Zásady ochrany osobných údajov pre iOS

 

Posledná aktualizácia: Marec 2019

 

Naše postupy týkajúce sa detí zobrazíte kliknutím sem Ferrero International S.A., spoločnosť patriaca do skupiny Ferrero Group (ďalej uvádzané ako „spoločnosť Ferrero“), vytvorila softvérovú aplikáciu Magic Kinder (ďalej uvádzané ako „aplikácia“) s cieľom rozveseliť a zabaviť deti a dospelých, pričom je spoločnosť pre rodičov dôveryhodným poskytovateľom obsahu, ktorý im umožňuje úplne a priamo kontrolovať zábavu svojich detí. Cieľom tejto aplikácie je zároveň zabaviť celú rodinu a posilňovať rodinné väzby. Skôr ako vám umožníme používať našu aplikáciu, musíme spracovať určité osobné údaje, napríklad e-mailovú adresu. Využívaním našej služby súhlasíte s tým, že sú tieto zásady ochrany osobných údajov pre vás záväzné. Zásady ochrany osobných údajov opisujú naše postupy týkajúce sa používania, ukladania a zverejňovania informácií, ktoré zhromažďujeme od vás alebo o vás či vašich deťoch prostredníctvom aplikácie Magic Kinder. Vašu dôveru a osobné údaje berieme absolútne vážne, a preto sa snažíme spracúvať čo najmenej osobných údajov, ako je potrebné, pričom sa ich zaväzujeme spracúvať vhodným a legitímnym spôsobom. „Spracovanie“ znamená akékoľvek využívanie informácií alebo manipuláciu s nimi, okrem iného vrátane zhromažďovania, ukladania, odstraňovania, využívania, kombinovania, poskytovania, sprístupňovania a zverejňovania. Spoločnosť Ferrero si vyhradzuje právo upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov zverejníme na lokalite www.kinder.com/magic-kinder a aktualizujeme dátum zobrazený vyššie, preto pravidelne sledujte najnovšiu verziu našich zásad ochrany osobných údajov. Odkaz na zásady ochrany osobných údajov v aplikácii presmeruje vaše zariadenie na najnovšiu verziu zásad. Ak tieto zásady ochrany osobných údajov zmeníme zásadným spôsobom, môžeme vás na to upozorniť zreteľnejšie a môžeme si vyžiadať predbežný súhlas, prípadne súhlas rodiča či zákonného zástupcu. Tieto zásady ochrany osobných údajov nepredstavujú zmluvu a nevyplývajú z nich žiadne právne nároky ani povinnosti.

Účel

Táto aplikácia získava údaje na účely (i) prevádzkovania a zlepšovania služby a (ii) prešetrovania nahláseného zneužitia a spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vaše osobné údaje neodovzdávame ani inak nedistribuujeme tretím stranám a nebudeme vám posielať žiadne obchodné návrhy, ak nás na to výslovne neoprávnite. Na vyhodnotenie využívania našej služby a na štatistické účely sa budú používať len anonymné údaje.

Aké informácie táto aplikácia získava a ako ich využíva?

 

Informácie poskytnuté používateľmi

Aplikácia získava informácie, ktoré poskytnete pri preberaní aplikácie a registrovaní sa v nej. Niektoré informácie sa počas registrácie vyžadujú ako povinné, aby ste mohli využívať základné funkcie aplikácie. Ďalšie informácie si môžeme vyžiadať po registrácii alebo overení rodiča ako voliteľné, čo vám umožní využívať niektoré funkcie, ktoré aplikácia ponúka. Registrácia je aktuálne určená pre rodičov/dospelých a presmeruje vás do časti aplikácie určenej pre rodičov. Pri registrácii v našej spoločnosti a používaní aplikácie vo všeobecnosti poskytujete tieto údaje o vás alebo vašich deťoch: (a) meno, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, vek, používateľské meno, heslo a ďalšie registračné informácie; (b) informácie vami uvedené v žiadosti o pomoc, pričom tieto bude spoločnosť Ferrero spracúvať. Informácie, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní sa s našou spoločnosťou, môžeme z času na čas využiť na to, aby sme vám poskytli dôležité informácie, povinné oznámenia a po získaní predbežného súhlasu vyjadreného pri registrácii aj marketingové reklamy. Poučenie o právach dotknutých osôb Na základe Zákona máte nasledujúce práva a) právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, b) právo oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) právo na informácie o zdroji, z ktorého boli získané ich osobné údaje na spracúvanie, d) právo na poskytnutie zoznamu spracúvaných osobných údajov, e) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení na nápravu, ak zistíte, že došlo k porušeniu povinnosti zo strany spoločnosti Ferrero, alebo spoločnosti AWS, f) ak došlo k porušeniu povinnosti spoločnosti Ferrero, máte právo požadovať, aby sa spoločnosť Ferrero, zdržala takého konania, odstránila takto vzniknutý stav a poskytla na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, g) právo, aby spoločnosť Ferrero vykonala opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, aby boli pravdivé a presné, h) právo, aby osobné údaje boli spoločnosťou Ferrero blokované alebo zlikvidované, i) právo byť bez zbytočného odkladu informovaný všetkými zúčastnenými stranami o opatreniach spoločnosti Ferrero vykonaných na nápravu porušeniua stanovenej povinnosti zúčastnenými stranami, s výnimkou informovania o poskytnutí ospravedlnenia či iného zadosťučinenia, j) právo odvolať udelený súhlas zaslaním žiadosti na adresu sídla alebo e-mailovú adresu Ferrero, k) právo na bezplatné vybavenie žiadosti a jej vybavenie do 30 dní od doručenia.

