Home

Beleid Inzake De Bescherming Van Persoonsgegevens

Datum van inwerkingtreding 25 mei 2018
FERRERO SA/NV, hierna “FERRERO” verbindt zich ertoe uw privé-leven te beschermen gedurende uw bezoek aan onze website, hierna de “Site”, en haar uiterste best te doen te verzekeren dat uw persoonsgegevens worden verwerkt met respect voor uw fundamentele rechten en vrijheden.

FERRERO heeft hiertoe dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens opgesteld, ertoe gericht u uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen. Eveneens worden uw keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correcties van uw persoonsgegevens beschreven.

We kunnen ertoe worden gebracht u te vragen bepaalde persoonlijke informatie over te maken, noodzakelijk voor de activiteiten van onze site, en vinden het aldus belangrijk u uit te leggen op welke manier wij de overgemaakte gegevens gebruiken.

Het huidige beleid is enkel van toepassing voor de gegevens verzameld op de site en is niet toepasselijk op de informatie verzameld op andere sites, met name, maar niet beperkt tot, Facebook®, Twitter®, YouTube® of elke andere derde site of sociaal netwerk.

Dit beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens geeft u alle noodzakelijke informatie opdat u op een expliciete en geïnformeerde manier in staat bent toe te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

De gegevens die u ons overmaakt en de informatie die door ons wordt verzameld in het kader van de Site zullen worden gebruikt door FERRERO in overeenstemming met de Europese Verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679” (“AVG”).

Dit betekent in het bijzonder dat elke verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door FERRERO de principes van wettelijkheid, billijkheid, transparantie, doelbinding, minimale bewaring, minimale gegevensverwerking, precisie, integriteit en vertrouwelijkheid respecteert.

1. Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke en de Functionaris voor Gegevensbescherming ?

FERRERO SA/NV, met maatschappelijke zetel te Westbroek 58, 4822 ZW Breda, handelt in zijn hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens verzameld op de Site

FERRERO heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming benoemd. Voor alle informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder begrepen de lijst met verwerkers betrokken door de verwerking van FERRERO betrokken verwerkers, kunt u zich richten tot het adres: “privacy.nl@ferrero.com”.

2. Welke informatie die u betreft verzamelt FERRERO?

Als u navigeert op de Site, als u informatie overmaakt of als u bestanden van de Site downloadt, kan FERRERO informatie die u als fysieke persoon betreft en u direct of indirect identificeert (“Persoonsgegevens”) verzamelen en verwerken.

Deze informatie kan verzameld worden door FERRERO als u ervoor kiest Persoonsgegevens aan haar over te maken, als u de functies van sociale netwerken gebruikt alsook op basis van de analyses van de browsergegevens.

2.1 De Persoonsgegevens vrijwillig overgemaakt door de gebruikers

Als u een account op de Site aanmaakt, zal FERRERO u vragen bepaalde Persoonsgegevens over te maken, met name:

 • Uw persoonlijke contactgegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Demografische informatie (geboortedatum of leeftijd, informatie over uw huishouden en uw levenswijze, bijvoorbeeld het aantal kinderen en hun leeftijd).
 • Gegevens voor de verbinding met een account (gebruikersnaam, paswoord).
 • Technische informatie over uw computer of uw gsm (IP adres).
 • Inhoud gegenereerd door uzelf (foto’s, persoonlijke ervaringen of meningen).
We kunnen ertoe worden gebracht u te vragen bepaalde van deze Persoonsgegevens over te maken, met name in de volgende gevallen:
 • Als u de formulieren voor het creëren van een account of voor het verkrijgen van toegang tot onze diensten invult;
 • Als u wenst ons te informeren over uw commentaren of ons vragen wenst over te maken;
 • Als u wenst informatie te ontvangen over onze producten of diensten;
 • Als u wenst deel te nemen aan onze promotionele acties, zoals spelen en wedstrijden;
 • Als u wenst onze Consumentendienst te contacteren;
 • Als u wenst toegang te hebben tot andere rubrieken of functies van de Site.

2.2 Identificatie via de functies van sociale netwerken

Bepaalde pagina’s van de Site kunnen u toestaan aanmeldingsgegevens te creëren door uw naam/gebruikersnaam of uw elektronisch adres en paswoord alsook andere gegevens te typen, of door een van de functies voorzien door sociale netwerken als Facebook®, Google® et Yahoo® te gebruiken.

