Zásady ochrany osobních údajů pro systém iOS

Poslední aktualizace: Březen 2019

 

Pro zobrazení našich postupů ohledně dětí klikněte sem Ferrero International S.A., společnost patřící do Ferrero Group, („Ferrero“), vytvořila softwarovou aplikaci Magic Kinder („aplikace“) za účelem pobavení dětí a dospělých a aby rodičům nabídla důvěryhodného poskytovatele obsahu, který jim umožní zcela a přímo řídit zábavní aktivity svých dětí, čímž dojde k zapojení celé rodiny a posílení rodinných vztahů. Abyste mohli naši aplikaci používat, musíme zpracovat určité osobní údaje, jako je např. vaše e-mailová adresa. Používáním naší služby souhlasíte s tím, že tyto zásady ochrany osobních údajů, které popisují naše postupy týkající se používání, ukládání a sdílení informací, které o vás nebo vašich dětech prostřednictvím naší aplikace Magic Kinder shromáždíme, jsou pro vás závazné. V případě poskytnutí osobních údajů vašich dětí udělujete využíváním naší služby výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů svých dětí v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Ferrero International S.A. je ve vztahu k zpracovaní vašich osobních údajů správcem osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).Vaši důvěru a soukromí bereme velmi vážně, a proto se snažíme zpracovat co nejmenší možné množství osobních údajů a snažíme se je zpracovat řádným a legitimním způsobem. „Zpracování“ znamená jakékoli používání informací nebo manipulaci s nimi včetně, mimo jiné, shromažďování, ukládání, odstraňování, používání, slučování a sdělování informací. Ferrero si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli bez předchozího upozornění upravit. Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na webu www.kinder.com/magic-kinder a aktualizujeme výše uvedené datum, takže byste je měli pravidelně kontrolovat, abyste byli seznámeni s nejnovější verzí. Odkaz na zásady ochrany osobních údajů v aplikaci vaše zařízení odkáže na nejaktuálnější znění zásad. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem změníme, můžeme vás na to výrazněji upozornit a požádat vás o předchozí souhlas nebo souhlas rodiče či zákonného zástupce. Tyto zásady ochrany osobních údajů nejsou smlouvou a nevyplývají z nich žádná zákonná práva ani povinnosti.

Účel

Aplikace získává údaje za účelem (I) provozování a zlepšování služby a (II) řešení hlášení o zneužívání a spolupráce s donucovacími orgány. Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak nešíříme mezi třetí strany a nebudeme vám zasílat žádné komerční nabídky, pokud nám k tomu nedáte výslovné povolení. K vyhodnocování používání naší služby a pro statistické účely budou použity pouze anonymizované údaje.

Jaké informace aplikace získává a jak se používají?

 

Uživatelem poskytnuté informace

Aplikace získá informace, které uvedete při jejím stažení a registraci v aplikaci. Během registrace vyžadujeme poskytnutí některých informací, aby bylo možné používat základní funkce aplikace. Další informace mohou být požadovány na dobrovolné bázi po registraci nebo ověření rodiče. Uvedení těchto informací vám umožní používat některé funkce nabízené aplikací. Při registraci a používání aplikace zpravidla zadáte následující údaje o vás nebo o vašich dětech: (a) jméno, datum narození, pohlaví, e-mailovou adresu, věk, uživatelské jméno, heslo a další registrační informace; (b) informace, které nám poskytnete, když nás kontaktujete se žádostí o pomoc, kterou bude Ferrero zpracovávat. Poskytnuté informace můžeme také použít k tomu, abychom vás čas od času kontaktovali a předali vám důležité informace, vyžadovaná upozornění a, s vaším předchozím souhlasem uděleným při registraci, informace o speciálních marketingových akcích. Poučení o právech dotčených osob Na základě Zákona máte následující práva: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; c) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana vašeho osobního a soukromého života, nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy; d) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním; e) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 máte taktéž právo: f) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; g) na omezení zpracování osobních údajů; h) na přenositelnost údajů a i) právo vznést námitku, po níž Ferrero zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a vašimi svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Automaticky shromažďované informace