Automaticky zhromažďované informácie

Aplikácia môže tiež informácie zhromažďovať automaticky vrátane informácií o type používaného mobilného zariadenia, jedinečnom ID mobilných zariadení, adrese IP mobilného zariadenia, operačnom systéme mobilného zariadenia, type internetových prehliadačov využívaných v mobilnom zariadení a informácií o spôsobe, akým používate aplikáciu. Aplikácia môže automaticky získavať prístup k určitým informáciám o zariadení alebo súčastiach. Tieto informácie sa zhromažďujú len na účely poskytovania tých služieb v aplikácii, ktoré ste sa rozhodli používať. Tieto informácie nie sú prepojené s osobnými údajmi používateľa. Tieto informácie sú anonymizované a spracúvané bez možnosti priradenia týchto informácií ku konkrétnej osobe. Na odosielanie zobrazovaných oznámení o aktualizáciách a návrhoch na vyžiadanie (napríklad skenovaním kódov QR) alebo automaticky (napríklad prostredníctvom zvukových značiek) do vášho mobilného zariadenia sa použije token zobrazovaného oznámenia. Tieto oznámenia sa aktivujú len v časti aplikácie určenej pre rodičov a sú adresované priamo rodičom.

Zhromažďuje aplikácia presné informácie o polohe zariadenia v reálnom čase?

Táto aplikácia nezhromažďuje presné informácie o polohe vášho mobilného zariadenia.

Vidia tretie strany informácie získané prostredníctvom aplikácie alebo k nim majú prístup?

V bežných situáciách sa do externých služieb pravidelne prenášajú len skupinové anonymné údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať aplikáciu a našu službu. Informácie poskytnuté používateľmi a automaticky zhromažďované informácie môžeme poskytnúť alebo sprístupniť v týchto prípadoch: podľa toho, ako to vyžaduje zákon, napríklad musíme dodržiavať predpisy týkajúce sa predvolania pred súd alebo podobných právnych procesov; keď sme v dobrej viere presvedčení o tom, že poskytnutie alebo sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, prešetrenie podvodu alebo reagovanie na žiadosť zo strany vlády; Ak bude spoločnosť Ferrero zapojená do zlúčenia, akvizície alebo predaja všetkých svojich aktív alebo ich časti, o akejkoľvek zmene vlastníka či využívania týchto informácií, ako aj o všetkých možnostiach, ktoré môžete mať v súvislosti s týmito informáciami, vás budeme informovať zreteľným oznámením na našej webovej lokalite alebo v aplikácii.

Reklama

Táto aplikácia zhromažďuje údaje, ktoré jej môžu pomôcť zobrazovať reklamy, no len na základe výslovného súhlasu používateľa. Môžeme spolupracovať s analytickými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú porozumieť používaniu aplikácie, napríklad frekvencii a dĺžke používania. NESPOLUPRACUJEME s reklamnými sieťami tretích strán. Niekedy môžeme aplikáciu propagovať prostredníctvom internetových reklám. Ak na takúto reklamu kliknete na externej webovej lokalite a prejdete priamo do obchodu iTunes App Store alebo na inú platformu, do reklamnej siete sa môžu odoslať informácie, na základe ktorých nemožno identifikovať používateľa, ako je napríklad ID zariadenia vášho telefónu. Tieto informácie využívame spolu s týmito prevádzkovateľmi sietí na sledovanie účinnosti (t. j. konverzií) našich reklám. Okrem konverzií sa tieto informácie tiež môžu využívať na obmedzenie počtu zobrazení bannerov, odhadovanie počtu jedinečných používateľov, ladenie alebo zisťovanie bezpečnostných únikov a podvodov. Pri používaní aplikácie Magic Kinder sa z vášho zariadenia alebo v súvislosti s vaším zariadením načítava jedinečné ID (ktoré sa líši v závislosti od výrobcu a operačného systému zariadenia), ktoré slúži ako anonymný identifikátor na analytické a prevádzkové účely. Toto ID neukladáme ani toto ID či iné jedinečné informácie zhromaždené alebo používané v aplikácii neposkytujeme ani nesprístupňujeme tretím stranám. Informácie zhromaždené v aplikácii nevyužívame na zobrazovanie zacielených reklám. Na základe špecifického súhlasu alebo predchádzajúceho overeného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu môžeme tiež poskytovať alebo sprístupňovať šifrované verzie informácií, ktoré ste poskytli s cieľom umožniť našim partnerom dopĺňať ďalšie dostupné informácie o vás na analytické či reklamné účely.

