontakter och bilder.

 

Webbläsaruppgifter

Webbplatsens drift, såsom är standard för alla webbplatser på internet, omfattar användning av datorsystem och programvara, som samlar information om webbplatsens användare som en del av deras rutinmässiga drift, och överföringen av denna information sker automatiskt vid användningen av internets kommunikationsprotokoll.

Trots att Ferrero inte samlar in den här informationen för att knyta den till specifika användare är det ändå möjligt att dessa uppgifter på grund av sin natur och genom behandling och i kombination med andra uppgifter som innehas av tredje parter, kan göra det möjligt att identifiera användare, antingen direkt via denna information eller genom användning av annan information som samlas in. Som sådan måste denna information också anses vara personuppgifter.

Denna information omfattar flera parametrar som hör samman med ditt operativsystem och IT-miljö, inklusive IP-adress, plats (land), din dators domännamn, URI (Uniform Resource Identifier), adresser till resurser som du begär på webbplatsen, den tidpunkt då begäran görs, information om dina aktiviteter på vår webbplats (t.ex, de sidor du besöker, de varor du tittar på), den metod som används för att lämna begäran till servern, dimensionerna på den fil som erhålls som svar på en begäran, den numeriska kod som anger status på det svar som skickas av servern (framgångsrikt, fel osv.), detaljer om enheten (t.ex. din dator, surfplatta eller smartphone) som du använder för att gå in på vår webbplats osv., med hjälp av cookies och annan teknik som möjliggör denna spårning.

Dessa uppgifter får bara användas av Ferrero för anonyma statistiska syften om användningen av webbplatsen, utan att de förknippas med någon annan identifierande information om användarna, för att säkerställa att den drivs på rätt sätt och identifiera eventuella fel och/eller missbruk av webbplatsen. Dessa uppgifter kan även användas för att utreda skuldfrågan vid informationsrelaterade brott som begås mot webbplatsen.

 

Behandlingsaktiviteter

Behandlingen av uppgifter ska ske genom sådana förfaranden, tekniska och elektroniska metoder som är lämpliga för att skydda sekretessen och säkerheten för uppgifter och består av insamling, registrering, organisation, lagring, konsultation, utveckling, ändring, val, hämtning, justering, användning, kombination, blockering, kommunikation, spridning, radering och förstörelse av uppgifter, inklusive en kombination av två eller flera sådana aktiviteter.

 

Varför behandlar vi denna information? Syften med behandlingen och rättsliga grunder

Ferrero har för avsikt att använda dina personuppgifter, som samlas in genom webbplatsen, i följande syften:

 • För att erbjuda svar eller tjänster som du begär, inklusive att tillåta att ett konto skapas, för att ta emot information från Ferrero och skicka pushnotiser till dig, för att verifiera din identitet och hjälpa dig om du tappar bort eller glömmer dina inloggnings-/lösenordsuppgifter för några av Ferreros registreringstjänster, så att du kan skapa och underhålla en registrerad användarprofil, för att bearbeta transaktioner och anmälningar som du begär, för att kontakta dig när det är nödvändigt och svara på dina begäranden och förfrågningar, inklusive e-post, för att behandla kortbetalningar och utföra andra tjänster som du kan begära, för att skicka nyhetsbrev som du har prenumererat på till dig som service (endast med informativt innehåll), för att slutföra köporder och leverera produkter som har köpts på webbplatsen och utföra andra tjänster som du kan ha begärt (“utförande av tjänster”).

  Inget samtycke behövs för behandling av uppgifter för dessa syften eftersom denna behandling är nödvändig för att utföra de tjänster som begärs och därmed för uppfyllandet av ett avtal där du är part eller för genomförandet av åtgärder som har begärts av dig innan ett avtal ingås (GDPR art. 6,1b).

  Det är inte obligatoriskt för dig att ge Ferrero dina personuppgifter i dessa syften. Om du inte gör det kommer Ferrero dock inte att kunna utföra några tjänster för dig.

 • För marknadsföring, reklam och information, inbegripet direktmarknadsföring samt studier, forskning, marknadsstatistik eller -undersökningar via e-post, sms, pushnotiser, popup-banners, snabbmeddelanden, telefonsamtal av en operatör, Ferreros officiella sidor i sociala medier, när det gäller Ferreros produkter och tjänster (“marknadsföring”).

