Home

Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: [2015.07.01]

A Ferrero Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Ferrero" vagy „mi") tulajdona a [www.kinder.hu] weboldalon és az előbb említett weboldalakon keresztül elérhető microsite-okon (egyenként: „Weboldal"; együttesen: „Weboldalak") elhelyezett tartalom, és ezen Weboldalak üzemeltetője is egyben. Tájékoztatjuk, hogy a Ferrero Magyarország nem felel a Ferrero Csoport más Ferrero tagvállalatai által fenntartott egyéb weboldalakért.

1. A Felhasználási Feltételek elfogadása.

Az alábbi felhasználási feltételek („Felhasználási Feltételek") tárgya a Weboldalakhoz történő hozzáférés, illetve azok használata. A Weboldalakhoz hozzáféréssel, valamint használatukkal Ön a jelen Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá vállalja, hogy az alkalmazandó jognak megfelel. Amennyiben nem ért egyet jelen Felhasználási Feltételekkel, minden korlátozás vagy minősítés nélkül nem válik jogosulttá a Weboldal használatára. A Ferrero jogosult bármikor átdolgozni ezen Felhasználási Feltéteket jelen dokumentum frissítése útján. Bármely ilyen átdolgozás kötelező érvényű Önre, és ezért javasoljuk, hogy a jelen oldalt rendszeresen látogassa annak érdekében, hogy tanulmányozhassa az éppen érvényben lévő Felhasználási Feltéteket. Fentieken felül egyes Weboldalak - tekintettel sajátos funkciókra vagy különleges ajánlatokra (mint például a nyereményjátékok) - további feltéteket is tartalmazhatnak („Program Feltételek"). Abban az esetben, ha ellentmondás van a Felhasználási Feltételek feltételei illetve hirdetményei valamint a Program Feltételek között, a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

2. A tartalom tulajdonosa és a szellemi tulajdonjog jogosultja; a feltételes tartalomhasználat.

A Ferrero és/vagy társult vállalkozásai tulajdonában van a tartalom és minden egyéb, a Weboldalon található anyag, ideértve – korlátozás nélkül – a szerzői jogokat és a Weblapokon elérhető más, a műalkotásokhoz, grafikákhoz, fotókhoz, szöveghez, videóhoz és hang klipekhez, védjegyekhez és logókhoz kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat (együttesen: a „Tartalom"). Kizárólag személyes, nem kereskedelmi vagy szórakoztatási célból szabad belépni és felhasználni a Weboldalakat, illetve a rajtuk lévő Tartalmakat. Tilos a Ferrero vagy ilyen anyagok tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármely Tartalmat bármely módon - ideértve bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi célból – másolni, reprodukálni, újrafelhasználni, újraküldeni, adaptálni, kiadni/nyilvánosságra hozni, szerkeszteni, közzétenni, feltölteni, terjeszteni, módosítani, közvetíteni, arról származtatott művet készíteni. Minden jogot, amelyről jelen Felhasználási Feltételek nem rendelkeznek, a Ferrero kifejezetten fenntart magának.Minden, a Weboldalakon megjelenő védjegy, kereskedelmi név és logó, továbbá minden kapcsolódó terméknév, formatervezési minta és szlogen vagy a Ferrero, társult vállalkozásai és/vagy a licencia adója védjegye vagy a szolgáltatása megjelölése (regisztrált vagy nem regisztrált), kivéve, ha jelen Feltételek másként rendelkeznek. Ferrero, társult vállalkozásai és licencia adója kifejezetten fenntart a Weboldalak teljes Tartalmához kapcsolódó minden szellemi tulajdonjogot. Nem biztosítunk licenciát Önnek a Weboldalak Tartalmához. A Ferrero, társult vállalkozásai vagy licencia adója saját belátásuk szerint a jogi eszközök teljességének felhasználásával érvényesíthetik szellemi tulajdonjogát, ideértve büntetőeljárás kezdeményezését.

3. Felhasználói magatartás/Elfogadható használatról szóló politika.

A Weboldal lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy kapcsolatba léphessen másokkal, megoszthassa gondolatait, információkat és anyagokat. A Ferrero minden felhasználójától elvárja, hogy tisztelje a másikat. Amennyiben jelen Elfogadható használatról szóló politika megsértését tapasztalja, vagy valamely felhasználó egyéb elfogadhatatlan magatartást tanúsít, kérjük lépjen velünk kapcsolatba, és jelentse azt a 13. pontban felsorolt lehetőségek egyikének alkalmazásával.