Als u ervoor zou kiezen aanmeldingsgegevens te creëren door uw sociale media account te gebruiken, geeft u ons toestemming om toegang te verkrijgen tot uw Persoonsgegevens die publiekelijk beschikbaar zijn of die u toegankelijk gemaakt heeft voor het publiek (bijvoorbeeld naam, gebruikersnaam, profielfoto, enz.), alsook de informatie waartoe u de Site toegang geeft. Bijgevolg, door u te identificeren via de functies van sociale media, geeft u FERRERO toestemming de informatie te ontvangen die u betreft en die toegankelijk is.

Aldus nodigen we u uit het beleid van gegevensbescherming van betrokken derden alsook de voorwaarden betreffende de door u gewenste methode van aanmelding te consulteren.

2.3 Browsergegevens (cookies en doelgerichte reclame)

Om ons toe te laten uw surfervaring op onze Site aan te passen, kan FERRERO ook de gegevens verzamelen die niet toelaten een individu te identificeren, hierna “niet-persoonlijke gegevens” genoemd (bijvoorbeeld type browser), door middel van het gebruik van cookies of andere tracking technologieën. Bovendien kunnen andere tussenkomende personen, zoals onze publicitaire partners en leveranciers van gegevensanalysediensten informatie over uw online activiteit verzamelen voor de duur van uw verblijf op de Site door middel van het gebruik van derden-cookies, en dit onder voorbehoud van uw geïnformeerde toestemming.

Deze informatie laat ons toe onze Site te verbeteren om zijn relevantie te behouden, en u een inhoud aangepast aan uw interesses voor te stellen. U kan de parameters van uw browser configureren om de cookies uit te schakelen of om u te verwittigen als cookies worden verzonden.

Voor meer informatie betreffende het gebruik van cookies op onze Site en hoe ze te deactiveren, kunt u ons beleid inzake cookies hier consulteren: https://www.kinder.com/nl/nl/cookie-beleid

3 Verwerking van Persoonsgegevens

De verwerking van Persoonsgegevens gebeurt via procedures, technische en elektronische middelen, die geschikt zijn de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens te beschermen, en bestaat uit het verzamelen, het registreren, het organiseren, het structureren, het bewaren, het aanpassen of wijzigen, het onttrekken, het consulteren, het gebruiken, het communiceren via overdracht, het verspreiden of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, het afstemmen of het interconnecteren, het limiteren, het wissen of vernietiging van gegevens, waaronder ook begrepen een combinatie van twee of meerdere van deze activiteiten.

4 Waarom verwerken wij uw Persoonsgegevens ? Wat zijn de doeleinden van de verwerking en de wettelijke basis?

Als u uw Persoonsgegevens communiceert op onze Site, beperkt FERRERO het gebruik van deze persoonsgegevens tot de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn conform de voorwaarden uiteengezet in het huidige beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

FERRERO kan uw Persoonsgegevens, verzameld door middel van de Site, gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Uitvoering van een dienst/ Beheer van de consumentenrelatie
Het gaat met name over :

 • (a) het leveren van door u gevraagde antwoorden of diensten, waarin begrepen het aanmaken van een account,
 • (b) het ontvangen van informatie van FERRERO en het u versturen van meldingen door middel van push notificaties,
 • (c) het verifiëren van uw identiteit en u helpen, in het geval u uw paswoorden vergeet of verliest,
 • (d) het toelaten uw profiel te creëren en bij te werken,
 • (e) het verwerken van de door u gevraagde inschrijvingen,
 • (f) het communiceren met u en het antwoorden op uw vragen tot inlichtingen,
 • (g) het antwoorden op uw e-mails.

In dit kader moet u ons niet uw bijzondere toestemming geven, aangezien deze verwerking noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren. De verwerking is dus verantwoord voor de uitvoering van een dienst waarvan u deel uitmaakt of voor de tenuitvoerlegging van de door u gevraagde maatregelen alvorens een akkoord af te sluiten (artikel 6, 1 b AVG).

Het is niet verplicht om FERRERO uw Persoonsgegevens te bezorgen in het kader van dit doeleinde. Desondanks, als u het niet zou doen, zal FERRERO niet in staat zijn u de dienst te leveren.