Aplikace může navíc některé informace shromažďovat automaticky, včetně, mimo jiné, typu vámi používaného mobilního zařízení, jedinečného ID zařízení vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního operačního systému, typu vámi používaných mobilních internetových prohlížečů a informací o způsobu, jakým aplikaci používáte. Aplikace může automaticky přistupovat k určitým informacím o zařízení nebo jeho součástem. Toto shromažďování informací slouží jen k poskytování vámi vybraných služeb v rámci aplikace. Tyto informace nejsou spojeny s osobními informacemi o uživateli. Tyto informace jsou anonymizované a zpracované bez možnosti přirazení těchto informací ke konkrétní osobě. Token pro nabízená oznámení bude použit k odesílání nabízených oznámení do vašeho mobilního zařízení s aktualizacemi a návrhy na požádání (např. naskenováním QR kódu) nebo automaticky (např. prostřednictvím audio vodoznaků). Tato upozornění se aktivují pouze z rodičovské sekce aplikace a cílí na rodiče.

Shromažďuje aplikace informace o přesné poloze zařízení v reálném čase?

Tato aplikace neshromažďuje informace o přesné poloze vašeho mobilního zařízení.

Mají třetí strany přístup k informacím získaným aplikací?

Za normálních okolností se do externích služeb pravidelně přenášejí pouze souhrnné, anonymizované údaje, které nám pomáhají zlepšovat aplikaci a naše služby. Uživatelem poskytnuté informace a automaticky shromažďované informace můžeme sdělit třetím stranám: když to vyžaduje zákon, např. abychom vyhověli soudní obsílce nebo podobnému právnímu procesu; pokud máme v dobré víře za to, že sdělení údajů je nutné k ochraně našich práv, ochraně bezpečnosti vás nebo jiných osob, vyšetřování podvodu nebo vyhovění požadavku od státu; pokud dojde u společnosti Ferrero ke sloučení podniků, akvizici nebo prodeji všech nebo některých jejích aktiv, budete na našich webových stránkách nebo v aplikaci výrazným oznámením informováni o jakékoli změně vlastnictví nebo používání těchto informací a o možnostech, které ve spojení s těmito informacemi máte./li>

Inzerce

Tato aplikace shromažďuje údaje, které jí mohou pomoci zobrazovat reklamy, pouze s výslovným souhlasem uživatele. Můžeme spolupracovat s analytickými společnostmi, které nám pomohou porozumět způsobu, jakým uživatelé aplikaci používají, např. co se týče frekvence a doby používání. NESPOLUPRACUJEME s inzertními sítěmi třetích stran. Občas můžeme aplikaci propagovat prostřednictvím internetové inzerce. Pokud na takovou reklamu na externím webu kliknete a přejdete přímo do App Storu iTunes nebo na jinou platformu, inzertní síti se odešlou neidentifikující informace, jako je ID zařízení vašeho telefonu, abychom spolu s touto sítí mohli sledovat účinnost (tj. konverze) naší inzerce. Kromě konverzních událostí můžeme informace použít také k omezení frekvence, odhadnutí počtu jedinečných uživatelů, řešení technických problémů nebo odhalování bezpečnostních děr a podvodů. Při použití Magic Kinder se z vašeho zařízení přečte nebo se k němu přiřadí jedinečné ID (které se liší v závislosti na výrobci zařízení a operačním systému), které se použije jako anonymní identifikátor pro účely analýzy a monitorování výkonu. Toto ID neukládáme, a ani ho ani jiné jedinečné informace získané nebo používané aplikací nesdílíme s třetími stranami. Informace získané v aplikaci nepoužíváme k zobrazování cílené inzerce. Po získání vašeho výslovného souhlasu nebo ověřeného souhlasu rodiče či zákonného zástupce můžeme také sdílet zašifrovanou verzi vámi poskytnutých informací, abychom našim partnerům umožnili připojit další dostupné informace o vás pro účely analýzy nebo inzerce.

Právo k přístupu, opravám, odhlášení

Veškeré shromažďování informací aplikací můžete jednoduše zastavit odinstalováním aplikace. Odinstalaci můžete provést pomocí standardních postupů, které jsou součástí vašeho mobilního zařízení, nebo v obchodě či síti s mobilními Kdykoli můžete využít svého práva k přístupu, opravě, zrušení a výhradám týkajícího se vašich osobních údajů, když napíšete na naši e-mailovou adresu privacy@ferrero.com. Níže naleznete práva rodičů s ohledem na údaje dětí.