Kizárólag Ön felel az Ön által a Weboldalra feltöltött, oda benyújtott, vagy más felhasználóknak továbbított tartalmakért, információkért és egyéb anyagokért (ideértve, de nem kizárólagosan a Ferrero termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kreatív ötleteket, javaslatokat, visszajelzéseket/információkat) (a „Felhasználói Tartalom"), és beleegyezik, hogy nem teszi felelőssé a Mentesített Feleket más felhasználótól származó olyan tartalomért, információért vagy anyagért, amelyeket Ön tett hozzáférhetővé a Weboldalt.

Az alábbiakban felsorolt tiltott Felhasználói Tartalom csupán példálózó, a lista nem tekinthető kimerítőnek. Ön köteles korlátozás nélkül beleegyezni, hogy nem tesz közzé vagy más felhasználóknak nem továbbít olyan Felhasználói Tartalmat, amely:

● gyalázkodó, sértő, obszcén, profán, botrányos, felbujtó, pornográf, trágár, vagy támadó;

● más személy szellemi tulajdonjogát sérti (mint például zene, videók, fotók vagy egyéb anyagok, melyek Weboldalon történő közzétételéhez nincs írásbeli tulajdonosi hozzájárulás);

● bármely fél közzétételhez való jogát vagy személyes adatainak védelméhez fűződő jogát sérti;

● fenyegető, zaklató, csoportok vagy egyének ellen irányuló megfélemlítésre, rasszizmusra, fanatizmusra, gyűlölködésre, vagy fizikai sérelem okozásának bármely formájára hív fel;

● bármely módon helytelen, téves vagy megtévesztő;

● jogellenes, vagy jogsértő magatartásra hív fel;

● más személy szerzői jog által védett művének, vagy a hozzá kapcsolódó linknek a jogellenes vagy jogosulatlan másolása, vagy bármely biztonsági intézkedés kijátszásához szolgáltat információt;

● „rejtetten" profán (pl.: F@);

● szoftver vírust vagy bármely más számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely bármely számítógép szoftver, hardver vagy telekommunikációs eszköz megzavarására, tönkretételére, funkcionalitásának csökkentésére irányul; vagy

● reklámot, promóciós anyagot, „levélszemetet", „spamet", „körlevelet", „piramis rendszert" vagy az üzletszerzés bármely egyéb formáját tartalmazza.

Jogunkban áll, de nem vagyunk kötelesek arra, hogy a Weboldalon az Ön vagy bárki által közzétett vagy küldött tartalmat és anyagot felülvizsgáljuk, szerkesszük vagy töröljük.

Ön tisztában van azzal, hogy a Weboldal használata során Ön ki van téve a legkülönbözőbb forrásokból származó tartalmaknak és anyagoknak, így a Ferrero nem vállal felelősséget ilyen tartalmak és anyagok pontosságáért, megfelelőségéért, hasznosságáért, biztonságáért, a hozzájuk kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokért.

Tilos pók, robot, adatszerzési technikák vagy egyéb automatizált eszköz, illetve program használata annak érdekében, hogy a Weboldalon található tartalmat katalogizálja, letöltse, vagy más módon reprodukálja, tárolja vagy terjessze. Továbbá tilos automatizált eszközt használni a Weboldal manipulálására, vagy a jelen Felhasználási Feltételek szerinti korlátozott felhatalmazás és hozzáférés kiterjesztésének megkísérlésére. Tilos harmadik félnek értékesíteni a Weboldal használatát és az ahhoz való hozzáférést.

