Home

FERRERO ČESKÁ REPUBLIKA PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Poslední aktualizace: 20.5.2018

Společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 604 88 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27347 (dále jen „Ferrero", „my" nebo „nás/nám/námi") je provozovatelem webových stránek www.kinder.com/cz/cs/ a vlastníkem obsahu těchto webových stránek; totéž platí i pro mikro stránky přístupné prostřednictvím shora uvedených webových stránek (každá z těchto stránek jednotlivě dále jen „Stránka" a společně „Stránky"). Vezměte prosím na vědomí, že společnost Ferrero Česká s.r.o., nenese odpovědnost za žádné jiné webové stránky provozované jinými společnostmi ze skupiny Ferrero.

 

1.Přijetí Podmínek užívání. Váš přístup na Stránky a jejich užívání se řídí následujícími podmínkami užívání (dále jen "Podmínky užívání"). Otevřením Stránek nebo jejich užíváním souhlasíte s tím, že budete vázán(a) těmito Podmínkami užívání a že budete jednat v souladu se všemi použitelnými právními předpisy. Pokud nebudete s těmito Podmínkami užívání bez omezení nebo výhrad souhlasit, nejste oprávněn(a) Stránky užívat. Společnost Ferrero může tyto Podmínky užívání kdykoli změnit aktualizací tohoto textu. Na nové znění Podmínek budete upozorněn(a). Veškerými těmito změnami jste vázán(a). Aktuální znění Podmínek užívání bude uveřejněno na této stránce. Kromě toho mohou některé Stránky obsahovat další podmínky, které upravují konkrétní prvky nebo nabídky (například loterie) (dále jen „Programové podmínky"). V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Podmínek užívání a Programovými podmínkami mají přednost Programové podmínky.

 

2.Vlastnické právo k obsahu a duševnímu vlastnictví; podmíněné užívání obsahu. Obsah a veškeré ostatní materiály na Stránkách, zejména včetně, nikoli však výlučně, autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví k výtvarným a grafickým dílům, fotografiím, textu, video a audio klipům, ochranným známkám a logům dostupným na Stránkách (společně dále jen „Obsah"), jsou ve vlastnictví společnosti Ferrero a/nebo s ní propojených (spřízněných) společností. K přístupu a užívání Stránky a Obsahu Stránky jste oprávněn(a) pouze pro osobní nebo nekomerční účely nebo pro účely zábavy. Nejste oprávněn(a) Obsah kopírovat, rozmnožovat, opětovně používat (netýká se opětovného zobrazování Stránek), opakovaně předávat, upravovat, zveřejňovat, sestavovat, umisťovat na web, nahrávat (uploadovat), šířit, modifikovat, vysílat či vytvářet odvozená díla od jakéhokoli Obsahu, a to žádným způsobem a pro žádný veřejný nebo obchodní účel, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ferrero nebo vlastníka těchto materiálů. Všechna práva, která nejsou udělena na základě těchto Podmínek užívání, si výslovně vyhrazuje společnost Ferrero. Všechny ochranné známky, obchodní názvy a loga, jakož i všechny související názvy výrobků, designové značky a slogany, které se objeví na Stránkách, jsou ochrannými známkami (zapsanými či nezapsanými) společnosti Ferrero, jejích propojených (spřízněných) společností a/nebo poskytovatelů licence společnosti Ferrero, není-li v těchto Podmínkách užívání uvedeno jinak. Společnost Ferrero, s ní spřízněné společnosti a poskytovatelé licence společnosti Ferrero si výslovně vyhrazují všechna práva duševního vlastnictví ke všemu Obsahu na Stránkách. K žádnému Obsahu obsaženému na Stránkách nedostáváte žádnou licenci. Společnost Ferrero, s ní propojené (spřízněné) společnosti nebo poskytovatelé licence společnosti Ferrero se mohou dle svého výlučného uvážení domáhat svých práv duševního vlastnictví, a to v plném rozsahu dle práva, včetně podání podnětu k zahájení trestního stíhání.