• Voor marketing-, promotie- en reclamedoeleinden
Dit betreft met name het uitvoeren van directe marketing betreffende FERRERO producten, zoals het verwezenlijken van studies, onderzoeken, marktstatistieken of peilingen, per e-mail, SMS, push notificaties, pop-up banners, de officiële sociale media pagina’s van FERRERO en om u aanbiedingen, acties of andere informatie over onze producten en diensten toe te sturen.

U heeft nooit de verplichting ons uw toestemming te geven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in het kader van dit doeleinde. Er zal geen enkel gevolg zijn als u ervoor kiest ons niet uw toestemming te geven. Het enige gevolg zal zijn dat u niet langer in staat bent marketing communicaties te ontvangen van FERRERO.

De gegeven toestemming kan ook later op elk moment worden teruggetrokken, op het eenvoudige verzoek van uwentwege gericht tot FERRERO naar het e-mailadres “privacy.nl@ferrero.com

• Het versturen van marketingcommunicatie (“nieuwsbrieven”)
Dit betreft met name het verzenden van marketingcommunicatie per e-mail. Deze communicaties betreffen producten en diensten geleverd door FERRERO.

De verwerkingen in het kader van dit doeleinde zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van FERRERO.

U kan deze communicaties weigeren door middel van een afmedling zoals voorzien onderaan al deze communicaties. U ondergaat geen enkel gevolg als u beslist u uit te schrijven van onze nieuwsbrieven. Het enigste gevolg zal zijn dat u niet meer in staat zal zijn nieuwe communicaties van FERRERO te ontvangen.

• Profilering
Het gaat over het creëren van uw gebruikersprofiel op onze Site, het verzamelen en analyseren van informatie over de door u aangegeven voorkeuren en de door u gemaakte keuzes op de Site alsook over uw algemene activiteiten op de Site, door het gebruik van profileringcookies. Deze informatie zal dienen om te personaliseren, indien mogelijk, in functie van uw voorkeuren en keuzes, maar ook om u informatie en reclame voor te stellen die relevant kunnen zijn voor u aan de hand van uw interesses, om u gepersonaliseerde aanboden voor te stellen die overeenkomen met uw interesses, u te informeren over andere Website/diensten die u zouden kunnen interesseren.

De verwerkingen in het kader van dit doeleinde zijn gebaseerd op uw toestemming, verzameld door middel van pop-up banners van cookies of door een specifiek aan te vinken vakje. Het staat u altijd vrij om wel of niet uw toestemming te geven aan FERRERO voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dit doel. Er zal geen enkel gevolg zijn mocht u beslissen niet uw toestemming te geven. Het enige gevolg zal zijn dat u niet meer kunt genieten van een grotere personalisatie van uw gebruik van onze Site.

U kan ook uw toestemming op elke moment terugtrekken, ofwel door de instellingen van uw apparaat aan te passen ofwel door FERRERO te contacteren op het e-mailadres: “privacy.nl@ferrero.com

• Deelname aan promotieactiviteiten
Het betreft de verzameling en/of de verwerking van bepaalde soorten Persoonsgegevens, namelijk wanneer u aan loterijen of wedstrijden op onze Site deelneemt. In dit kader moeten wij nagaan of u de deelnamemodaliteiten inclusief de reglementen voor deze loterijen en wedstrijden aanvaard heeft.

In deze situatie, wanneer u uw Persoonsgegevens aan FERRERO verstrekt, verwerken wij deze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, douane- of andere verplichtingen te voldoen.

Uw voorafgaande toestemming is niet vereist voor de verwerking van de Persoonsgegevens. Deze verwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, 1 a, AVG).

• Verbetering van de site
Dit betreft het analyseren en het verbeteren van de Site, het evalueren van de effectiviteit van de marketingactiviteiten en de diensten van FERRERO, het uitvoeren van statistieken en analyses van demografische gegevens over de gebruikers.

De verwerking in het kader van dit doeleinde is noodzakelijk ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FERRERO in de ontwikkeling en het beheer van de Site en de verbetering van de aangeboden diensten op de Site.

Het verstrekken van Persoonsgegevens in dit kader is niet verplicht maar facultatief. Het niet verstrekken van de nodige gegevens kan wel uw volledige registratie of toegang tot de daarmee verband houdende diensten verhinderen.

Indien nodig onderscheidt FERRERO de verplichte gegevens voor de verwerking en de facultatieve gegevens. Het verstrekken van facultatieve gegevens is altijd vrij en zal geen invloed hebben op de mogelijkheid om te genieten van de daarmee verband houdende diensten of op de deelname aan wedstrijden.