4. Az Ön által küldött, közzétett, benyújtott vagy továbbított tartalom tulajdonjoga; Benyújtás.

Időről időre Ferrero megkérheti Ön, hogy küldjön, tegyen közzé, nyújtson be vagy továbbítson a Weboldalra Felhasználói Tartalmat. A Ferrero nem tekinti és nem kezeli az Ön által küldött, közzétett, benyújtott vagy továbbított bármilyen Felhasználói Tartalmat bizalmasként, avagy a sajátjaként. Az ilyen Felhasználói Tartalom a Ferrero részére történő benyújtásakor azonnal a Ferrero tulajdonába kerül, és attól kezdve a Ferrero-t kizárólagosan megilleti minden ahhoz kapcsolódó jog, jogcím és érdekeltség (esetleges harmadik fél jogaitól függően). Továbbá a Ferrero és társult vállalkozásai minden megszorítás nélkül szabadon felhasználhatják az ilyen Felhasználói Tartalmat bármely célra (esetleges harmadik fél jogaitól függően), ideértve, de nem kizárólagosan a termékek fejlesztését, előállítását, hirdetését, reklámozását és forgalmazását AZ ÖN IRÁNYÁBAN FENNÁLLÓ MINDENFAJTA TÉRÍTÉSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉG VAGY BÁRMELY MÁS FELELŐSSÉG NÉLKÜL, valamint jogosulttá válik továbbá a Felhasználói Tartalom egészét vagy részét bármely médiumban reprodukálni, nyilvánosságra hozni, továbbítani, kiadni, közvetíteni vagy közzétenni, illetve szerkeszteni, módosítani vagy törölni. A Ferrero nem vállal felelősséget ilyen Felhasználói Tartalom nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, sem bármely, Felhasználói Tartalom és a Ferrero jövőbeli felhasználása vagy tevékenysége között fennálló hasonlóság miatt.

Az előző rendelkezésekkel szemben, a Ferrero olyan politikát folytat, amely szerint nem fogad el illetve nem mérlegel kreatív ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat a nyilvánosságtól („Benyújtások") és ezért kéri Önt, hogy ne nyújtson be ilyeneket a Ferrero részére a jelen Weboldalon keresztül való kommunikációja során vagy más módon. Amennyiben Ön az előbb kifejtettek ellenére valamely Benyújtást küld a Ferrero részére, abban az esetben a Benyújtás azonnali hatállyal a Ferrero tulajdonába kerül és a Ferrero egyszer és mindenkorra kizárólagos jogosultként megszerez minden ahhoz kapcsolódó jogot, jogcímet és érdekeltséget; illetve az ilyen Benyújtásra a jelen 4. pont fentebb részletezett rendelkezései fognak vonatkozni (ideértve korlátozás nélkül azt a jogot, hogy a Ferrero szabadon használhatja fel ezeket a Benyújtásokat bármely célra anélkül, hogy Önnel szemben bárminemű térítéssel, vagy felelősséggel tartozna).

5. Linkek más Weboldalakhoz.

Egy Weboldal tartalmazhat linkeket más olyan weboldalakhoz, amelyek nem a Ferrero tulajdonában vannak vagy nem a Ferrero működteti vagy tartja karban azokat. Amikor Ön egy Weboldalt elhagy, figyelembe kell vennie és el kell olvasnia minden egyes weboldal általános feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, amelyet meglátogat. Önállóan fel is kell mérnie bármely olyan weboldal hitelességét, amelyik úgy tűnik, mintha a mi egyik Weboldalunk lenne, vagy ekként tűnteti fel magát (beleértve azokat is, amelyek e-mail linkkel kapcsolódnak). Annak ellenére, hogy esetleg létezhetnek linkek valamely Weboldalon, mi nem ellenőrzünk, javaslunk vagy támogatunk ilyen weboldalat vagy azok tartalmát, termékeit, szolgáltatásait vagy adatvédelmi szabályzatát és nem is vagyunk azokkal kapcsolatban. Harmadik személy honlapját Ön saját felelősségére látogathatja. Bizonyos weboldalakról való letöltés azzal a kockázattal járhat, hogy Ön szellemi tulajdonjogokat sért, vagy vírusokat juttathat az Ön számítógépes rendszerébe.

6. Promóciók és ajánlatok.

Időről időre promóciókat szervezünk (pl. versenyeket, vetélkedőket, azonnali nyereménnyel járó játékokat, stb.) vagy kedvezményeket nyújt a Weboldalán („Promóció"). Amennyiben a Weboldalon megjelenített Promóció tiltott, vagy azt adott Promócióhoz kapcsolódó feltételrendszer nem teszi lehetővé, érvénytelené válik. Minden Promóció külön meghatározott feltételekkel indul, mely feltételek a jelen Felhasználási Feltételeken túl alkalmazandóak. A Promócióban való részvétel ezen külön feltételek előzetes elfogadása mellett lehetséges.