  Behandling för dessa syften sker baserat på ditt samtycke (GDPR art. 6,1 a). Det är aldrig obligatoriskt för dig att ge samtycke till Ferrero för användning av dina personuppgifter i dessa syften, och du kommer inte att drabbas av några konsekvenser om du väljer att inte lämna det (utom att inte kunna ta emot mer marknadskommunikationer från Ferrero). Samtycken som ges kan också tas tillbaka vid en senare tidpunkt. För att skicka erbjudanden, reklam eller annan information om våra varor och tjänster.

 

 • För framtida marknadsföring, reklam och publicitet, genom att skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om produkter och tjänster som tillhandahålls av Ferrero som är identiska eller liknande de som du har begärt tidigare genom användningen av webbplatsen (”soft opt-in”). Behandling i dessa syften sker baserat på Ferreros legitima intresse (GDPR art. 6.1 f) för att skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om produkter och tjänster som tillhandahålls av Ferrero och som är identiska eller liknande de som du har köpt tidigare genom webbplatsen. Du kan blockera sådan kommunikation, och du kommer inte att drabbas av någon konsekvens om du gör det (utom att inte kunna ta emot mer kommunikation från Ferrero), genom att tacka nej via den länk som finns längst ner i all sådan kommunikation.

 

 • För att skapa din användarprofil (individuella och/eller samlade profiler) på vår webbplats, genom att samla in och analysera information om de preferenser du väljer och de val du gör på webbplatsen samt om dina allmänna aktiviteter på webbplatsen, genom användning av profileringscookies (“profilering”). Denna information kommer att användas för att göra de tjänster som tillhandahålls genom webbplatsen mer personliga, när så är möjligt, så att de passar för dina preferenser och val, samt för att ge dig information och annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen, för att föreslå skräddarsydda erbjudanden som kan vara av intresse för dig, för att ge din information om andra webbplatser/tjänster som Ferrero tror kan intressera dig.

  Alla algoritmer som är inblandade i denna behandling testas regelbundet, för att säkerställa att behandlingen är rättvis och kontrollera eventuell partiskhet.

  Behandling i detta syfte sker baserat på ditt samtycke som samlas in genom popup-bannern om cookies och/eller en särskild kryssruta. Det är aldrig obligatoriskt för dig att ge samtycke till Ferrero för användning av dina personuppgifter i detta syfte, och du kommer inte att drabbas av några konsekvenser om du väljer att inte lämna det (utom att inte kunna utnyttja en mer personlig användarupplevelse när det gäller webbplatsen). Ett lämnat samtycke kan också tas tillbaka vid en senare tidpunkt, antingen genom att dina enhetsinställningar ändras eller genom kontakt med Ferrero på den adress som anges ovan.

 

 • För att uppfylla tillämpliga lagar som ålägger Ferrero att samla in och/eller vidarebehandla vissa typer av personuppgifter, inbegripet regler om tävlingar om användarna deltar i tävlingar eller vinner priser på vår webbplats (”efterlevnad”). När du lämnar personuppgifter till Ferrero måste Ferrero behandla dem i enlighet med gällande lagar, vilket kan innefatta att behålla dem och rapportera dina personuppgifter till officiella myndigheter för att uppfylla skatte- eller tullrelaterade skyldigheter eller andra juridiska skyldigheter. Inget samtycke behövs för behandling av uppgifter i detta syfte eftersom denna behandling är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet (GDPR art. 6.1 c).

 

 • För att förhindra och upptäcka missbruk av webbplatsen eller bedräglig verksamhet som utförs genom webbplatsen (”missbruk/bedrägeri").

  Behandling i detta syfte är nödvändigt i strävan att uppfylla Ferreros legitima intresse att förhindra och upptäcka bedräglig aktivitet eller missbruk av webbplatsen (i potentiellt brottsliga syften).

 • För att analysera och förbättra vårt utförande av tjänster, förbättra webbplatsen, utvärdera effektiviteten i Ferreros marknadsföringsaktiviteter och tjänster, utföra statistiska och demografiska analyser av Ferreros företagsklienter och registrerade användare (“analyser”).

Behandling i detta syfte är nödvändigt i strävan att uppfylla Ferreros legitima intresse att utveckla och administrera webbplatsen och förbättra de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Användare ska inte vara skyldiga att lämna personuppgifter för att surfa på offentliga sidor på webbplatsen. Tillhandahållandet av personuppgifter i de syften som anges ovan är frivilligt men underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter (som anges som sådana i registreringsformuläret i förekommande fall) kan förhindra användare från att slutföra registreringen eller utnyttja relaterade tjänster.

