Home

Điều khoản sử dụng

 

Ferrero Asia Pacific Pte. Ltd. ("Ferrero” hoặc "chúng tôi") là chủ sở hữu nội dung, đồng thời là công ty điều hành https://www.kinder.com/vn/vi/ và các trang web nhỏ được truy cập thông qua trang web nói trên (mỗi trang là một "Trang web" và gọi chung là "các Trang web"). Xin lưu ý rằng Ferrero Asia Pacific Pte. Ltd không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào khác do các công ty khác trong Tập đoàn Ferrero duy trì.

 1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng.  Hoạt động truy cập và sử dụng các Trang web phải tuân theo những điều khoản sử dụng sau ("Điều khoản sử dụng"). Khi truy cập hoặc sử dụng các Trang web, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng này và tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành. Nếu không đồng ý vô điều kiện với các Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng Trang web. Ferrero có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn chịu sự ràng buộc của mọi nội dung sửa đổi như vậy. Do đó, bạn nên định kỳ quay lại trang này để xem lại Điều khoản sử dụng hiện tại đang ràng buộc mình. Ngoài ra, một số Trang web có thể chứa điều khoản bổ sung chi phối các tính năng hoặc ưu đãi cụ thể (chẳng hạn như rút thăm trúng thưởng) ("Điều khoản chương trình"). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản, điều kiện và thông báo trong Điều khoản sử dụng này và Điều khoản chương trình thì Điều khoản sử dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 2. Nội dung và Quyền sở hữu trí tuệ; Điều kiện sử dụng nội dung.  Nội dung và tất cả các tài liệu khác trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, ảnh, văn bản, clip video và clip âm thanh, nhãn hiệu và logo trên Trang web (gọi chung là "Nội dung" ) thuộc sở hữu của Ferrero và/hoặc các chi nhánh của Ferrero. Bạn chỉ được truy cập và sử dụng Trang web và Nội dung trên đó cho mục đích cá nhân, giải trí hoặc phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, tái sản xuất, sử dụng lại, truyền lại, chuyển thể, xuất bản, làm giả, đăng, tải lên, phân phối, sửa đổi, phát sóng hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ Nội dung nào theo bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả cho mục đích công cộng hoặc thương mại nào, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ferrero hoặc chủ sở hữu của các tài liệu đó. Tất cả các quyền không được cấp theo Điều khoản sử dụng này đều được Ferrero bảo lưu rõ ràng. Tất cả nhãn hiệu, tên thương mại và logo và tất cả các tên sản phẩm, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu liên quan xuất hiện trên Trang web đều là nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) của Ferrero, các chi nhánh và/hoặc đơn vị cấp phép của Ferrero, trừ trường hợp có quy định khác trong tài liệu này. Ferrero, các chi nhánh và đơn vị cấp phép của Ferrero bảo lưu rõ ràng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với toàn bộ Nội dung trên Trang web. Bạn không được cấp giấy phép nào liên quan đến bất kỳ Nội dung nào có trên Trang web. Theo quyết định riêng của mình, Ferrero, các chi nhánh hoặc đơn vị cấp phép của Ferrero có thể tìm cách thực thi tối đa quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật, bao gồm cả biện pháp truy tố hình sự.

 3. Hành vi của người dùng/Chính sách về hành vi sử dụng được chấp nhận.  Trang web có thể đem lại cho bạn cơ hội để tương tác với những người khác cũng như chia sẻ suy nghĩ, thông tin và tài liệu của bạn. Ferrero mong muốn tất cả người dùng tôn trọng người khác. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ người dùng nào vi phạm Chính sách về hành vi sử dụng được chấp nhận hoặc có hành vi không được chấp nhận khác, hãy liên hệ với chúng tôi và báo cáo hoạt động đó theo một trong các lựa chọn dưới đây trong Mục 13. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin và tài liệu khác mà mình đăng trên Trang web, gửi lên Trang web hoặc truyền tải đến những người dùng khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở ý tưởng sáng tạo, nội dụng đề xuất và góp ý/thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Ferrero) ("Nội dung do người dùng tạo") và đồng ý rằng bạn sẽ không buộc các Bên được miễn trừ phải chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào từ người dùng khác mà bạn truy cập trên Trang web. Các danh mục Nội dung do người dùng tạo bị cấm mà chúng tôi liệt kê dưới đây chỉ là ví dụ và không phải là danh sách đầy đủ. Bạn đồng ý vô điều kiện rằng bạn sẽ không đăng hoặc truyền cho người dùng khác những Nội dung do người dùng tạo như sau:
 
