Home

ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการจัดหาอย่างยั่งยืน

เราคัดเลือกซัพพลายเออร์และเกษตรกรทั่วโลกอย่างรอบคอบ และทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อช่วยกันปกป้องผู้คนและโลกใบนี้
เราหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจ ฝึกฝน และยอมรับค่านิยมของเราในการจัดหาอย่างยุติธรรม ยั่งยืน และโปร่งใส เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราด้วยสามหลักการสำคัญในแนวทางการจัดหาอย่างยุติธรรมและยั่งยืน ซึ่งอธิบายไว้ในหลักปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์: สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติทางสังคม การคุ้มครองและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสของซัพพลายเออร์

การตรวจสอบย้อนกลับของส่วนผสมของเรา

ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้เราสามารถติดตามวิธีการผลิตวัตถุดิบของเราและที่มาของวัตถุดิบ เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำเร็จไปจนถึงประตูฟาร์มของวัตถุดิบบางรายการของเราแล้ว และเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างต่อเนื่อง

วิธีหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการคือการทำแผนที่ของเกษตรกร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ติดตามตำแหน่งและขนาดของฟาร์มที่เราหามา ทำให้เราทราบว่าวัตถุดิบของเราเติบโตจากที่ใด อย่างไร และโดยใคร เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายการแทรกแซงได้ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยง

แผนการรับรองเป็นส่วนเสริมในแนวทางของเรา พวกเขาให้การรับรองจากบุคคลภายนอกว่าเป็นไปตามข้อกำหนดความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและมาตรฐานความยั่งยืนที่กำหนดโดยหน่วยงานอิสระ

เราแสวงหาความเป็นเลิศตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในด้านคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของวัตถุดิบที่เราพึ่งพาในการผลิตขนมของเรา

มีให้สำรวจอีกมากมาย!

คุณภาพความอร่อย

ขนมที่ใส่ใจในทุกอณูรายละเอียด

ความสำคัญของการเล่น

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน