Home

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ferrero Česká s.r.o. (“Ferrero“) sa zaviazalo k ochrane súkromia používateľov tejto stránky („stránka“) a urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby zabezpečilo, že s osobnými údajmi návštevníkov sa zaobchádza tak, že sa pri tom rešpektujú základné ľudské práva a slobody, ako aj osobná dôstojnosť, predovšetkým z hľadiska dôvernosti.

Preto sme vo firme Ferrero pripravili tieto zásady ochrany osobných údajov, aby sme vám stručne vysvetlili, ako budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať.

Od užívateľov môžeme požadovať, aby za účelom poskytovania našich služieb poskytli určité osobné údaje a podrobnosti, a preto by sme chceli vysvetliť postupy a spôsoby, akými spracovávame údaje, ktoré nám boli dodané.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám tiež poskytne úplné informácie, aby ste mohli v prípade potreby udeliť výslovný a informovaný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Vo všeobecnosti platí, že akékoľvek informácie a údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré iným spôsobom zhromaždíme v súvislosti s touto webovou stránkou, použije spoločnosť Ferrero v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR").

Znamená to najmä to, že akékoľvek spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ferrero bude rešpektovať zásady zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, obmedzenia účelu, obmedzenia ukladania údajov, minimalizácie údajov, presnosti, integrity a dôvernosti.

Správca údajov

Správca údajov pochádzajúcich zo všetkých spracovaní osobných údajov vykonaných prostredníctvom webovej stránky je spoločnosť Ferrero, so sídlom Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000.

Ferrero vymenovalo miestneho koordinátora pre ochranu osobných údajov. Ak sa s ním/ňou chcete skontaktovať kvôli akejkoľvek informácii týkajúcej sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Ferrero, vrátane zoznamu jej spracovateľov údajov, kontaktujte prosím: privacy.czech@ferrero.com .

Aké údaje od vás zhromažďujeme?

Pri používaní webovej stránky a najmä pri poskytovaní údajov a nahrávaní súborov na webovú stránku s cieľom získania prístupu k službám webovej stránky môže spoločnosť Ferrero zhromažďovať a spracúvať údaje, ktoré sa vás ako jednotlivcov týkajú a ktoré umožňujú vás identifikovať, a to buď priamo alebo pomocou ďalších údajov ("osobné údaje"). Tieto údaje môže spoločnosť Ferrero získať dvomi spôsobmi: keď sa sami rozhodnete ich poskytnúť (napríklad keď požadujete akékoľvek služby poskytované spoločnosťou Ferrero prostredníctvom webovej stránky) alebo jednoducho analyzovaním vášho správania na webovej stránke.

Údaje dobrovoľne poskytnuté používateľmi

Pri vytváraní účtu na webovej stránke budete vyzvaní, aby ste poskytli určité osobné údaje, ako sú napríklad kontaktné údaje (napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina bydliska a fyzická adresa) a marketingové preferencie na účely uvedené nižšie.

Tam, kde vám webová stránka umožňuje zaregistrovať sa prostredníctvom vášho osobného profilu na sociálnych sieťach (tzv. Social Login) s vaším predchádzajúcim a odvolateľným súhlasom, môžeme pristupovať k rovnakým obmedzeným údajom uvedeným v tomto profile, súvisiacich s vaším menom, vekom, polohou, „likemi“, záujmami, kontaktmi a fotografiami.

Prehľadávanie údajov

Prevádzka webovej stránky, ako je to bežné aj v prípade iných webových stránok na internete, zahŕňa používanie počítačových systémov a softvérových postupov, ktoré ako súčasť svojej bežnej prevádzky zhromažďujú o používateľoch webovej stránky údaje, prenos ktorých je pri používaní internetových komunikačných protokolov automatický.

Hoci spoločnosť Ferrero nezhromažďuje tieto údaje na to, aby ich priradila ku konkrétnym používateľom, je napriek tomu možné, že vďaka ich povahe a prostredníctvom spracovania a spojenia s ďalšími údajmi držanými tretími stranami, môžu takéto údaje umožniť identifikáciu používateľa, a to buď priamo prostredníctvom týchto údajov, alebo prostredníctvom použitia iných zhromaždených údajov. Tieto údaje musia byť takisto považované za osobné údaje.

