อยากสนุกมากขึ้น?

เข้าไปที่ Facebook! ของเราสิ

Ingredients

สว่นประกอบทสีาคญัโดยประมาณ :

น้ําตําล 28%

ไขมันพชื 18%

นมผงขําดมันเนย 15%

แป้งสําลี 12%

ไขมันโกโก้11%

นมผง 6%

เฮเซลนัท 5%

ผงเวย์ 2%

สว่นประกอบทน่อ้ยกวํา 2%:

ไขมันเนย

วที สตํารช์

ผงโกโก

น้ํามันพชื

เวย์ โปรตนี

เกลอือ

วตัถเจอืปนอําหําร:

อมิลซไิฟเออร์ (เลซตินิ (ถั่วเหลอืง))

สํารชว่ยใหฟ้ (แอมโมเนยีม ไบคํารบ์ อเนต, โซเดยีม ไบคํารบ์อเนต)

แตง่กลน่เลยีนธรรมชําติ

ขอ้มลูโภชนาการ

หนงึ่หน่วยบรโภค: 1 แทง่ (19กรัม)

จานวนหน่วยบรโภคตอ่แพ็ค : ประมาณ 2

 

คณุคาทางโภชนาการตอ่หนงึ่หนว่ยบรโภค

อ้ยละของปรมิาณทแนะนาตอ่วนั*

 

พลงังานทงั้หมด

110 กโลแคลอรี    

โoปmรตmนี 

2 ก. 3%  

ไขมนัทง้หมด

  7 ก. 11%  

ไขมันอมิ่ตวั

  3 ก. 15%  

คารโบไฮเดรตทงั้หมด

  10 ก. 3%  
น้าตาล

 

8 ก.    

โซเดยีม

25 มก. 1%  

* รอ้ยละของปรมิาณสารอาหารทแนะนาใหบ้รโภคตอ่วนัสาหรับคนไทยอายตุง้แต่ 6 ปีขนึ้ไป (Thai RDI) โดยคดิจากความตอ้งการพลงังานวนัละ 2,000 กโลแคลอรี