 

3.Chování uživatele/Směrnice přijatelného užívání. Stránky Vám mohou dát příležitost k navázání kontaktů s jinými osobami a ke sdílení Vašich myšlenek, informací a materiálů. Společnost Ferrero od všech svých uživatelů očekává, že se budou k ostatním lidem chovat s respektem. Pokud si všimnete jakéhokoli porušení této Směrnice, například nepřijatelného užívání či jiného nepřijatelného chování jiného uživatele, měli byste se na nás obrátit a takovou aktivitu nám nahlásit s využitím některé z možností uvedených níže v článku 13. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah, informace a jiné materiály, které na Stránky umístíte, zašlete nebo předáte jiným uživatelům (zejména včetně, nikoli však výlučně, kreativních nápadů, návrhů a zpětné vazby/informací o výrobcích a službách společnosti Ferrero) (dále jen „Obsah vytvořený uživatelem"), a zavazujete se, že za obsah, informace ani materiály jiných uživatelů, k nimž získáte přístup na Stránkách, nebudete činit odpovědnými Zproštěné osoby (viz. čl. 9 těchto Podmínek užívání). Výčet kategorií zakázaného Obsahu vytvořeného uživatelem uvedený níže je pouze demonstrativní a není míněn jako vyčerpávající. V plném rozsahu se zavazujete, že nebudete na web umisťovat ani jiným uživatelům předávat žádný uživatelem vytvořený Obsah, který:

 

 

  • je ohováračský, zneužívajúci, obscénny, vulgárny, škandálny, poburujúci, pornografický, neslušný alebo urážlivý;
  • poškodzuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva inej osoby (napríklad hudba, videá, fotografie alebo iné materiály, vo vzťahu ku ktorým nemáte písomné splnomocnenie autora/vlastníka týchto materiálov alebo inej oprávnenej osoby na ich umiestnenie na Stránku);
  • porušuje právo na ochranu osobnosti (právo na zverejnenie) alebo právo na súkromie inej osoby;
  • je výhražný, šikanózny či podporuje šikanu, rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzické násilie akéhokoľvek druhu proti skupine či jednotlivcovi;
  • nepresný, nepravdivý alebo akýmkoľvek spôsobom zavádzajúci;
  • protiprávny alebo podporuje akékoľvek protiprávne aktivity;
  • podporuje protiprávne alebo neautorizované kopírovanie diela inej osoby chráneného autorským právom či odkazy na toto dielo alebo poskytuje informácie s cieľom obchádzania akéhokoľvek bezpečnostného opatrenia;
  • obsahuje „maskované" neslušné výrazy (napr. F@);
  • softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktorých cieľom je prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného vybavenia; alebo
  • obsahuje reklamu, propagačné materiály, nevyžiadané správy („junk mail"), „spam", „reťazové listy", „pyramídové schémy" alebo inú formu obťažovania.

 

Jsme oprávněni revidovat, editovat nebo mazat obsah a materiály, které Vy nebo ostatní na Stránku zašlete nebo umístíte, ale nejsme povinni tak činit, s výjimkou případů výslovně předvídaných zákonem. Berete na vědomí, že při užívání Stránky budete vystaven(a) obsahu a materiálům z rozličných zdrojů a společnost Ferrero nenese odpovědnost za přesnost, vhodnost, užitečnost, bezpečnost ani práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu a materiálům či jich se týkající. Nejste oprávněn(a) užívat „pavouky" (spiders), roboty, techniky dolování dat ani jiná automatizovaná zařízení nebo programy pro účely katalogizace, stahování (download) či jiného rozmnožování, uchovávání nebo šíření obsahu, který je k dispozici na Stránkách. Dále platí, že nejste oprávněn(a) žádné takové automatizované prostředky používat za účelem manipulace se Stránkami nebo ve snaze překračovat omezené oprávnění a přístup, které Vám byly uděleny na základě těchto Podmínek užívání. Nejste oprávněn(a) užívání ani přístup ke Stránkám dále prodávat či bezúplatně přenechávat žádné třetí osobě.