 

Vem kommer att ha åtkomst till dina personuppgifter?

Inom ramen för verksamheten och för de syften som anges ovan kan dina personuppgifter delas med följande enheter (”mottagare”):

 • Andra företag inom Ferrero Group för interna administrativa syften och

 • Personuppgiftsbiträden, som utför specifika behandlingstjänster eller kringtjänster (t.ex. datalagring, utsändande av meddelanden för oss, webbhostingtjänster, tävlingsadministration, konsumentservice, IT-tjänster för driften av webbplatsen, e-post) på Ferreros vägnar och under dess instruktioner, vars dataskyddsutveckling har kontrollerats av Ferrero innan det nödvändiga databehandlingsavtalet ingicks.

  Den fullständiga uppdaterade listan över utnämnda personuppgiftsbiträden, som kan inkludera andra företag inom Ferrero Group, kan fås genom att kontakta oss via ovanstående adress eller via privacy.sca@ferrero.se.

 • Utvalda personer som har godkänts av Ferrero för att behandla personuppgifter som behövs för att utföra aktiviteter som hör strikt samman med utförandet av tjänsterna genom webbplatsen (t.ex. tekniskt underhåll av nätverksutrustning och elektroniska kommunikationsnät), som har tagit på sig en sekretessförpliktelse eller är föremål för en lämplig lagstadgad sekretessförpliktelse (t.ex. anställda på Ferrero).

 • Offentliga enheter, organ eller myndigheter till vilka dina personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med gällande lag och bindande beslut av dessa enheter, organ eller myndigheter.

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje parter, utom vid extraordinära företagstransaktioner, då personuppgifter kan överlåtas eller lämnas till utomstående köpare/hyrestagare eller mottagare av överlåtelser.

 

Dataöverföring

Personuppgifter kan överföras till andra länder i Europeiska unionen där Ferreros har verksamhet eller servrar eller någon av dess leverantörers lokaler eller servrar finns.

Personuppgifter ska inte överföras utanför Europeiska unionens territorium.

 

Barn

Vi får inte behandla uppgifter om barn under 16 års ålder utan den minderåriga personens föräldrars eller förmyndares samtycke. Därför rekommenderar vi att en förälder eller förmyndare hjälper och vägleder en minderårig som kan ha för avsikt att surfa på webbplatsen eller komma åt de tjänster som erbjuds av Ferrero.

Om föräldrar/förmyndare vill förhindra ett en minderårig kommer åt webbplatsen finns det dock lättillgängliga program som möjliggör kontroll över åtkomsten till internet eller specifika webbplatser.

 

Personuppgifters säkerhet

Alla personuppgifter som samlas in och behandlas genom webbplatsen kommer att lagras och behandlas på ett sätt som minimerar risken för förstörelse, förlust (även genom olyckshändelse), obehörig åtkomst/användning eller användning som är oförenlig med det ursprungliga syftet med insamlandet. Det uppnås genom de tekniska och organisatoriska åtgärder som har införts av Ferrero. En detaljerad förteckning över Ferreros säkerhetsåtgärder finns här.

 

Lagring av personuppgifter

Generellt kommer Ferrero endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är strikt nödvändigt, baserat på den orsak för vilken de samlades in.

 

 • Personuppgifter som behandlas för utförande av tjänster kommer att behållas av Ferrero under en sådan tidsperiod som bedöms som strikt nödvändig för att uppfylla dessa syften. Information kommer dock att behållas längre tid om vi behöver den för att möta anspråk som rör tjänsterna eller skydda Ferreros intressen när det gäller potentiellt ansvar i förhållande till utförandet av tjänster.

 • Personuppgifter som behandlas för marknadsföring och profilering kommer att behållas av Ferrero från det ögonblick då du ger ditt samtycke tills det återtas. Om det inte återtas kommer en förnyelse av samtycket att begäras i fasta intervall om 24 månader. När samtycket har återtagits (eller inte lämnats efter en begäran om förnyelse) kommer personuppgifter inte längre att användas i dessa syften, men de kan ändå behållas av Ferrero eftersom det kan vara nödvändigt för att skydda Ferreros intressen när det gäller det potentiella ansvar som hör samman med denna behandling.

 • Personuppgifter som behandlas baserat på soft opt-in kommer att behållas av Ferrero från det ögonblick då de lämnas av dig till Ferrero tills du motsätter dig denna behandling.