Zpracování dat

Společnost Ferrero jako poskytovatele cloudových služeb ukládajícího vaše údaje zvolila Amazon Web Services, Inc. (AWS), která zpracovává vaše osobní údaje. Společnost AWS je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem osobních údajů pro společnost Ferrero podle Zákona. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 (nezávislý poradní sbor složený z představitelů orgánů pro ochranu údajů všech členských států EU a Evropské komise) schválila Smlouvu o zpracování údajů AWS, která obsahuje standardní smluvní doložky. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 rozhodla, že Smlouva o zpracování údajů AWS splňuje požadavky směrnice s ohledem na modelová ustanovení. Více informací o schválení Smlouvy o zpracování údajů AWS pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 naleznete na adrese: https://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS.html

Zásady uchovávání údajů, správa vašich informací

Uživatelem poskytnuté údaje uchováváme po dobu vašeho používání aplikace a přiměřenou dobu po něm. Automaticky shromažďované informace uchováváme po dobu až 12 měsíců a poté je můžeme uchovávat v souhrnné formě. Pokud chcete, abychom vymazali uživatelem poskytnuté údaje, které jste v aplikaci zadali, kontaktujte nás na adrese privacy@ferrero.com. Upozorňujeme, že některé nebo všechny uživatelem poskytnuté údaje mohou být potřeba, aby aplikace správně fungovala, a můžeme mít zákonnou povinnost určité informace uchovávat.

Děti

Aplikaci nepoužíváme k vědomému získávání údajů od osob mladších 16 let nebo cílení inzerce na tyto osoby. Pokud rodič nebo zákonný zástupce zjistí, že nám jeho dítě poskytlo informace bez jeho souhlasu, měl by nás kontaktovat na adrese privacy@ferrero.com . Takové informace z našich záznamů v přiměřené době odstraníme. Pokud bychom ve spojení s funkcí v aplikaci získali a uložili osobní informace od dětí mladších 16 let, nejprve učiníme kroky za účelem upozornění rodiče nebo zákonného zástupce a získání jeho předchozího výslovného souhlasu v souladu s příslušnými zákony.

Bezpečnost

Bezpečnost informací je pro společnost Ferrero důležitá a snažíme se důvěrnost vašich informací chránit. Zřídili jsme fyzické, elektronické, správní a procedurální ochranné systémy, jejichž účelem je ochrana informací, které shromažďujeme, zpracováváme a udržujeme. Tyto ochranné systémy jsou pravidelně kontrolovány, aby byla zachována ochrana vašich údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním a nevhodným zpracováním a jejich přesnost a integrita. Například poskytujeme přístup k těmto informacím pouze oprávněným zaměstnancům a smluvním stranám, které tyto informace potřebují, aby mohly naši aplikaci provozovat, vyvíjet nebo zlepšovat. Mějte prosím na paměti, že ačkoli se snažíme zpracovávané a udržované informace přiměřeným způsobem chránit, žádný bezpečnostní systém nemůže zabránit všem potenciálním narušením bezpečnosti.

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času z libovolného důvodu aktualizovány. Na jakékoli změny našich zásad ochrany osobních údajů vás upozorníme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na našem webu www.kinder.com/magic-kinder a aktualizujeme výše uvedené datum. Doporučujeme vám tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat a sledovat jejich změny, jelikož pokračování v používání aplikace je považováno za souhlas se všemi změnami. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem změníme, můžeme vás na to výrazněji upozornit a požádat vás o předchozí souhlas nebo souhlas rodiče či zákonného zástupce.

Kontaktujte nás

Dotazy související s ochranou osobních údajů
E-mail: privacy@ferrero.com
Telefon: (pouze USA) na čísle (800) 688-3552 FREE nebo (732) 764-9300
Poštou: Ferrero International S.A.
Attn. Group Privacy Officer
Findel Business Center - Complexe B
Rue de Trèves, L-2632 Findel
Luxembourg