Home

Privacy Policy

 

บริษัท เฟอเรโร เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ("เฟอเรโร") มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") และจะทำทุกสิ่งเท่าที่ตนมีอำนาจทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะเป็นไปโดยเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศักดิ์ศรีของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของข้อมูล

เฟอเรโร ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บ ใช้ แบ่งปัน และรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงอธิบายทางเลือกที่ท่านสามารถเลือกจัดการได้เกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการจัดให้บริการของเรา เราอาจขอให้ผู้ใช้งานให้ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดบางอย่าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่เราจัดการข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้รายละเอียดแก่ท่านอย่างครบถ้วน หากท่านให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ความยินยอมนั้นจะเป็นความยินยอมอย่างชัดแจ้งที่ให้หลังจากได้ทราบข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว โดยทั่วไป ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ หรือที่เราเก็บจากเว็บไซต์นี้โดยประการอื่น จะใช้โดย เฟอเรโร ตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งหมายความว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่กระทำโดย เฟอเรโร จะเป็นไปโดยเคารพหลักในเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย ความยุติธรรม ความโปร่งใส การจำกัดด้วยวัตถุประสงค์ การจำกัดการจัดเก็บ การเก็บข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็น ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมายและการรักษาความลับ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่
เฟอเรโร ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 80 ถนนโรบินสัน #02-00 ประเทศสิงคโปร์ 068898
เฟอเรโร ได้แต่งตั้งให้มีผู้ประสานงานในเรื่องความเป็นส่วนตัวในประเทศ หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย
เฟอเรโร รวมถึงรายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูล กรุณาติดต่อที่ privacy.apac@ferrero.com

ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บจากท่าน

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านให้ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ไว้บนเว็บไซต์เพื่อที่จะเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์ เฟอเรโร อาจเก็บและประมวลผลข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจากข้อมูลนั้นโดยตรงหรือเมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เฟอเรโร อาจเก็บข้อมูลดังกล่าวทั้งในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายให้ข้อมูลเอง (เช่น เมื่อท่านขอใช้บริการของ
เฟอเรโร ผ่านทางเว็บไซต์) หรือโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้โดยสมัครใจ

เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ระบบจะขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และที่อยู่ของท่าน) และการตั้งค่าเกี่ยวกับการทำการตลาดที่ท่านต้องการเลือก เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์โดยใช้โปรไฟล์ส่วนตัวของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์ (การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีบนสื่อสังคมออนไลน์) และท่านได้ให้ความยินยอมที่สามารถเพิกถอนได้ไว้แล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ท่านได้ให้ไว้สำหรับโปรไฟล์นั้น ที่เกี่ยวกับชื่อ อายุ ที่อยู่ สิ่งที่ท่านชอบ ความสนใจ บุคคลที่ติดต่อด้วย และรูปภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต ทำงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และกระบวนการต่างๆ ของซอฟต์แวร์ และในการปฏิบัติการโดยปกติของระบบคอมพิวเตอร์และกระบวนการต่างๆ ของซอฟต์แวร์จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วย ซึ่งจะมีการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติตามหลักการสื่อสารของอินเทอร์เน็ต

แม้ เฟอเรโร จะไม่ได้เก็บข้อมูลนี้เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานรายใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่โดยลักษณะของข้อมูลและโดยการประมวลผลและการใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นที่บุคคลภายนอกมี ก็มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าโดยอาศัยข้อมูลนั้นโดยตรงหรือโดยใช้ข้อมูลอื่นร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลนี้จึงต้องถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน

ข้อมูลนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท่านใช้นั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงที่อยู่ไอพีของท่าน สถานที่ (ประเทศ) ที่ท่านอยู่ ชื่อโดเมนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ที่อยู่ URI ของเนื้อหาที่ท่านขอผ่านทางเว็บไซต์ เวลาที่ทำการขอ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยท่าน (เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม สินค้าที่ท่านดู) วิธีการที่ใช้ส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ ขนาดไฟล์ที่ได้รับสำหรับคำขอหนึ่งๆ รหัสตัวเลขที่ระบุสถานะการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ (สำเร็จ ผิดพลาด เป็นต้น) รายละเอียดอุปกรณ์ (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะเก็บโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในการติดตาม

ข้อมูลเหล่านี้จะใช้โดย เฟอเรโร เท่านั้น และการใช้ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ โดยจะไม่คำนึงถึงชื่อผู้ใช้และจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้ากับข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ ของผู้ใช้งาน เฟอเรโร ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทำงานอย่างถูกต้องและเพื่อระบุข้อผิดพลาดและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ อาจมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวนเพื่อพิจารณาความรับผิดในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับสารสนเทศต่อเว็บไซต์นี้

การประมวลผล

การประมวลผลข้อมูลจะใช้กระบวนการและวิธีการทางเทคนิคและอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเก็บ บันทึก จัดระเบียบ จัดเก็บ ตรวจสอบ อธิบาย ปรับเปลี่ยน เลือก ค้นคืน ปรับให้สอดคล้องกัน ใช้ รวมเข้าด้วยกัน ปิดกั้น สื่อสาร เผยแพร่ ลบ และทำลายข้อมูล รวมถึงการดำเนินการข้างต้นสองขั้นตอนหรือกว่านั้นร่วมกัน

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูล? วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและเหตุผลตามกฎหมายที่อนุญาตให้กระทำได้

เฟอเรโร เจตนาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บผ่านทางเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตอบข้อสอบถามของท่านหรือจัดให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งรวมถึงเพื่อการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อรับข้อมูลจาก เฟอเรโร และแจ้งเตือนท่านโดยการส่งข้อความแจ้งเตือนแบบพุช เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านและช่วยเหลือท่านในกรณีที่ท่านทำหายหรือลืมรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ/รหัสผ่านสำหรับบริการลงทะเบียนใดๆ ของ เฟอเรโร เพื่อให้ท่านสามารถสร้างและคงไว้ซึ่งโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เพื่อประมวลผลธุรกรรมและการสมัครใช้งานที่ท่านร้องขอ เพื่อติดต่อท่านเมื่อจำเป็นและดำเนินการตามคำร้องขอและข้อสอบถามของท่าน รวมถึงการตอบอีเมล เพื่อประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรและเพื่อจัดให้บริการอื่นใดที่ท่านอาจร้องขอ เพื่อส่งจดหมายข่าวที่ท่านได้สมัครรับบริการไว้ (ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น) เพื่อสรุปคำสั่งซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์และจัดให้บริการอื่นใดที่ท่านอาจร้องขอ ("การจัดให้บริการ") การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ไม่ต้องได้รับความยินยอมเนื่องจากเป็นการประมวลผลที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อจัดให้บริการตามที่ร้องขอและปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอให้ดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญา ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ เฟอเรโร เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่หากท่านเลือกจะไม่ให้ข้อมูล เฟอเรโร จะไม่สามารถจัดให้บริการใดๆ แก่ท่านได้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงเพื่อการทำการตลาดทางตรง ตลอดจนการศึกษาวิจัย การจัดทำสถิติเกี่ยวกับตลาด หรือการสำรวจตลาด ผ่านทางอีเมล SMS ข้อความแจ้งเตือนแบบพุช กล่องข้อความป๊อปอัพ ข้อความที่ส่งผ่านระบบการส่งข้อความทันที ทางโทรศัพท์โดยพนักงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ และทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของ เฟอเรโร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ เฟอเรโร ("การทำการตลาด") และเพื่อส่งข้อเสนอ โปรโมชั่น หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมแก่ เฟอเรโร สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ และการที่ท่านไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน (นอกเหนือจากการที่ท่านจะไม่ได้รับข่าวสารเพื่อการทำการตลาดของ เฟอเรโร อีก) นอกจากนี้ ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมในภายหลังก็ได้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารในภายหน้า โดยการส่งข่าวสารเพื่อการทำการตลาดทางตรงให้แก่ท่านทางอีเมล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้โดย เฟอเรโร ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์และบริการท่านเคยร้องขอผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์มาก่อน ("การส่งสแปมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่ท่านเคยสนใจ (Soft Spam)") การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นไปโดยอาศัยสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ เฟอเรโร ในการส่งข่าวสารเพื่อการทำการตลาดทางตรงให้แก่ท่านทางอีเมล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้โดย เฟอเรโร ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์และบริการท่านเคยซื้อผ่านทางเว็บไซต์มาก่อน ท่านสามารถปิดกั้นการส่งข่าวสารเหล่านี้ได้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน (นอกเหนือจากการที่ท่านจะไม่ได้รับข่าวสารอื่นๆ จาก เฟอเรโร อีก) โดยการปฏิเสธไม่รับข่าวสารผ่านทางลิงค์ยกเลิกการรับข่าวสารซึ่งอยู่ท้ายอีเมลดังกล่าวทุกฉบับ

