อยากสนุกมากขึ้น?

เข้าไปที่ Facebook! ของเราสิ

Ingredients

สว่นประกอบทสี่าคัญโดยประมําณ:

น้ําตําล 27.8%

เนอ้ื โกโกบ้ ด 15.1%

ไขมันพชื 14.7%

แป้งสําลี 10.9%

เฮเซลนัท 10.9%

นมผงขําดมันเนย 9.1%

นมผงธรรมดํา 6%

ไขมันโกโก้ 5%

สว่นประกอบทน่อ้ยกวํา 2%:

ผงโกโก้ไขมันนอ้ ย

ไขมันเนย
เกลอื

อมิลซไิฟเออร์ (เลซติ นิ (ถวั่ เหลอื ง))
สํารชว่ยใหฟ้(โซเดยี ม ไบคํารบ์ อเนต, แอมโมเนียม ไบคํารบ์ อเนต)

แตง่ กลนิ่ เลยี นธรรมชําติ

ขอ้มลูสําหรบัผูแ้พอ้าหําร: มสีว่นผสมของนม ขา้วสาลเฮเซลนทัและถว่เหลอืง

 

Nutritional Info

หนงึ่หน่วยบรโภค : 1 ชน้ (21 กรัม)

จํานวนหน่วยบรโภคตอ่หอ่ : 2

 

คณุคาทางโภชนาการตอ่หนงึ่หนว่ยบรโภค

รอ้ยละของปรมิาณทแนะนําตอ่วนั*

 

พลงังานทงั้หมด

120 กโลแคลอรี    

โoปfรthตeนี

2 ก.

   

ไขมนัทงั้หมด

  8 ก.  12%  

ไขมันอมิ่ ตัว

 

4 ก. 20%  

คารโบไฮเดรตทงั้หมด

 

11 ก.

4%  

น้ําตําล

  8 ก.    

โซเดยีม

20 มก.

1%  

*รอ้ยละของปรมิาณสํารอําหํารทแนะนําใหบรโภคตอ่วนัสําหรับคนไทยอํายตุง้แต่ 6 ปีขน้ไป (Thai RDI) โดยคดิจํากควํามตอ้ งกํารพลังงํานวนัละ 2,000 กโลแคลอรี