ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČO: 60488743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27347 („Ferrero“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Ferrero prioritou.


Společnost Ferrero je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).


Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Ferrero během Vašeho používání internetových stránek www.kinder.cz (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a společností Ferrero, plnění právní povinnosti, oprávněného zájmu společnosti Ferrero nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při Vaší účasti ve spotřebitelské soutěži či jiné promoční akci organizované společností Ferrero či jejími partnery.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné společností Ferrero během Vašeho používání Internetových stránek, (ii) zpracování osobních údajů ze strany společnosti Ferrero během plnění smluv se zákazníky a obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností společnosti Ferrero a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Ferrero.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Ferrero zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery apod.);

 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb nebo provádění průzkumu trhu, analýzy dat či doručování komerčních sdělení elektronickými prostředky (SMS, email, sociální sítě), ať již automatizovanými prostředky (telefonáty bez operátora) či neautomatizovanými prostředky (běžná pošta a telefonáty s operátorem), v souladu s příslušnými právními předpisy;

 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti Ferrero);

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve společnosti Ferrero, či v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím Internetových stránek);

 • Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Ferrero je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 • Jméno a příjmení - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

 • Věk - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

 • Fotografie - Plnění smlouvy, Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

 • Audiovizuální záznamy - Plnění smlouvy, Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

 • Datum narození - Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

 • Kontaktní adresa - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

 • E-mail - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

 • Telefonní číslo - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

 • Číslo účtu - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce.

 • IČO, DIČ - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce.

 • Další doplňující informace o jednotlivých produktech poptávaných ze strany zákazníka - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb.

Osobní údaje jsou společností Ferrero zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny.

Společnost Ferrero je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte společnosti Ferrero souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami výrobků a služeb obchodních partnerů společnosti Ferrero, a to prostřednictvím e-mailu i telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Ferrero Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných společností Ferrero, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Kategorie příjemců osobních údajů jsou následující:

 • Společnosti v rámci koncernu Ferrero

 • Marketingové a reklamní agentury

 • Auditorské společnosti; společnosti poskytující daňové, mzdové a účetní poradenství

 • Poskytovatelé právních služeb

 • Banky

 • Pojišťovny

 • HR a náborové agentury

 • Poskytovatelé zaměstnaneckých benefitů

 • Poskytovatelé odborných a vzdělávacích kurzů

 • Poskytovatelé pracovně-lékařských služeb a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Poskytovatelé skartačních a archivačních služeb

 • Poskytovatelé logistických služeb

 • Poskytovatelé telekomunikačních služeb

 • Poskytovatelé leasingových služeb

 • Poskytovatelé pronájmu vozů

 • Poskytovatelé docházkového systému

 • Poskytovatelé webových služeb a IT řešení

 • Neziskové organizace

Seznam příjemců osobních údajů společnosti Ferrero Vám rádi poskytneme na vyžádání na e-mailové adrese privacy.czech@ferrero.com .

Společnost Ferrero je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.


OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců zákazníků či jiných obchodních partnerů společnosti Ferrero a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností Ferrero, popř. jiné údaje, které společnost Ferrero obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije společnost Ferrero za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že společnost Ferrero bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností Ferrero své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností Ferrero.


OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

Společnost Ferrero bere ochranu osobních údajů dětí velice vážně. Internetové stránky provozujeme v souladu se všemi platnými právními předpisy. Neshromažďujeme žádné osobní údaje osob mladších 16 (šestnácti) let. Osobní údaje osob mladších 16 let by měly být poskytnuty pouze se souhlasem rodiče / zákonného zástupce. Zjistíme-li během shromažďování osobních údajů, že je věk uživatele nižší, nebudeme jeho osobní údaje zpracovávat bez souhlasu jeho rodiče / zákonného zástupce. Bez tohoto souhlasu se však dítě nebude moci účastnit některých aktivit. Rodič / zákonný zástupce může osobní údaje svého dítěte kontrolovat, odstraňovat, měnit, či odmítnout jejich další zpracování, a to tak, že nás kontaktuje jedním ze způsobů uvedených v části „Práva subjektů údajů“.


DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost Ferrero povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste společnosti Ferrero ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

 • Plnění smlouvy - Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 • Plnění právních povinností - Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb nebo provádění průzkumu trhu, analýzy dat či doručování komerčních sdělení elektronickými prostředky - Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou.*

 • Ochrana oprávněného zájmu správce - Maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů - Po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku.

 • Provozování spotřebitelských soutěží a jiných akcí o ceny - Maximálně po dobu 1 roku od ukončení příslušné spotřebitelské soutěže, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;\

 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem a napomáhají zaznamenávání statistik o návštěvnících Internetových stránek;

 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele;

 • umožňují volbu jazyka na našich Internetových stránkách.

Společnost Ferrero cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dvě kategorie cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem, a jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

 • Permanentní cookies (persistentní cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale společnosti Ferrero nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Internetové stránky mohou obsahovat také cookies třetích stran, které společnosti Ferrero slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na Internetových stránkách.

Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá společnost Ferrero nástroje Google Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.

Bližší informace o cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs .

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na Váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.

Společnost Ferrero může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem společnosti Ferrero.


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům : chcete-li vědět, jestli o Vás společnost Ferrero zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 • · Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů : v případě, že se domníváte, že o Vás společnost Ferrero zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnost Ferrero opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 • Právo na výmaz : v případě, že požádáte o výmaz, společnost Ferrero vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to společnosti Ferrero ukládá zákonná povinnost.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů : v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po společnosti Ferrero požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů : v případě, že chcete, aby společnost Ferrero Vaše osobní údaje, které zpracovává společnost Ferrero na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, společnost Ferrero Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 • Právo vznést námitku : máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Ferrero. V případě, že společnost Ferrero neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Při realizaci Vašich práv se obracejte dopisem na adresu sídla společnosti Ferrero, e-mailem na e-mailovou adresu privacy.czech@ferrero.com či na telefonní číslo +420 225020111. Společnost Ferrero si vyhrazují právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Společnost Ferrero je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto Zásad oznámí společnost Ferrero uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.


Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.