 • có tính chất phỉ báng, lạm dụng, tục tĩu, khiếm nhã, giật gân, kích động, khiêu dâm, khiếm nhã hoặc xúc phạm;

 • xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên khác (chẳng hạn như nhạc, video, ảnh hoặc các tài liệu khác mà bạn không được chủ sở hữu các tài liệu đó cấp quyền bằng văn bản để đăng trên Trang web);

 • vi phạm quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên nào;

 • đe dọa, quấy rối hoặc cổ xúy hành vi bắt nạt, phân biệt chủng tộc, thành kiến, thù hận hoặc gây tổn hại thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm người hoặc cá nhân nào;

 • không chính xác, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào;

 • bất hợp pháp hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

 • khuyến khích hành vi sao chép bất hợp pháp hoặc trái phép đối với tác phẩm có bản quyền của người khác hay liên kết đến tác phẩm đó, hoặc cung cấp thông tin để né tránh bất kỳ biện pháp bảo mật nào;

 • chứa lời lẽ thô tục “được che đậy” (như ĐMM);

 • chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông;

 • chứa quảng cáo, tài liệu khuyến mãi, "thư rác", "thư vi phạm", "thư dây chuyền", "thủ đoạn đa cấp" hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác.

Chúng tôi có thể sẽ xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung và tài liệu mà bạn hoặc những người khác gửi/đăng lên Trang web, nhưng đây không là nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi.

Bạn hiểu rằng khi sử dụng Trang web, bạn sẽ tiếp xúc với nội dung và tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau và Ferrero không chịu trách nhiệm về độ chính xác, phù hợp, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của nội dung và tài liệu đó hoặc liên quan đến nội dung và tài liệu đó.

Bạn không được sử dụng trình thu thập dữ liệu, rô-bốt, kỹ thuật khai thác dữ liệu hoặc các thiết bị hoặc chương trình tự động khác để lập danh mục, tải xuống hoặc tái tạo, lưu trữ hoặc phân phối nội dung có trên Trang web. Ngoài ra, bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nào như vậy để thao túng Trang web hoặc cố gắng vượt quá quyền hạn và quyền truy cập được cấp cho bạn theo Điều khoản sử dụng này. Bạn không được bán lại quyền sử dụng hoặc truy cập vào Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 
 1. Quyền sở hữu tài liệu do bạn gửi, đăng, nộp hoặc truyền tải; Nội dung đóng góp.   Tùy từng thời điểm, Ferrero có thể yêu cầu bạn gửi, đăng, nộp hoặc truyền Nội dung do người dùng tạo đến Trang web. Ferrero đang và sẽ coi mọi Nội dung do người dùng tạo mà bạn gửi, đăng, nộp hoặc truyền tải là nội dung không bí mật và không độc quyền. Khi được truyền cho Ferrero, những Nội dung do người dùng tạo như vậy sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của Ferrero và ngay từ thời điểm đó trở đi, Ferrero sẽ sở hữu độc quyền tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong nội dung đó (tùy thuộc vào quyền của bên thứ ba, nếu có). Ngoài ra, Ferrero và các chi nhánh của Ferrero sẽ được tự do sử dụng Nội dung do người dùng tạo đó mà không chịu hạn chế nào cho bất kỳ mục đích nào (tùy thuộc quyền của bên thứ ba, nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động phát triển, sản xuất, quảng cáo, quảng bá và tiếp thị sản phẩm, MÀ KHÔNG CẦN TRẢ THÙ LAO HAY CHỊU NGHĨA VỤ KHÁC HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC ĐỐI VỚI BẠN. Ferrero cũng sẽ có quyền tái tạo, tiết lộ, truyền, xuất bản, phát sóng hoặc đăng trên bất kỳ phương tiện nào hoặc chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của mọi Nội dung do người dùng tạo. Ferrero sẽ không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ Nội dung do người dùng tạo đó hoặc về bất kỳ điểm tương đồng nào trong Nội dung do người dùng tạo và bất kỳ hoạt động/mục đích sử dụng nào của Ferrero trong tương lai. Không trái với những điều khoản nêu trên, Ferrero duy trì chính sách không chấp nhận hay xem xét các ý tưởng sáng tạo, đề xuất hoặc tài liệu từ công chúng ("Nội dung đóng góp") và do đó, bạn không nên gửi Nội dung đóng góp cho Ferrero trong bất kỳ phương tiện liên lạc nào thông qua Trang web này hoặc bằng cách khác. Nếu bạn vẫn gửi Nội dung đóng góp cho chúng tôi dù điều khoản đề cập trên đây đã yêu cầu không làm như vậy, thì Nội dung đóng góp đó sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của Ferrero và ngay từ thời điểm đó trở đi, Ferrero sẽ sở hữu độc quyền tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong nội dung đó, đồng thời Nội dung đóng góp đó sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Mục 4 nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tự do sử dụng bất kỳ Nội dung đóng góp nào cho bất kỳ mục đích nào mà không cần trả thù lao hoặc chịu trách nhiệm pháp lý nào khác đối với bạn).