Tieto údaje zahŕňajú niekoľko parametrov súvisiacich s vaším operačným systémom a IT prostredím, vrátane vašej IP adresy, lokality (krajiny), názvov domén vášho počítača, adries URI (Uniform Resource Identifier - jednotný identifikátor zdroja) zdrojov vami požadovaných na webovej stránke, časy zadania požiadaviek, údaje o vašich aktivitách na našej webovej stránke (napríklad stránky, ktoré navštevujete, tovar, ktorý si prehliadate), metódu odosielania požiadaviek na server, rozmery súboru získaného v odpovedi na požiadavku, číselný kód indikujúci stav odpovede zaslanej serverom (úspešný, chyba atď.), podrobnosti o zariadení (napríklad o vašom počítači, tablete alebo smartfóne), ktoré používate na prístup k našej webovej stránke atď., pomocou cookies a iných technológií, ktoré toto sledovanie umožňujú.

Tieto údaje Ferrero používa výlučne na anonymné, štatistické účely týkajúce sa používania webovej stránky bez toho, aby ich spájalo s akýmkoľvek identifikátorom používateľov, s cieľom zabezpečiť správnu prevádzku webovej stránky a odhaliť akékoľvek chyby a/alebo zneužitie webovej stránky. Okrem toho sa tieto údaje môžu použiť aj na účely vyšetrovania v prípade informačných trestných činov spáchaných proti webovej stránke.

Spracovateľské činnosti

Spracovanie údajov sa vykonáva takými postupmi, technickými a elektronickými prostriedkami, ktoré sú vhodné na ochranu dôvernosti a bezpečnosti údajov, a pozostáva zo zberu, zaznamenávania, organizácie, uchovávania, konzultácie, spracovania, zmeny, výberu, vyhľadávania, usporiadania, používania, kombinovania, blokovania, komunikácie, šírenia, vymazávania a ničenia údajov, vrátane kombinácie dvoch alebo viacerých z týchto činností.

Prečo tieto údaje spracúvame? Účely spracovania a právne dôvody

Spoločnosť Ferrero zamýšľa použiť vaše osobné údaje zozbierané prostredníctvom webovej stránky na tieto účely:

 • Na poskytnutie odpovedí alebo služieb, ktoré požadujete, vrátane umožnenia vytvorenia účtu, na prijímanie informácií od spoločnosti Ferrero a odosielanie upozornení prostredníctvom oznámení „push“; na overenie vašej totožnosti a za účelom pomoci v prípade, že stratíte alebo zabudnete vaše prihlasovacie údaje/heslá pre niektorú z registračných služieb spoločnosti Ferrero; aby ste mali možnosť vytvoriť a udržiavať registrovaný profil používateľa, na spracovávanie transakcií a zápisov, ktoré požadujete, aby vás mohla v prípade potreby kontaktovať a odpovedať na vaše požiadavky a otázky, vrátane e-mailov; na spracovávanie platieb kartou a poskytovanie akýchkoľvek ďalších služieb, ktoré si môžete vyžiadať; aby vám mohla posielať bulletiny, ktoré ste si objednali ako službu (obsahujúce len informatívny obsah); na dokončenie nákupných objednávok a dodanie výrobkov zakúpených cez webovú stránku a na poskytnutie akýchkoľvek ďalších služieb, ktoré si môžete vyžiadať ("poskytovanie služieb").

  Na spracovanie údajov na tieto účely sa nevyžaduje súhlas, pretože takéto spracovanie je nevyhnutné na poskytnutie požadovaných služieb, a teda na vykonanie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie opatrení, ktoré ste požadovali pred uzavretím zmluvy (GDPR článok 6 bod 1b).

  Nie ste povinný sprístupniť spoločnosti Ferrero na tieto účely svoje osobné údaje; ak ich však nesprístupníte, spoločnosť Ferrero vám nebude schopná poskytnúť žiadne služby.

