ขนมรสโกโก้บนครีมนมและโกโก้

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: น้ำตาล 39% ไขมันพืช 28% นมผงขาดมันเนย 18.7% ผงโกโก้ 3.8% แป้งสำลี 3.6% (INS 503ii, INS 500ii) วัตถุเจือปนอาหาร: อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i)), สารช่วยให้ฟู

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีนม ข้าวสาลี บาร์เลย์ และถั่วเหลือง
 

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ชิ้น (20 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อแพ็ค: 3, 4, 6

 

Jคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี
  ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด6 ก.9%
ไขมันอิ่มตัว3 ก.15%
โคเลสเตอรอล0 มก.0%
โปรตีน2 ก. 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด12 ก. 
ใยอำหำร0 ก.1%
น้ำตำล10 ก.4%
โซเดียม25 มก.4%
 

ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน*

0%

2%

0%

วิตามินบี 1 0%

แคลเซียม 6%

* ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะนำ
ให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
  
ควำมต้องกำรพลังงำนของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ผู้ที่ต้องกำรพลังงำนวันละ
2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ ดังนี้ ไขมันทั้งหมด
  
ไขมันทั้งหมด น้อยกว่ำ 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว น้อยกว่ำ 20 ก.
โคเลสเตอรอล น้อยกว่ำ 300 มก.
คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด 300 ก.
ใยอำหำร 25 ก.
โซเดียม น้อยกว่ำ 2,400 มก.
พลังงำน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9; โปรตีน = 4; คำร์โบไฮเดรต = 4