อยากสนุกมากขึ้น?

เข้าไปที่ Facebook! ของเราสิ

Ingredients

สว่นประกอบทสี่าคัญโดยประมําณ:

น้ําตําล 29%

ไขมันพชื 15%

นมผงขําดมันเนย 12%

แป้งสําลี 11%

เฮเซลนัท 10.5%

ไขมันโกโก 9%

นมผง 6%

เนอ้โกโกบ้ด 5%

สว่นประกอบทนี่อ้ยกวํา 2%:

ไขมันเนย

ผงโกโก้ไขมันนอ้ย

เกลอื

อมิลซไิฟเออร์ (เลซตินิ (ถว่เหลอืง))
สํารชว่ยใหฟ้ (โซเดยีม ไบคํารบ์อเนต, แอมโมเนียม ไบคํารบ์อเนต)

แตง่กลน่เลยีนธรรมชําติ

ขอ้มลูสําหรับผแพอ้าหําร : มนีม ขํา้วสําลี เฮเซลนัท

และถ่วเหลอืง

 


 

ขอ้มลูโภชนาการ

หนงึ่หน่วยบรโภค : 1 แทง่ (21 กรัม)

จํานวนหน่วยบรโภคตอ่หอ่ : ประมําณ 2

 

 

คณุคาทางโภชนาการตอ่หนงึ่หนว่ยบรโภค

รอ้ยละของปรมิาณทแนะนําตอ่วนั*

 

พลงังานทงั้หมด

120 กโลแคลอรี

   

โปรตน

2 ก.

   

ไขมนัทง้หมด

8 ก. 12%  

ไขมันอมิ่ตวั

3.5 ก. 18%  

คารโบไฮเดรตทงั้หมด

11 ก.

4%  

น้ําตําล

9 ก.    

โซเดยีม

20 มก. 1%