  När du har motsatt dig behandlingen kommer personuppgifter inte längre att användas i dessa syften, men de kan ändå behållas av Ferrero, särskilt eftersom det kan vara nödvändigt för att skydda Ferreros intressen när det gäller det potentiella ansvar som hör samman med denna behandling.

 • Personuppgifter som behandlas för efterlevnad av regler kommer att behållas av Ferrero under den tidsperiod som krävs av de specifika lagstadgade skyldigheter för vilka personuppgifterna behandlades.

 • Personuppgifter som behandlas för att förhindra missbruk/bedrägeri och analys kommer att behållas av Ferrero så länge som det bedöms som strikt nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in.

  Efter dessa tidsperioder ska alla uppgifter raderas eller anonymiseras, med undantag för uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behålla under en längre tidsperiod.

 

Vad har du för rättigheter? Hur kan du utöva dem?

Som registrerad har du rätt att när som helst utöva följande rättigheter:

 

 • att ta emot en bekräftelse av att dina personuppgifter behandlas av Ferrero, få tillgång till och erhålla en kopia av dessa uppgifter,

 • att uppdatera, modifiera och/eller korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga,

 • att begära radering av dina personuppgifter när du anser att behandlingen är onödig eller på annat sätt olaglig, göra personuppgifter anonyma, blockera uppgifter vars behandling är olaglig eller sätta upp gränser för behandlingen,

 • att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, baserat på relevanta skäl som hör samman med just din situation som du anser måste förhindra Ferrero från att behandla dina personuppgifter för ett visst syfte,

 • att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som sker för att skicka annonsmaterial, utföra direktförsäljning, marknadsundersökningar eller för kommersiell kommunikation,

 • att återkalla ditt samtycke till behandlingen (för marknadsföring och profilering) när ditt samtycke fungerar som rättslig grund för behandlingen – det kommer inte att påverka lagligheten hos den behandling som utförs före ditt återtagande,

 • att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter när du anser att de personuppgifter som behandlas är felaktiga, eller att behandlingen är onödig eller olaglig, samt när du har motsatt dig behandlingen.

 • Portabilitet – du har rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till Ferrero i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, samt att begära överföring av dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Notera att de flesta av de personuppgifter som du lämnar till Ferrero kan ändras när som helst, inklusive dina e-postpreferenser, genom att i förekommande fall gå in på din användarprofil som har skapats på webbplatsen.

När du begär tjänster via webbplatsen kan du ha valt ett eller flera kommunikationssätt med vilka personuppgiftsbehandling i marknadsföringssyfte kan utföras (t.ex. telefon, sms, e-post, post, sociala medier). Du kan återta ditt samtycke till den här behandlingen för alla valda kommunikationsmetoder, eller så kan du välja att endast blockera vissa metoder (om du t.ex. endast återtar samtycket för sms-marknadsföringskommunikation kommer du inte att få ytterligare kommunikation via sms, men kan fortsätta att ta emot dem via e-post), i förekommande fall med hjälp av din användarprofil som har skapats på webbplatsen.

Du kan också återta ett samtycke till marknadsföring (för kommunikation som tas emot via e-post) genom att välja den relevanta länken längst ner i varje marknadsföringsmeddelande.

Samtycke till profilering med hjälp av cookies kan när som helst återtas. Om samtycket till profilering gavs via en särskild kryssruta kan du när som helst återta detta samtycke genom att ändra dina preferenser i din användarprofil som i förekommande fall har skapats på webbplatsen.

Du har rätt att när som helst utöva de rättigheter som fastställs genom gällande lag, genom att rikta din relevanta begäran till vår sekretessavdelning på fysisk adress och e-postadress: privacy.sca@ferrero.com.

Avslutningsvis har du rätt att framställa klagomål hos din lokala EU-dataskyddsmyndighet eller till dataskyddsmyndigheten i Sverige (kontaktuppgifter hittar du här https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/) om du anser att vi har hanterat din information på ett olagligt sätt.

 

Ändringar

Denna sekretesspolicy trädde i kraft den 25 maj 2018.

Ferrero förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra denna sekretesspolicy eller helt enkelt uppdatera dess innehåll, t.ex. till följd av ändringar av gällande lag. Ferrero kommer att informera dig om sådana ändringar så snart de införs och de kommer att bli bindande så snart de har offentliggjorts på webbplatsen. Ferrero uppmanar dig därför att regelbundet läsa den här sekretesspolicyn för att bekanta dig med den senaste, uppdaterade versionen av sekretesspolicyn, så att du hela tiden kan vara informerad om hur Ferrero samlar in och använder personuppgifter.