• Misbruik/fraude
Dit betreft de preventie en de opsporing van enig misbruik van de Site of van enig andere via de Site uitgevoerde frauduleuze activiteit.

De verwerkingen voor dit doel zijn noodzakelijk om de wettige belangen van FERRERO te behartigen in de preventie en de opsporing van een frauduleuze of misbruikende activiteit van de Site.

Gegevens worden verzameld ten einde onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren, de effectiviteit van marketingactiviteiten en –diensten van FERRERO te evalueren, statistische en demografische analyses uit te voeren aangaande zakelijke klanten en geregistreerde gebruikers (“Analytics”). Het verwerken van gegevens is noodzakelijk om de Site verder uit te bouwen en te beheren en onze aangeboden diensten te verbeteren.

Gebruikers worden niet geacht Persoonsgegevens aan te leveren wanneer ze de publieke pagina van de Site bezoeken. Het aanleveren van Persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden is optioneel, echter, indien gevraagd gegevens niet aangeleverd worden (gegevens zoals aangegeven in het registratieformulier, indien noodzakelijk) kan ertoe leiden dat gebruikers de registratie niet kunnen voltooien of geen gebruik kunnen maken van gerelateerde diensten

5 Wie is in staat om toegang te hebben tot uw Persoonsgegevens ?

In het kader van zijn activiteiten en voor de hierboven gespecifieerde doeleinden kan FERRERO uw Persoonsgegevens met de volgende entiteiten delen (“Geadresseerden”):

 • De andere vennootschappen van de FERRERO groep voor interne administratieve doeleinden.
 • De verwerkers, die specifieke diensten of nevendiensten verlenen (bv. opslag van gegevens, het verzenden van berichten namens ons, webhosting, beheren van wedstrijden, klantendienst, IT-diensten met betrekking tot de werking van de Site, e-mailing) voor rekening van FERRERO en volgens haar instructies. In dit geval zijn de door de verwerkers genomen gegevensbeschermingsmaatregelen onderzocht door FERRERO en zijn gecontracteerd tussen FERRERO en de verwerker.

  De lijst van de verwerkers die betrekking heeft op de verwerking (met inbegrip van de andere vennootschappen van de FERRERO groep) is verkrijgbaar bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming op het adres : “privacy.nl@ferrero.com”.
 • De werknemers van de technische dienstverleners die toestemming van FERRERO hebben gekregen om de nodige Persoonsgegevens te verwerken voor het uitvoeren van activiteiten die strikt verband houden met het verlenen van diensten via de Site (vb. een technische interventie en onderhoud van de netwerkapparatuur en de elektronische communicatie), die een geheimhoudingsplicht hebben.
 • De overheidsinstanties of –organen indien wettelijk vereist via wetgeving of verbintenissen van deze instanties of organen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven indien wij vertrouwen hebben dat dit de veiligheid van u of de veiligheid van anderen ten goede komt, bij het onderzoek naar fraude of om te voldoen aan verzoeken van de overheid.

De Persoonlijke gegevens zullen niet bekend gemaakt worden, noch aan derden worden verstrekt, behoudens in uitzonderlijke gevallen.

6 Worden uw Persoonsgegevens buiten Benelux doorgegeven?

Uw Persoonsgegevens mogen naar andere landen van de Europese Unie doorgegeven worden waar de lokalen of de servers van FERRERO zich bevinden, of één van zijn leveranciers.

De Persoonsgegevens worden niet buiten het grondgebied van de Europese Unie doorgegeven.

7 Kinderen

Om te voldoen aan de wetgeving omtrent de online privacy die kinderen beschermt, verzamelt FERRERO niet bewust gegevens van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. FERRERO neemt de bescherming van het privéleven van de kinderen onder 16 jaarminderjarigen ernstig.

Wij raden aan dat de ouder of de houder van het ouderlijk gezag kinderen onder de 16 jaar helpt en begeleidt indien deze de intentie hebben maken gebruik van de Site te doorzoeken of gebruik te maken van de diensten van FERRERO. Kinderen onder de 16 jaar zoudenin overeenstemming met al de toepasselijke wetgeving. Wij verzamelen geen gebruik moeten maken van de Site of diensten van FERRERO. Indien FERRERO verneemt dat zij onbedoeld Persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen onder de 16 jaar, zal FERRERO deze onmiddellijk verwijderen.