 • Na účely marketingu, reklamy a propagácie, vrátane priameho marketingu, ako aj vykonávania štúdií, výskumu, trhových štatistík či prieskumov prostredníctvom e-mailu, SMS, upozornení „push“, pop-up bannerov, okamžitých správ, telefonických hovorov s prevádzkovateľom, oficiálnych stránok sociálnych médií spoločnosti Ferrero, produktov a služieb spoločnosti Ferrero ("Marketing").

  Spracovanie údajov na tieto účely je založené na vašom súhlase. V žiadnom prípade nie ste povinný za týmito účelmi udeliť spoločnosti Ferrero súhlas s používaním vašich osobných údajov a ak sa rozhodnete tento súhlas neudeliť, nebudete niesť žiadne následky (okrem toho, že od spoločnosti Ferrero nebudete môcť dostávať ďalšie marketingové oznámenia). Každý udelený súhlas môže byť neskôr stiahnutý. Na účely zasielania ponúk, reklám alebo iných informácií o našich tovaroch a službách.

 • Na budúce marketingové, reklamné a propagačné účely, prostredníctvom zasielania priamej e-mailovej marketingovej komunikácie týkajúcej sa výrobkov a služieb poskytovaných spoločnosťou Ferrero, ktoré sú rovnaké alebo podobné tým, o ktoré ste už predtým požiadali prostredníctvom webovej stránky („Soft Spam“). Spracovanie na tieto účely je založené na legitímnom záujme spoločnosti Ferrero na zasielane priamej e-mailovej marketingovej komunikácie týkajúcej sa výrobkov a služieb poskytovaných spoločnosťou Ferrero, ktoré sú rovnaké alebo podobné tým, ktoré ste si už predtým prostredníctvom webovej stránky zakúpili. Tieto formy komunikácie môžete zablokovať, pričom nebudete niesť žiadne následky (okrem toho, že od spoločnosti Ferrero nebudete môcť prijímať ďalšiu komunikáciu), a to jednoducho podaním námietky prostredníctvom odkazu v spodnej časti všetkých takýchto komunikácií.

 • Na vytvorenie svojho užívateľského profilu (individuálnych a/alebo agregovaných profilov) na našej webovej stránke, prostredníctvom zhromažďovania a analyzovania údajov o vami zvolených preferenciách a voľbách, ktoré vykonáte na webovej stránke, ako aj o vašich všeobecných aktivitách na webovej stránke, a to pomocou tzv. profilovacích cookies ("profilovanie"). Tieto informácie sa použijú na personalizáciu služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky, podľa možnosti tak, aby ladili s vašimi preferenciami a možnosťami, ako aj na poskytovanie informácií a reklám, ktoré môžu byť pre vás a vaše záujmy relevantné, na navrhovanie prispôsobených ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať, ako aj na poskytovanie informácií o ďalších webových stránkach/službách, o ktorých sa spoločnosť Ferrero domnieva, že by vás mohli zaujímať.

  Všetky algoritmy zapojené do tohto spracovania sú pravidelne testované, aby sa zabezpečila férovosť spracovania a kontrola zaujatosti.

  Spracovanie na tento účel je založené na vašom súhlase, ktorý sa zbiera prostredníctvom cookie pop-up banneru a/alebo špecifického zaškrtávacieho políčka. V žiadnom prípade nie ste povinný za týmto účelom udeliť spoločnosti Ferrero súhlas s používaním vašich osobných údajov a ak sa rozhodnete tento súhlas neudeliť, nebudete niesť žiadne následky (okrem toho, že nebudete môcť využívať výhody väčšej personalizácie vašej užívateľskej skúsenosti na webovej stránke). Každý udelený súhlas môže byť neskôr odvolaný, a to buď zmenou nastavení zariadenia alebo kontaktovaním spoločnosti Ferrero na vyššie uvedenej adrese.