 2. Đường liên kết đến các trang web khác.   Một Trang web có thể chứa đường liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi sở hữu, điều hành hoặc duy trì. Bạn nên chú ý khi nào thì mình rời khỏi Trang web, đồng thời đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập. Bạn cũng nên tự đánh giá tính xác thực của bất kỳ trang web nào có bề ngoài hoặc tuyên bố rằng đó là một trong các Trang web của chúng tôi (bao gồm cả những trang được liên kết thông qua email). Bất kể đường liên kết nào có thể tồn tại trên một Trang web, chúng tôi không kiểm soát, đề xuất hay xác nhận và không liên kết với các trang web này hoặc nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi rủi ro khi xem bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Khi tải tài liệu xuống từ một số trang web, bạn có thể phải đối mặt với nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc làm vi-rút lây lan vào hệ thống máy tính của mình.

 3. Khuyến mãi và ưu đãi.  Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể triển khai chương trình khuyến mãi (ví dụ: cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng, trò chơi trúng thưởng tức thì, v.v.) hoặc ưu đãi trên Trang web ("Khuyến mãi"). Chương trình Khuyến mãi bất kỳ được đưa ra trên một Trang web sẽ vô hiệu nếu bị cấm và phải tuân theo bài đăng về bất kỳ quy tắc chính thức nào liên quan đến chương trình Khuyến mãi đó. Mỗi chương trình Khuyến mãi sẽ có các quy tắc và điều kiện riêng, áp dụng cùng với các Điều khoản sử dụng này. Để tham gia vào chương trình Khuyến mãi bất kỳ, bạn phải chấp nhận các quy tắc và điều kiện đó.

 4. Quyền riêng tư. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư đối với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý những thông tin đó, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi - đây cũng là chính sách chi phối quá trình bạn sử dụng các Trang web của chúng tôi.

 5. Tuyên bố từ chối bảo đảm/Miễn trừ trách nhiệm pháp lý.
  BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM CHO MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. Các Trang web và mọi phần mềm, dịch vụ, Nội dung và Nội dung do người dùng tạo có trên các Trang web đó được chúng tôi CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM, QUYỀN SỞ HỮU HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có thể không cho phép miễn trừ bảo đảm ngầm định. Trong trường hợp đó, một số điều khoản miễn trừ có thể sẽ không áp dụng cho bạn. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng các Trang web, phần mềm, dịch vụ, Nội dung hoặc Nội dung do người dùng tạo sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, NỘI DUNG BẤT KỲ HOẶC NỘI DUNG CHO PHÉP TRUY CẬP QUA TRANG WEB SẼ HOÀN TOÀN BẢO MẬT, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC TRANG WEB HAY MÁY CHỦ CUNG CẤP TRANG WEB KHÔNG CÓ VI-RÚT HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NỘI DUNG VÀ MỌI TUYÊN BỐ, LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRÊN TRANG WEB, NỘI DUNG DO BÊN THỨ BA CUNG CẤP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NỘI DUNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA), ĐƯỜNG LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB KHÁC HOẶC BẢN CHẤT/NỘI DUNG CỦA TRANG WEB ĐÓ HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ QUÁ TRÌNH BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. BẤT KỂ TRONG TÌNH HUỐNG NÀO, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO HỌC THUYẾT TORT, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC HỌC THUYẾT CÔNG BẰNG NÀO KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DÙ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO TAI NẠN, DO HẬU QUẢ, MANG HÌNH THỨC CẢNH CÁO, PHẠT HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở PHÍ TỔN VÀ CHI PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, MẤT MÁT DỮ LIỆU, MẤT CƠ HỘI, CHI PHÍ BẢO HIỂM, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN/TỬ VONG BẤT ĐÁNG), TRONG ĐÓ MỖI THIỆT HẠI ĐỀU ĐƯỢC MIỄN TRỪ THEO THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN, BẤT KỂ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY KHÔNG. KHI KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB. Lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có thể không cho phép miễn trừ một số loại thiệt hại. Trong trường hợp đó, một số điều khoản miễn trừ nêu trên có thể sẽ không áp dụng cho bạn.
  Ngoài ra, Ferrero không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thao tác xấu nào đối với Trang web khiến bạn nhận được thông tin không chính xác hoặc gian lận theo hình thức giả mạo thông báo do Ferrero đưa ra. Hãy cẩn thận xác minh với Ferrero về bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy trước khi tin tưởng.