7. Adatvédelem.

Nagy hangsúly fektetünk a személyes adatok védelmére. Arra vonatkozó információt, hogy mely adatokat és milyen módon gyűjtünk, használunk, teszünk közzé vagy kezelünk, az Adatkezelési Szabályzatunk tartalmaz. Ugyanez a dokumentum szabályozza a Weboldalak használatának feltételeit is.

8. Szavatosság és felelősségkorlátozás

ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A WEBOLDALT. A WEBOLDALAK ÉS MINDEN SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALOM, AMELY A WEBOLDALAKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ „,AHOGY VAN" MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA, KIFEJEZÉSE VAGY ARRA VALÓ UTALÁS NÉLKÜL ÉRTENDŐ, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A KERESKEDELEMBEN HASZNÁLATOS SZAVATOSSÁGRA, JOGBITORLÁS KIZÁRÁSÁRA, JOGCÍMEKRE ÉS MEGHATÁROZOTT CÉLOKRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE. VEGYE FIGYELEMBE, HOGY EGYES JOGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ EZEN SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSÁT, EBBEN AZ ESETBEN EGYES KIZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÖNRE NEM ALKALMAZANDÓAK. NEM TESZÜNK NYILATKOZATOT ILLETVE VÁLLALUNK SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY A WEBOLDALAK, BÁRMELY SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA NEM SÉRTI HARMADIK SZEMÉLY JOGAIT. NEM VÁLLALUNK SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY A WEBOLDAL, BÁRMELY TARTALOM, VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOM TELJES MÉRTÉKBEN BIZTONSÁGOS, MEGSZAKÍTÁSOK NÉLKÜLI VAGY HIBÁTLAN LENNE, VAGY AZÉRT HOGY EZEK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNÉNEK, ILLETVE AZÉRT SEM, HOGY A WEBOLDAL VAGY AZ AZT ÜZEMELTETŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY ÁRTALMAS ALKOTÓELEMEKTŐL MENTES. A FERRERO NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A WEBOLDALAK HASZNÁLATÁÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A TARTALOMRA ÉS BÁRMELY NYILATKOZATRA VONATKOZÓAN, A WEBOLDALON MEGJELENÍTETT TÉVEDÉSEKÉRT ÉS KIHAGYÁSOKÉRT, HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT TARTALMAKÉRT (TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG BÁRMELY HARMADIK SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOG MEGSÉRTÉSÉRE), MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOKÉRT, VAGY EZEK TERMÉSZETÉÉRT, ILLETVE AZ OTT TALÁLHATÓ TARTALMAKÉRT, VAGY BÁRMELY MÁS A WEBOLDALAKKAL VAGY AZOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁRGYBAN. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM LESZ FELELŐS A FERRERO semmilyen szerződésen kívüli, szerződésen alapuló károkozásért vagy objektív felelősségért, vagy más jogi vagy méltányossági emléleten alapuló felelősségért semiilyen közvetlen, közvetett, különös, esetleges, következményes, bűntetés jellegű vagy hasonló bármilyen fajta károkért (TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT ÉS KÖLTSÉGEKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ADATvesztésértÉRT, ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉGEKÉRT, KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉÉRT, ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT / HALÁL OKOZÁSÁÉRT), amelyek mindegyike ezennel a felek megállapodása alapján kizárásra kerül, tekintet nélkül arra, hogy ezen károk lehetőségéről értesítettek-e bennünket vagy sem. Az ön kizárólagos jogorvoslata a weboldallal való elégedetlenségéért az, hogy abbahagyja a weboldal használatát. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY EGYES JOGOK KIZÁRHATJÁK EGYES KÁROK MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS LEHETŐSÉGÉT, EBBEN AZ ESETBEN AZON RENDELKEZÉSEK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