 • V záujme dodržiavania zákonov, ktoré spoločnosti Ferrero ukladajú zbierať a/alebo ďalej spracovávať určité druhy osobných údajov, vrátane predpisov upravujúcich súťaže v prípade, že sa ich užívatelia na našejwebovej stránkezúčastňujú ("Dodržiavanie zákona"). Keď spoločnosti Ferrero poskytnete akékoľvek osobné údaje, spoločnosť Ferrero ich musí spracovať v súlade s príslušnými zákonmi, ktoré môžu zahŕňať uchovávanie a hlásenie vašich osobných údajov úradom zodpovedným za dodržanie daňových, colných či iných právnych povinností. Na spracovanie údajov za týmto účelom sa súhlas nevyžaduje, pretože takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (GDPR, čl. 6 bod 1a).

 • Za účelom zabránenia a odhalenia akéhokoľvek zneužitia webovej stránky alebo akýchkoľvek podvodných aktivít vykonávaných prostredníctvom webovej stránky ("Zneužitie/podvod ").

  Spracovanie za týmto účelom je nevyhnutné na dosiahnutie oprávnených záujmov spoločnosti Ferrero v oblasti prevencie a odhaľovania podvodných aktivít alebo zneužitia webovej stránky (na potenciálne trestné účely).

 • Na analyzovanie a zlepšovanie poskytovaných služieb, vylepšenie webovej stránky, zhodnotenie účinnosti marketingových aktivít a služieb spoločnosti Ferrero, vykonávanie štatistických a demografických analýz o firemných klientoch a registrovaných používateľoch spoločnosti Ferrero ("Analytika").

  Spracovanie za týmto účelom je nevyhnutné na dosiahnutie oprávnených záujmov spoločnosti Ferrero pri vývoji a správe webovej stránky a na zlepšenie služieb poskytovaných na webových stránkach.

Od používateľov sa nevyžaduje poskytovanie osobných údajov na prezeranie verejnej časti webovej stránky. Poskytovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné, avšak neposkytnutie požadovaných údajov (uvedené v príslušnom registračnom formulári) môže zabrániť používateľom dokončiť registráciu alebo využívať súvisiace služby.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

V rámci svojej činnosti a na vyššie uvedené účely môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s nasledujúcimi subjektmi (“Príjemcovia”):

 • Ďalšie spoločnosti patriace do skupiny Ferrero pre vnútorné administratívne účely; a

 • Riadne menovaní spracovatelia osobných údajov poskytujúci špecifické spracovateľské či doplnkové služby (napr. skladovanie údajov, posielanie správ pre nás, webhosting, riadenie súťaží, spotrebiteľský servis, IT služby týkajúce sa prevádzky webovej stránky, zasielanie e-mailov) v mene spoločnosti Ferrero a podľa jej pokynov, ktorých vyspelosť v oblasti ochrany údajov bola spoločnosťou Ferrero skontrolovaná predtým, ako bola vyžadovaná zmluva o spracovaní osobných údajov uzavretá.

  Úplný aktualizovaný zoznam menovaných spracovateľov osobných údajov, ktorý môže zahŕňať aj iné spoločnosti patriace do skupiny Ferrero, je dostupný u našej osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov;

 • Vybraní jednotlivci autorizovaní spoločnosťou Ferrero na spracovanie osobných údajov potrebných na vykonávanie činností, ktoré sú výlučne spojené s poskytovaním služieb prostredníctvom webovej stránky (napr. technická údržba sieťového zariadenia a elektronických komunikačných sietí), ktorí sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo podliehajú príslušnej právnej povinnosti zachovávania mlčanlivosti (napr. zamestnanci spoločnosti Ferrero);

 • Verejné subjekty alebo orgány, ktorým môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté, v súlade s platnými právnymi predpismi alebo záväznými príkazmi týchto subjektov alebo orgánov.

Osobné údaje nesmú byť poskytnuté ani prevedené na tretie osoby okrem prípadov mimoriadnych podnikových transakcií, kedy môžu byť osobné údaje priradené alebo prisúdené kupcom/nájomcom tretej strany.

Prenos dát

Osobné údaje môžu byť prevedené do iných krajín Európskej únie, v ktorých sa nachádzajú priestory alebo servery spoločnosti Ferrero alebo ktoréhokoľvek z jej dodávateľov.