 

4.Vlastnictví materiálu, který zpřístupníte, pošlete, nebo jinak umožníte využít na Stránkách. Společnost Ferrero Vás může příležitostně požádat, abyste na Stránku poslal(a), umístil(a)nebo předal(a) Obsah vytvořený Vámi jakožto uživatelem. Jakýkoli takový Obsah, který pošlete, umístíte nebo předáte, je a bude společností Ferrero považován za obsah, který není důvěrný a chráněný, a takto s ním bude i zacházeno. Jakmile bude takový Obsah vytvořený uživatelem předán společnosti Ferrero, udělujete tímto okamžikem společnosti Ferrero a s ní propojeným (spřízněným) osobám bezúplatně nevýhradní a neomezenou (co do způsobů, množství, místa i času užití) licenci k takovému Obsahu. Společnost Ferrero a s ní propojené (spřízněné) osoby budou tedy oprávněny tento Obsah vytvořený uživatelem užívat bez omezení, pro jakýkoli účel, zejména včetně, nikoli však výlučně, práva vyvíjet, vyrábět, propagovat, podporovat a uvádět na trh výrobky, BEZ JAKÉKOLI NÁHRADY, JINÉ POVINNOSTI ČI JINÉHO ZÁVAZKU VŮČI VÁM; společnost Ferrero a s ní spřízněné osoby budou rovněž oprávněny jakýkoli Obsah vytvořený uživatelem či jakoukoli jeho část rozmnožovat, sdělovat, předávat, zveřejňovat, vysílat či umisťovat na jakékoli médium, nebo upravovat, měnit či mazat. Společnost Ferrero nenese odpovědnost za zveřejnění takového Obsahu vytvořeného uživatelem, ani za jakékoli podobnosti mezi Obsahem vytvořeným uživatelem a jakýmkoli budoucím užitím nebo aktivitami společnosti Ferrero. Licence udělená uživatelem dle toho ustanovení je bez dalšího převoditelná na třetí osoby, a to ať již formou postoupení licence nebo poskytování podlicencí (včetně možnosti podlicence dále řetězit). Ferrero ani jakékoliv třetí osoby nejsou povinny zde udělenou licenci zcela ani částečně využít. Bez ohledu na shora uvedené platí, že v souladu se svou politikou společnost Ferrero nepřijímá, ani neposuzuje kreativní nápady, návrhy ani materiály veřejnosti (dále jen „Podání"), proto byste neměl(a) vůči společnosti Ferrero žádná Podání v žádné komunikaci prostřednictvím této Stránek ani jinak činit. Pokud nám Podání navzdory shora uvedené žádosti, abyste tak nečinil(a), pošlete, udílíte tím společnosti Ferrero a s ní propojeným (spřízněným) osobám licenci k takovému Podání za výše uvedených podmínek a obsah Podání bude podléhat též dalším podmínkám specifikovaným v tomto článku shora (včetně zejména, nikoli však výlučně, svobody užívat jakákoli písemná Podání pro jakékoli účely a bez jakékoli náhrady nebo jiné povinnosti vůči Vám).

 

5.Odkazy (linky) na jiné Stránky. Na Stránkách mohou být obsaženy odkazy (linky) na jiné webové stránky, které nejsou v našem vlastnictví, ani je neprovozujeme a nespravujeme. Když Stránku opouštíte, měli byste vzít na vědomí a přečíst si podmínky a směrnice o ochraně důvěrných informací každé webové stránky, kterou navštívíte. Rovněž byste měli nezávisle posoudit pravost jakékoli webové stránky, která vypadá jako jedna z našich Stránek či se za jednu z našich Stránek vydává (včetně Stránek propojených prostřednictvím e-mailu). Navzdory jakýmkoli spojením, která mohou případně na Stránce existovat, platí, že tyto webové stránky, ani jejich obsah, výrobky, služby ani politiku ochrany důvěrných informací nemáme pod svou kontrolou, nedoporučujeme je ani neschvalujeme a nejsme s nimi spojeni. Prohlížení jakékoli stránky třetí osoby je na Vaše vlastní nebezpečí. Stahování materiálu z určitých webových stránek může být spojeno s nebezpečím porušení práv duševního vlastnictví či zavlečení virů do Vašeho počítačového systému.

