อยากสนุกมากขึ้น?

เข้าไปที่ Facebook! ของเราสิ

ช็อกโกแลตนมสอดไส้ครีมนม

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมำณ:นําตาล 38.3% นมผงขาดมันเนย 18.3% ไขมันพืช 15% นมผงธรรมดา 9.3% ไขมันโกโก้ 8.5% ไขมันเนย 5.5% เนือโกโก้บด 4.3% วัตถุเจือปนอาหาร อิมัลซิไฟเออร์ (เลซิติน (ถัวเหลือง)) แต่งกลินเลียนธรรมชาติ

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีนม และถัวเหลือง
 

หนึ่งหน่วยบริโภค: 2 ชิ้น (25 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อแพ็ค: 2, 4

 

Jคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 150 กิโลแคลอรี
พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี
  ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด9 ก.14%
ไขมันอิ่มตัว6 ก.30%
โคเลสเตอรอล10 มก.3%
โปรตีน2 ก. 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด14 ก.5%
ใยอำหำร0 ก.0%
น้ำตำล13 ก. 
โซเดียม30 มก.2%
 

ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน*

0%

6%

0%

วิตามินบี 1     0%

แคลเซียม     10%

* ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะนำ
ให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
  
ควำมต้องกำรพลังงำนของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ผู้ที่ต้องกำรพลังงำนวันละ
2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ ดังนี้ ไขมันทั้งหมด
  
ไขมันทั้งหมด น้อยกว่ำ 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว น้อยกว่ำ 20 ก.
โคเลสเตอรอล น้อยกว่ำ 300 มก.
คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด 300 ก.
ใยอำหำร 25 ก.
โซเดียม น้อยกว่ำ 2,000 มก.
พลังงำน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9; โปรตีน = 4; คำร์โบไฮเดรต = 4