9. Kártérítés.

Ön a Weboldal használatával hozzájárul, hogy a Ferrero-t, annak tisztségviselőit, munkavállalóit, leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait, üzleti partnereit, a weboldal fejlesztőit, képviselőit és ügynökeit (együttesen: „Mentesített Felek") megvédi, kártalanítja és kármentességéről gondoskodik minden és bárminemű igény, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség, költség vagy tartozás és kiadás alól (beleértve, többek között, az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket), amely arra vezethető vissza: (i) hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, (ii) az bármely Benyújtással vagy Felhasználói Tartalommal kapcsolatos (beleértve különösen, de nem kizárólagosan a harmadik fél jogosult szerzői jogának, védjegyekre, üzleti titokra, illetve egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogának, személyiséghez fűződő jogának, magántitok védelméhez fűződő jogának megsértése, illetve becsületsértés miatt felmerülő igényeket), (iii) az a Weboldalakon vagy azokon keresztül Ön által használt tartalmakkal kapcsolatban áll (kivéve azokat az igényeket, melyek a Ferrero által létrehozott anyagok révén harmadik személyek jogainak megsértésén alapulnak, (iv) hogy Ön megsértette az alkalmazandó jog vagy bármely más szerződés vagy feltétel rendelkezéseit, amelyek hatálya alá tartozik, és (v) az bármely más a Weboldallal és annak Ön általi használatával kapcsolatosan felmerülő ügy.

Ön vállalja, hogy mindent megtesz a fentiek védelmében. A Ferrero fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ön által történő kártérítésre irányuló bármely ügyben, az Ön költségére átvegye a kizárólagos védelmet és irányítást.

10. Joghatóság és alkalmazandó jog.

Bármely a Weboldalakkal és/vagy a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdések esetében Magyarország jogának rendelkezései lesznek irányadóak a jogválasztásra és a kollíziós normákra vonatkozó szabályok kizárásával. A Weboldalak használatával Ön beleegyezik, hogy a Weboldallal és a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban indult peres eljárások Magyarország területén található illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Mi nem szavatoljuk, illetve nem nyilatkozunk úgy, hogy a Weboldal vagy a Weboldalakon található Tartalom/anyag megfelelne a Magyarország területén kívül található országok jogszabályi rendelkezéseinek. Bár a Weboldalaink világszerte elérhetőek, a Weboldalakon megvitatott vagy hivatkozott egyes Tartalmak bizonyos személyek vagy földrajzi helyek számára nem állnak rendelkezésre. Ezeken felül, nem mindenki jogosult a Weboldalakon közzétett nyereményjátékokon, vetélkedőkön vagy hasonló promóciókon való részvételre, illetve lehet jogosult – az adott esetben meghirdetett - kedvezményekre vagy nyereményekre. A Weboldalakon megjelenített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk kizárólag a Magyarország területén alkalmazandóak. Fenntartjuk a jogunkat arra vonatkozóan, hogy a Weboldalaink elérhetőségét és/vagy bármely szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit bizonyos emberekre, földrajzi területre vagy joghatóságra – önálló mérlegelési jogkörünk alapján – bármikor korlátozzuk. Amennyiben Ön Magyarország területén kívül tartózkodik, az Ön felelőssége lesz gondoskodni az alkalmazandó helyi jogszabályoknak való megfelelésről.

11. Részleges érvénytelenség:

Ha a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezését bármely okból bármely jogszabály vagy hivatalos fórum érvénytelennek, törvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, ezt a rendelkezést a többitől le kell választani annyiban, amennyire az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, és a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.

12. Jogról való lemondás; jogorvoslatok.

Amennyiben a Ferrero bármely jogával részben vagy egyáltalán nem él, illetve a jelen Felhasználási Feltételek megszegése esetében az őt illető jogáról lemond, nem jelenti azt, hogy e jogait a jövőre vonatkozóan se tartaná fenn; illetve ez nem értékelhető úgy, hogy a Ferrero a Felhasználási Feltételek tekintetében a korábbival azonos vagy annak bármely más rendelkezése megszegése kapcsán lemondana az őt megillető jogokról. A jelen Felhasználási Feltételek biztosította jogok és jogorvoslatokat összevontan értékelendőek, bármely jog vagy jogorvoslat érvényesítése nem képezi akadályát annak, hogy a Ferrero előbbiek mellett más jogával vagy jogorvoslattal éljen.

13. Elérhetőség.

Amennyiben kérdése illetve észrevétele lenne a Weboldalakkal vagy a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatosan, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az online formanyomtatvány segítségével, mely elérhető a http://www.ferrero.hu/kapcsolat/?lang=HU oldalon, vagy a következő címen:

Ferrero Magyarország Kft.

1133 Budapest, Váci út 76.

© 2015 Ferrero Magyarország. Minden jog fenntartva.