 

6.Propagační akce a nabídky. Na Stránce můžeme příležitostně umístit propagační akci (např. soutěž, loterii, okamžitou výherní hru apod.) nebo nabídku (dále jen „Propagační akce"). Každá Propagační akce bude mít svá vlastní pravidla a podmínky, které pro ni budou platit. Pro případ rozporu těchto Podmínek užívání s jednotlivými podmínkami Propagační akce budou pro Propagační akci platit pravidla a podmínky stanovené pro tuto akci. Účast na jakékoli Propagační akci vyžaduje přijetí těchto pravidel a podmínek z Vaší strany s výjimkou uvedenou v předešlé větě.

 

7.Ochrana osobních údajů a důvěrných informací. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací je pro nás velmi důležitá. Pokud chcete více informací o tom, jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem tyto údaje shromažďujeme, užíváme, sdělujeme a spravujeme, přečtěte si prosím naši Směrnici o ochraně důvěrných informací, která se rovněž vztahuje na užívání našich Stránek Vámi.

 

8.1. Výhrada záruk/vyloučení odpovědnosti. užívání stránky je na vaše vlastní nebezpečí. stránky a veškerý software, služby, obsah a obsah vytvořený uživatelem, které jsou zpřístupněny prostřednictvím stránek, jsou poskytovány „jak stojí a leží", bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či konkludentní, zejména včetně, nikoli však výlučně, konkludentních záruk obchodovatelnosti, neporušení práv (třetích osob), vlastnického práva nebo vhodnosti pro konkrétní účel. vezměte prosím na vědomí, že některé země (jurisdikce) nemusí připouštět vyloučení konkludentních záruk; v takovém případě se na vás některá z těchto vyloučení nemusí vztahovat. nedáváme vám žádná prohlášení ani záruky, že užívání stránek, jakéhokoli softwaru, služeb, obsahu nebo obsahu vytvořeného uživatelem vámi nebude mít za následek porušení práv třetích osob. neručíme za to, že stránka, jakýkoli obsah nebo obsah, na který se dostanete prostřednictvím stránky, budou zcela bezpečné, nepřerušované či prosté chyb, že vady budou odstraněny, ani že stránka nebo server, díky němuž je stránka přístupná, neobsahuje žádné viry nebo jiné škodlivé komponenty. neneseme odpovědnost za užívání stránky, zejména včetně, nikoli však výlučně, za obsah a jakákoli prohlášení, chyby či opominutí obsažené na stránce, obsah poskytnutý třetími osobami (zejména, nikoli však výlučně, obsahu, který porušuje práva třetích osob), spojení na jakoukoli jinou webovou stránku či její povahu nebo obsah, ani žádnou jinou záležitost týkající se stránky a vašeho užívání této stránky. v žádném případě neponeseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší, následné, exemplární, sankční ani jiné škody či újmy jakéhokoli druhu (včetně, nikoli však výlučně, odměny a nákladů právního zastoupení, ušlého zisku, ztracených dat, ušlých příležitostí, nákladů krytí a újmy na zdraví/protiprávního usmrcení) dle žádné teorie civilního deliktu, smluvní odpovědnosti, objektivní odpovědnosti či jiné teorie vycházející z práva či pravidel ekvity; vše shora uvedené se tímto dohodou smluvních stran vylučuje bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost vzniku takových škod upozorněni nebo nikoli. jediným prostředkem nápravy, který máte k dispozici, jste-li nespokojen(a) se stránkou, je ukončení užívání této stránky z vaší strany. vezměte prosím na vědomí, že některé země (jurisdikce) nemusí připouštět vyloučení některých škod; v takovém případě se na vás některá z těchto vyloučení nemusí vztahovat.

 