Osobné údaje sa nesmú prenášať mimo územia Európskej únie.

Deti

Nemôžeme spracovávať údaje o deťoch mladších ako 16 rokov bez súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov. Vo všeobecnosti by sme odporučili, aby rodič alebo opatrovník pomáhali a viedli akúkoľvek maloletú osobu, ktorá by mala v úmysle prezerať si našu webovú stránku alebo pristupovať k službám poskytovaným spoločnosťou Ferrero.

Ak by rodičia/opatrovníci chceli zabrániť neplnoletému v prístupe na webovú stránku, existujú ľahko dostupné programy, ktoré umožňujú získať kontrolu nad prístupom na internet alebo na konkrétne webové stránky.

Bezpečnosť osobných údajov

Všetky osobné údaje zhromaždené a spracované prostredníctvom webovej stránky budú uložené a spracované tak, aby sa minimalizovalo riziko ich zničenia, straty (vrátane náhodnej straty), neoprávneného prístupu/použitia alebo nekompatibilného používania s pôvodným účelom zberu. To je dosiahnuté technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami zavedenými spoločnosťou Ferrero . Podrobný zoznam bezpečnostných opatrení spoločnosti Ferrero nájdete tu.

Uchovávanie osobných údajov

Vo všeobecnosti bude spoločnosť Ferrero uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je nevyhnutné, podľa toho dôvodu, pre ktorý boli zhromaždené:

 • Osobné údaje spracované za účelomposkytovania služieb bude spoločnosť Ferrero uchovávať po dobu, ktorá je považovaná za nevyhnutnú na splnenie týchto účelov. Údaje sa však budú uchovávať dlhšie, ak ich budeme potrebovať na riešenie akýchkoľvek reklamácií týkajúcich sa služieb alebo na ochranu záujmov spoločnostiFerrero spojených s potenciálnou zodpovednosťou za poskytovanie služieb.

 • Osobné údaje spracované na účely marketingu aprofilovania bude spoločnosť Ferrero uchovávať od okamihu, kedy udelíte súhlas, až do okamihu, kedy bude odobratý. V prípade, že súhlas odobratý nie je, budeme vás žiadať o jeho obnovenie v pevne stanovených 24-mesačných intervaloch. Po odňatí súhlasu (alebo po zamietnutí žiadosti o jeho obnovenie) už osobné údaje nebudú na tieto účely používané, aj keď ich spoločnosť Ferrero môže naďalej uchovávať, pretože môže byť nevyhnutné chrániť záujmy spoločnosti Ferrero týkajúce sa potenciálnej zodpovednosti spojenej s týmto spracovaním.

 • Osobné údaje spracované za účelom Soft Spamu bude spoločnosť Ferrero uchovávať od okamihu, keď ich spoločnosti Ferrero poskytnete, až kým proti tomuto spracovaniu budete namietať.

  Akonáhle budete mať námietky, osobné údaje sa už na tieto účely používať nebudú, avšak spoločnosť Ferrero ich môže aj naďalej uchovávať, najmä ak je to potrebné na ochranu záujmov spoločnosti Ferrero týkajúcich sa potenciálnej zodpovednosti súvisiacej s týmto spracovaním.

 • Osobné údaje spracované za účelomdodržiavania zákona bude spoločnosť Ferrero uchovávať po dobu vyžadovanú konkrétnymi právnymi povinnosťami, kvôli ktorým boli osobné údaje spracované.

 • Osobné údaje spracované za účelom zabránenia zneužitiu/podvodu a analytiky bude spoločnosť Ferrero uchovávať tak dlho, ako to považuje za nevyhnutne potrebné na splnenie účelov, za ktorými boli zhromaždené.

Po uplynutí týchto období sa vymažú alebo anonymizujú všetky údaje okrem tých, ktoré musíme uchovávať dlhšie, pretože tak stanovuje zákon.

Aké sú vaše práva? Ako ich môžete uplatniť?

Ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, máte právo kedykoľvek uplatniť tieto práva:

 • Získať potvrdenie o existencii vašich osobných údajov, ktoré spracováva spoločnosť Ferrero, dostať k nim prístup a získať ich kópie;

 • Aktualizovať, upraviť a/alebo odstrániť svoje osobné údaje tam, kde môžu byť nepresné alebo neúplné;

 • Docieliť vymazanie vašich osobných údajov, ak máte pocit, že ich spracovanie nie je potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo inak nezákonné, anonymizovať osobné údaje, zablokovať údaje, ktorých spracovanie je nezákonné alebo stanoviť obmedzenia na ich spracovanie;

 • Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe relevantných dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, ktoré podľa vás musia zabrániť spoločnosti Ferrero spracovávať vaše osobné údaje za daným účelom;

 • Namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktorý sa uskutočňuje za účelom zasielania reklamných materiálov, uskutočňovania priamych predajov, prieskumov trhu alebo obchodnej komunikácie;

 • Stiahnuť svoj súhlas so spracovaním (za účelom marketingu profilovania), kde váš súhlas slúži ako právny základ na spracovanie - to neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred stiahnutím vášho súhlasu.

 • Požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak si myslíte, že spracované osobné údaje sú nepresné, alebo že ich spracovanie je zbytočné či nezákonné, rovnako ako v prípade, že ste proti spracovaniu namietali;

 • Prenositeľnosť - máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré ste spoločnosti Ferrero poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj právo požiadať o prenos týchto osobných údajov inému správcovi údajov;

Upozorňujeme, že väčšinu osobných údajov, ktoré spoločnosti Ferrero poskytnete, je možné kedykoľvek zmeniť, vrátane predvolieb e-mailu, a to prostredníctvom prístupu k používateľskému profilu vytvorenom na webovej stránke.

Pri žiadosti o poskytnutie služieb prostredníctvom webovej stránky ste si možno vybrali jeden alebo viac komunikačných prostriedkov, pomocou ktorých je možné vykonávať spracovanie osobných údajov na účely marketingu (napr. telefón, SMS, e-mail, pošta, sociálne médiá). Svoj súhlas s týmto spracovaním môžete odstrániť pre všetky vybrané spôsoby komunikácie, alebo sa môžete rozhodnúť zablokovať len konkrétne prostriedky (napr. ak odoberiete iba súhlas s marketingovou komunikáciou prostredníctvom SMS, nebudete dostávať ďalšiu komunikáciu prostredníctvom SMS, ale môžete pokračovať v prijímaní prostredníctvom e-mailu), a to pomocou vášho používateľského profilu vytvoreného na webovej stránke, kde je to relevantné.

Môžete tiež stiahnuť súhlas na marketing (na komunikáciu prijatú prostredníctvom e-mailu), a to výberom príslušného odkazu, ktorý je uvedený v spodnej časti každej marketingovej správy.

Súhlas na profilovanie vykonávané prostredníctvom cookies môže byť kedykoľvek zrušený. Ak bol súhlas na profilovanie udelený prostredníctvom konkrétneho zaškrtávacieho políčka, môžete tento súhlas zrušiť tak, že kedykoľvek zmeníte predvoľby v rámci užívateľského profilu vytvoreného na webovej stránke, kde je to relevantné.

Kedykoľvek budete mať nárok uplatniť práva vyplývajúce z platného zákona zaslaním príslušnej žiadosti na naše oddelenie ochrany osobných údajov na adresu Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000 nebo na a na e-mailovú adresu: privacy.czech@ferrero.com .

Zároveň máte možnosť podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ak sa domnievate, že sme vaše informácie spracovávali nezákonne.

Úpravy

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli platnosť 1. mája 2018.

Spoločnosť Ferrero si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov alebo jednoducho aktualizovať jej obsah, napr. v dôsledku zmien platných zákonov. Spoločnosť Ferrero vás o takýchto zmenách bude informovať ihneď po ich zavedení a budú záväzné okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Spoločnosť Ferrero preto vás pozýva, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov s cieľom oboznámiť sa s jej najnovšou aktualizovanou verziou, aby ste tak mohli byť priebežne informovaní o tom, ako Ferrero zhromažďuje a používa osobné údaje.