 6. Bồi thường.   Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và miễn trừ trách nhiệm cho Ferrero, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác kinh doanh, nhà phát triển trang web, đại diện và đại lý (gọi chung là các Bên được miễn trừ ") trong trường hợp có khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí và chi phí luật sư chính đáng) phát sinh từ: (i) hành vi vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ Điều khoản sử dụng nào trong số này, (ii) Nội dung đóng góp hoặc Nội dung do người dùng tạo (bao gồm nhưng không giới hạn ở khiếu nại về vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, vi phạm quyền công khai, quyền riêng tư hoặc hành vi phỉ báng), (iii) việc bạn sử dụng bất kỳ Nội dung hoặc tính năng nào được cung cấp trên Trang web hoặc thông qua Trang web (trừ trường hợp khiếu nại dựa trên hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba do các tài liệu mà Ferrero tạo), (iv) việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc điều khoản nào với bên thứ ba mà bạn phải tuân theo, và (v) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Trang web cũng như quá trình bạn truy cập và sử dụng trang đó. Bạn đồng ý cố gắng hết sức để hợp tác với chúng tôi nhằm ngăn chặn bất kỳ vấn đề nào như vậy. Chúng tôi có quyền thực hiện biện pháp bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường bằng chi phí của bạn.

 7. Luật chi phối/Quyền phán quyết. Tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web và/hoặc các Điều khoản sử dụng này đều do luật pháp của [*] chi phối, không xét đến mâu thuẫn hoặc lựa chọn nguyên tắc luật pháp. Bạn đồng ý rằng toàn quyền phán quyết và địa điểm cho bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến Trang web và/hoặc các Điều khoản sử dụng này sẽ là ở các tòa án có thẩm quyền tại [*]. Chúng tôi không đảm bảo hoặc ngụ ý rằng Trang web hoặc Nội dung/tài liệu trên Trang web là thích hợp để sử dụng bên ngoài [*]. Mặc dù Trang web của chúng tôi cho phép truy cập trên toàn thế giới, nhưng có thể không phải bất cứ ai hay khu vực địa lý nào cũng sử dụng được Nội dung được thảo luận hoặc tham chiếu trên Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, không phải ai cũng có thể tham gia, đủ điều kiện nhận ưu đãi hoặc giành giải thưởng (nếu có) trong chương trình rút thăm trúng thưởng, nội dung hoặc các chương trình khuyến mãi tương tự được cung cấp qua Trang web. Thông tin mà các Trang web nêu về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chỉ có thể áp dụng tại [*]. Chúng tôi có quyền giới hạn phạm vi cung cấp các Trang web của mình và/hoặc phạm vi cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý hoặc khu vực pháp lý nào theo quyết định riêng của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Nếu ở bên ngoài [*], bạn phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành ở nơi sở tại.

 8. Sửa đổi Trang web và các Điều khoản này. Khi cung cấp tài liệu trên Trang web này, Ferrero không cam kết rằng bạn sẽ luôn truy cập được những tài liệu đó. Ferrero có quyền chấm dứt toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Ferrero cũng có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo cho Trang web này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này và nếu bạn sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy thì nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi đó. Bạn đồng ý xem lại các điều khoản này thường xuyên để xác minh thay đổi. Một số quy định của các điều khoản này có thể được thay thế bằng thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng hoặc điều khoản nằm trên các trang cụ thể tại Trang web này.

 9. Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ quy định hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị tạm ngưng hoặc được tuyên bố là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào theo bất kỳ quy định pháp luật hoặc chính sách công nào, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ ở điểm không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và khả năng thi hành đầy đủ.

 10. Từ bỏ; Biện pháp khắc phục. Nếu chúng tôi không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền bất kỳ hoặc nếu chúng tôi từ bỏ bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này, thì điều đó không ngăn chúng tôi thực hiện quyền đó về sau, cũng không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ hành vi vi phạm sau này của bạn đối với cùng điều khoản hoặc điều khoản khác trong số các Điều khoản sử dụng này. Quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi theo các Điều khoản sử dụng này sẽ được tích lũy và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào như vậy, thì điều đó cũng không hạn chế chúng tôi thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác.

 11. Thông tin liên lạc.  Nếu có câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến Trang web hoặc các Điều khoản sử dụng này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo consumer.sea@ferrero.com hoặc địa chỉ sau:

  Ferrero Asia Pacific Pte. Ltd.
  80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898
   

 

© 2018 Ferrero Asia Pacific Pte. Ltd.  Bảo lưu mọi quyền.