9.Náhrada škody. Užíváním Stránek se zavazujete, že budete společnost Ferrero, členy jejích orgánů, jednatele (ředitele), zaměstnance, mateřskou společnost, dceřiné společnosti, propojené (spřízněné) společnosti, obchodní partnery, tvůrce webových stránek, zástupce a zmocněnce (společně dále jen „Zproštěné osoby") bránit před vznikem škody, případně je odškodníte za veškeré nároky, škody, újmy, povinnosti, ztráty, odpovědnost, náklady či dluhy a výdaje (včetně zejména, nikoli však výlučně, přiměřené odměny a nákladů právního zastoupení), které vzniknou: (i) v důsledku porušení kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek Vámi, (ii) z jakéhokoli Podání nebo Obsahu vytvořeného uživatelem (zejména včetně, nikoli však výlučně, nároků z porušení autorského práva, práva k ochranné známce, obchodního tajemství či jiných práv duševního vlastnictví třetí osoby, práva na ochranu osobnosti (práva na zveřejnění), práva na soukromí či pomluvy), (iii) v důsledku Vašeho využívání jakéhokoli Obsahu nebo prvků dostupných na Stránkách nebo jejich prostřednictvím (ledaže bude nárok vycházet z porušení práv třetí osoby materiály vytvořenými společností Ferrero), (iv) v důsledku Vašeho porušení použitelného práva či jakékoli dohody nebo podmínek sjednaných s třetí osobou, které se na Vás vztahují, a (v) v důsledku jakékoli jiné záležitosti týkající se Stránky a Vašeho přístupu na Stránku a jejího užívání. Zavazujete se, že na spolupráci s námi při obraně proti jakékoli takové záležitosti vynaložíte maximální úsilí. Vyhrazujeme si právo převzít na Vaše náklady výhradní obranu proti jakékoli záležitosti, která podléhá povinnosti odškodnění z Vaší strany, a kontrolu nad takovou záležitostí.

 

10.Rozhodné právo/rozhodovací pravomoc a příslušnost. Veškeré záležitosti týkající se Stránky a/nebo těchto Podmínek užívání se řídí právními předpisy České republiky, bez odkazu na kolizní právní zásady či právní zásady volby práva. Souhlasíte s tím, že výhradní pravomocí/příslušností a územní působností ve vztahu k jakémukoli soudnímu řízení týkajícímu se Stránek a/nebo těchto Podmínek užívání budou nadány příslušné soudy v České republice. Neposkytujeme Vám žádnou záruku ani netvrdíme, že Stránky nebo Obsah/materiály na Stránkách jsou vhodné k užívání mimo Českou republiku. Přestože jsou naše Stránky přístupné na celém světě, může se stát, že Obsah, o němž je zmínka na našich Stránkách nebo který je zde uveden, nebude k dispozici všem osobám nebo ve všech zeměpisných oblastech. Dále platí, že ne všechny osoby mohou být schopny se účastnit, být způsobilé k přijetí nabídek, případně k získání cen v loteriích, soutěžích či podobných propagačních akcích zpřístupněných prostřednictvím Stránek. Informace uvedené na Stránkách, které se týkají jakýchkoli výrobků nebo služeb, platí pouze v České republice. Vyhrazujeme si právo omezit dostupnost našich Stránek a/nebo poskytování jakékoli služby jakékoli osobě, do jakékoli zeměpisné oblasti nebo země (jurisdikce), a to dle našeho výlučného uvážení a kdykoli. Pokud se nacházíte mimo Českou republiku, nesete výlučnou odpovědnost za splnění požadavků jakýchkoli použitelných místních právních předpisů.

 

11.Salvátorská klauzule. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek užívání na základě jakékoli právní normy nebo veřejného pořádku shledáno nebo prohlášeno z jakéhokoli důvodu za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení v rozsahu své neplatnosti či nevymahatelnosti odděleno a ostatní ustanovení budou i nadále v plném rozsahu platná a účinná.

 

12.Vzdání se práv; prostředky nápravy. Skutečnost, že částečně či zcela nerealizujeme jakákoli práva nebo se vzdáme nároků z jakéhokoli Vašeho porušení těchto Podmínek užívání, nebude překážkou následného výkonu takového práva z naší strany, ani nebude považována za vzdání se našich nároků z jakéhokoli Vašeho následného porušení tohoto či jiného ustanovení těchto Podmínek užívání. Naše práva a prostředky nápravy dle těchto Podmínek užívání budou kumulativní a výkon některého práva či prostředku nápravy nebude omezovat naše právo na výkon jakéhokoli jiného práva nebo prostředku nápravy.

 

13.Kontaktní údaje. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se Stránek nebo těchto Podmínek užívání, můžete se na nás obrátit prostřednictvím našeho online formuláře, který je k dispozici na http://www.ferrero.cz/?mail=true nebo nám napsat na následující adresu: Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

© 2018 Ferrero Česká s.r.o. Všechna práva vyhrazena.