Indien ouders/houders van het ouderlijk gezag een kind de toegang tot de Site wil ontzeggen, zijn er programma’s beschikbaar die het mogelijk maken de toegang tot het Internet en specifieke sites te controleren.

De kinderen onder 16 jaar moeten de toestemming van hun ouders of de houder van het ouderlijk gezag over het kind hebben voor het verstrekken van Persoonsgegevens.

Als wij na het verzamelen van informatie vaststellen dat een gebruiker de geschikte leeftijd nog niet heeft bereikt zullen wij de Persoonsgegevens niet bewaren zonder de toestemming van de ouders of de houder van het ouderlijk gezag over het kind.

Zonder deze toestemming zal het kind niet mogen deelnemen aan bepaalde op de Site voorgestelde activiteiten.

Een ouder, voogd of houder van het ouderlijk gezag over het kind kan de verzameling van de Persoonsgegevens betreffende hun kind controleren, verwijderen, wijzigen of zich ertegen verzetten onder de voorwaarden van de sectie “Beheren van uw Persoonsgegevens” en zorgt ervoor de naam van het kind, zijn email adres, zijn postadres aan te duiden bij het opnemen van contact met FERRERO via e-mail op het adres “privacy.nl@ferrero.com”.

8 Zijn uw Persoonsgegevens veilig bewaard ?

Alle via de Site verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens zullen opgeslagen en verwerkt worden om het risico van vernietiging, verlies (accidenteel verlies inbegrepen), ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, of gebruik dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde van verzameling. FERRERO heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld. Voor elk verzoek met betrekking tot deze maatregelen kunt u via e-mail contact opnemen met FERRERO op het adres “privacy.nl@ferrero.com”.

9 Bewering van Persoonsgegevens

In het algemeen zal FERRERO uw Persoonsgegevens enkel bewaren voor de tijd die noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij werden verzameld :

 • De Persoonsgegevens verzameld voor de uitvoering van een dienst en voor het beheer van de consumentenrelatie worden door FERRERO bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Deze informatie kan echter langer bewaard worden, namelijk voor de tijd die noodzakelijk is om de klachten over diensten te verwerken of om de belangen van FERRERO te beschermen.
 • De Persoonsgegevens verzameld voor marketing, marketingcommunicatie (“nieuwsbrieven”) en voor profilering zullen door FERRERO bewaard worden, vanaf het moment waarop u uw toestemming geeft totdat deze wordt ingetrokken of tot het einde van de volgende termijnen: de Persoonsgegevens zullen verwijderd worden na het verzenden van 20 marketingcommunicaties (“newsletters”) naar de contactpersoon zonder enige reactie van deze persoon (zonder in een e-mail te klikken).
  Zodra de toestemming is ingetrokken of op het einde van de bovenvermelde termijnen zullen de Persoonsgegevens niet langer voor dit doel gebruikt worden (zelfs al kunnen ze door FERRERO bewaard worden als ze noodzakelijk zijn ter bescherming van de belangen van FERRERO).
  Als u bovendien uw Persoonsgegevens aan FERRERO hebt doorgegeven, en u binnen de 3 jaar minder dans 20 marketingcommunicaties per e-mail (“newsletters”) heeft ontvangen zal FERRERO u een e-mail sturen waarin u wordt gevraagd of u onze marketingcommunicatie (“newsletters”) wilt blijven ontvangen. In het geval van een positief antwoord zullen uw Persoonsgegevens opnieuw verwerkt worden volgens de voorwaarden van huidig Beleid. Bij het uitblijven van een antwoord of in het geval van een negatief antwoord zullen uw Persoonsgegevens verwijderd worden (ook al kunnen ze door FERRERO bewaard worden als ze noodzakelijk zijn ter bescherming van de belangen van FERRERO).
 • De Persoonsgegevens verwerkt voor de deelname aan promotieactiviteiten zullen door FERRERO bewaard worden voor de periode die vereist is door de specifieke wettelijke verplichten waarvoor de Persoonsgegevens verwerkt werden.
 • De Persoonsgegevens verwerkt voor de preventie van misbruik/fraude en die de verbetering van de Site mogelijk maken worden door FERRERO bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van het doeleinden waarvoor zij verzameld werden.
Na deze perioden worden alle Persoonsgegevens verwijderd of anoniem gemaakt, tenzij FERRERO verplicht is door de regelgeving om uw Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

10 Beheer van uw Persoonsgegevens

Wat zijn uw rechten ? Hoe kunt u ze uitoefenen?