 • เพื่อจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่าน (โปรไฟล์เดียวและ/หรือหลายโปรไฟล์) บนเว็บไซต์ของเรา โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ท่านเลือกและตัวเลือกที่ท่านตัดสินใจเลือกบนเว็บไซต์ ตลอดจนการใช้งานโดยทั่วไปบนเว็บไซต์ ผ่านการใช้คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน (Profiling cookie) ("การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต") ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อปรับบริการที่ให้ผ่านทางเว็บไซต์ให้ตรงกับค่าที่ท่านตั้งไว้และตัวเลือกที่ท่านตัดสินใจเลือกไว้หากทำได้ ตลอดจนแสดงข้อมูลและโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องกับท่านและความสนใจของท่าน เพื่อส่งข้อเสนอที่ปรับเนื้อหาสำหรับท่านซึ่งท่านอาจสนใจ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์/บริการอื่นที่ เฟอเรโร เชื่อว่าท่านอาจสนใจ ขั้นตอนวิธีทั้งหมดที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนี้มีการทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลจะเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีการควบคุมไม่ให้เกิดอคติ การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์นี้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยเราจะถามความยินยอมของท่านโดยใช้กล่องข้อความป๊อปอัพเรื่องคุกกี้และ/หรือกล่องสำหรับกาเครื่องหมายถูก ท่านไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมแก่ เฟอเรโร ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ และการที่ท่านไม่ให้ความยินยอมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน (นอกเหนือจากการที่ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบที่จะทำให้ท่านมีประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงกับความชอบหรือความสนใจของท่านยิ่งขึ้น) ทั้งนี้ ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมในภายหลังได้ ไม่ว่าโดยการปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของท่านหรือโดยติดต่อ เฟอเรโร ตามที่อยู่ข้างต้น

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ เฟอเรโร มีหน้าที่ต้องเก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการประกวดแข่งขันในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าร่วมในการประกวดแข่งขันหรือชิงรางวัลบนเว็บไซต์ของเรา ("การปฏิบัติตามกฎหมาย") หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ เฟอเรโร เฟอเรโร ต้องประมวลผลข้อมูลนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษี ศุลกากร หรือหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นี้ไม่ต้องได้รับความยินยอม เนื่องจากเป็นการประมวลผลที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย (ข้อ 6 (1a) แห่ง GDPR)

 • เพื่อป้องกันและเพื่อให้ทราบเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการหลอกลวงใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ("การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง/การหลอกลวง") การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์นี้จำเป็นเพื่อดำเนินการตามสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ เฟอเรโร ที่มีในการป้องกันและเฝ้าระวังกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือการใช้เว็บไซต์ในทางที่ไม่ถูกต้อง (ซึ่งอาจกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำความผิด)

 • เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดให้บริการของเรา ปรับปรุงเว็บไซต์ ประเมินความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดและบริการของ เฟอเรโร และทำการวิเคราะห์ลูกค้าบริษัทและผู้ใช้งานลงทะเบียนของ เฟอเรโร ในเชิงสถิติและประชากรศาสตร์ ("การวิเคราะห์") การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นไปโดยอาศัยสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ เฟอเรโร ในการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ตลอดจนปรับปรุงบริการที่จัดให้บนเว็บไซต์

เฟอเรโร จะไม่กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าไปยังหน้าของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ท่านอาจเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นก็ได้ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็น (ตามที่ระบุไว้เช่นนั้นในแบบฟอร์มการลงทะเบียน หากเกี่ยวข้อง) อาจทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จหรือไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้บ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันให้บริษัทต่อไปนี้ ("ผู้รับข้อมูล") เพื่อการดำเนินการภายในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท เฟอเรโร เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายใน และ

