ขนมรสโกโก้บนครีมนมและโกโก้

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมำณ: น้ำตำล 39% ไขมันพืช 28% นมผงขำดมันเนย 18.7% ผงโกโก้ 3.8% แป้งสำลี 3.6% ( INS 503ii, INS 500ii ) วัตถุเจือปนอำหำร: อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322 (i)), สำรช่วยให้ฟู

ข้อมูลส้ำหรับผู้แพ้อำหำร: มีนม ข้ำวสำลี บำร์เลย์ และถั่วเหลือง
 

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ชิ้น (20 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อแพ็ค: 3, 4, 6

 

Jคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี
    ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 6 ก. 9%
ไขมันอิ่มตัว 3 ก. 15%
โคเลสเตอรอล 0 มก. 0%
โปรตีน 2 ก.  
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 12 ก.  
ใยอำหำร 0 ก. 1%
น้ำตำล 10 ก. 4%
โซเดียม 25 มก. 4%
 

ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน*

0%

2%

0%

วิตามินบี 1 0%

แคลเซียม 6%

* ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะนำ
ให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   
ควำมต้องกำรพลังงำนของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ผู้ที่ต้องกำรพลังงำนวันละ
2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ ดังนี้ ไขมันทั้งหมด
   
ไขมันทั้งหมด   น้อยกว่ำ 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว   น้อยกว่ำ 20 ก.
โคเลสเตอรอล   น้อยกว่ำ 300 มก.
คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด   300 ก.
ใยอำหำร   25 ก.
โซเดียม   น้อยกว่ำ 2,400 มก.
พลังงำน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9; โปรตีน = 4; คำร์โบไฮเดรต = 4    

อยากสนุกมากขึ้น?

เข้าไปที่ Facebook! ของเราสิ