Als betrokkene bij het verzamelen en het verwerken van uw Persoonsgegevens heeft u het recht om op elk moment de volgende rechten uit te oefenen:

 • De bevestiging te verkrijgen van het bestaan van uw Persoonsgegevens tijdens de verwerking door FERRERO, er toegang toe krijgen en een kopie van deze gegevens te verkrijgen;
 • Uw Persoonsgegevens bij te werken, te wijzigen of te verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn;
 • De verwijdering van uw Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer de verwerking niet noodzakelijk of onwettig is, uw Persoonsgegevens anoniem maken of de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Zich tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens te verzetten;
 • Zich tegen de geautomatiseerde verwerking te verzetten;
 • Uw toestemming voor de verwerking intrekken (voor marketing en profilering) in het geval waarin uw toestemming dient als wettelijke basis voor de verwerking, dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd voor uw intrekking;
 • De beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens aan te vragen, hetzij omdat de verwerkte Persoonsgegevens onjuist zijn, hetzij de verwerking niet noodzakelijk of illegaal is, eveneens in het geval waarin u zich heeft verzet tegen de verwerking;
 • Portabiliteit – u heeft het recht een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die u aan FERRERO heeft verstrekt in een machinaal leesbaar, gestructureerd en in het algemeen gebruikt formaat, en om de verzending van deze Persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen.

Gelieve te noteren dat de meeste Persoonsgegevens die u aan FERRERO verstrekt op elk moment gewijzigd kunnen worden, waaronder uw e-mailvoorkeuren, door naar uw op de Site gecreëerde gebruikersprofiel te gaan.

U kunt één of meerdere communicatiemiddelen uitkiezen (bijvoorbeeld, telefoon, SMS, e-mail, brief, sociale media) die het voor u mogelijk maken om de marketing- en reclameaanbiedingen van FERRERO te ontvangen. U kunt uw toestemming voor deze verwerking intrekken voor alle communicatiemiddelen, of slechts voor bepaalde (bijvoorbeeld, als u enkel uw toestemming wenst in te trekken voor de SMS communicaties, zal u geen andere SMS communicaties meer ontvangen, maar kunnen wij u deze nog steeds per e-mail verzenden). U kunt uw keuzes indien nodig beheren via uw op de Site gecreëerde gebruikersprofiel.

U kunt uw toestemming eveneens intrekken voor de (via e-mail/spam verkregen) marketingcommunicaties door op de link te klikken die onderaan elk marketingbericht wordt vermeld.

De toestemming voor de profilering door cookies kan op elk moment worden ingetrokken. Wanneer de toestemming voor profilering via een aan te vinken vakje werd gegeven kan u deze toestemming intrekken door, op elk moment, het wijzigen van uw voorkeuren in uw op de Site gecreëerde gebruikersprofiel, indien nodig.

U zal op elk moment het recht hebben om uw rechten die door de toepasselijke wetgeving voorzien zijn uit te oefenen, door uw verzoek naar het adres “privacy.be@ferrero.com” te sturen.

Indien u een onopgeloste bezorgdheid heeft betreffende uw privacy of gebruik van gegevens die onvoldoende behandeld is, gelieve contact op te nemen met de V.S.-gebaseerde externe aanbieder van geschillenbeslechting (vrij van kosten) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van het land van de Ferrero entiteit (de Gegevensbeschermingsautoriteit op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) indien u van mening bent dat FERRERO uw persoonlijke gegevens op een onwettelijke manier behandeld heeft.
 

11 Wijzigingen

Dit Beleid is op 25 mei 2018 in werking getreden.

FERRERO behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen, om de inhoud ervan bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen die door de toepasselijke wetgeving werden aangebracht.

IndienFERRERO wijzigingen aanbrengt zullen wij u op de hoogte brengen via een notificatie op deze Site alvorens de wijzigingen in werking treden.

FERRERO nodigt u uit om dit beleid regelmatig te raadplegen om u vertrouwd te maken met de meest recente versie, en dit om voortdurend op de hoogte te blijven van de wijze op dewelke FERRERO uw Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.