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ซึ่งจัดให้บริการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือจัดให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น จัดเก็บข้อมูล ส่งข้อความให้เรา เว็บโฮสติ้ง จัดการประกวดแข่งขัน ให้บริการแก่ผู้บริโภค บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ บริการอีเมล) ในนามของ เฟอเรโร ตามคำสั่งของ เฟอเรโร โดย เฟอเรโร จะตรวจสอบระดับความมีประสิทธิผลของการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลดังกล่าวก่อนจะเข้าทำสัญญาสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดทำ
  รายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท เฟอเรโร ด้วย สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บุคคลที่ เฟอเรโร มอบหมายให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น (เช่น การบำรุงรักษาทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายและเครือข่ายสื่อสารอิเล็อทรอนิกส์) ซึ่งมีหน้าที่ตามสัญญาในการรักษาความลับหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาความลับ (เช่น เป็นพนักงานของ เฟอเรโร )

 • หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของท่านหรือของผู้อื่น หรือเพื่อการสืบสวนในกรณีที่อาจมีการหลอกลวง หรือเพื่อดำเนินการตามที่รัฐบาลร้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเปิดเผยหรือถ่ายโอนให้บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีการทำธุรกรรมบริษัทที่ไม่ใช่กรณีปกติ ซึ่งอาจมีการโอนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ซื้อ/ผู้เช่า หรือผู้รับโอน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นที่ เฟอเรโร หรือซัพพลายเออร์ของ เฟอเรโร มีสำนักงานหรือมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ โดยมีเงื่อนไขว่ามีการรับประกันว่ามีการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับที่เพียงพอ เด็ก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนระบบออนไลน์ เฟอเรโร จะไม่จงใจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เฟอเรโร ให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองช่วยดูแลและแนะนำเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่อาจต้องการเข้าชมเว็บไซต์หรือเข้าถึงบริการที่จัดให้โดย เฟอเรโร เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ควรใช้เว็บไซต์หรือบริการของ เฟอเรโร ในกรณีที่ เฟอเรโร ทราบว่าได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ เฟอเรโร จะลบข้อมูลนั้นทิ้งทันที

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บและประมวลผลผ่านทางเว็บไซต์จะจัดเก็บและประมวลผลในลักษณะที่จะลดให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะถูกทำลาย สูญหาย (รวมถึงการสูญหายจากอุบัติเหตุ) การเข้าถึง/การใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่มีการเก็บข้อมูลนั้น โดย เฟอเรโร ได้ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงองค์กร รายละเอียดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ เฟอเรโร ใช้สามารถดูได้ที่นี่

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป เฟอเรโร จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าระยะเวลาที่จำเป็นต้องเก็บไว้เท่านั้น ตามแต่เหตุผลที่มีการเก็บข้อมูลนั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลเพื่อการจัดให้บริการจะเก็บไว้โดยเฟอเรโร เป็นระยะเวลาเท่าที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี อาจมีการเก็บข้อมูลไว้นานขึ้นหากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิใดๆ เกี่ยวกับบริการนั้น หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเฟอเรโร ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดให้บริการดังกล่าว

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลเพื่อการทำการตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจะเก็บไว้โดยเฟอเรโร ตั้งแต่ในขณะที่ท่านให้ความยินยอมไปจนกว่าท่านจะเพิกถอนการให้ความยินยอมนั้น หากท่านไม่เพิกถอนการให้ความยินยอม ระบบจะขอให้ท่านให้ความยินยอมใหม่ในทุกๆ 24 เดือน หากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอม (หรือไม่ให้ความยินยอมเมื่อขอให้ท่านให้ความยินยอมใหม่) จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้อีกต่อไป แต่เฟอเรโร อาจจะยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เนื่องจากอาจมีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ เฟอเรโร เฟอเรโร ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลดังกล่าว

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลสำหรับ การส่งสแปมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่ท่านเคยสนใจ (Soft Spam) จะเก็บไว้โดย เฟอเรโร ตั้งแต่ในขณะที่ท่านให้ข้อมูลนั้นแก่ เฟอเรโร จนกว่าท่านจะปฏิเสธไม่ให้มีการประมวลผลดังกล่าว เมื่อท่านได้ปฏิเสธไม่ให้มีการประมวลผลดังกล่าวแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้อีกต่อไป แต่ เฟอเรโร อาจจะยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เนื่องจากอาจมีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ เฟอเรโร ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลดังกล่าว

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเก็บไว้โดย เฟอเรโร เป็นระยะเวลาเท่าที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง/การหลอกลวงจะเก็บไว้โดย เฟอเรโร เป็นระยะเวลาเท่าที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 • หลังจากระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งไปหรือถูกลบรายละเอียดบางอย่างเพื่อทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บไว้นานกว่าระยะเวลาข้างต้น

  ท่านมีสิทธิใดบ้างและจะใช้สิทธิดังกล่าวอย่างไร

  ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถใช้สิทธิต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ
 • ขอให้ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้อมูลใดที่ เฟอเรโร ทำการประมวลผลอยู่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาของข้อมูลดังกล่าว

 • ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ปรับเปลี่ยน และ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นไม่จำเป็นหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ลบรายละเอียดบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ปิดกั้นข้อมูลที่จะเป็นการผิดกฎหมายหากนำไปประมวลผล หรือจำกัดขอบเขตของการประมวลผล

 • ปฏิเสธไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของท่านที่ทำให้ท่านเชื่อว่าท่านต้องห้าม เฟอเรโร มิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

 • ปฏิเสธไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งวัสดุโฆษณา ทำการขายตรง ทำการวิจัยตลาด หรือเพื่อส่งการสื่อสารเพื่อการพาณิชย์

 • เพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านสำหรับการประมวลผลข้อมูล (เพื่อการทำการตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของท่านก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ การเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนที่ท่านจะทำการเพิกถอน

 • ร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านรู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลข้อมูลนั้นไม่จำเป็นหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่ท่านได้ปฏิเสธไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลแล้ว

 • เลือกไม่ให้ทำการโฆษณาที่อิงจากความสนใจของท่าน เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อจัดการโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นๆ พันธมิตรของเราที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกันเพื่อแสดงโฆษณาต่อท่านโดยพิจารณาจากลักษณะการท่องเว็บไซต์และความสนใจของท่าน หากท่านประสงค์จะเลือกไม่ให้ทำการโฆษณาที่อิงจากความสนใจของท่าน กรุณาคลิก หรือหากท่านอยู่ในสหภาพยุโรปกรุณาคลิกที่นี่ แต่ทั้งนี้ ท่านจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปต่อไป

 • อนึ่ง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ เฟอเรโร นั้น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าเกี่ยวกับอีเมลที่ท่านได้เลือกไว้ โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเข้าไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่านที่สร้างไว้บนเว็บไซต์ หากมี ในขณะที่ท่านขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ ท่านอาจได้เลือกวิธีการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างที่อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดได้ (เช่น ทางโทรศัพท์ SMS อีเมล ไปรษณีย์ สื่อสังคมออนไลน์) ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลดังกล่าวผ่านทางทุกวิธีการสื่อสารที่ท่านได้เลือกไว้ หรือเลือกปิดกั้นวิธีการสื่อสารเพียงบางวิธีเท่านั้นก็ได้ (เช่น หากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมสำหรับการสื่อสารเพื่อการทำการตลาดผ่านทาง SMS ท่านจะไม่ได้รับการสื่อสารผ่านทาง SMS อีกต่อไป แต่อาจจะยังคงได้รับการสื่อสารเพื่อการทำการตลาดผ่านทางอีเมลต่อไป) ได้โดยการแก้ไขข้อมูลในโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่านที่สร้างไว้บนเว็บไซต์ หากมี นอกจากนี้ ท่านสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมสำหรับการทำการตลาด (สำหรับการสื่อสารทางอีเมล) ได้โดยการไปตามลิงค์สำหรับการเพิกถอนการให้ความยินยอมที่อยู่ท้ายอีเมลเพื่อการทำการตลาดทุกฉบับ
  สำหรับความยินยอมที่ให้ไว้สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่กระทำโดยคุกกี้นั้น ท่านสามารถเพิกถอนได้เสมอ ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตไว้โดยการทำเครื่องหมายไว้ในกล่องสำหรับกาเครื่องหมายถูก ท่านสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ท่านได้เลือกไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่านที่สร้างไว้บนเว็บไซต์ หากมี ท่านสามารถใช้สิทธิที่ท่านมีตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ทุกเมื่อโดยการยื่นคำร้องขอไปยังแผนกคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา ตามทที่อยู่อีเมล privacy.apac@ferrero.com

  การแก้ไขเพิ่มเติม

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
  เฟอเรโร ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด หรือในการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ หาก เฟอเรโร ทำการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศไว้บนเว็บไซต์ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับ ด้วยเหตุนี้ เฟอเรโร จึงขอแนะนำให้ท่านเข้ามายังหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อเรียนรู้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการที่
  เฟอเรโร เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