ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČO: 60488743, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 27347 („ Ferrero“), chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Ferrero prioritou.

Spoločnosť Ferrero je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, t.j. získava, uchováva a využíva (i inak spracúva) Vaše osobné údaje na výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú podrobnejšie vymedzené nižšie).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje získané spoločnosťou Ferrero počas Vášho používania internetových stránokwww.kinder.sk (ďalej len „ Internetové stránky“) a ďalej na základe plnenia zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Ferrero, plnenia zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu spoločnosti Ferrero alebo udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to prostredníctvom Internetových stránok alebo napríklad pri Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži či inej promočnej akcii organizovanej spoločnosťou Ferrero alebo jej partnermi.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracúvanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou Ferrero počas Vášho používania Internetových stránok, (ii) spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti Ferrero počas plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv so zákazníkmi a obchodnými partnermi, (iii) spracúvanie osobných údajov pri plnení zákonných povinností spoločnosti Ferrero a na (iv) spracúvanie osobných údajov, ktoré je potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Ferrero.

Zásady spracúvania osobných údajov popisujú účely spracúvania osobných údajov a spôsoby ich spracúvania, informujú o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje môže spoločnosť Ferrero spracúvať najmä na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy (najmä plnenie zmlúv s obchodnými partnermi a pod.);

 • Plnenie zákonných povinností (najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);

 • Zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb alebo vykonávanie prieskumu trhu, analýzy dát alebo doručovanie komerčných oznámení elektronickými prostriedkami (SMS, e-mail, sociálne siete), či už automatizovanými prostriedkami (telefonáty bez operátora) alebo neautomatizovaným prostriedkami (bežná pošta a telefonáty s operátorom ), v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

 • Ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti Ferrero);

 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov ( najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie v spoločnosti Ferrero, či v prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom Internetových stránok);

 • Prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

spracúvané osobné údaje

Spoločnosť Ferrero je oprávnená spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:

Údaje dotknutých osôb

Účely spracúvania:

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov, prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

Vek

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov, prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

Fotografie

Plnenie zmluvy, prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

Audiovizuálne záznamy

Plnenie zmluvy, prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

Dátum narodenia

Plnenie zmluvy, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.

Kontaktná adresa

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov, prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

E-mail

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov, prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

Telefónne číslo

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov, prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

Číslo účtu

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

IČO, DIČ

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Ďalšie doplňujúce informácie o jednotlivých produktoch dopytovaných zo strany zákazníka

Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb.

Osobné údaje spoločnosť Ferrero spracúva ako manuálne, tak aj automatizovane. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov dochádza najmä na účely plnenia zmluvného vzťahu a prevádzkovania spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny.

Spoločnosť Ferrero je oprávnená získavať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite Internetové stránky.

SPRACÚVANIE OSOBNYCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

Ak poskytnete spoločnosti Ferrero súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu) alebo na účely oslovovania s ponukami výrobkov a služieb obchodných partnerov spoločnosti Ferrero, a to prostredníctvom e-mailu aj telefonického kontaktu, beriete na vedomie, že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné, a že súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej správe odvolať. Súhlas sa poskytuje do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť Ferrero Vaše osobné údaje sprístupňuje iba oprávneným zamestnancom, či jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov, s ktorými má spoločnosť Ferrero uzatvorené zmluvy, prípadne ďalším prevádzkovateľom. Vždy však iba v miere potrebnej na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, a na základe zodpovedajúceho právneho základu na spracúvanie osobných údajov.

Zoznam kategórii príjemcov osobných údajov:

• Spoločnosti v rámci koncernu Ferrero

• Marketingové a reklamné agentúry

• Audítorské spoločnosti; spoločnosti poskytujúce daňové, mzdové a účtovné poradenstvo

• Poskytovatelia právnych služieb

• Banky

• Poisťovne

• HR a náborové agentúry

• Poskytovatelia zamestnaneckých benefitov

• Poskytovatelia odborných a vzdelávacích kurzov

• Poskytovatelia pracovno-lekárskych služieb a služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

• Poskytovatelia skartačných a archivačných služieb

• Poskytovatelia logistických služieb

• Poskytovatelia telekomunikačných služieb

• Poskytovatelia leasingových služieb

• Poskytovatelia prenájmu vozidiel

• Poskytovatelia dochádzkového systému

• Poskytovatelia webových služieb a IT riešení

• Neziskové organizácie

Zoznam príjemcov osobných údajov Vám radi poskytneme na vyžiadanie na e-mailovej adrese privacy.czech@ferrero.com.

Spoločnosť Ferrero je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci.

OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

Osobné údaje tretích osôb, t.j. osobné údaje zamestnancov zákazníkov či iných obchodných partnerov spoločnosti Ferrero a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci so spoločnosťou Ferrero, príp. iné údaje, ktoré spoločnosť Ferrero obdrží od obchodného partnera v súvislosti s uzatvorením či plnením zmluvy, budú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije spoločnosť Ferrero za účelom plnenia zmlúv s obchodnými partnermi. Obchodný partner týmto berie na vedomie, že spoločnosť Ferrero bude spracúvať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak také existujú. Po dlhšiu dobu budú potom uchovávané, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Obchodný partner je povinný riadne poučiť o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Ferrero svojich zamestnancov, zákazníkov a ďalšie fyzické osoby podieľajúce sa na strane obchodného partnera na spolupráci so spoločnosťou Ferrero.

OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

Spoločnosť Ferrero berie ochranu osobných údajov detí veľmi vážne. Internetové stránky prevádzkujeme v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi. Nezískavame žiadne osobné údaje osôb mladších ako 16 (šestnásť) rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov by mali byť poskytnuté len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak počas získavania osobných údajov zistíme, že je vek používateľa nižší ako 16 rokov, nebudeme jeho osobné údaje spracúvať bez súhlasu jeho rodiča / zákonného zástupcu. Bez tohto súhlasu sa však dieťa nebude môcť zúčastniť niektorých aktivít. Rodič / zákonný zástupca môže osobné údaje svojho dieťaťa kontrolovať, odstraňovať, meniť alebo odmietnuť ich ďalšie spracúvanie, a to tak, že nás kontaktuje jedným zo spôsobov uvedených v časti „PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB“.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť Ferrero povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste spoločnosti Ferrero na spracúvanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame podľa účelu ich spracúvania po dobu uvedenú nižšie:

Účel spracúvania

Doba uchovávania

Plnenie zmluvy

Po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Plnenie zákonných povinností

Po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom

Zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb alebo vykonávanie prieskumu trhu, analýzy dát alebo doručovanie komerčných oznámení elektronickými prostriedkami

Po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, do odvolania súhlasu so spracúvaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou. *

Ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Maximálne po dobu 3 rokov od začiatku spracúvania údajov, iba ak osobitné právne predpisy nestanovia inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom.

Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky.

Prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a iných akcií o ceny

Maximálne po dobu 1 roka od ukončenia príslušnej spotrebiteľskej súťaže, iba ak osobitné právne predpisy nestanovujú inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom.

POUŽITIE COOKIES

Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše Internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Súbory cookies najmä:

 • slúžia na efektívnu navigáciu na Internetových stránkach, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie používateľského dojmu z Internetových stránok;

 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Internetových stránok;

 • napomáhajú zobrazovať na Internetových stránkach reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa;

 • umožňujú voľbu jazyka na našich Internetových stránkach.

Spoločnosť Ferrero používa cookies v prípade, že navštívite naše Internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymné štatistiky ohľadom návštevnosti, na výber relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

Na našich Internetových stránkach používame dve kategórie cookies:

 • Relačné cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú sa Vášho prehliadača len do doby, kým ukončíte prácu s prehliadačom, a sú na riadnu funkčnosť Internetových stránok či pridružených aplikácií nevyhnutné.

 • Permanentné cookies (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať na Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho skončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania používateľom. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve Internetových stránok.

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ však spoločnosti Ferrero nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

Internetové stránky môžu tiež obsahovať cookies tretích strán, ktoré spoločnosti Ferrero slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní používateľov na Internetových stránkach.

Na optimalizáciu marketingovej komunikácie využíva spoločnosť Ferrero nástroje Google Analytics. Tieto nástroje umožňujú monitorovať správanie na internete z hľadiska času, polohy a používania týchto Stránok. Informácie získané prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo cookies sú vždy anonymné a nie sú spájané s osobnými údajmi. Všetky informácie, ktoré sú pre toto monitorovanie a analýzy potrebné, sa ukladajú na serveroch spoločnosti Google. O tieto informácie sa nedelíme so žiadnou treťou stranou, ktorá by ich použila na svoje účely.

Bližšie informácie o cookies spracúvaných spoločnosťou Google sú dostupné na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Väčšina webových prehliadačov v predvolenom nastavení súbory cookies prijíma. Používateľ však môže nastavenie svojho prehliadača zmeniť a cookies odmietnuť a odstrániť. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch líši, ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

Odmietnutie alebo odstránenie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Internetových stránok alebo niektorých jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš používateľský dojem. Oblasti Internetových stránok, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.

Spoločnosť Ferrero môže zdieľať informácie získané prostredníctvom Vášho pohybu na Internetových stránkach tretím osobám, a to za účelom spravovania Internetových stránok či prevádzkovania marketingových aktivít v mene spoločnosti Ferrero.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo namietať, po uznaní ktorého bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk ).

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o Vás spoločnosť Ferrero spracúva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo získať k Vašim osobným údajom prístup.

 • Právo na opravu nepresných a nesprávnych osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás spoločnosť Ferrero spracúva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Spoločnosť Ferrero opravu vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.

 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, spoločnosť Ferrero vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) spracúvanie namietate a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo (iv) to spoločnosti Ferrero ukladá zákonná povinnosť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem o výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, môžete od spoločnosti Ferrero požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby spoločnosť Ferrero Vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, preniesla tretiemu subjektu, môžete si uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by sa výkon tohto práva mohol nepriaznivo dotknúť práv a slobôd tretích osôb, spoločnosť Ferrero Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.

 • Právo namietať: máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Ferrero. V prípade, že spoločnosť Ferrero nepreukáže nevyhnutne oprávnený záujem na spracúvaní, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracúvanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. Ak je hlavná podstata Vašej námietky namierená proti zasielaniu komerčných oznámení, použite prosím odkaz v závere posledného komerčného oznámenia (newsletteru), ktorý ste od nás dostali, na odhlásenie odberu komerčných správ a spracúvania osobných údajov na tento účel.

V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv budeme oprávnení si za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietneme. O takomto postupe by sme Vás informovali.

Pri realizácii Vašich práv sa obracajte listom na adresu sídla spoločnosti Ferrero, e-mailom na privacy.czech@ferrero.com alebo telefonicky na číslo +420 225020111. Spoločnosť Ferrero si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

Spoločnosť Ferrero je oprávnená tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi spoločnosť Ferrero používateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby mali používatelia objektívnu možnosť sa s nimi oboznámiť.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.