Právo na prístup, opravu, zrušenie registrácie

Zhromažďovanie všetkých informácií v aplikácii môžete jednoducho zastaviť odinštalovaním aplikácie. Využiť môžete štandardný postup odinštalovania dostupný vo vašom mobilnom zariadení alebo môžete aplikáciu odinštalovať prostredníctvom trhoviska či siete mobilnej aplikácie. Upozorňujeme, že svoje právo na prístup, opravu, zrušenie a námietky súvisiace s vašimi osobnými údajmi môžete uplatniť kedykoľvek, a to zaslaním e-mailu na adresu privacy@ferrero.com. Nižšie nájdete práva rodičov týkajúce sa údajov detí.

Sprostredkovateľ údajov

Spoločnosť Ferrero si ako poskytovateľa cloudových služieb zodpovedného za ukladanie údajov vybrala spoločnosť Amazon Web Services, Inc. (AWS), ktorá spracúva osobné údaje. Spoločnosť AWS je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom osobných údajov pre spoločnosť Ferrero podľa Zákona. Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 (nezávislá poradná skupina zložená zo zástupcov orgánov zodpovedných za ochranu údajov zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj Európskej komisie) schválila zmluvu spoločnosti AWS týkajúcu sa spracovania údajov, ktorá obsahuje vzorové zmluvné doložky. Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 zistila, že zmluva spoločnosti AWS týkajúca sa spracovania údajov spĺňa požiadavky príslušnej smernice vychádzajúce zo vzorových doložiek. Podrobnejšie informácie o schválení zmluvy spoločnosti AWS týkajúcej sa spracovania údajov zo strany pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 nájdete na adrese https://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS.html

Zásady uchovávania údajov, správa informácií

Údaje poskytnuté používateľmi budeme uchovávať, kým budete používať aplikáciu a primerane dlhý čas po ukončení jej používania. Automaticky zhromažďované informácie budeme uchovávať 12 mesiacov a po tejto lehote ich môžeme ukladať v súhrnnej podobe. Ak chcete, aby sme odstránili údaje, ktoré ste ako používateľ zadali v aplikácii, obráťte sa na nás na adrese privacy@ferrero.com. Upozorňujeme, že niektoré alebo všetky údaje poskytnuté používateľmi sa môžu vyžadovať na správne fungovanie aplikácie a určité informácie môžeme byť povinní uchovávať zo zákona.

Deti

Túto aplikáciu nevyužívame na vedomé získavanie údajov od osôb mladších ako 16 rokov. Ak rodič alebo zákonný zástupca zistí, že nám jeho dieťa poskytlo informácie bez jeho výslovného súhlasu, mal by sa s nami skontaktovať na adrese privacy@ferrero.com. V primeranom čase takéto informácie odstránime zo svojich záznamov. Ak by bolo potrebné, aby sme osobné údaje zhromažďovali od detí mladších ako 16 rokov a ukladali ich v súvislosti s určitou funkciou aplikácie, najskôr urobíme kroky na oznámenie tejto skutočnosti rodičovi alebo zákonnému zástupcovi a na získanie predchádzajúceho výslovného súhlasu v súlade s platnými zákonmi. https://www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html

Zabezpečenie

Zabezpečenie informácií je pre spoločnosť Ferrero dôležité a naša spoločnosť prijíma záväzok chrániť dôvernosť vašich informácií. Využívame fyzické, elektronické, manažérske a procesné prostriedky na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme, spracúvame a uchovávame. Tieto prostriedky pravidelne kontrolujeme, aby sme vás chránili pred neoprávneným prístupom, zverejnením a nevhodným spracovaním vašich informácií a zachovávali presnosť a úplnosť údajov. Prístup k týmto informáciám obmedzujeme napríklad len na autorizovaných zamestnancov a zmluvných partnerov, ktorí tieto informácie musia poznať, aby mohli prevádzkovať, vyvíjať alebo zlepšovať našu aplikáciu. Majte na pamäti, že hoci sa snažíme poskytovať primerané zabezpečenie spracúvaných a uchovávaných informácií, žiadny bezpečnostný systém nedokáže predísť všetkým potenciálnym bezpečnostným únikom.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas z akéhokoľvek dôvodu aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách v našich zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na našej webovej lokalite www.kinder.com/magic-kinder a aktualizovaním dátumu zobrazeného vyššie. Odporúčame vám, aby ste pravidelne sledovali akékoľvek zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pretože ďalšie používanie aplikácie sa považuje za schválenie všetkých zmien. Ak tieto zásady ochrany osobných údajov zmeníme zásadným spôsobom, môžeme vás na to upozorniť zreteľnejšie a môžeme si vyžiadať predbežný súhlas, prípadne súhlas rodiča či zákonného zástupcu.

Kontakt

Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov
E-mailom: privacy@ferrero.com
Telefonicky: (iba USA) na čísle (800) 688 3552 FREE alebo (732) 764 9300
Poštou: Ferrero International S.A.
Attn. Group Privacy Officer
Findel Business Center - Complexe B
Rue de Trèves, L-2632 Findel
Luxembourg